Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 / 81. Colegiul Naţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 / 81. Colegiul Naţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc."— Presentation transcript:

1 1 / 81

2 Colegiul Naţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc

3 Creşterea calităţii actului didactic; Intensificarea activităţii educative; Dezvoltarea programelor guvernamentale în domeniul educaţiei; Monitorizarea şi stimularea cadrelor didactice pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte educaţionale; Dezvoltarea bazei didactico-materiale. Continuarea informatizării procesului de predare-învăţare; Perfecţionarea evaluării la nivel instituţional şi a autoevaluării; Participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă şi dezvoltare profesională; Crearea condiţiilor optime de siguranţă a elevilor în unitatea de învăţământ; Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei /agresivităţii şcolare; Optimizarea relaţiei şcoală-părinţi, şcoală-comunitate. OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE URMĂRITE ÎN ANUL ŞCOLAR 2009-2010

4 Raport privind starea învăţământului Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative Cap. II – Compartimentul curriculum Cap. III – Resurse umane Cap. IV - Aspecte calitative ale procesului didactic Cap. V – Aspecte ale activităţii educative Cap. VI – Promovarea imaginii instituţiei Cap. VII – Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale

5 Raport privind starea învăţământului

6 Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative Activitatea în cadrul colegiului a fost organizată la nivelul compartimentelor: Curriculum Resurse materiale şi financiare Resurse umane Dezvoltarea relaţiilor comunitare

7 Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative Corespunzător funcţiilor de:  Proiectare  Organizare  Conducere operaţională  Control  Evaluare  Motivare  Implicare  Formare  Dezvoltare profesională  Negociere  Rezolvare a conflictelor

8 Raport privind starea învăţământului

9 Cap.II Compartimentul curriculum La nivelul fiecărei catedre s-a respectat Curriculumul Naţional în conformitate cu programele şcolare în vigoare, utilizând manualele şcolare aprobate de MECTS şi auxiliarele curriculare specifice disciplinelor de studiu ; Proiectarea didactică s-a axat pe dezvoltarea de competenţe. În proiectarea didactică s-a ţinut cont de corelarea şi integrarea operaţiilor de definire a obiectivelor, conţinuturilor, strategiilor de dirijare a învăţării, probelor de evaluare şi a relaţiilor dintre acestea. În activitatea didactică s-au utilizat strategii inductive, deductive, analogice sau mixte, ţinând cont de particularităţile evolutive ale gândirii elevilor sau strategii algoritmice, semi-algoritmice, euristice, în funcţie de gradul de dirijare a învăţării. Metodele didactice folosite au fost atât expozitive, conversative cât şi cele de explorare directă sau indirectă. De reţinut: Un loc important trebuie să se acorde metodelor bazate pe acţiunea reală a elevului sau pe acţiunea simulată, în vederea axării procesului de învăţare pe formarea de competenţe. Pregătirea elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare sau a elevilor care susţin evaluările naţionale la sfârşitul clasei a VIII-a şi examenul de bacalaureat se realizează atât în timpul orelor de curs prin organizarea eficientă a acestora cât şi prin ore de pregătire suplimentară (matematică – Szasz D, Dinu AM, Măciucă A, informatică – Burlacu M, limba română Muncelean L, Costea V, Grădinariu N, Croitor L, chimie – Kurcsakovszki N, Dumbravă M, geografie – Galea A, Nagy G) 9

10 Cap.II Compartimentul curriculum S-a lucrat diferenţiat cu elevii capabili de performanţă, în general după orele de curs sau în perioadele afectate unor astfel de pregătiri, prin hotărârea consiliului de administraţie (toate disciplinele). S-au utilizat instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative adecvate disciplinelor de studiu:  Evaluare prin probe scrise utilizând toate categoriile de itemi;  Evaluare prin probe orale(mai puţin la unele discipline datorită numărului redus de ore pe săptămână şi a programelor şcolare foarte încărcate, în special la clasele a IX-a şi a X-a);  Evaluare prin experimente şi lucrări de laborator finalizate prin elaborarea de referate;  Evaluare prin portofolii, referate, proiecte; La clasele de început de ciclu şcolar s-au aplicat teste de evaluare iniţială, constatându-se în final, în general, un progres în ceea ce priveşte rezultatele învăţării Notarea educabililor se realizează :  Pe baza standardelor cerute de examenele naţionale  În conformitate cu Cadrul European de referinţă, în cazul limbilor străine 10

