Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MENADŽMENT, PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI

Similar presentations


Presentation on theme: "MENADŽMENT, PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI"— Presentation transcript:

1 MENADŽMENT, PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI
PRVI DEO POGLAVLJE I: MENADŽMENT I MENADŽERI

2 TEŠKA ISKUŠENJA MENADŽMENTA
Moramo dramatično poboljšati rezultate, sada, i to uradimo pridobijajući srca i duh naših ljudi. Ono što stvari čini još težim je da “sada” nema tradicije, nema presedana, ni isprobane formule. Sadašnjost još nije viđena. James Champy (1995) NIŠTA VIŠE NIJE JEDNOSTAVNO. Ništa nije stabilno. Poslovno okruženje se menja pred našim očima: rapidno brzo, radikalno, dramatično, zaprepašćujuće. SADA, ŠTA GOD DA RADIMO NIJE DOVOLJNO. Doba inkrementalizma je prošlost. Sada ne samo da se moramo prilagoditi i snaći, već moramo kreirati promene – velike promene – i to veoma brzo. SVE JE POD ZNAKOM PITANJA. Stari način rukovođenja, organizacione strukture, tradicionalno planiranje i kontrole, jednostavno ne funkcionišu. SVI SE MORAJU MENJATI. Ne samo ono što rade menadžeri, već se oni sami moraju menjati.

3 1.1. POJMOVNO ODREĐENJE I DEFINISANJE MENADŽMENTA
U nekim jezicima, kao što su švedski, francuski, srpski i hrvatski, engleska reč management se čak ne može doslovno prevesti. Nema jedinstvenog pojma koji bi odgovarao značenju pojma manage, kao korenu reči management. U ovim jezicima manage ima značenje upravljati, rukovoditi, voditi, raspolagati sa nečim (Isak Adižes) Glagol manage dolazi od italijanske reči maneggiare (to handle, hendlovati, obuka konja u manježu – prostoru za obuku), što potiče od latinske reči manus (ruka). (Wikipedia, Francuska reč mesnagement (kasnije ménagement), u značenju bavljenja domaćinstvom, uticala je na razvoj značenja engleske reči management u 17. i 18. veku. U SAD se reč management ne odnosi samo na proces, već i na ljude koji ga obavljaju, (prof. dr Momčilo Milisavljević) Kod nas dominira korišćenje termina management, tj menadžment, koja uključuje i upravljanje, tj. proces ali i menadžment timove, tj. ljude koji obavljaju taj upravljački proces: planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja.

4 Meri Parker Folet (Mary Parker Follet):
1. MENADŽMENT Meri Parker Folet (Mary Parker Follet): Menadžment je sposobnost (veština, umešnost) obavljanja posla preko ljudi, ili kraće: obavljanje poslova pomoću drugih ljudi.

5 1. MENADŽMENT H. Fayol (1916) Menadžment znači: planirati, organizovati, komandovati, koordinirati, kontrolisati Potrebno je istaći da je sve organizacione operacije Fayol delio na sledeće funkcije: tehničku, komercijalnu, finansijsku, bezbednosnu, računovodstvenu i menadžersku.

6 TRANSPARENCY 9 FAYOL`S MANAGERIAL FUNCTIONS
1. MENADŽMENT TRANSPARENCY 9 FAYOL`S MANAGERIAL FUNCTIONS ORGANIZATIONAL OPERATIONS PLANNING ORGANIZING COMMANDING COORDINATING CONTROLLING TEHNICAL FUNCTIONS COMMERCIAL FINANCIAL SECURITY ACCOUNTING MANAGERIAL

7 1. MENADŽMENT J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert (1997) Menadžment je proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole napora svih članova organizacije i korišćenje svih organizacionih resursa kako bi se ostvarili postavljeni organizacioni ciljevi S. Robbins i M. Coulter (2006) Menadžment znači koordinisanje aktivnosti vezanih za posao, tako da se one obave efikasno i efektivno – s ljudima i uz pomoć drugih ljudi

