Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 / 81.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 / 81."— Presentation transcript:

1 1 / 81

2 Colegiul Naţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc
Raport privind starea învăţământului la nivelul Colegiului Naţional "Octavian Goga" Anul şcolar

3 OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE URMĂRITE ÎN ANUL ŞCOLAR 2009-2010
Creşterea calităţii actului didactic; Intensificarea activităţii educative; Dezvoltarea programelor guvernamentale în domeniul educaţiei; Monitorizarea şi stimularea cadrelor didactice pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte educaţionale; Dezvoltarea bazei didactico-materiale. Continuarea informatizării procesului de predare-învăţare; Perfecţionarea evaluării la nivel instituţional şi a autoevaluării; Participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă şi dezvoltare profesională; Crearea condiţiilor optime de siguranţă a elevilor în unitatea de învăţământ; Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei /agresivităţii şcolare; Optimizarea relaţiei şcoală-părinţi, şcoală-comunitate.

4 Raport privind starea învăţământului
Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative Cap. II – Compartimentul curriculum Cap. III – Resurse umane Cap. IV - Aspecte calitative ale procesului didactic Cap. V – Aspecte ale activităţii educative Cap. VI – Promovarea imaginii instituţiei Cap. VII – Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale

5 Raport privind starea învăţământului
Capitolul I Organizarea activităţii instructiv - educative

6 Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative
Activitatea în cadrul colegiului a fost organizată la nivelul compartimentelor: Curriculum Resurse materiale şi financiare Resurse umane Dezvoltarea relaţiilor comunitare

7 Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative
Corespunzător funcţiilor de: Proiectare Organizare Conducere operaţională Control Evaluare Motivare Implicare Formare Dezvoltare profesională Negociere Rezolvare a conflictelor

8 Raport privind starea învăţământului
Capitolul II Compartimentul Curriculum

9 Cap.II Compartimentul curriculum
La nivelul fiecărei catedre s-a respectat Curriculumul Naţional în conformitate cu programele şcolare în vigoare, utilizând manualele şcolare aprobate de MECTS şi auxiliarele curriculare specifice disciplinelor de studiu ; Proiectarea didactică s-a axat pe dezvoltarea de competenţe. În proiectarea didactică s-a ţinut cont de corelarea şi integrarea operaţiilor de definire a obiectivelor, conţinuturilor, strategiilor de dirijare a învăţării, probelor de evaluare şi a relaţiilor dintre acestea. În activitatea didactică s-au utilizat strategii inductive, deductive, analogice sau mixte, ţinând cont de particularităţile evolutive ale gândirii elevilor sau strategii algoritmice, semi-algoritmice, euristice, în funcţie de gradul de dirijare a învăţării. Metodele didactice folosite au fost atât expozitive, conversative cât şi cele de explorare directă sau indirectă. De reţinut: Un loc important trebuie să se acorde metodelor bazate pe acţiunea reală a elevului sau pe acţiunea simulată, în vederea axării procesului de învăţare pe formarea de competenţe. Pregătirea elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare sau a elevilor care susţin evaluările naţionale la sfârşitul clasei a VIII-a şi examenul de bacalaureat se realizează atât în timpul orelor de curs prin organizarea eficientă a acestora cât şi prin ore de pregătire suplimentară (matematică – Szasz D, Dinu AM, Măciucă A, informatică – Burlacu M, limba română Muncelean L, Costea V, Grădinariu N, Croitor L, chimie – Kurcsakovszki N, Dumbravă M, geografie – Galea A, Nagy G)

10 Cap.II Compartimentul curriculum
S-a lucrat diferenţiat cu elevii capabili de performanţă, în general după orele de curs sau în perioadele afectate unor astfel de pregătiri, prin hotărârea consiliului de administraţie (toate disciplinele). S-au utilizat instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative adecvate disciplinelor de studiu: Evaluare prin probe scrise utilizând toate categoriile de itemi; Evaluare prin probe orale(mai puţin la unele discipline datorită numărului redus de ore pe săptămână şi a programelor şcolare foarte încărcate, în special la clasele a IX-a şi a X-a); Evaluare prin experimente şi lucrări de laborator finalizate prin elaborarea de referate; Evaluare prin portofolii, referate, proiecte; La clasele de început de ciclu şcolar s-au aplicat teste de evaluare iniţială, constatându-se în final, în general, un progres în ceea ce priveşte rezultatele învăţării Notarea educabililor se realizează : Pe baza standardelor cerute de examenele naţionale În conformitate cu Cadrul European de referinţă, în cazul limbilor străine

11 Cap.II Compartimentul curriculum
Curriculum la decizia şcolii Opţionalitatea în anul şcolar , pe cicluri de învăţământ, constă din: A.Ciclul primar Curriculum extins (clasele I-IV) Discipline opţionale(C.E.Ş.) B.Ciclul gimnazial 1. Discipline opţionale(C.E.Ş.) (clasele V-VIII) C.Ciclul liceal Curriculum aprofundat la clasele IX-XII zi şi XII-XIII seral 2. Curriculum extins la clasele XI-XII ştiinţe ale naturii 3. Discipline opţionale(C.E.Ş.) la clasele XI-XII zi şi XII-XIII seral

12 Cap.II Compartimentul curriculum
Curriculum la decizia şcolii S-au elaborat şi implementat programe şcolare noi, pentru orele din CDŞ, avizate de I.S.J. Harghita: Metamorfozele romanului clasa a XII – a Literatură teatru, film clasa a XI – a Grafică pe calculator clasa a VII-a Limba germană clasa a XII-a Literatură pentru copii “Cartea, prietena mea” clasa a IV-a Literatură pentru copii “În lumea cărţilor” clasa a IV-a Matematica distractivă clasa I Construcţii geometrice clasa a VI-a Poluarea mediului clasa a XII-a O istorie a comunismului din România aprobat prin OMECT 4699/2008

13 Raport privind starea învăţământului
CAPITOLUL III Resurse umane

14 Cap. III – Resurse umane III.1. Elevi
III.1.A. Efective şcolare la sfârşitul al anului şcolar : 980 elevi la începutul anului şcolar, 967 elevi la sfârşitul anului şcolar , grupaţi în 37 de clase: Începutul Sfârşitul anului şcolar anului şcolar I – IV clase elevi elevi V – VIII clase elevi elevi IX – XII clase elevi elevi XI – XIII seral clase elevi elevi X FR clasă elevi elevi

15 Cap. III – Resurse umane III.1. Elevi III.1.B. Mediul de rezidenţă:
Elevii provin din: Începutul anului şcolar: Sfârşitul anului şcolar Mediul urban – Mediul urban - 792 Mediul rural – Mediul rural – 175 896 provin din judeţul Harghita 82 provin din alte judeţe (Bacău, Braşov, Mureş, Maramureş) 2 provin din Republica Moldova

16 Cap. III – Resurse umane III.1. Elevi
III.1.C. Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor: 980 elevi înscrişi la începutul anului şcolar elevi plecaţi din unitate elevi veniţi în unitate elev retras abandon şcolar amânat medical elevi exmatriculaţi pentru absenţe (învăţământul seral) 967 elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar Numărul elevilor cu nota scăzută la purtare Motivele: absenţe nemotivate, fumatul în incinta şcolii, comportament inadecvat etc. Note la purtare ≥ 7 59 52 73 < 7 2 Calificativ Bine 1 TOTAL 56 74

17 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010
ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL: CLASA Efectiv de elevi V A 30 V B 24 VI A 27 VI B VII A 32 VII B VIII A 28 VIII B 31 TOTAL TOTAL ABSENŢE 376 561 703 504 793 573 1013 1011 5534 5386 5374 MOTIVATE 366 548 684 430 599 454 958 938 4977 4800 4592 NEMOTIVATE 10 13 19 74 194 119 55 73 557 586 778

18 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010
Învăţământ gimnazial – clasele V-VIII Situaţia claselor în funcţie de numărul total de absenţe/elev Nr.crt. Clasa Nr.total absenţe/elev Diriginte Observaţii 1. VIII A 36 Florea Alina Clasa cu cel mai mare număr de absenţe 2. VIII B 32 Galea Adriana 3. VI A 26 Kovacs Dorina 4. VII A 25 Szasz Diana 5. V B 23 Drobotă Gabriela 6. VII B 20 Grădinariu Nicoleta 7. VI B 17 Dinu Anne Mary 8. V A 13 Muncelean Livia Clasa cu cel mai mic număr de absenţe

19 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CLASELE IX-X: CLASA Efectiv de elevi IX A 25 IX B 26 IX C 30 IX D 29 X A 24 X B X C 34 X D 31 TOTAL ABS. 526 695 1332 1507 1620 1317 1781 2931 11709 12828 MOTIV 319 663 1186 1247 1145 1235 1563 2270 9628 10268 NEMOT 207 32 146 260 475 82 218 661 2081 2560

20 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010
Învăţământ liceal – clasele IX-X Situaţia claselor în funcţie de numărul total de absenţe/elev Nr.crt. Clasa Nr.total absenţe/elev Diriginte Observaţii 1. X D 95 Prof. Dudan M Clasa cu cel mai mare nr. de absenţe 2. X A 68 Prof. Popa I 3. X C, IX D 52 Prof.Barac E, Croitor L 4. X B 51 Prof. Galea A 5. IX C 44 Prof. Ferencz M 6. IX B 27 Prof. Costea V 8. IX A 21 Prof.Ilie A Clasa cu cel mai mic nr. de absenţe

21 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010
Învăţământ liceal – clasele IX-X Situaţia claselor în funcţie de numărul total de absenţe nemotivate/elev Nr.crt. Clasa Nr.total absenţe nemot./elev Diriginte Observaţii 1. X D 21 Prof. Dudan M Clasa cu cel mai mare nr. de absenţe 2. X A 20 Prof. Popa I 3. IX D 9 Croitor L 4. IX A 8 Prof.Ilie A 5. X C 6 Prof. Barac E 6. X B 3 Prof. Galea A 7. IX C 2 Prof. Ferencz M 8. IX B 1 Prof. Costea V Clasa cu cel mai mic nr. de absenţe

22 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010
ÎNVĂŢĂMÂMTUL LICEAL CLASELE XI-XII: CLASA Efectiv de elevi XI A 27 XI B 24 XI C 29 XI D 30 XII A XII B 25 XII C XII D TOTAL ABS. 955 1402 1473 1640 2063 1419 2121 1675 12748 15349 MOTIV 907 1272 1301 1042 1797 1244 1788 1387 10738 12972 NEMOT 48 130 172 598 266 175 333 288 2010 2377

23 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010
Învăţământ liceal – clasele XI-XII Situaţia claselor în funcţie de numărul total de absenţe/elev Nr.crt. Clasa Nr.total absenţe/elev Diriginte Observaţii 1. XII A 76 Prof. Burlacu M Clasa cu cel mai mare nr. de absenţe 2. XII C 73 Prof. Dincă L 3. XII D 67 Prof.Buzatu D 4. XI B 58 Prof. Ionescu M 5. XII B 56 Prof. Kurcsakovszki N 6. XI D 55 Prof. Grădinariu N 7. XI C 51 Prof. Groza I 8. XI A 35 Prof. Măciucă A Clasa cu cel mai mic număr de absenţe

