Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PEMBANGUNAN ORGANISASI Sistem Sosial DalamOrganisasi MATLAMAT Pencapaian Objektif Melalui Prestasi Tinggi “Survival And Relevance” Enriching the Lives.

Similar presentations


Presentation on theme: "PEMBANGUNAN ORGANISASI Sistem Sosial DalamOrganisasi MATLAMAT Pencapaian Objektif Melalui Prestasi Tinggi “Survival And Relevance” Enriching the Lives."— Presentation transcript:

1 PEMBANGUNAN ORGANISASI Sistem Sosial DalamOrganisasi MATLAMAT Pencapaian Objektif Melalui Prestasi Tinggi “Survival And Relevance” Enriching the Lives of Its Members. Budaya (Culture) Proses Kerja (Work Process) Komunikasi Penghargaan (Reward)

2 PEMBANGUNAN ORGANISASI MEMBANTU: Menentukan kuasa pemimpin dan pekerja (span of control, line of responsibility/authority, delegation of power) Menerapkan budaya untuk penambahbaikan berterusan (continuous improvement) Mempermudahkan perubahan (agent of change) Memfokus minda pekerja kepada tanggungjawab untuk mencapai matlamat organisasi (accountability) Memperkukuhkan elemen kualiti dan kepantasan proses kerja (quality, efficiency and effectiveness) Mengatasi masalah secara konstruktif bukan destruktif (problem solver) Memberi pemimpin untuk mengawal keputusan dengan memastikan pekerja mampu untuk melaksanakan tugasan mereka (competency)

3 PEMBANGUNAN ORGANISASI IMPAK: Menghasilkan keuntungan kepada organisasi (profitability) Mengkayakan elemen inovasi (innovation and creativity) Mempertingkatkan kepuasan pelanggan (customer oriented) Menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti dan produktif (quality and productivity) Pengurusan ke arah keberkesanan kos (cost efficiency) Memperkenalkan konsep fleksibiliti dalam organisasi (flexibility: divisional, functional, matrix) Mengambilkira pemikiran dan perasaan individu dalam menjamin keberkesanan (human behaviour management) Mempertingkatkan kepuasan dari segi kerja, tugas dan kehidupan (job satisfaction and career development)

4 Kepimpinan Perancangan Pengorganisasian Pengawalan PEMBANGUNAN ORGANISASI PENGURUSAN ORGANISASI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Struktur Sistem Prosedur Perancangan Tenaga Manusia Pengurusan Kompetensi Dan Prestasi Pembangunan Sumber Manusia Penyelidikan dan Perancangan Strategik Pengurusan Operasi Sumber Manusia Perjawatan Dasar Kerajaan Strategi Program Objektif Agensi Pengurusan Kerjaya CABARAN BARU Strategi Program Aktiviti

5 ISU-ISU PERJAWATAN

6 ISU SEMASA PERJAWATAN JAWATAN TAK CUKUP PENYANDANG MELEBIHI JAWATAN PENGISIAN SECARA KONTRAK/OS KEKURANGAN BAJET

7 ISU SEMASA PERJAWATAN KURANG JWT NAIK PANGKAT KEKOSONGAN JAWATAN TAK DISI ADA JWT ADA BODY TAPI KERJA TAK JALAN AGIHAN JAWATAN TIDAK ADIL JAWATAN SEMENTARA

8 Kefahaman Yang Tidak Jelas Terhadap Peranan Bahagian Sumber Manusia; Urusan Tidak Mengikut Peraturan Dan Garis Panduan; Pegawai Tidak Mempunyai Kompetensi Dalam Pengurusan Sumber Manusia; Maklumat Gagal Disalurkan Dengan Baik Kepada Pegawai-Pegawai di Kementerian Dan Jabatan; dan Penyampaian Perkhidmatan Tidak Meningkat Selari Dengan Penambahan Jawatan dan Peningkatan Gred Perjawatan. ISU-ISU HRM

9 DEMAND OF STAKEHOLDERS AND CLIENTS DEMAND FOR GREATER GOVERNANCE ECONOMIC LIBERALISATION CABARAN SEMASA GLOBALISATION CONVERGENCE IN ICT BETTER QUALITY OF SERVICES DEVELOPING COMPETENCIES