8 1. MENADŽMENT Peter F. Drucker ( ) Menadžment je generička funkcija i specifično i svojstveno sredstvo svake organizacije ma kakva da je njena misija (svrha). Menadžment predstavlja pružanje znanja u cilju otkrivanja kako postojeće znanje može da se najbolje primeni da bi se proizveli rezultati Menadžment je nova tehnologija (pre nego bilo kakva nauka ili otkriće)

9 Isak Adižes Menadžment je proces odlučivanja i sprovođenja odluka.
PROMENE PROBLEMI SPROVOĐENJE ODLUKA MANAGEMENT ODLUČIVANJE

10 1. MENADŽMENT Branislav Mašić (2007) Menadžment je delotvorno znanje koje se primenjuje u kontinuiranom procesu: planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja poslovnih aktivnosti radi ostvarenja organizacione svrhe i ciljeva, kako bi neka organizacija bila efektivna i efikasna

11 Zajednički elementi u definicijama menadžmenta
Menadžment predstavlja kontinuiran proces obavljanja poslovnih aktivnosti koji se odvija putem sledećih menadžerskih funkcija: planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja; Menadžment je delotvorno znanje koje poseduju i primenjuju menadžeri na zaposlene (koji imaju svoja znanja) u cilju otkrivanja kako postojeće znanje može najbolje da se primeni da bi se dobili rezultati i ostvarili organizacioni ciljevi; U svim menadžerskim funkcijama menadžeri donose odluke i sprovode te odluke posredstvom drugih ljudi; Efektivnost, kako ističe Draker, znači „raditi prave stvari“, a efikasnost znači „raditi stvari na pravi način“. Govoreći rečnikom biznisa, efektivnost znači biti u pravom području biznisa. U dinamičnom i promenjivom okruženju da bi organizacije bile u pravom području, one moraju da se menjaju. Efikasnost znači maksimiziranje rezultata uz minimalna ulaganja u inpute (troškovi: ljudskih, materijalnih, fizičkih, informacionih i drugih resursa.)

12 Univerzalna potreba za menadžmentom
Svim oblastima organizacije Proizvodnja – Marketing Ljudski resursi – Računovodstvo Informacioni sistemi- itd Svim nivoima organizacije Dno - Vrh Svim tipovima organizacije Profitne - Neprofitne Organizacijama svih veličina Male - Velike Menadžnent je potreban u...

13 MENADŽMENT MOŽE DA SE ODNOSI NA MNOGE STVARI, KAO:
MENADŽMENT (UPRAVLJANJE KOMPANIJOM) MENADŽMENT U VANPRIVREDNIM DELATNOSTIMA (ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE, ITD.) MENADŽMENT U MALIM PREDUZEĆIMA MENADŽMENT U DELATNOSTIMA KOJE SE NE SMATRAJU “PREDUZEĆIMA”, KAO ŠTO SU MALI RESTORANI, LOKALI I SL. MENADŽMENT U VLADINIM INSTITUCIJAMA MENADŽMENT VREMENA MENADŽMENT U DOMAĆINSTVU, ITD.

14 1. MENADŽMENT Zbog napred navedenog, menadžmentu se pristupa sa različitih aspekata. Pri tome se naglašena pažnja posvećuje: MENADŽMENTU KAO SKUPU LJUDI (MENADŽERA), MENADŽMENTU KAO PROCESU, MENADŽMENTU KAO NAUCI I/LI VEŠTINI i MENADŽMENTU KAO PROFESIJI.

15 ORGANIZACIJA I OKRUŽENJE
1. MENADŽMENT ORGANIZACIJA I OKRUŽENJE Organizaciono okruženje se deli na: Interno okruženje koje čine unutrašnja konfiguracija organizacije i vlasnici i upravni odbor, menadžeri i zaposleni Eksterno okruženje koje se deli na operativno ili konkurentsko i opšte okruženje.