24 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010
Învăţământ liceal – clasele XI-XII Situaţia claselor în funcţie de numărul total de absenţe nemotivate/elev Nr.crt. Clasa Nr.total absenţe nemot./elev Diriginte Observaţii 1. XI D 20 Prof. Grădinariu N Clasa cu cel mai mare nr. de absenţe 2. X IID, XIIC 12 Prof. Buzatu D, Dincă L 3. XII A 10 Prof. Burlacu M 4. XII B 7 Prof. Kurcsakovszki N 5. XI C 6 Prof. groza Irina 6. XI B 5 Prof. Ionescu M 7. XI A 2 Prof. Măciucă A Clasa cu cel mai mic nr. de absenţe

25 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010
Evoluţia fenomenului absenteismului Învăţământul liceal zi Monitorizare. Control. În scopul diminuării fenomenului absenteismului, direcţiunea colegiului a monitorizat lunar absenţele nemotivate ale elevilor din clasele liceale. Măsura impusă , în conformitate cu atribuţiile profesorului diriginte, a fost de a ţine legătura permanentă cu părinţii, prin înştiinţarea lor în scris privind situaţia absenţelor. Efectul a fost scăderea numărului de absenţe comparativ cu anii şcolari precedenţi Numărul mare de absenţe nemotivate la unele clase este cauzat fie de lipsa documentelor justificative, fie de aplicarea corectă a ROFUIP de către unii profesori diriginţi Concluzii: Motivarea absenţelor şi învoirea elevilor se va face în conformitate cu prevederile ROFUIP şi ROI. Diminuarea fenomenului absenteismului este condiţionată de eficientizarea relaţiei diriginte-părinţi-conducerea instituţiei Anul şcolar Total absenţe 24457 28177 31573 Motivate 20366 23240 26107 Nemotivate 4091 4937 5466

26 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010

27 Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice: 57 6 învăţători
grad didactic I grad didactic II 2 institutori – grad didactic II 1 prof. învăţământ primar – grad didactic.I 48 profesori grad didactic I grad didactic II definitivat debutanţi

28 Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice
Participare la programe de formare continuă şi dezvoltare profesională: Academica I – modulul III TIC– 15 profesori- evaluare Curs de formator – Institutul de training, studii şi cercetări din Tîrgu Mureş – prof. Grama M De Ce E – evaluare – 3 profesori “La Synthese des documents” – Sofia, Bulgaria – prof. Eros M Curs de formare pentru profesorii debutanţi de limba engleză – CCD – prof. Ferencz M, prof. Florea A Curs de formare “Educaţie interculturală” – Fundaţia Pestalozzi – înv. Barabas I, prof. lupu M, prof. Karacsony I, inst. Craioveanu V Curs de formare “Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” – Cluj-Napoca – prof. Kovacs D Curs de perfecţionare “Terapia de familie” – prof. Kovacs D Examen pentru acordarea gradului didactic I – prof. Dincă L, prof. Kecskes E Examen pentru acordarea gradului didactic II – prof. Galea A Examen pentru acordarea definitivatului – prof. Cristea A Program de formare “Dezvoltarea prin artă şi joc – terapia prin artă” – prof. Grama M Cursul “Autismul pe înţelesul tuturor” – prof. Grama M

29 Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice
Participare la programe de formare continuă şi dezvoltare profesională: Curs de formator CCD Bucureşti, Fundaţia CODECS – prof. Ilie A Curs de formator “Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoşterii” – proiect POSDRU – prof. Croitor L Programul European Life Long Learning – stagiu în Polonia – prof. Ferencz M Curs de formator – Fundaţia Human Reform – prof. Eros Maria, prof. Florea Alina, prof. Kovacs Dorina Proiect POSDRU – curs de formare “Asistenţi/consilieri suport pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar românesc” – Cluj-Napoca – dir.adj. Dumbravă M Proiect POSDRU – curs de formare “Tinerii împotriva violenţei” – Braşov – prof. Kovacs D Curs de formare “Diagnoză, prevenţie şi intervenţie în ADHD” – Cluj-Napoca – prof. Kovacs D Studii masterale – prof. Dudan M Programul de educaţie parentală “Cum să devenim părinţi mai buni” – prof. Bogoş G, prof. Grama M Academia de vară – iulie 2010 – prof. Kecskes E

30 Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice
Activitatea metodică : Simpozioanele “Creativitate în învăţământ” şi “Educaţie pentru excelenţă în mediul multicultural” – Arad – prof. Grama M Cercul pedagogic, zona Ciuc - “Managementul clasei de elevi” – prof. Karacsony I Simpozionul autiştilor – Odorheiu Secuiesc – prof. Grama M Simpozionul Naţional de limba şi literatura română – Cluj – prof. Costea V Activitate metodică “Canonul Şcolar” – prof. Costea V Activitate metodică “Managementul lecţiei” – prof. Muncelean L Conferinţa Longman – Braşov – prof. Şerban A Dezbaterea “Planificarea şi proiectarea unităţii de în văţare la toate obiectele şi clasele din ciclul primar” – activitate metodică la nivelul şcolii – învăţătorii Dezbatere “Evaluarea continuă” – activitate metodică la nivelul şcolii – înv. Platon A, instit. Craioveanu V Activitate metodică cu directorii liceelor teoretice din judeţ “Managementul instituţional” – organizatori: ISJ Harghita şi CNOG – dir. Doru Dobreanu, dir.adj. Magdalena Dumbravă, dir.adj.Iacob Karacsony

31 Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice
Activitatea metodică : “Modalităţi de receptare a textului literar” – lecţie deschisă – inst. Baciu R Conferinţa “Consilierea carierei” – prof. Kovacs D Forumul “Innover en Francais” – Ambasada Franţei – prof. Eros M Conferinţă “Regulamentul de funcţionare a CNE” – Deva – prof. Kovacs D Conferinta Naţională “Abandonul şcolar în România” – Sinaia – prof. Kovacs D Conferinţă internaţională pe teme de educaţie – Cluj Napoca – prof. Kecskes E “Rolul jocului în ora de matematică” – lecţie deschisă – prof. Pintilei L “Metode interactive în predarea limbii române” – lecţie deschisă – Craioveanu V

32 Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice
Publicaţiile în care cadrele didactice au redactat diverse articole în anul şcolar : Dir. Dobreanu Doru – “Şcoala Noastră”, “Angustia”, “Informaţia Harghitei”, “Curierul Naţional”, “Condeiul”, “Anuarul şcolii”, “Focus”, “Buletinul Ligii cultural-creştine Andrei Şaguna”, “Bioplanet”-colaborator ştiinţific Dir. Adj. Dumbravă Magdalena – “Curierul Naţional”, “Informaţia Harghitei”, “Anuarul şcolii” Dir. Adj. Karacsony Iacob - “Şcoala Noastră”, “Dăscăliţa”, “Anuarul şcolii” Prof. Măciucă Alina – “Tribuna Învăţământului” Prof. Galea Adriana – “Centrul Carpato-Danubian”, “National Geographic”-colaborator ştiinţific Prof. Croitor Laura – “Şcoala noastră” - a lansat placheta de versuri “Suflet de copil” cu creaţiile elevilor cercului “Condeiul năzdrăvan” Prof. Grădinariu Nicoleta – “Focus” Prof. Kecskes Elisabeta – “Dăscăliţa” Prof. Popescu Adriana – “Şcoala noastră” Prof. Grama Michaela – “Dăscăliţa” Înv. Platon Aurelia – “Dăscăliţa” Inst. Craioveanu Violeta” – “Dăscăliţa” Prof. Bojte Daniel– “Dăscăliţa” Prof. pr. Păncescu Ionel– “Dăscăliţa” Prof. Groza Irina – “Informaţia Harghitei” Prof. Costea Valeriu - “Şcoala Noastră”, “Informaţia Harghitei”

33 Cap. III – Resurse umane III.3. Îndrumare şi control
În scopul asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii instituţionale în anul şcolar activitatea de îndrumare şi control a echipei manageriale s-a axat pe următoarele: Elaborarea documentelor de planificare şi proiectare didactică; Întocmirea portofoliilor cadrelor didactice, responsabililor de catedre/comisii, diriginţilor; Completarea corectă a documentelor şcolare: cataloage, registre matricole, condica de prezenţă, cataloagele examenelor de corigenţă, diferenţă, încheiere de situaţie şcolară, situaţii statistice periodice, diplome, certificate de competenţă etc. Elaborarea şi implementarea programelor disciplinelor opţionale din cadrul CDŞ şi a schemelor orare; Stadiul de parcurgere a programelor şcolare şi ritmicitatea notării; Disciplina şi frecvenţa elevilor, serviciul pe şcoală; Desfăşurarea procesului de instrucţie şi de educaţie prin: analize, asistenţe la ore (80) şi participare la toate activităţile organizate; Asigurarea securităţii elevilor şi a personalului prin instruirea periodică privind normele de protecţia muncii, PSI şi de acţiune în caz de calamităţi naturale; Mişcarea cadrelor didactice, încadrarea şcolii cu personal, perfecţionarea cadrelor didactice, şcolarizarea elevilor; Organizarea şedinţelor cu părinţii, modul de comunicare şcoală-părinţi-elevi, încheierea acordurilor de parteneriat pentru educaţie; Activizarea compartimentelor funcţionale ale instituţiei (financiar-contabil, administrativ, secretariat, informatic, bibliotecă, laboratoare, internat, cantină, centrală termică, spălătorie) În urma controalelor tematice efectuate de IŞJ, ISU, IPJ, DSP, DSV şi a altor organisme abilitate, instituţia noastră a fost apreciată pozitiv, nesemnalându-se încălcarea actelor normative în vigoare.

34 Raport privind starea învăţământului
Capitolul IV Aspecte calitative ale procesului didactic

35 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic
Promovabilitatea la sfârşitul anului Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor Evaluările Naţionale la clasele a VIII-a Examenul de Bacalaureat Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a Admiterea în clasa a IX-a de liceu Admiterea în învăţământul superior Olimpiadele şcolare Alte concursuri şcolare

36 Ciclu de înv. Total Promo-vaţi Corigenţi Promovabilitate Primar I-IV 180 100% Gimnazial V-VIII 232 224 8 96,55% 97,11% 96,40% 96% Liceal zi IX-X 216 96,42% 89,61% 95,37% 95,45% XI-XII 214 2 99,07% 99,53% 98,76% 98,66% Liceal seral XII-XIII 71 79,85% 93,13% 87% Liceal FR X 44 97,43% - PROMOVAB. ŞCOALĂ 967 949 18 98,13% 94,33% 97,14% 96,21% Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Observaţii: În anul şcolar nu s-au înregistrat cazuri de repetenţie

37 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic

38 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Numărul elevilor promovaţi după mediile generale Ciclu de înv./clase Prom. 5 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 Nr.elevi % Gimnazial V-VIII 224 - 29 12,94% 67 29,92% 119 53,12% 9 4,02% Liceal zi IX-X 216 33 15,27% 92 42,59% 88 40,74% 3 1,39% XI-XII 214 1 0,46% 27 12,61% 50 23,36% 130 60,74% 6 2,80% Liceal seral XII-XIII 71 14 19,71% 38 53,52% 19 26,76% Liceal FR X 44 75% 13,63% 5 11,36% Total zi 654 77 0,15% 89 13,60% 209 31,95% 337 51,52% 18 2,75% Total seral, FR 115 40,86% 38,26% 24 20,86%