11 Cap.II Compartimentul curriculum Curriculum la decizia şcolii Opţionalitatea în anul şcolar 2009-2010, pe cicluri de învăţământ, constă din: A.Ciclul primar 1. Curriculum extins (clasele I-IV) 2. Discipline opţionale(C.E.Ş.) B.Ciclul gimnazial 1. Discipline opţionale(C.E.Ş.) (clasele V-VIII) C.Ciclul liceal 1. Curriculum aprofundat la clasele IX-XII zi şi XII-XIII seral 2. Curriculum extins la clasele XI-XII ştiinţe ale naturii 3. Discipline opţionale(C.E.Ş.) la clasele XI-XII zi şi XII-XIII seral 11

12 Cap.II Compartimentul curriculum Curriculum la decizia şcolii S-au elaborat şi implementat programe şcolare noi, pentru orele din CDŞ, avizate de I.S.J. Harghita:  Metamorfozele romanului clasa a XII – a  Literatură teatru, film clasa a XI – a  Grafică pe calculator clasa a VII-a  Limba germană clasa a XII-a  Literatură pentru copii “Cartea, prietena mea” clasa a IV-a  Literatură pentru copii “În lumea cărţilor” clasa a IV-a  Matematica distractivă clasa I  Construcţii geometrice clasa a VI-a  Poluarea mediului clasa a XII-a  O istorie a comunismului din România aprobat prin OMECT 4699/2008 12

13 Raport privind starea învăţământului

14 Cap. III – Resurse umane 980 elevi la începutul anului şcolar, 967 elevi la sfârşitul anului şcolar 2009-2010, grupaţi în 37 de clase: Începutul Sfârşitul anului şcolar anului şcolar  I – IV - 8 clase - 178 elevi - 180 elevi  V – VIII - 8 clase - 231 elevi - 232 elevi  IX – XII - 16 clase - 449 elevi - 440 elevi  XI – XIII seral - 4 clase - 76 elevi - 71 elevi  X FR - 1 clasă - 46 elevi - 44 elevi III.1. Elevi III.1.A. Efective şcolare la sfârşitul al anului şcolar 2009-2010:

15 Cap. III – Resurse umane Elevii provin din: Începutul anului şcolar:Sfârşitul anului şcolar  Mediul urban – 797 Mediul urban - 792  Mediul rural – 183 Mediul rural – 175  896 provin din judeţul Harghita  82 provin din alte judeţe (Bacău, Braşov, Mureş, Maramureş)  2 provin din Republica Moldova III.1. Elevi III.1.B. Mediul de rezidenţă:

16 Cap. III – Resurse umane 980 elevi înscrişi la începutul anului şcolar 7 elevi plecaţi din unitate 7 elevi veniţi în unitate 1 elev retras 3 abandon şcolar 1 amânat medical 8 elevi exmatriculaţi pentru absenţe (învăţământul seral) 967 elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar Numărul elevilor cu nota scăzută la purtare Motivele: absenţe nemotivate, fumatul în incinta şcolii, comportament inadecvat etc. Note la purtare2009-20102008-20092007-2008 ≥ 7 5952527373 < 7 020 Calificativ Bine 021 TOTAL 59565674 III.1. Elevi III.1.C. Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor:

17 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010 ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL: CLASA Efectiv de elevi V A 30 V B 24 VI A 27 VI B 30 VII A 32 VII B 30 VIII A 28 VIII B 31 TOTAL 2008- 2009 2007- 2008 TOTAL ABSENŢE 37656170350479357310131011553453865374 MOTIVATE366548684430599454958938497748004592 NEMOTIVATE101319741941195573557586778

18 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010 Învăţământ gimnazial – clasele V-VIII Situaţia claselor în funcţie de numărul total de absenţe/elev Nr.crt.ClasaNr.total absenţe/elev DiriginteObservaţii 1.VIII A36Florea AlinaClasa cu cel mai mare număr de absenţe 2.VIII B32Galea Adriana 3.VI AVI A26Kovacs Dorina 4.VII A25Szasz Diana 5.V B23Drobotă Gabriela 6.VII B20Grădinariu Nicoleta 7.VI BVI B17Dinu Anne Mary 8.V A13Muncelean LiviaClasa cu cel mai mic număr de absenţe

19 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CLASELE IX-X: CLASA Efectiv de elevi IX A 25 IX B 26 IX C 30 IX D 29 X A 24 X B 26 X C 34 X D 31 TOTAL 2008- 2009 TOTAL ABS. 5266951332150716201317178129311170912828 MOTIV319663118612471145123515632270962810268 NEMOT207321462604758221866120812560