16 ORGANIZACIONO OKRUŽENJE SE DELI NA:
1. MENADŽMENT ORGANIZACIONO OKRUŽENJE SE DELI NA: Elemente direktne akcije koje čine: Interni stejkholderi – pojedinci ili grupe unutar organizacije (akcionari, upravni odbor, menadžeri, zaposleni, sindikati) Eksterni stejkholderi – pojedinci ili grupe izvan organizacije koji su u neposrednoj interakciji sa organizacijom (kupci, dobavljači, konkurencija, mediji, finansijske institucije, vlada i grupe sa specijalnim interesima) Elemente indirektne akcije koje čine elementi opšteg okruženja, tzv. PEST analize uključujući i globalni faktor

17 1. MENADŽMENT MENADŽMENT I OKRUŽENJE

18 1. MENADŽMENT EKSTERNO OKRUŽENJE INTERNO OKRUŽENJE EKSTERNO OKRUŽENJE
INPUT OUTPUT ORGANIZACIJA GRUPE PROCESI LJUDSKI RES. POJEDINCI REZULTATI CILJEVI STRATEGIJE PLANOVI INTERNO OKRUŽENJE PLANIRANJE ORGANIZOVANJE VOĐENJE KONTROLISANJE EKSTERNO OKRUŽENJE INPUT OUTPUT ORGANIZACIJA GRUPE PROCESI LJUDSKI RES. POJEDINCI REZULTATI CILJEVI STRATEGIJE PLANOVI INTERNO OKRUŽENJE PLANIRANJE ORGANIZOVANJE VOĐENJE KONTROLISANJE PROCES MENADŽMENTA

19 STRATEGIJSKI I OPERATIVNI MENADŽMENT
Kada je reč o pojmovnom definisanju menadžmenta, postoje i drugi aspekti od kojih se polazi. Teorijski i praktično posmatrano, među njima je posebno značajna diferencijacija menadžmenta na: • strategijski menadžment i • operativni menadžment. Strategijski menadžment Naglašava se da je strategijski menadžment način razmišljanja koji integriše strategijsko i taktičko stanovište i odluke da se potencijal preduzeća usmeri ka područjima poslovanja na kojima može preduzeće da ostvari adekvatnu konkurentsku prednost.

20 1. MENADŽMENT Autori proces strategijskog menadžmenta definisali kao proces koji se sastoji od pet faza, odnosno koraka i to: analiza sredine, usmeravanje organizacije, formulisanje strategije, implementacija strategije i strategijska kontrola. 1) Analiza sredine Za strategijsku analizu menadžerima stoje na raspolaganju brojne metode, jedna od njih je nezaobilazna. To je tzv. SWOT, odnosno TOWS analiza.

21 1. MENADŽMENT SWOT, odnosno TOWS analiza Opportunities (šanse) Threats
(opasnosti) Strenghts (snage) Weaknesses (slabosti)

22 USMERAVANJE ORGANIZACIJE
1. MENADŽMENT USMERAVANJE ORGANIZACIJE VIZIJA – stav o željenoj budućnosti organizacije, tj. slika kako organizacija može da izgleda u budućnosti, ono što može biti - inspirativna - jasna - izazovna MISIJA – razlog postojanja organizacije - ciljna tržišta i potrošači - osnovni proizvodi i usluge - tehnologije - interes za opstanak, razvoj i profitabilnost - sopstveni koncept kompanije - željeni javni imidž

23 1. MENADŽMENT Operativni menadžment
Pod operativnim menadžmentom podrazumeva se proces koji je usmeren na angažovanje inputa, transformaciju inputa u autput i realizaciju autputa (realizacija proizvoda ili usluga). Globalno posmatrano, proces operativnog menadžmenta sastoji se od sledećih koraka: definisanje operativnih ciljeva, strategija i planova, stvaranje organizacionih pretpostavki za realizaciju operativnih ciljeva, strategija i planova, preduzimanje aktivnosti koje su neophodne za realizaciju operativnih ciljeva, strategija i planova, kontrolisanje tekućih procesa i rezultata.


Download ppt "MENADŽMENT, PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI"

Similar presentations


Ads by Google