39 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Repartiţia elevilor corigenţi pe discipline: Clase/ disciplina V-VIII IX-X XI-XII zi Total Limba şi literatura română 3 2 - 5 Limba engleză Matematică 6 4 10 Chimie Biologie 1 Limba latină

40 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV B
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV B.1 Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor % Medii generale între 7,00-10,00 Clase Anul şcolar V-VIII 100% IX-XII zi 99,52% 99,76% XI-XIII seral, FR 94,00% 74,73% 79,43% 59,13% % Medii generale între 9,00-10,00 Clase Anul şcolar V-VIII 46,00% 44,39% 55,50% 57,14% IX-XII zi 40,00% 51,46% 51,31% 52,79% XI-XIII seral, FR 0% 1,05% 0,93%

41 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV B
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV B.2 Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor Activitatea de terapie recuperatorie integrată a copiilor cu CES. Sunt monitorizaţi 21 elevi cu CES – prof. itinerant Grama M Ca instrumente de planificare individualizată a învăţării s-au utilizat: - Planul Educaţional de Intervenţie Individualizată - Diferenţierea curriculumului - Probe curriculare - Teste cognitive cu estimări cantitative - Tehnici proiective cu estimări calitative Activităţi de recuperare organizate: - activităţi de reducere a reactivităţii faţă de activitatea de învăţare - activităţi de restructurare şi ameliorare a imaginii de sine - activităţi de modelare bazate pe învăţarea prin observare - activităţi de restructurare şi dezvoltare a limbajului mimico-gestual - activităţi de restructurare a proceselor cognitive şi reorganizarea proceselor de cunoaştere - activităţi de simulare a empatiei - activităţi de orientare şi dezvoltare a sociabilităţii Eleva Szocs Andreea – clasa a VIII-a A – şcolarizată la domiciliu – prof. Şerban A, prof.Buzatu D

42 Limba şi literatura română
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Evaluările naţionale la clasele a VIII-a Medii generale, promovabilitatea pe şcoală Disciplina Medie generală Promovabilitatea Şcoală Judeţ Limba şi literatura română 8,45 100% 71,18% Matematica 6,04 60% 69,53% Medii generale, promovabilitatea pe clase Disciplina Clasa Media generală Promovabilitatea Numele şi prenumele cadrului didactic Limba şi literatura română VIII A 8,45 100% Costea Valeriu VIII B Croitor Laura Matematica 5,89 55,17% Vaidoş Liviu 6,18 64,51%

43 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Evaluările naţionale la clasele a VIII-a Distribuţia valorică pe discipline Disciplina Nr. elevi înscrişi Nr.elevi nepromovaţi 5,00- 5,99 6,00- 6,99 7,00- 7,99 8,00- 8,99 9,00- 9,99 10 promovaţi Lb.şi lit. română 60 2 5 9 21 Matematică 24 11 3 7 1 36 Observaţie: Numărul de elevi cu note mai mari sau egale cu 8: Limba şi literatura română: 44 – 73,33% Matematică: 17 – 28,33%

44 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.1 Promovabilitatea Sesiunea iunie-iulie 2010 Promovabilitate: 92,36% pe şcoală faţă de 74,62% pe judeţ. Zi 106 Promovaţi 106 Promovabilitate 100% Serie curentă 146 Promovaţi 27 Promovabilitate 71,05% Seral 40 Înscrişi 148 Respinşi 11 Neprezentaţi 2 Serie anterioară 2 Promovaţi 2

45 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.1 Evoluţia promovabilităţii Forma de învăţământ Anul Şcolar Zi 98,27% 98,51% 94,33% 100% Seral 67,85% 80,95% 70,27% 71,05% Pe şcoală 91,27% 96,13% 88,19% 92,36%

46 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.1 Evoluţia promovabilităţii

47 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.2 Distribuţia valorică Curs de zi Interval Nr. note % 6,00-6,99 9 8,49% 0% 7,00-7,99 34 32,08% 23% 7,57% 8,00-8,99 45 42,45% 39% 47,72% 9,00-9,99 18 16,98% 38% 44,69% Total promovaţi 106

48 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.2 Distribuţia valorică Curs seral Interval Nr. note % 6,00-6,99 16 59,25% 55,56% 35,29% 7,00-7,99 11 40,75% 40,74% 52,94% 8,00-8,99 - 3,70% 11,76% 9,00-9,99 0% Total promovaţi 27

49 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.3 Primii 10 elevi clasaţi. Medii generale pe clase CHIOREAN ADRIAN – 9,78 SUCIU LAURA – 9 ,66 ALEXA SABINA – 9,43 SABĂU HENRIETA – 9,41 IORDACHI IULIA – 9 ,9,40 FLORARIU PAULA – 9,30 ISTINE ELENA – 9,30 TRIFAN GEORGIANA – 9,28 SUCIU ATTILA – 9,26 BUTUNOI ANCA – 9,20 CLASA MEDIA GEN. XII A 8,12 XII B 7,89 XII C 8,64 XII D 8,09 XIII A,B seral 6,77 Forma de înv. Bacalaureat – medii gen./ şcoală 2008 2009 2010 Zi 8,75 8,65 8,20 Seral 7,72 6,89 6,77

50 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie IV D.4 Medii generale şi promovabilitatea la probele scrise: Disciplina de examen Forma de înv. Media Gen. Promovabilitate Lb. şi lit. română Zi 8,15 100% Seral 5,80 84,21% Matematică T1 7,19 Matematică T2 7,71 Istorie 8,46 6,70 94,73% Chimie organică 9,14 Anatomie 7,61 Biologie vegetală şi animală 5,05

51 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie IV D.4 Medii generale şi promovabilitatea la probele scrise: Disciplina de examen Forma de înv. Media Gen. Promovabilitate Economie Zi 7,20 100% Geografie 8,04 Seral 6,91 97,36% Filosofie 8,70 Logică 7,73 Psihologie 9,00 Sociologie 9,86 Informatică 9,30

52 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie IV D.5 Medii generale la probele scrise pe clase: Disciplina de examen Clasa Media generală Profesor Limba şi literatura română XII A 8,41 Croitor Laura XII B 7,55 Costea Valeriu XII C 8,63 XII D 7,94 Grădinariu Nicoleta Matematică 7,19 Măciucă Alina 7,71 Szasz Diana Istorie 8,66 Grecu Maria 8,24 Bogoş Georgeta Chimie organică 9,14 Kurcsakovszki Nicolina Anatomie 7,86 Mănica Livia 7,53

53 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie IV D.5 Medii generale la probele scrise pe clase: Disciplina de examen Clasa Media generală Profesor Economie XII C 7,20 Baciu Reka Filosofie 8,70 Dudan Marius Geografie 8,19 Nagy Genovica XII D 7,99 Logică 7,73 Psihologie 8,95 Grecu Maria 9,15 Sociologie 9,86 Kovacs Dorina Informatică XII A 9,30 Burlacu Mihaela

54 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor lingvistice Limba română Forma de înv. Nr. de elevi prezenţi Nivel utilizator Profesor Mediu Avansat Experimentat Zi 106 1 7 98 Croitor L Costea V Grădinariu N Seral 38 3 23 12 Total 144 4 30 110

55 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor lingvistice Limba engleză Proba Proba scrisă Ne.elevi Profesor Competenţe Înţelegerea textului citit Producerea de mesaje scrise Forma de înv/ Nivel A1 A2 B1 B2 Zi - 1 91 5 14 30 43 92 Ferencz M Florea A Drobotă G Seral 32 23 10 34 Total 2 123 28 24 31 126

56 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor lingvistice Limba engleză Proba Proba de înţelegere a textului audiat Proba orală Nr. de elevi Profesor Comp. Înţelegerea textului audiat Producerea de mesaje orale Interacţiunea orală Forma de înv/nivel A1 A2 B1 B2 Zi - 92 5 12 22 53 11 20 56 Ferencz M Florea A Drobotă G Seral 1 33 23 21 13 34 Total 125 28 26 24 126

57 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor lingvistice Limba franceză Proba Proba scrisă Ne.elevi Profesor Competenţe Înţelegerea textului citit Producerea de mesaje scrise Forma de înv/ Nivel A1 A2 B1 B2 Zi - 9 1 8 10 Eros M Seral 2 3 4 Butaru AM Total 11 14

58 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor lingvistice Limba franceză Proba Proba de înţelegere a textului audiat Proba orală Nr. de elevi Profesor Comp. Înţelegerea textului audiat Producerea de mesaje orale Interacţiunea orală Forma de înv/nivel A1 A2 B1 B2 Zi - 6 4 1 2 7 10 Eros M Seral 3 Butaru AM Total 9 5 14

59 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor digitale Forma de înv. Nr. de elevi prezenţi Nivel utilizator Profesor Începător Mediu Avansat Experimentat Zi 106 - 3 28 75 Burlacu M Seral 38 27 10 1 Bojte D Total 144 30 76

60 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.5 Sesiunea august-septembrie 2010 Înscrişi Promovaţi Respinsi Neprezentaţi 11 5 1

61 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV E
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV E. Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a IV E.1 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a 60 elevi au fost admişi în ciclul inferior al liceului, fiind repartizaţi după cum urmează: 50 la Colegiul Naţional „Octavian Goga” Miercurea-Ciuc 1 la Liceul Militar – Breaza 1 la Colegiul Liceal Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc 2 la Grup Şcolar „Joannes Kajoni” Miercurea-Ciuc 1 la Grup Şcolar Industrial „Nicolae Iorga” Negreşti, jud. Vaslui 3 la Grup Şcolar „Liviu Rebreanu” Bălan 1 la Liceul Teoretic „O.C. Tăslăoanu” Topliţa 1 la Grup Şcolar de Construcţii de Maşini Gheorgheni

62 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV F
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV F. Admiterea în clasa a IX-a de liceu În urma primei repartiţii computerizate din iunie 2010 s-au realizat 4 clase cu specializările specifice filierei teoretice, conform planului de şcolarizare aprobat Nr. crt Specializarea clase Nr. locuri ocupate Intervalul mediilor de admitere 1 Matematică informatică 30 9,96-7,68 (9,76 - 6,69) 2 Ştiinţe ale naturii 9,23-7,16 (9,79 – 7,08) 3 Filologie 9,45-7,43 (9,55 – 6,86) 4 Ştiinţe sociale 8,95-6,66 (8,52 – 5,94)

63 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV F
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV F. Admiterea în clasa a IX-a de liceu Din cei 120 elevi admişi: 50 provin din Colegiul Naţional „Octavian Goga” 14 la matematică – informatică cu medii cuprinse între 9,75 – 7,84 13 la ştiinţe ale naturii cu medii cuprinse între 9,23 – 7,24 9 la filologie cu medii cuprinse între 9,05 – 7,43 14 la ştiinţe sociale cu medii cuprinse între 8,38 – 6,69 31 de la Şcoala Generală „Liviu Rebreanu” Miercurea-Ciuc 6 de la Grup Şcolar „Teodor Chindea” Voşlobeni 1 de la Grup Şcolar „Miron Cristea” Subcetate 2 de la Şcoala Generală „O.C. Tăslăoanu” Bilbor 3 de la Şcoala Generală „Geo Bogza” Bălan 2 de la Şcoala Generală Nr. 1 Bălan 5 de la Şcoala Generală „Arany Janos” Mihăileni 1 de la Liceul „Tivai Nagy Imre” Sînmartin 1 de la Şcoala Generală „Maylath Gusztav Karoly” Lunca de Jos 1 de la Şcoala Generală „Jozsef Attila” Miercurea-Ciuc 1 de la Şcoala Generală „Imets Fulop Jako” Tuşnad Sat 15 din Judeţul Bacău 1 din judeţul Vaslui