20 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010 Învăţământ liceal – clasele IX-X Situaţia claselor în funcţie de numărul total de absenţe/elev Nr.crt.ClasaNr.total absenţe/elev DiriginteObservaţii 1.X D95Prof. Dudan MClasa cu cel mai mare nr. de absenţe 2.X A68Prof. Popa I 3.X C, IX D52Prof.Barac E, Croitor L 4.X B51Prof. Galea A 5.IX C44Prof. Ferencz M 6.IX B27Prof. Costea V 8.IX A21Prof.Ilie AClasa cu cel mai mic nr. de absenţe

21 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010 Învăţământ liceal – clasele IX-X Situaţia claselor în funcţie de numărul total de absenţe nemotivate/elev Nr.crt.ClasaNr.total absenţe nemot./elev DiriginteObservaţii 1.X D21Prof. Dudan MClasa cu cel mai mare nr. de absenţe 2.X A20Prof. Popa I 3.IX D9Croitor L 4.IX A8Prof.Ilie A 5.X C6Prof. Barac E 6.X B3Prof. Galea A 7.IX C2Prof. Ferencz M 8.IX B1Prof. Costea VClasa cu cel mai mic nr. de absenţe

22 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010 ÎNVĂŢĂMÂMTUL LICEAL CLASELE XI-XII: CLASA Efectiv de elevi XI A 27 XI B 24 XI C 29 XI D 30 XII A 27 XII B 25 XII C 29 XII D 25 TOTAL 2008- 2009 TOTAL ABS. 95514021473164020631419212116751274815349 MOTIV90712721301104217971244178813871073812972 NEMOT4813017259826617533328820102377 22

23 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010 Învăţământ liceal – clasele XI-XII Situaţia claselor în funcţie de numărul total de absenţe/elev Nr.crt.ClasaNr.total absenţe/elev DiriginteObservaţii 1.XII A76Prof. Burlacu MClasa cu cel mai mare nr. de absenţe 2.XII C73Prof. Dincă L 3.XII D67Prof.Buzatu D 4.XI B58Prof. Ionescu M 5.XII B56Prof. Kurcsakovszki N 6.XI D55Prof. Grădinariu N 7.XI C51Prof. Groza I 8.XI A35Prof. Măciucă AClasa cu cel mai mic număr de absenţe

24 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010 Învăţământ liceal – clasele XI-XII Situaţia claselor în funcţie de numărul total de absenţe nemotivate/elev Nr.crt.ClasaNr.total absenţe nemot./elev DiriginteObservaţii 1.XI D20Prof. Grădinariu NClasa cu cel mai mare nr. de absenţe 2.X IID, XIIC12Prof. Buzatu D, Dincă L 3.XII A10Prof. Burlacu M 4.XII B7Prof. Kurcsakovszki N 5.XI C6Prof. groza Irina 6.XI B5Prof. Ionescu M 7.XI A2Prof. Măciucă AClasa cu cel mai mic nr. de absenţe

25 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010 Evoluţia fenomenului absenteismului Învăţământul liceal zi Monitorizare. Control. În scopul diminuării fenomenului absenteismului, direcţiunea colegiului a monitorizat lunar absenţele nemotivate ale elevilor din clasele liceale. Măsura impusă, în conformitate cu atribuţiile profesorului diriginte, a fost de a ţine legătura permanentă cu părinţii, prin înştiinţarea lor în scris privind situaţia absenţelor. Efectul a fost scăderea numărului de absenţe comparativ cu anii şcolari precedenţi Numărul mare de absenţe nemotivate la unele clase este cauzat fie de lipsa documentelor justificative, fie de aplicarea corectă a ROFUIP de către unii profesori diriginţi Concluzii: Motivarea absenţelor şi învoirea elevilor se va face în conformitate cu prevederile ROFUIP şi ROI. Diminuarea fenomenului absenteismului este condiţionată de eficientizarea relaţiei diriginte- părinţi-conducerea instituţiei Anul şcolar2009-20102008-20092007-2008 Total absenţe244572817731573 Motivate203662324026107 Nemotivate409149375466

26 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 2009-2010

27 Cap. III – Resurse umane  6 învăţători  5 grad didactic I  1 grad didactic II  2 institutori – grad didactic II  1 prof. învăţământ primar – grad didactic.I  48 profesori  15 grad didactic I  12 grad didactic II  15 definitivat  6 debutanţi III.2. Cadre didactice: 57

