Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

XuY/110402 Middernacht. Geen geluid op straat. Midnight. Not a sound from the pavement. 午夜,小道上寂静无声 。

Similar presentations


Presentation on theme: "XuY/110402 Middernacht. Geen geluid op straat. Midnight. Not a sound from the pavement. 午夜,小道上寂静无声 。"— Presentation transcript:

1

2 XuY/110402

3 Middernacht. Geen geluid op straat. Midnight. Not a sound from the pavement. 午夜,小道上寂静无声 。

4 Has the moon lost her memory? She is smiling alone. 月儿也失去她的记忆了嚒?她孤寂地微笑着。 Heeft de maan haar geheugen verloren? Ze glimlacht alleen.

5 In the lamplight the withered leaves collect at my feet and the wind begins to moan. 灯光下,我脚下堆满枯叶,风开始悲歌 In het lantaarnlicht verzamelen de verdorde bladeren zich aan mijn voeten en de wind begint te huilen.

6 Memory. All alone in the moonlight I can dream of the old days. 回忆,月光下形单影只,我能对往昔微笑。 Herinnering. Helemaal alleen in het maanlicht kan ik dromen over vroeger dagen.

7 Toen was het leven mooi. Ik herinner me de tijd toen ik wist wat geluk was. Laat de herinnering terug leven. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. 那时生活多美好。我记得,过去的幸福时光。让记忆再次苏醒。

8 Every streetlamp seems to beat a fatalistic warning. 每盏街灯象是宿命的警讯。 Elke straatlantaarn lijkt een fatalistische waarschuwing te uiten.

9 Someone mutters and the streetlamp sputters. And soon it will be morning. 有人在喃喃低语,街灯成排。清晨就快来到。 Iemand moppert en de straatlantaarn flikkert. En weldra zal het morgen zijn.

10 Daylight. I must wait for the sunrise. I must think of a new life and I musn't give in. 破晓,我必须等待日出,我必须思考新的生活。我不能退缩 Daglicht. Ik moet wachten op de zonsopgang. Ik moet denken aan een nieuw leven en ik mag het niet opgeven.

11 When the dawn comes tonight will be a memory too. And a new day will begin. 当黎明来临,夜晚又将成为回忆,而新的一天即将开始。 Als de dageraad komt zal deze nacht ook een herinnering zijn. En een nieuwe dag zal beginnen.

12 Burnt out ends of smoky days. The stale, cold smell of morning. The streetlamp dies, another night is over. Another day is dawning. 耗尽灰暗的日子,寒冷阴霾的清晨。街灯熄灭,又一个夜晚结束,新一天已现黎明。 Uitgebrande uiteinden van rokerige dagen. De muffe, koude geur van de morgen. De straatlantaarn dooft uit, weer is een nacht voorbij. Een andere dag breekt aan.

13 Touch me. It's so easy to leave me all alone with the memory of my days in the sun. 到我身旁来吧,离开我多么容易,让我独自回忆,那段充满阳光的日子 Raak me aan. Het is zo gemakkelijk om mij alleen te laten met de herinnering aan mijn dagen in de zon.

14 If you touch me you'll understand what happiness is. Look, a new day has begun. 如果在我身边,你会明白幸福的真谛。看!新的一天已经来临。 Als je me aanraakt zul je begrijpen wat geluk is. Kijk, een nieuwe dag is begonnen.

15 ER VOLGEN NOG FOTO’S … 还有更精彩的图片 在后面 …

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Has the moon lost her memory? She is smiling alone. 月儿也失去她的记忆了嚒?她孤寂地微笑着。 Heeft de maan haar geheugen verloren? Ze glimlacht alleen.

31

32

33


Download ppt "XuY/110402 Middernacht. Geen geluid op straat. Midnight. Not a sound from the pavement. 午夜,小道上寂静无声 。"

Similar presentations


Ads by Google