64 Învăţământ postliceal
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV G. Admiterea în învăţământul superior Clasa Învăţământ superior Învăţământ postliceal Încadrat în muncă Alte situaţii XII A 23 - 1 3 XII B 18 2 4 XII C 28 XII D 16 5 TOTAL 85 7 9 OBSERVAŢII: 50 fete şi 35 băieţi continuă studiile în învăţământul superior 83 absolvenţi studiază în România, 1 în Italia şi 1 în Anglia

65 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV G
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV G. Admiterea în învăţământul superior Nr. crt. Specializări Nr. fete Nr. băieţi Total 1 Litere 2 3 Limbi moderne - Psihologie, pedagogie 4 Istorie 5 Geografie-geologie 6 Matematică 7 Chimie, ştiinţe 8 Sociologie 9 Electronică 10 Construcţii civile 11 Design de produs 12 Ingineria produselor farmaceutice 13 Ingineria mediului 14 Ingineria sistemelor biotehnice 15 Arte plastice, design 16 Arhitectură 17 Alimentaţie, turism, comerţ 18 Ştiinţe economice, finanţe, bănci, contabilitate, management

66 Şcoala militară subofiţeri
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV G. Admiterea în învăţământul superior Nr. crt. Specializări Nr. fete Nr. băieţi Total 19 Medicină 2 1 3 20 Medicină militară - 21 Medicină veterinară 22 Tehnică dentară 23 Farmacie 24 Academia de Poliţie 25 Agenţi de poliţie 26 Şcoala militară subofiţeri 27 Studii europene 28 Studii americane 29 Studii politice 4 8 30 Drept 7 11 31 Jurnalism 32 Silvicultură 33 Informatică 34 Ed. fizică şi sport TOTAL 50 35 85

67 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic
IV H. Olimpiadele şcolare Disciplina Premii şi menţiuni Profesor îndrumător Faz a judeţeană Faza naţională M III II I Limba şi literatura română 4 3 - 1 Muncelean Livia 5 Croitor Laura Grădinariu Nicoleta Costea Valeriu Baciu reka Lupu Melania Limba engleză 2 2 participări Drobotă Gabriela Limba franceză 1 participare Eros Maria Matematică Szasz Diana Ilie Aurelian Baciu Reka Chimie 1 participare, 1 menţiune specială Buzatu Doina Fizică Miron Gabriel

68 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic
IV H. Olimpiadele şcolare Disciplina Premii şi menţiuni Profesor îndrumător Faz a judeţeană Faza naţională M III II I Biologie 1 - 2 1 participare Mănica Livia TIC Szasz Diana Burlacu Mihaela Geografie Nagy Genovica Istorie Bogoş Georgeta 3 Grecu Maria Economie Popa Ioan Educaţie civică Baciu Reka Religie Bijec Loredana Păncescu Ionel Ed. Fizică 2 (volei, baschet) Dincă Liviu Informatică Total 25 15 11 13 9 participări 1 menţiune specială Observatii: - 64 premii şi menţiuni – faza judeţeană - 9 participări şi 1 menţiune specială – faza naţională

69 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic
IV H. Olimpiadele şcolare Nr. Crt. Disciplina Numele şi prenumele Clasa Premii faza judeţeană Premii faza naţională 1 Limba şi literatura română Strimbei Carla VII I 2 Colcer Ioan XI II 3 Nechita Dorina IV 4 Cazacu Eduard V III 5 Manu Ruxandra IX 6 Gabor Eugen 7 Butunoi Anca XII 8 Rareş Vasile 9 Limba engleză Stănescu Anca X Participare 10 Afilipoaie Alois 11 Limba franceză David-Melinte Andrada 12 Colceri Iuliana 13 Stog Ivona

70 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic
IV H. Olimpiadele şcolare Nr. Crt. Disciplina Numele şi prenumele Clasa Premii faza judeţeană Premii faza naţională 14 Matematică Strimbei Carla VII I Participare 15 Galea Mihai IV III 16 Crişan Ana 17 Chimie Bondă Alexandru VIII Menţiune specială 18 Bahnă Melania II 19 Fizică 20 TIC Ciotloş Cristian XII 21 Geografie Panea Irina 22 Istorie 23 Luca Ana-Maria 24 Bahnă Monica X 25 Maftei Radu IX 26 Albert Levente XI

71 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic
IV H. Olimpiadele şcolare Nr. Crt. Disciplina Numele şi prenumele Clasa Premii faza judeţeană Premii faza naţională 27 Istorie Chiorean Sebastian XII II 28 Curcă Lavinia VIII III 29 Cucuta Flavius 30 Economie Kalamar Anna-Maria XI I Participare 31 Educaţie civică Crişan Ana Nechita Dorina IV 32 Biologie Bogu Cosmin VII 33 Gogu Alexandra X 34 Ionescu Roxana IX 35 Religie Lefter Andreea 36 Braic Ioana 37 Educaţie fizică Echipa de baschet băieţi 38 Echipa de volei fete 39 Informatică Trifan Giorgiana

72 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul naţional “Un oraş mai bun, o viaţă mai bună” – Oros Mădălina VIII B – prof. Croitor Laura Concursul naţional de creaţie “Ion Creangă” – Mareş Ecaterina VI A, Moroşanu Georgiana VI B, Brânzilă Lisa VI A – prof. Croitor Laura Cangurul lingvistic (26 participanţi) – Moroşanu Georgiana VI B – locul I, Brânzilă Lisa VI A – locul II – prof. Croitor Laura, Burlacu Andreea V A – locul III – prof. Muncelean Livia Concursul “Mesajul meu antiviolenţă” Secţiunea eseu: - Suciu Andreea IX A – locul I - Craioveanu Andrada XI A – locul II - Elisei Andra IX A – locul III - Ionescu Roxana IX A – menţiune – prof. Muncelean Livia Secţiunea fotografie: - Mihalache Florin XI A – premiu special - Drăgan Teona X A – premiul III - Matei Tamara X A – premiul III - Bahnă Monica X C – menţiune - Câmpeanu Oana X A – menţiune Secţiunea pictură: Benchea Anamaria X C – menţiune – prof. Barac Elena

73 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul naţional de traduceri “Juvenes translatores” – 3 elevi XI C, 1 elev XII C – prof. Şerban Alina Concursul SMART – 194 participanţi – organizator prof. Ilie Aurelian Limba română: Paliştan Ramona II A-100p, Chirilă Cătălin IV A-100p, Paliştan Robert IV A-96p, Nechita Dorina IV A-96p, Ţepuc Nina II B-95p, Hârjan Dragoş II B-92p; Crăciun Alexandra III A-92p, Istrate Teodora III A-92p, Galea Ştefan III A-92p, Petruţi Marina III A-92p, Bujac Cosmin III B-92p, Suciu Andrea III B-92p. Matematică: Galea Mihai IV A-96p, Pagu Miruna II A-95p, Nechita Dorina IV A-92p, Crişan Ana IV A-92p Cultură generală: Radu Mihaela III B-96p Prof. Pintilei Laura, înv. Vânaga Valentina, înv. Platon Aurica, inst. Baciu Reka, inst. Craioveanu Violeta Concursul naţional de matematică “Lumina Math” – Dima Bogdan VII A – locul II – prof. Szasz Diana Concursul naţional de proiecte ecologice “Pentru un mediu mai curat” organizat de ECOTIC şi HOTNEWS Bucureşti – Premiul Publicului pentru proiectul “Stop poluării!” în valoare de 1000 Euro (Laptop, videoproiector, ecran) –coordonatori: prof. Galea Adriana, prof. Dumbravă Magdalena în colaborare cu prof. Groza Irina, prof. Grecu Maria, prof. Păncescu Ionel, prof. Dudan Marius, prof. Grădinariu Nicoleta, prof. Şerban Alina

74 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul Naţional “Harta Şcolilor Verzi” – Henkel România, Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi - Premiul Publicului - Premiul II al juriului - Premiul pentru cea mai originală prezentare - Premiul National Geographic Elevii: David Andrada XI C, Parfeni Ovidiu XI A Profesorii: Galea Adriana, Păncescu Ionel Concursul naţional “Toamna în culori” – faza naţională - Ciforac Diana VII B – premiul II - Man Cristina VIII A – premiul III - Lăpuşneanu Laura VII B – menţiune Prof. Pogonyi Carmen Concursul naţional de artă origami “Iarna în stil origami” - Platon Maria VII B – premiul II - Ştef Andreea VII B – premiul III

75 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Festivalul naţional de arte pentru liceeni LicArt Secţiunea fotografie – creaţii semifinaliste: Bârsan Claudia XII A – lucrarea “Ritm” Florin Mihalache XI A – lucrarea “Butterfly” Festivalul – Concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie muzică folk “Toamna Baladelor” – Grupul “Golden Dreams” – Costache Alin X D, Matei Crina X C, Maftei Alexandru XII C, Cărăuşu Alexandru XII A– calificat la faza naţională – prof. Ionescu Mihaela Olimpiada elevilor – organizată de Consiliul Local Ştafeta 4x100m fete/băieţi – locul I (Vaida R, Sebestin C, Maftei L, Răileanu D, Croitor T, Ursache C, Poteraş A, Crăciun I) – prof. Groza I, prof. Dincă L Fotbal gimnaziu – locul III (Stan B, Agache I, Aramă O, Nistor A, Oltean R, Bârsan R, Burdun M, Gâlia C, Poteraş A, Croitor T, Nica L, Costache C)– prof. Dincă Liviu , prof. Groza I

76 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul Naţional “Cărticica mea de suflet” – Moroşanu Georgiana VIB, Rusu Carmen VB, Bănică Oana VIB, Hazaparu Ionuţ VIA, Pagu Biana VIA – prof. Croitor Laura Concursul “± Poezie” – loculI Rusu Carmen VIB – prof. Croitor Laura – locul II Burlacu Andreea VA – prof. Muncelean Livia Sesiunea de referate ale elevilor “Zilele Octavian Goga” – locul I Afilipoaie Adelaida IXC, Popescu Cristina IXC – prof. Muncelean Livia – locul I Afilipoaie Alois XC, locul II Butunoi Anca XIIC – prof. Costea Valeriu – locul I Ionescu Roxana IX A – prof. Mănica Livia Concursul Smart – 152 participanţi – sem.II – organizator prof. Ilie Aurelian Concursul Invest 2010 – locul III – Toma Silvia IXA – prof. Ilie Aurelian Concursul Cangurul 2010 – locul II – Berendea Nicolae IXA – prof. Ilie Aurelian

77 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul de matematică “Pitagora” – organizator la nivel de şcoală prof. Szasz Diana Concursul “Inedit” – organizatori prof. Groza I, prof. Bogoş G, prof. Kovacs D, prof. Grecu M Concursul de chimie “Raluca Râpan” – Bogu Cosmin VIIA – menţiune – prof. Buzatu Doina Concursul interşcolar “Noţiuni de bază în chimie”- locurile I, III – prof. Buzatu Doina Concursul “Tehnium 2010” – premiul III – faza naţională – Vereş Alexandru XID – prof. Popa Ioan Concursul “Ştiinţe pentru Juniori” - locul I – faza judeţeană – Berendea Nicolae IXA – prof. Miron Gabriel, prof. Mănica Livia, prof. Voşloban Cosmin