28 Cap. III – Resurse umane Participare la programe de formare continuă şi dezvoltare profesională: Academica I – modulul III TIC– 15 profesori- evaluare Curs de formator – Institutul de training, studii şi cercetări din Tîrgu Mureş – prof. Grama M De Ce E – evaluare – 3 profesori “La Synthese des documents” – Sofia, Bulgaria – prof. Eros M Curs de formare pentru profesorii debutanţi de limba engleză – CCD – prof. Ferencz M, prof. Florea A Curs de formare “Educaţie interculturală” – Fundaţia Pestalozzi – înv. Barabas I, prof. lupu M, prof. Karacsony I, inst. Craioveanu V Curs de formare “Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” – Cluj-Napoca – prof. Kovacs D Curs de perfecţionare “Terapia de familie” – prof. Kovacs D Examen pentru acordarea gradului didactic I – prof. Dincă L, prof. Kecskes E Examen pentru acordarea gradului didactic II – prof. Galea A Examen pentru acordarea definitivatului – prof. Cristea A Program de formare “Dezvoltarea prin artă şi joc – terapia prin artă” – prof. Grama M Cursul “Autismul pe înţelesul tuturor” – prof. Grama M III.2. Cadre didactice 28

29 Cap. III – Resurse umane Participare la programe de formare continuă şi dezvoltare profesională: Curs de formator CCD Bucureşti, Fundaţia CODECS – prof. Ilie A Curs de formator “Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoşterii” – proiect POSDRU – prof. Croitor L Programul European Life Long Learning – stagiu în Polonia – prof. Ferencz M Curs de formator – Fundaţia Human Reform – prof. Eros Maria, prof. Florea Alina, prof. Kovacs Dorina Proiect POSDRU – curs de formare “Asistenţi/consilieri suport pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar românesc” – Cluj- Napoca – dir.adj. Dumbravă M Proiect POSDRU – curs de formare “Tinerii împotriva violenţei” – Braşov – prof. Kovacs D Curs de formare “Diagnoză, prevenţie şi intervenţie în ADHD” – Cluj- Napoca – prof. Kovacs D Studii masterale – prof. Dudan M Programul de educaţie parentală “Cum să devenim părinţi mai buni” – prof. Bogoş G, prof. Grama M Academia de vară – iulie 2010 – prof. Kecskes E III.2. Cadre didactice 29

30 Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice Activitatea metodică :  Simpozioanele “Creativitate în învăţământ” şi “Educaţie pentru excelenţă în mediul multicultural” – Arad – prof. Grama M  Cercul pedagogic, zona Ciuc - “Managementul clasei de elevi” – prof. Karacsony I  Simpozionul autiştilor – Odorheiu Secuiesc – prof. Grama M  Simpozionul Naţional de limba şi literatura română – Cluj – prof. Costea V  Activitate metodică “Canonul Şcolar” – prof. Costea V  Activitate metodică “Managementul lecţiei” – prof. Muncelean L  Conferinţa Longman – Braşov – prof. Şerban A  Dezbaterea “Planificarea şi proiectarea unităţii de în văţare la toate obiectele şi clasele din ciclul primar” – activitate metodică la nivelul şcolii – învăţătorii  Dezbatere “Evaluarea continuă” – activitate metodică la nivelul şcolii – înv. Platon A, instit. Craioveanu V  Activitate metodică cu directorii liceelor teoretice din judeţ “Managementul instituţional” – organizatori: ISJ Harghita şi CNOG – dir. Doru Dobreanu, dir.adj. Magdalena Dumbravă, dir.adj.Iacob Karacsony 30

31 Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice Activitatea metodică :  “Modalităţi de receptare a textului literar” – lecţie deschisă – inst. Baciu R  Conferinţa “Consilierea carierei” – prof. Kovacs D  Forumul “Innover en Francais” – Ambasada Franţei – prof. Eros M  Conferinţă “Regulamentul de funcţionare a CNE” – Deva – prof. Kovacs D  Conferinta Naţională “Abandonul şcolar în România” – Sinaia – prof. Kovacs D  Conferinţă internaţională pe teme de educaţie – Cluj Napoca – prof. Kecskes E  “Rolul jocului în ora de matematică” – lecţie deschisă – prof. Pintilei L  “Metode interactive în predarea limbii române” – lecţie deschisă – Craioveanu V 31