10 Proses Pengurusan Perjawatan Sektor Awam Perancangan (Planning) Pengesanan Dan Penilaian (Monitoring and Evaluation) Tindakan Pembetulan (Corrective Action) NAZIRAN Keberkesanan (Effectiveness) Kecekapan (Effectiveness) Kos Masa Kuantiti Kualiti Cadangan Penambahbaikan Melalui Kajian Perjawatan Pemohonan Perjawatan Kajian Struktur Pengukuhan Perjawatan Pelaksanaan (Implementation)

11 NAZIRAN PERJAWATAN Definisi Aktiviti memeriksa dan memantau ke atas tahap penggunaan gunatenaga agensi sektor awam, pemakaian skim perkhidmatan dan tahap pematuhan terhadap struktur organisasi yang telah ditetapkan

12 NAZIRAN PERJAWATAN Objektif Memastikan jentera pentadbiran agensi kerajaan berfungsi secara cekap dan berkesan terutama dalam mencapai objektif agensi

13 JENIS NAZIRAN PERJAWATAN Sebelum/ Selepas Pemeriksaan Anggaran Belanjawan Mengurus Semasa/ Selepas Kajian Struktur Dan Pengukuhan Perjawatan Semasa Merangka/ Mengubahsuai Norma Perjawatan, Menilai Semula Program dll

14 TEKNIK NAZIRAN PERJAWATAN Semakan Maklumat/ Data/ Struktur/ Laporan Taklimat/ Penjelasan Agensi Perbincangan Dengan Pegawai Lawatan dan Pemeriksaan

15 Bahagian Pembangunan Organisasi Pasukan Naziran UNIT D3 UNIT D4 Wakil Sektor Wakil Agensi

16 Agensi Sektor Awam Persekutuan Negeri Badan Berkanun Persekutuan Badan Berkanun Negeri Pihak Berkuasa Tempatan PENENTUAN MELALUI KRITERIA Agensi berkaitan dengan orang awam, pembangunan ekonomi, penyampaian perkhidmatan, teguran audit, laporan BPA, penguatkuasaan dll

17 Aktiviti Naziran Objektif/Fungsi Program Perjawatan Pemakaian Skim Perkhidmatan Penempatan Pegawai Belanjawan Struktur Organisasi Sistem dan Prosedur

18 An Expert Says…. Excellent Organization is the one that has: By Azman Mohd. Yusof A Right Structure A Right System A Right Job A Right Procedure A Right Process A Right Person A Right Competency A Right Place At A Right Time

19 WAWASAN 2020 Sebuah Negara Maju RUKUN NEGARA FALSAFAH KERAJAAN Cemerlang,Gemilang,Terbilang Pembangunan Seimbang PendidikanAgamaPembangunan Sahsiah, Akhlak Dan Nilai Etika Perkhidmatan Awam Undang-Undang Dan Keselamatan Dasar Luar Negara Ekonomi Sektor Awam Sektor Pentadbiran Dan Keselamatan Jabatan Perdana Menteri Kem.Hal Ehwal Dalam Negeri Kem. Keselamatan Dalam Negeri Kem. Kewangan Kem. Luar Negeri Kem. Pertahanan Kem. Wilayah Persekutuan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sektor Ekonomi Kem. Kerja Raya Kem. Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Kem. Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kem. Pengangkutan Kem. Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kem. Perdagangan Antarabangsa dan Industri Kem. Petanian dan Industri Asas Tani Kem. Perusahan Perladangan dan Komoditi Kem. Sains, Teknologi dan Inovasi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Kem. Tenaga, Air dan Komunikasi Sektor Sosial Kem. Belia dan Sukan Kem.Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Kem. Kesihatan Kem. Pelajaran Kementerian Pengajian Tinggi Kem. Pelancongan Kem. Penerangan Kem. Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kem. Sumber Manusia Kem. Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

20


Download ppt "PEMBANGUNAN ORGANISASI Sistem Sosial DalamOrganisasi MATLAMAT Pencapaian Objektif Melalui Prestasi Tinggi “Survival And Relevance” Enriching the Lives."

Similar presentations


Ads by Google