78 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul interjudeţean “Pentru un eco-viitor comun” – organizator prof. Borbely Mariana – locurile II şi III – prof. Mănica Livia Concursul “Sanitarii pricepuţi” – locul I liceu, locul III gimnaziu – prof. Mănica Livia Concursul Naţional “Descoperă o lume sănătoasă” – locul III Manu Ruxandra IXA, menţiune Gogu Alexandra XB, Bogu Cosmin VIIA – prof. Mănica Livia Concursul “Ştiinţele Pământului” – locul I – faza judeţeană, participare la faza naţională Lefter Andrei XIB – prof. Mănica Livia, prof. Galea Adriana, prof. Popa Ioan, prof. Dumbravă Magdalena Concursul “Ziua Europei” – organizat de Primăria Miercurea-Ciuc – locul I – Afilipoaie Alois XC, Craioveanu Andrada XIA, Bolog Diana XIA – prof. Galea Adriana

79 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul Naţional “La Francophonie avant toute chose” – CAE 2010 Au participat 184 de elevi din 17 şcoli din 5 judeţe – organizator prof. Eros Maria – participare prof. pogonyi Carmen Locul I – Man Cristina, locul II – Deak Denis, popescu Eugen, locul III – Peter Dora, Cifrac Diana, Bălan Cristina, Miron Ioana, menţiuni – Chiorean Sebastian, Raduly Szidonia, Siriteanu Andreea, Cabalas Alexandra, Vînaga Crina, Matei Tamara, Drăgan Teona, Cîmpeanu Oana Concursul Naţional “Dezleagă minţii mele taina” – CAE 2010 Organizatori: prof. Grădinariu nicoleta, prof. Barac Elena Locul I Moga Sorina XIC, Berendea Nicolae IXA, Raduly Maria XIIC locul II – Ciotlos Cristian XIC, Suciu Andreea IXA, Sarkadi Edgar IXA, locul III – Karacsony Andreea XIC, Popescu Cristina IXC, Tinca Diana IXC, Cheosa Silviu XIC, Cîmpeanu Oana XA Concursul de afişe antidrog “S.O.S. – Stupefiantele omoară. Stop!” În cadrul programului pentru Platforma EAD Prof. Barac Elena Locul I . Cîmpeanu Oana XA, Stănescu Anca XA, Chindea Raluca XA Locul II – Antal Sabina XA, Ursulescu Andreea XA, Braic Ioana XA, Creangă Alexandra XB, Antal Anna-Bernadette XB Locul III – Matei Crina XC, Moldovan Dan XC, Afilipoaie Alois XC Premiu Special – Platon Claudia XC, Andreiu Alina XC

80 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul Naţional “Alege. Este dreptul tău!” – inst. Baciu Reka – Bîrsan Bianca, Olteanu Valentina, Nechita Dorina, Ioniţă Mihaela IXA Concursul “Micul Pieton” – clasele IVA şi B – inst. Baciu Reka şi prof. Lupu Melania Concursul “Un biciclist corect” – organizat de ISJ Harghita – clasele VIIIA şi B Concursul “Micul matematician” – faza judeţeană Galea mihai IVA 100p, Paliştan Robert IVA 100p, Botezatu Emil IIB 100p, Buză Andrada IIB 100p, Pagu Miruna IIA 99p, Paliştan Anemona IIA 99p, Manu Delia IIB 98p, Chende Maria IIIA 90p Inst. Baciu Reka, inst. Craioveanu Violeta, înv. Vînaga Valentina, prof. Pintilei Laura Concursul Interjudeţean de postere “HIV-AIDS-prin artă” UNESCO – Diana Ciforac VIIB, prof. Pogonyi Carmen Concurs de desen – poezie “Primăvara din sufletele noastre” clasele a V-a – prof. Pogonyi Carmen, prof. Muncelean Livia Concurs – expoziţie “Ziua Europei” – Bucureşti – Alexandra Cabalaş VIA, prof. Pogonyi Carmen

81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul de protecţie civilă “Cu viaţa mea apăr viaţa” – locul II gimnaziu, locul III liceu – prof. Dincă Liviu Concurs de creaţie artistică şi design – Ciotloş Cristian – prof. Barac Elena Caravana concurs de afişe “Tu ce ai zice colegului tău?” – Cucuta Flavius, Platon Claudia, Andreiu Alina, Chindea Raluca – prof. Barac Elena Concursul Naţional “Mesajul meu antidrog” – jurizarea se efectuează în octombrie 2010 – prof. Barac Elena Concursul de afişe “Dependenţi de libertate” – jurizarea se efectuează în octombrie 2010 – prof. Barac Elena Cupa liceelor la baschet – locul I – faza judeţeană – prof. Dincă Liviu Olimpiada elevilor de liceu: 4x100m – locul I – Nica S, Braic A, Baranoschi F, Suciu A 4x400m băieţi – locul II – SuciuA, Nica S, Lupaşcu A, Antochi M 4x400m fete – locul III – Braic I, Senteş AM, Mureşan A, Tofolvy O 800m fete – locul II Tofalvy O 800m băieţi – locul III – Nica S 3000m fete – locul II – Tofalvy O săritura în lungime cu elan: locul I Popa E, locul II – Baranoschi F Prof. Groza Irina, prof. Dincă Liviu

82 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I
Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul de Comunicare.RO Petruţi Marina IIIA 100p, Pintilie Alexandra IIIA 96p Inst. Craioveanu Violeta Festivalul Naţional de Dans modern CNOGOGA – ediţia a XV-a – organizatori: Dir adj. Dumbravă Magdalena, prof. Galea Adriana, prof. Şerban Alina, prof. Păncescu Ioan, înv. Balog Elena , dir. Dobreanu Doru, dir.adj. Karacsony Iacob – participare din judeţele: Satu Mare, Neamţ, Brăila, Harghita Elevii colegiului au obţinut premiul festivalului, 2 locuri II, 1 loc III Festivalul Concurs “Bucuriile Muzicii” – ediţia a X-a Organizatori prof. Ionescu Mihaela, înv. Platon Aurelia Concursul culinar “Hrană sănătoasă” – prof. Florea A, prof. Grădinariu N, prof. Eros M, prof. Păncescu I Concursul “Questions pour un(e) francophone” – Univ.”Lucian Blaga” Sibiu – locul I Suciu Laura XIIC, locul II David-Melinte Andrada XIC, locul III Chiorean Sebastian XIIC – prof. Eros Maria Concursul de creaţie “Logo-ul ISJ Harghita” – Ciotloş Cristian XIC – prof. Barac Elena Elevii colegiului au participat la 70 de concursuri interclase, interşcoli, judeţene, naţionale, internaţionale (pe discipline, culturale, artistice, sportive etc)

83 Raport privind starea învăţământului
Capitolul V Aspecte ale activităţii educative

84 V. Aspecte ale activităţii educative
V.1. Obiectivele urmărite şi direcţiile de acţiune V.2. Activităţi pe componente educaţionale V.3. Proiecte educative şi de parteneriat V.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică

85 V. Aspecte ale activităţii educative V. 1
V. Aspecte ale activităţii educative V.1. Obiectivele urmărite în anul şcolar Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, respectul de sine şi faţă de alţii, respectarea drepturilor omului etc.; Întărirea parteneriatelor educaţionale existente şi promovarea altor relaţii de parteneriat – deschiderea şcolii spre comunitate, spre societate; Formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi în afara ei; Intensificarea spiritului de competiţie între elevi. Direcţii de acţiune Antrenarea grupurilor ţintă în desfăţurarea activităţilor; Organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în funcţie de nevoile educative ale colectivelor de elevi şi în concordanţă cu priorităţile în educaţie la nivel local, judeţean şi naţional; Dezvoltarea proiectelor cultural-artistice, sportive, ecologice, de educaţie civică şi de promovare a sănătăţii; Asigurarea unei mobilităţi accentuate ale elevilor pentru schimburi profesionale de idei şi experienţe de viaţă Participarea elevilor la diferite activităţi competiţionale

86 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru respectarea valorilor culturale: Programul dedicat Zilei de 1 Decembrie: Programul artistic “Trepte spre Marea Unire” – prof. Croitor Laura, prof.Grecu Maria, prof. Grădinariu Nicoleta “1 Decembrie în Călimani” – activitate scout pe teme de istoria Unirii – prof. Grecu Maria, prof. Bogoş Georgeta, prof. Groza Irina “Cântec şi un strop de poezie dedicate Marii Uniri” Centrul Cultural “Miron Cristea” – insp.prof. Moraru Drăghici Dorina, înv. Platon Aurelia Programul “Gând pentru Eminescu” – program artistic la CNOGoga şi Centrul Cultural “Miron Cristea” - prof. Muncelean Livia, prof. Costea Valeriu, prof. Croitor Laura, prof. Ionescu Mihaela “Imaginea patriei în opera lui Mihai Eminescu” – articol în revista “Şcoala noastră” – prof. Costea Valeriu “Mihai Eminescu – formarea în spiritualitatea ortodoxă” – articol în revista “Şcoala noastră” prof. Croitor Laura “Omagiu lui Mihai Eminescu” – articol publicat în ziarul “Informaţia Harghitei” – prof. Costea Valeriu

87 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Programul “24 ianuarie 1859-Unirea Principatelor Române” – Centrul Cultural “Miron Cristea” – au participat clasele: IV B, VII A, IX A, IX B, IX D, X A, X B, X C, XI C Vizitarea expoziţiei “Povestea târgului” – Muzeul Carpaţilor Răsăriteni – toate clasele Programul “Tradiţii româneşti “ “Colinde de Crăciun” - prof. Ionescu Mihaela, prof. Păncescu Ionel “Vine Moş Nicolae” – excursie Băile Homorod - clasele a VIII-a – prof. Galea Adriana, prof. Şerban Alina “Sărbători de iarnă” – proiect educativ – clasele I – înv. Balog Elena, înv. Barabaş Iuliana “Hristos a înviat!” – proiect educativ – clasele: IIB, IVB – înv. Vînaga Valentina, prof. Lupu Melania Vizitarea expoziţiei “Arta funerară în Egiptul faraonilor” – Muzeul Secuiesc al Ciucului – toate clasele Vizitarea expoziţiei “Dacii din Curbura Carpaţilor” – Muzeul Oltului şi Mureşului Superior Vizitarea expoziţiilor “Parcul Natural Porţile de Fier” şi “Oraşe dunărene din România” – Muzeul Oltului şi Mureşului Superior Concursul naţional de eseuri, traduceri şi artă plastică “Dezleagă minţii mele taina” – organizator CNOG – CAE 2010 – prof. Grădinariu N, prof. Barac E. Spectacol dedicat “Zilei Armatei României” – participanţi 30 de elevi – prof. Ionescu M, înv. Platon A