32 Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice Publicaţiile în care cadrele didactice au redactat diverse articole în anul şcolar 2009-2010 :  Dir. Dobreanu Doru – “Şcoala Noastră”, “Angustia”, “Informaţia Harghitei”, “Curierul Naţional”, “Condeiul”, “Anuarul şcolii”, “Focus”, “Buletinul Ligii cultural-creştine Andrei Şaguna”, “Bioplanet”-colaborator ştiinţific  Dir. Adj. Dumbravă Magdalena – “Curierul Naţional”, “Informaţia Harghitei”, “Anuarul şcolii”  Dir. Adj. Karacsony Iacob - “Şcoala Noastră”, “Dăscăliţa”, “Anuarul şcolii”  Prof. Măciucă Alina – “Tribuna Învăţământului”  Prof. Galea Adriana – “Centrul Carpato-Danubian”, “National Geographic”-colaborator ştiinţific  Prof. Croitor Laura – “Şcoala noastră” - a lansat placheta de versuri “Suflet de copil” cu creaţiile elevilor cercului “Condeiul năzdrăvan”  Prof. Grădinariu Nicoleta – “Focus”  Prof. Kecskes Elisabeta – “Dăscăliţa”  Prof. Popescu Adriana – “Şcoala noastră”  Prof. Grama Michaela – “Dăscăliţa”  Înv. Platon Aurelia – “Dăscăliţa”  Inst. Craioveanu Violeta” – “Dăscăliţa”  Prof. Bojte Daniel– “Dăscăliţa”  Prof. pr. Păncescu Ionel– “Dăscăliţa”  Prof. Groza Irina – “Informaţia Harghitei”  Prof. Costea Valeriu - “Şcoala Noastră”, “Informaţia Harghitei” 32

33 Cap. III – Resurse umane III.3. Îndrumare şi control În scopul asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii instituţionale în anul şcolar 2009-2010 activitatea de îndrumare şi control a echipei manageriale s-a axat pe următoarele:  Elaborarea documentelor de planificare şi proiectare didactică;  Întocmirea portofoliilor cadrelor didactice, responsabililor de catedre/comisii, diriginţilor;  Completarea corectă a documentelor şcolare: cataloage, registre matricole, condica de prezenţă, cataloagele examenelor de corigenţă, diferenţă, încheiere de situaţie şcolară, situaţii statistice periodice, diplome, certificate de competenţă etc.  Elaborarea şi implementarea programelor disciplinelor opţionale din cadrul CDŞ şi a schemelor orare;  Stadiul de parcurgere a programelor şcolare şi ritmicitatea notării;  Disciplina şi frecvenţa elevilor, serviciul pe şcoală;  Desfăşurarea procesului de instrucţie şi de educaţie prin: analize, asistenţe la ore (80) şi participare la toate activităţile organizate;  Asigurarea securităţii elevilor şi a personalului prin instruirea periodică privind normele de protecţia muncii, PSI şi de acţiune în caz de calamităţi naturale;  Mişcarea cadrelor didactice, încadrarea şcolii cu personal, perfecţionarea cadrelor didactice, şcolarizarea elevilor;  Organizarea şedinţelor cu părinţii, modul de comunicare şcoală-părinţi-elevi, încheierea acordurilor de parteneriat pentru educaţie;  Activizarea compartimentelor funcţionale ale instituţiei (financiar-contabil, administrativ, secretariat, informatic, bibliotecă, laboratoare, internat, cantină, centrală termică, spălătorie) În urma controalelor tematice efectuate de IŞJ, ISU, IPJ, DSP, DSV şi a altor organisme abilitate, instituţia noastră a fost apreciată pozitiv, nesemnalându-se încălcarea actelor normative în vigoare. 33

34 Raport privind starea învăţământului

35 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic A. Promovabilitatea la sfârşitul anului B. Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor C. Evaluările Naţionale la clasele a VIII-a D. Examenul de Bacalaureat E. Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a F. Admiterea în clasa a IX-a de liceu G. Admiterea în învăţământul superior H. Olimpiadele şcolare I. Alte concursuri şcolare