88 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru mediu: Programul “Salvaţi Pământul”: Proiectul ecologic “Stop Poluării!” – participare la concursul “Pentru un mediu mai curat” Camp ecologic – marcarea de trasee pe Valea Lisei jud. Braşov – Lupişorii, Temerarii CLOrion, Primăria comunei Lisa, prof. Groza Irina, Grecu Maria Proiectul “Harta Şcolilor verzi” – prof. Galea Adriana, prof. Păncescu Ionel Proiectul “Youth for Ecological Economy (Y4(ECO)2 )” -Programul MATRA-KAP – Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita – prof. Galea Adriana “Împreună pentru un mediu mai curat” – activitate ecologică – CLO, Garda de Mediu, Instituţia Prefectului – prof. Goza Irina, prof. Grecu Maria, prof. Bogoş Georgeta Colectare de peturi - participanţi: clasele VA, VB, VIIIA, VIIIB – prof. Borbely M Realizarea Eco-calendarului CNOG – fotografii: Bârsan C XIIA, Mihalache F XIA, Vlădeanu N XIIB – prof. Galea Adriana Acţiune de ecologizare şi recondiţionare a unor cabane turistice din munţii Făgăraş – CLO în parteneriat cu Mercedes Benz – prof. Groza I, prof. Grecu M., prof. Bogoş G. Proiectul educativ “Protejaţi natura!” – clasele IIB, IIIA – înv. Vînaga V, inst. Craioveanu V

89 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru mediu: Programul “Salvaţi Pământul”: Proiectul Educativ “Pădurea” – cl. IIB – înv. Vînaga V Concursul judeţean de ecologie “Pentru un eco-viitor comun” – Asociaţia Ecologică “Sângele Voinicului” şi CNOG - prof. Borbely M, director Dobreanu Doru Programul “Biodiversitatea din România şi din judeţul Harghita” – APM Harghita, Corpul Păcii România – voluntar Richard B. Schoenbohm – participanţi clasele: IXB, XB, XIB, XIIB – director Dobreanu Doru Campania Naţională de Educaţie Ecologică şi Mediu “Ofensiva VERDE continuă!” – grupul de presă REPORTER, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului “Şcoala VERDE” – activităţi de conştientizare – participare 30 elevi – dir. Adj. Dumbravă Magdalena, prof. Florea Alina

90 Educaţia pentru sănătate:
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru sănătate: Programul Naţional “Educaţie pentru sănătate” Campanie de informare şi de prevenire a înbolnăvirilor cu gripa AH1N1 – toate clasele – director prof. Doru Dobreanu Concursul de pictură “Un oraş mai bun, o viaţă mai bună” Programul “Săptămâna Educaţiei Globale” “Câţi oameni poate hrăni Pământul?” – informare, dezbatere – prof. Nagy Genovica, prof. Galea Adriana – clasele a VI-a şi a X-a Concurs culinar “Hrană sănătoasă” – prof. Şerban Alina, prof. Eros Maria, prof. Grădinariu Nicoleta, prof. Păncescu Ionel, Asistent Comenius Biout Marion – clasele: VI B, VIII A, XII C, XI C “Împreună pentru o alimentaţie sănătoasă” – joc de rol – clasa VIII A – prof. Borbely Mariana Concursul Naţional “Descoperă o lume sănătoasă” – organizator CNOG – director Dobreanu D, dir. adj Dumbravă M Activităţi de voluntariat în parteneriat cu Crucea Roşie – elevii clasei a XI-a B

91 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru sănătate: Programul “Acţiunea Europeană în materie de droguri – EAD” – Comisia Europeană – coordonator prof. Dumbravă Magdalena “Caravana antidrog” – concurs de afişe, dezbateri – 90 elevi participanţi – au fost premiaţi elevii: Flavius Cucuta, Chindea Raluca, Andreiu Alina, Platon Claudia – prof. Kovacs Dorina Concursul de afişe antidrog “SOS. Stupefiantele omoară. STOP!” – prof. Barac Elena Concursul Naţional “Mesajul meu antidrog” – prof. Barac Elena Festivalul Naţional de Dans Modern CNOGoga – ediţia a XV-a “Pluteşti prin dans nu prin droguri” – organizator CNOG – dir.adj. Dumbravă M, prof. Galea A, prof. Florea A, prof. Păncescu I, înv. Balog E., dir. Dobreanu D, dir.adj. Karacsony I Proiectul “Sănătatea noastră şi a celor din jur e importantă” – ASCA Harghita – prof. Kovacs D Proiectul strategic “Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos” – POSDRU Tabăra de vară “O viaţă sănătoasă” – 4 elevi – prof. Kovacs D

92 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru o societate democratică: Proiectul Comenius Assistantships “Ziua Europeană a Limbilor” Expoziţie de afişe Seminar cu tema “Să cunoaştem cît mai multe limbi europene!” “Unitate în diversitate” – dezbatere – prof. Eros Maria, prof. Andrei Monica, prof. Butaru Anamaria, Asistent Comenius Biout Marion Concursul naţional “La francophonie avant toute chose” – organizator CNOG – CAE 2010 – prof. Eros Maria “Ziua Francofoniei” – spectacol de teatru, muzică şi dans – participanţi clasele : VA, VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB, VIIIA, XIC, XIIC – prof. Eros M, prof. Butaru A, prof. Ionescu M, Asistent Comenius Biout Marion Proiectul “Agenda Europa” – activităţi în cadrul orelor de consiliere şi orientare – clasele a XI-a – prof. Măciucă A, prof. Ionescu M, prof. Groza I, prof. Grădinariu N Festivalul Naţional al Şanselor Tale – Săptămâna Educaţiei Permanente “Cine îşi uită istoria este condamnat să o repete” – expoziţie de poze şi documente – partener DJAS – prof. Bogoş Georgeta “Memorialul Durerii – închisorile comuniste” – simpozion – prof. Grecu Maria, prof. Bogoş Georgeta, prof. Platon Ligia

93 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru o societate democratică: Proiectul “Bunul samaritean” – Strategia Naţională pentru Activitate Comunitară – prof. Grama Michaela. Activităţi de socializare , consiliere, terapie şi ajutor umanitar – Şcoala Specială “Sfânta Ana”, Asociaţia Naţională a Surzilor – Filiala Harghita Proiectul „Fericirea unui copil e nepreţuită şi merită orice sacrificii” – în parteneriat cu Scoala Duminicală “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Chicago, Illinois, SUA – prof. Grama Michaela. Programul “Tineret în acţiune” – ANPCDEFP – Serviciul european de voluntariat Întâlnire cu reprezentanţii ANPCDEFP şi Federaţiei Organizaţiilor de Tineret din regiunea Ciuc – participanţi clasele: XA, XB, XC, XIC – dir. adj. Dumbravă Magdalena “Faptele antisociale” – întâlniri cu agenţii Poliţiei de Proximitate – participanţi clasele de gimnaziu – dir. adj. Dumbravă Magdalena Concursul “Alege! Este dreptul tău” – participanţi elevi din clasa a IV-a A – inst. Baciu Reka Concursul “Dependenţi de libertate” – prof. Barac Elena “Drepturile copilului” – expoziţie de afişe şi poze – clasa VB – prof. Drobotă Gabriela Concursul “Ziua Europei” – Primăria M-Ciuc – prof. Galea Adriana Campania “Primăvara Europeană” – prof. Eros Maria

94 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru securitate personală: Programul “Fenomenul violenţei în şcoală” Concursul pentru elevii de liceu “Mesajul meu antiviolenţă” – prof. Muncelean Livia, prof. Barac Elena. “Academia micilor poliţişti.” – activităţi organizate de Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Comisar şef Neacşu Gelu, subinspector Sava Gheorghe – clasele a III-a A şi B – inst. Violeta Craioveanu, înv. Platon Aurelia “Violenţa” – dezbateri la orele de dirigenţie: VB, VIB, VIIA – prof. Drobotă G, prof. Dinu AM, prof. Szasz D Programul “Educaţia rutieră” Informări cu tema “Regulile de circulaţie” – orele de consiliere şi orientare – toate clasele – dir.adj. Karacsony Iacob Concursul “Micul pieton” – clasele IVA,B – Serviciul rutier IPJ Harghita – dir.adj. Karacsony Iacob Concursul “Un biciclist corect” – clasele VIIIA,B - Serviciul rutier IPJ Harghita – dir.adj. Karacsony Iacob Întâlnire cu agenţii Biroului rutier IPJ Harghita – clasele ciclului primar - dir.adj. Karacsony Iacob Programul “Siguranţa pe internet” – clasele de gimnaziu – Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii – IPJ Harghita Concursul de protecţie civilă “Cu viaţa mea apăr viaţa” – prof. Dincă Liviu, director Dobreanu Doru, dir.adj. Karacsony Iacob

95 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Dezvoltarea personalităţii şi a carierei Programul Junior Achievement de educaţie economică şi socială “Afaceri în turism” – XI C, XI D – prof. Barac Elena “Economia şi succesul” – VII A – prof. Szasz Diana Bursa profesiilor – CJRAE, CNOG – prof Kovacs D, prof. Oproiu R. Bursa Şcolilor – prof. Kovacs D, prof. Oproiu R. “Ziua porţilor deschise” – Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de Litere şi Arte – prof. Eros M “Ziua porţilor deschise” – IPJ Harghita – participanţi: clasele V, VI – prof. Muncelean L, prof. Dinu AM, prof. Drobotă G, prof. Kovacs D Caravana Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – participanţi clasele a XII-a – dir.adj.Dumbravă M Întâlniri cu reprezentanţi ai unor universităţi din: Bucureşti, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Timişoara – prezentări de oferte educaţionale – participanţi clasele a XII-a – dir.Dobreanu D, dir.adj.Dumbravă M “Oportunităţi de carieră militară” – Cercul Militar Harghita – participanţi clasele a VIII-a ţi a XII-a – dir.adj.Dumbravă M Colegiul este Centru Teritorial de Studii al Universităţii “Transilvania” Braşov – Director academic – prof. Doru Dobreanu

96 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Alte activităţi Balul Bobocilor – clasele a XII-a – prof. Dincă Liviu, prof. Kurcsakovski Nicolina, prof. Burlacu Mihaela, prof. Buzatu Doina Carnavalul Toamnei – clasa a II-a – prof. Pintilei Laura Vizite la Arhivele Statului – clasele IV A şi B – inst. Baciu Reka, înv. Lupu Melania Spectacol de magie – toate clasele I-IV Petrecere de Halloween – clasele VIII A şi B – prof. Galea Adriana, prof. Şerban Alina Excursii tematice: “Pe urmele scriitorilor dâmboviţeni” – clasa a V-a – prof. Muncelean Livia “Pe urmele lui Nică” – clasa a VI-a B – prof. Dinu Anne-Mary, prof. Pogonyi C, prof. Kovacs D. “Pe urmele istoriei” – clasele X B, XI A, XI D – prof. Galea Adriana, prof. Bojte Daniel, prof. Păncescu Ionel, prof. Grădinariu Nicoleta “Izvorul Mureşului” – clasa a IX-a A – prof. Ilie Aurelian “Coşbuc şi Rebreanu- doi ardeleni geniali” – clasa a V-a – prof. Muncelean Livia, prof. Măciucă Alina “Valea Ghimeşului” - clasele a VIII-a B, a X-a B - prof. Galea Adriana “Valea Homoroadelor” – clasele a VIII-a A,B – prof. Galea Adriana şi Florea Alina “Mănăstiri şi case memoriale din Neamţ” – clasa IIA – prof. Pintilei Laura “Lacul Sf.Ana” – clasa IIIB – înv. Platon Aurelia

97 V. Aspecte ale activităţii educative V. 2
V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Alte activităţi Festivalul Luminii “Frumuseţea lucrurilor mărunte” – CLO – prof. Grecu M, prof. Groza I, prof. Bogoş G Festivalul de interpretare muzicală “Bucuria Muzicii” – prof. Ionescu M, înv. Platon Aurelia Redactarea revistei “Focus” nr.32– prof. Grădinariu N Redactarea Anuarului nr.12 Redactarea revistei “Gândurile copilăriei” - clasa IV-B – prof. Lupu M Drumeţii: IIA, VA, VIIA – prof. Pintilei L, prof. Muncelean L, prof. Szasz D Vizionarea spectacolului de teatru “Iepuraşul încrezut” – clasele VB, VIA Activităţi distractive – toate clasele Campionate de fotbal organizate de clasele a IX-a D şi A X-a B Balul “Maturandus” – clasele a XI-a – prof. Măciucă A, prof. Ionescu M, prof. Grădinariu N, prof. Groza I Concursul “Inedit” – prof. Groza I, prof. Grecu M, prof. Bogoş G, prof. Kovacs D Sesiunea de comunicări şi referate pentru elevi – prof. Popa I, prof. Grecu M Serbări şcolare: “Ziua de 8 Martie” – clasele IA,B, IIA,B, VIB – înv. Balog E, înv.Barabaş I, prof. Pintilei L, înv. Vînaga V, prof. Dinu AM “Rămas bun, Abecedar!” – clasele IA,B - înv. Balog E, înv.Barabaş I “Rămas bun, clasa a IV-a!” – clasele IVA,B – inst.Baciu R, prof. Lupu M “Ziua de 1 Iunie” – clasa VIB – prof. Dinu AM

98 V. Aspecte ale activităţii educative V. 3
V. Aspecte ale activităţii educative V.3. Proiecte educative şi de parteneriat Proiectul educativ –Concursul Naţional de eseuri,traduceri şi artă plastică “Dezleagă minţii mele taina” – ediţia I – CNOGoga, CAE; Proiectul educativ –Concursul Naţional de creaţie literară, desen şi fotografie “La francophonie avant toute chose” ediţia I – CNOGoga, CAE; Proiectul educativ – Festivalul Naţional de dans modern – ediţia a XV-a – CNOGoga; Proiectul ecologic “Youth for Ecological Economy (Y4(ECO)2 )” - MATRA - KAP; Programul ecologic “Împreună pentru un mediu mai curat” – în parteneriat cu Asociaţia ecologică “Sângele Voinicului” Proiectul ecologic “Harta Şcolilor Verzi” Programul “Festivalul Naţional al Şanselor Tale” – MECI 8. Programul “Acţiunea Europeană în materie de droguri - EAD” – Comisia Europeană 9. Proiectul “Agenda Europa” 10. Programul “Caravana Antidrog”

99 V. Aspecte ale activităţii educative V. 3
V. Aspecte ale activităţii educative V.3. Proiecte educative şi de parteneriat 11. Proiectul educativ “Copilul de la şcoală este copilul de acasă!?” 12. Proiectul educativ “Bunul Samaritean” - SNAC 13. Proiectul educativ “Fericirea unui copil e nepreţuită şi merită sacrificii” – în parteneriat cu Scoala Duminicală “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Chicago, Illinois, SUA Programul educativ “Săptămâna Educaţiei Globale” Proiectul “Zilele Şcolii” 15. Programul “Junior Achievement” 16. Lifelong Learning Programme Comenius - Assistantsships 17. Proiectul educativ “Sărbători de iarnă” – clasele I 18. Proiectul “Sănătatea noastră şi a celor din jur e importantă” 19. Proiectul educativ “Protejaţi natura!” 20. Proiectul educativ “Pădurea” 21. Programul “Siguranţa pe internet” Programul “Fenomenul violenţei în şcoală” Lifelong Learning Programme Comenius – Proiect multilateral “Imagini” – lista de rezervă Parteneriate încheiate cu: IPJ Harghita, IJJ Harghita, ASCA Harghita, CPECA Harghita, Crucea Roşie, CLO, Palatul copiilor Harghita, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, ISJ Harghita, Fundaţia AGORA, etc.

100 V. Aspecte ale activităţii educative V. 4
V. Aspecte ale activităţii educative V.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică Activităţi pentru elevi: Consiliere, terapie şi corecţie individuală – 26 elevi (probleme de învăţare, autocunoaştere, violenţă în familie, părinţi plecaţi în străinătate, depresie, imagine de sine, travaliu de doliu, disgrafie, comportament deviant, etc); Consiliere de grup cu tematica “Comunicare eficientă”, “Autocunoaştere”, “Educaţie sexuală” , “Comunicare nonviolentă”– 9 grupuri (64 elevi, 44 ore); Activităţi tematice la orele de dirigenţie Formarea colectivului, acceptarea, toleranţa – 3 ore – clasele a VI-a Popularizare ofertă cabinet – 3 ore – clasele a XI-a Consilierea carierei– 9 ore – clasele a XII-a Autocunoaştere – 2 ore – clasele VB, IXC Comunicare – 1 oră – IXC Intercunoaştere – 1 oră – IXD Relaţionare – cooperare – 1 oră – IXC Consiliere profesională – 4 ore – clasele a XI-a Test sociometric – 2 ore - XIIC Activităţi pentru cadrele didactice: Consiliere individuală – 29 ore; Tematica: “Organizarea clasei”, “Disciplina”, “Comunicare”, “Norme şi valori sociale”, “Jocuri şi activităţi pentru orele de dirigenţie”, “Probleme de comportament”, “Copii cu CES” Activităţi de formare, perfecţionare – curs pentru educatoare – 24 ore Activităţi tematice: “Tulburările de personalitate” – 10 cadre didactice – 2 ore

101 V. Aspecte ale activităţii educative V. 4
V. Aspecte ale activităţii educative V.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică Activităţi pentru părinţi: Consiliere individuală – 22 părinţi (43 ore); Tematica: “Absenteismul”, “Imaginea de sine”, “Stima de sine”, “Adolescenţa”, “Travaliu de doliu”, “Consumul de ierburi etnobotanice”, “Relaţia părinte-copil ”, “Divorţul” etc. Şedinţe cu părinţii – 98 părinţi (11 ore) Tematica: “Stabilirea de reguli”, “Stiluri parentale”, “Adolescenţa”, “Relaţia părinte-copil” Alte activităţi: Violenţa în familie – 1 oră Părinţi plecaţi în străinătate – 1 oră Prevenirea consumului de droguri – 3 ore Organizarea Zilei Antitutun – 1 oră Orientare şcolară şi profesională – 4 ore Mesajul meu antidrog – 6 ore (expoziţie, conferinţă) Consilierea carierei – 20 ore Nevoi de formare cadre didactice – 2 ore Bursa profesiilor – 120 elevi – 10 ore Bursa şcolilor – 150 elevi – 10 ore Opţionalul “Dezvoltare personală” – 87 elevi “Ce ştim despre tutun şi alcool” – 98 elevi “Munca la negru” – 80 elevi – Inspectoratul Teritorial al Muncii Chestionare HBSC 2010 – 170 elevi Coordonare practică pedagogică – 4 studenţi

102 Raport privind starea învăţământului
Capitolul VI Promovarea imaginii instituţiei

103 VI. Promovarea imaginii instituţiei Prin:
Rezultatele obţinute în întraga activitate de instruire şi educaţie; Reprezentarea colegiului în parteneriatele cu instituţiile administraţiei publice, instituţii de cultură, mass-media, ONG-uri; Marketing publicitar: publicaţii (Anuarul Colegiului, revista elevilor – FOCUS, Şcoala Noastră, Dăscăliţa, Gândurile copilăriei), pliante, eco-calendar, expoziţii etc; Articole în presa locală, regională şi centrală; Interviuri la posturi de televiziune şi radio; Prezentarea colegiului la “Bursa şcolilor” şi “Bursa profesiilor”; Activităţi de voluntariat în cadrul Platformei “European Action on Drugs”, de protecţia mediului, de sprijin social şi comunitar, Crucea Roşie; Proiectele educaţionale naţionale lansate de colegiu, cuprinse în CAE, şi multitudinea de proiecte locale, zonale, judeţene; Activităţi culturale locale şi judeţene Participarea la olimpiadele şcolaree pe discipline şi alte concursuri locale, judeţene, zonale şi naţionale; Nominalizarea colegiului de către ISJ pentru proiectul “Zece pentru România”, reprezentând judeţul Harghita Prezentarea în “Anuarul Preuniversitar Edumanager”; Activităţile din cadrul “Zilelor Şcolii” Participarea la activităţile metodice, simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, cursurile de formare acreditate la nivel naţional.

104 Raport privind starea învăţământului
Capitolul VII Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale

105 VII. Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII
VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.1 Activitatea financiar administrativă Bugetul local (trim.IV)-2010 (trim.I,II,III) Cheltuieli de personal – ,00 lei cheltuieli cu drepturile salariale ale angajaţilor 2 . Cheltuieli cu bunuri şi servicii – ,00 lei din care: - cheltuieli cu încălzirea şi lumina ,00 - cheltuieli cu apa, salubritate ,00 - cheltuieli cu perfecţionarea profesională (curs ISCIR, curs de igienă pentru personalul de întreţinere) ,00 - cheltuieli cu protecţia muncii - control medical anual în desfăşurare - cheltuieli cu examenul psihologic - bunuri de natură obiecte de inventar ,00 reprezentând: (imprimante, fax, perdele) - reparaţii curente ,00 reprezentând: Reparaţii cazan şi proiect pentru reparaţii ,00 Lucrări de reparaţii igienizare clădiri A,B,C,D ,00 Reparatii pereţi exterior dinspre curtea interioară 80 mp ,00 Reparăţii perete exterior sală de sport ,00 Reparaţii învelitori acoperiş 60 mp ,00

106 VII. Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII
VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.1 Activitatea financiar administrativă Izolare platformă internat 30 mp ,00 Hidroizolaţie acoperiş sala de sport ,00 Reparaţii instalaţii electrice internat ,00 Reparaţii instalaţii sanitare interioare ,00 Înlocuire capace canal ,00 Rezervă urgenţă ,00 3. Burse (merit, studiu, sociale) ,00  Autofinanţare - încasările în anul din mese servite, regie cantină, taxă internat ,00 - cheltuieli cu alimentele ,00 - cota parte din cheltuielile de întreţinere a cantinei şi internatului şi unele cheltuieli pentru celelate spaţii ,00 - alte cheltuieli: obiecte de inventar(veselă bucătărie, muşama, feţe de masă, prosoape) 0 echipament de protecţie ,00

107 VII. Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII
VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.1 Activitatea financiar administrativă III. Venituri proprii - încasări în anul ,00 - cheltuieli cu cota parte la încălzire, energie electrică, apă, salubrizare, telefon, consumabile( hârtie, toner, materiale consumabile) ,00 - cota parte la obiecte de inventar(aspirator, monitoare, unelte de mână, scule) 0 - susţinut material concursuri, olimpiade, deplasări, materiale consumabile 9.800,00 IV. Buget republican - cheltuieli cu examenul de bacalaureat ,00 - cheltuieli cu perfecţionarea cadrelor 0 - cheltuieli cu „Bani de liceu” , burse elevi străini ,00 - transport elevi ,00 - investiţii (reabilitare termică) 0

108 VII. Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII. 2
VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.2. Programe sociale pentru elevi Bani de liceu: 40 elevi (toate cererile depuse acceptate) Euro 200 (calculator): 1 beneficiar (au fost depuse 3 cereri) Burse de merit: 7 (semestrul I), 14 (semestrul II) de studiu: 38 (semestrul I), 33 (semestrul II) Sociale: 23 (semestrul I), 22 (semestrul II) Lapte, corn, mere: în anul şcolar precedent s-a desfăşurat în foarte bune condiţii pentru 181 de elevi din ciclul primar şi 232 elevi din ciclul gimnazial În parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei s-a asigurat masa de prânz pentru 20 de copii nevoiaşi pe o perioadă de 3 luni (decembrie, ianuarie, februarie) S-a asigurat cu microbuzul şcolii transportul a 18 elevi din localităţile Siculeni, Frumoasa, Bârzava, Nicoleşti, Păuleni,şi Şumuleu. De asemenea s-a asigurat transportul elevilor din zona Ciucului de Jos cu microbuzul Şcolii Generale Tuşnad Sat. Celorlalţi elevi navetişti l-i s-a decontat abonamentul lunar.

109 VII. Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII
VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.3 Activitate secretariat Activitatea de secretariat , în sarcina d-nei Laura Fechiu – secretar-şef şi a d-nei Viţa Claudia – secretar, s-a desfăşurat în baza unui program de activitate eşalonat pe tot parcursul anului şcolar precedent, având ca obiectiv îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din fişa postului, într-o colaborare permanentă cu toate sectoarele de activitate a instituţiei; Dintre activităţile desfăşurate în anul şcolar , menţionăm următoarele: Reactualizarea anuală a bazei de date pentru elevi şi cadre didactice, completarea situaţiilor statistice privind anul şcolar precedent şi a celui în curs; Reactualizarea anuală şi întocmirea dosarelor pentru elevi şi cadre didactice; Întocmirea, completarea şi eliberarea actelor de studiu, foi matricole, diplome de bacalaureat, certificate de absolvire al ciclului inferior şi superor al liceului, atestate de competenţe profesionale, suplimentele descriptive pentru competenţele lingvistice şi digitale a absolvenţilor de liceu, a fişelor de înscriere şi adeverinţe cu situaţia şcolară pentru absolvenţii claselor a VIII-a, precum şi a altor documente privitoare la elevi, profesori, relaţii instituţionale, societăţi etc.; Preluarea documentelor şi urmărirea legalităţii înscrierii elevilor în clasa I, a V-a şi a IX-a, în ciclul superior al liceului, pentru atestatele de competenţe profesionale, bacalaureat şi pentru cursurile serale şi frecvenţă redusă; Completarea permanentă a registrelor matricole, întocmirea dosarelor de înmatriculare a elevilor, pregătirea dosarelor pentru examenele de corigenţă, transferuri, burse, alocaţii, drepturi sociale etc.; Urmărirea circuitului documentelor şi organizarea arhivei; Realizarea permanenţei în vederea asigurării relaţiei cu elevii, profesorii, părinţii, relaţii publice; S-au întocmit statele de funcţii şi normarea personalului, a documentelor privind salarizarea, s-au operat în cărţile de muncă fiecare schimbare în mişcarea salariaţilor, conform actelor normative în vigoare;

110 VII. Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII
VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.4 Activitate laboratoare Protecţia muncii – la început de an şcolar elevilor l-i s-au prelucrat normele de protecţia muncii Dotarea laboratoarelor – s-a realizat prin achiziţionare de material, dar şi confecţionare de către laborante Lucrări de laborator: Biologie – 36 ore Fizică – 70 ore Chimie – 64 ore Concursuri şi olimpiade: laborantele Karacsony Maria şi Hârlav Maria au sprijinit profesorii de specialitate în pregătirea elevilor pentru faza naţională, cât şi în desfăşurarea concursurilor Alte activităţi: laboranta Karacsony Maria a facut parte din Comisia de inventariere pe şcoală, este responsabilă cu manualele şcolare şi a sprijinit secretariatul în activităţi specifice. Laboranta Hârlav Maria s-a ocupat de robele absolvenţilor la ultimul clopoţel

111 VII. Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII
VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.5 Activitate bibliotecă Nr. de volume – Volume eliberate – 6.149 În anul şcolar s-au înscris 585 elevi din care 510 activi Frecvenţa elevilor la bibliotecă a fost în medie de 12 elevi/zi ACTIVITĂŢI ORGANIZATE Prezentarea bibliotecii elevilor din ciclul primar S-a organizat împreună cu profesori de limba şi literatura română ai claselor a IX-a, care au desfăşurat în septembrie şi octombrie o oră în bibliotecă, prezentarea fondului de carte, regulamentul funcţionării bibliotecii (program, termene de împrumut şi restituire etc.), întocmirea fişelor de înscriere Cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu s-a organizat împreună cu clasa a VI-a A, diriginta Dorina Kovacs, activitatea „Să-l cunoaştem pe Eminescu” Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române a fost organizată cu elevii din clasele a VIII-a şi a IX-a „Masa rotundă – Alexandru Ioan Cuza şi Unirea Principatelor Române ” În luna februarie 2010 s-a organizat cu elevii claselor a IV-a activitatea „Biblioteca – prietena noastră” A fost verificat fondul de carte şi aranjate pe domenii şi autori în ordinea alfabetică Au fost descărcate fişele elevilor claselor a VIII-a şi a XII-a D-na Maier Paula-Corina, a participat la următoarele activităţi de perfecţionare organizate la Casa Corpului Didactic, Şcoala Generală „Joszef Attila” Miercurea-Ciuc, pe tema „Rolul bibliotecii în viaţa şcolii” şi la Grupul Şcolar „Liviu Rebreanu” Bălan pe tema „Informatizarea bibliotecii”. Pe tot parcursul anului colaborarea cu elevii şi profesorii a fost bună.

112 VII. Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII
VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.6 Activitate compartiment informatică Informaticianul Bőjte Daniel şi analistul Neacşu Dan, în anul şcolar , în calitate de administrator direcţi a reţelei informatice a şcolii, s-au preocupat în permanenţă de buna desfăşurare a activităţii şcolare ce implică utilizarea echipamentelor TIC şi comunicarea electronică. Activităţi: Au asigurat întreţinerea fizică şi logică a reţelelor de calculatoare din instituţie, cu precădere a celor din laboratoarele de informatică; Au asigurat monitorizarea şi depanarea reţelei informatice, a imprimantelor şi copiatoarelor în strânsă legătură cu furnizorii de consumabile şi cu service-urile autorizate; Au asigurat pe parcursul întregului an şcolar funcţionarea laboratorului de informatică pentru orele de curs, asigurarea echipamentelor multimedia la clasă (videoproiector, laptop, utilizarea aplicaţiilor AEL, realizând în acest sens un site intern cu toate lecţiile în format digital existente în patrimoniul instituţiei, disponibile pe bază de parolă la adresa S-a actualizat site-ul instituţiei de câte ori s-a solicitat acest lucru; Au asigurat logistica pentru organizarea Examenelor Naţionale şi atestatele profesionale, îndeplinind şi sarcina de persoane de contact şi membrii în comisii; Informaticienii s-au implicat activ în funcţionarea sistemului de pontaj electronic a elevilor, pregătirea şi realizarea legitimaţiilor, la tipărirea Anuarului, respectiv Focus, a unor materiale de publicitate, invitaţii, diplome, documente şcolare, formarea unei baze de imagini din viaţa instituţiei; În perioaa 1-15 noiembrie 2009, prin contribuţia directă a informaticianului Bőjte Daniel s-a modernizat reţeaua informatică prin instalarea de echipamente wireless care permit elevilor şi profesorilor utilizarea internetului în incinta şi curtea şcolii, pe dispozitive mobile, într-un mediu securizat; S-a realizat aplicaţia pentru tipărirea foilor matricole, popularea bazei de date a programului de evidenţă a diplomelor, contribuind la tipărirea diplomelor şi certificatelor de studiu, s-a realizat o aplicaţie proprie pentru tipărirea certificatelor de competenţe; Bőjte Daniel a participat la un curs de perfecţionare CISCO – ITE Essentials şi ITE Advanced, primind certificare ca administrator CCNA. Analistul Neacsu Dan a răspuns cu promptitudine tuturor solicitărilor echipei manageriale .

113 VII. Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII
VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.7 Activitate internat şi cantină Au fost asigurate condiţii corespunzătoare pentru elevii cazaţi în internat şi pentru servirea mesei Supravegherea şi activitatea educativă s-a desfăşurat în condiţii bune datorită pedagogului şi a supraveghetorilor de noapte La cantina colegiului masa pentru elevi a fost asigurată la un preţ minim şi de bună calitate Controalele din partea organelor sanitare au constatat o situaţie şi o activitate corespunzătoare la cantina colegiului

114 VII. Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII
VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.8 Activitatea de administraţie Activitatea de administraţie, în sarcina d-lui Teslovan Nicolae, în anul şcolar s-a materializat prin următoarele: Asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor în istituţie prin urmărirea şi realizarea igienizării, reparaţiei şi întreţinerii spaţiilor de învăţământ, de cazare, de masă, de desfălurare a activităţilor administrative, spălătorie, centrală termică, curte, căi de acces, împrejurimi etc.; S-a preocupat de identificarea nevoilor de materiale şi achiziţionarea de bunuri de consum în funcţie de nevoile instituţieişi în limitele bugetului aprobat, aprovizionarea cantinei cu produse alimentare, cu respectarea normelor sanitare în vigoare; A coordonat activitatea personalului nedidactic de întreţinere şi de pază; A întocmit documentaţia şi a făcut demersurile necesare pentru reavizarea autorizaţiilor de funcţionare sanitare şi sanitar-veterinare; S-a implicat activ, conform sarcinilor în actualizarea anuală a inventarului bunurilor mobile şi imobile prin evidenţa intrărilor, ieşirilor, transferurilor şi casărilor; A întocmit planul de pază al instituşiei în calitate de responsabil al serviciului de pază, a efectuat instruirea periodică a paznicilor, a reactualizat planurile de evacuare PSI şi verificat dotările PSI conform uzanţelor, a efectuat instruirea periodică a personalului nedidactic privind protecţia muncii, normele PSI şi de acţiune în cazul unor dezastre, fapt consemnat în fişekle de protecţia muncii şi PSI; A urmat, ca sarcină de serviciu, cursurile de Operator Transport Persoane, obţinând astfel dreptul şi obligaţia de a întocmi documentaţia în vederea obţinerii licenţei de transport, de a planifica şi urmări transportul elevilor cu microbuzul Colegiului şi exploatarea celorlalte mijloace de transport; Fiind implicat în achiziţionarea de bunuri a urmat cursurile disponibile în domeniul Achiziţiilor Publice; A coordonat activitatea personalului nedidactic, realizând întâlniri săptămânale, urrmărind modul în care îşi realizează sarcinile şi a efectuat pontajul lunar al acestora.

115 Vă mulţumim tuturor pentru activitatea desfăşurată în anul precedent şi vă dorim un an plin de succese şi împliniri pe plan profesional şi financiar. Director, Prof. Dobreanu Doru Concept, tehnoredactare şi realizare, Dir. Adj. Prof. Magdalena Dumbravă Dir. Adj. Prof. Iacob Karacsony Inf. Ec. Daniel Bőjte Prof. Dan Neacşu

116 2010 116 / 81

117 2010 117 / 81


Download ppt "1 / 81."

Similar presentations


Ads by Google