36 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2009-2010 Observaţii: În anul şcolar 2009-2010 nu s-au înregistrat cazuri de repetenţie Ciclu de înv.Total Promo- vaţi Corigenţi Promovabilitate 2009-20102008-20092007-20082006-2007 Primar I-IV180 0100% Gimnazial V-VIII232224896,55%97,11%96,40%96% Liceal zi IX-X 224216896,42%89,61%95,37%95,45% Liceal zi XI-XII 216214299,07%99,53%98,76%98,66% Liceal seral XII-XIII 71 0100%79,85%93,13%87% Liceal FR X 44 0100%97,43%-- PROMOVAB. ŞCOALĂ 9679491898,13%94,33%97,14%96,21%

37 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic

38 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2009-2010 Numărul elevilor promovaţi după mediile generale Ciclu de înv./clase Prom. 5 – 6,997 – 7,998 – 8,999 – 9,9910 Nr.elevi% % % % % Gimnazial V-VIII 224--2912,94%6729,92%11953,12%94,02% Liceal zi IX-X 216--3315,27%9242,59%8840,74%31,39% Liceal zi XI-XII 21410,46%2712,61%5023,36%13060,74%62,80% Liceal seral XII-XIII 711419,71%3853,52%1926,76%---- Liceal FR X 443375%613,63%511,36%---- Total zi 654770,15%8913,60%20931,95%33751,52%182,75% Total seral, FR 115140,86%4438,26%2420,86%----

39 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2009-2010 Repartiţia elevilor corigenţi pe discipline: Clase/ disciplina V-VIIIIX-XXI-XII ziTotal Limba şi literatura română 32-5 Limba engleză-2-2 Matematică64-10 Chimie--22 Biologie1--1 Limba latină-1-1

40 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV B.1 Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor % Medii generale între 7,00-10,00 ClaseAnul şcolar 2006-20072007-20082008-20092009-2010 V-VIII100% IX-XII zi100% 99,52%99,76% XI-XIII seral, FR 94,00%74,73%79,43%59,13% % Medii generale între 9,00-10,00 ClaseAnul şcolar 2006-20072007-20082008-20092009-2010 V-VIII46,00%44,39%55,50%57,14% IX-XII zi40,00%51,46%51,31%52,79% XI-XIII seral, FR 0%1,05%0,93%0%

41 Activitatea de terapie recuperatorie integrată a copiilor cu CES. Sunt monitorizaţi 21 elevi cu CES – prof. itinerant Grama M Ca instrumente de planificare individualizată a învăţării s-au utilizat: - Planul Educaţional de Intervenţie Individualizată - Diferenţierea curriculumului - Probe curriculare - Teste cognitive cu estimări cantitative - Tehnici proiective cu estimări calitative Activităţi de recuperare organizate: - activităţi de reducere a reactivităţii faţă de activitatea de învăţare - activităţi de restructurare şi ameliorare a imaginii de sine - activităţi de modelare bazate pe învăţarea prin observare - activităţi de restructurare şi dezvoltare a limbajului mimico-gestual - activităţi de restructurare a proceselor cognitive şi reorganizarea proceselor de cunoaştere - activităţi de simulare a empatiei - activităţi de orientare şi dezvoltare a sociabilităţii Eleva Szocs Andreea – clasa a VIII-a A – şcolarizată la domiciliu – prof. Şerban A, prof.Buzatu D Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV B.2 Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor

42 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Evaluările naţionale la clasele a VIII-a Medii generale, promovabilitatea pe şcoală Disciplina Medie generală Promovabilitatea ŞcoalăJudeţ Limba şi literatura română 8,45100%71,18% Matematica 6,0460%69,53% Medii generale, promovabilitatea pe clase DisciplinaClasaMedia generală Promovabilitatea Numele şi prenumele cadrului didactic Limba şi literatura română VIII A8,45100%Costea Valeriu VIII B8,45100%Croitor Laura Matematica VIII A5,8955,17%Vaidoş Liviu VIII B6,1864,51%Vaidoş Liviu

43 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Evaluările naţionale la clasele a VIII-a Distribuţia valorică pe discipline Disciplina Nr. elevi înscrişi Nr.elevi nepromovaţi 5,00- 5,99 6,00- 6,99 7,00- 7,99 8,00- 8,99 9,00- 9,99 10Nr.elevi promovaţi Lb.şi lit. română 60025921 260 Matematică6024115379136 Observaţie: Numărul de elevi cu note mai mari sau egale cu 8: Limba şi literatura română: 44 – 73,33% Matematică: 17 – 28,33%

44 Sesiunea iunie-iulie 2010 Promovabilitate: 92,36% pe şcoală faţă de 74,62% pe judeţ. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.1 Promovabilitatea Înscrişi 148 Serie curentă 146 Serie anterioară 2 Zi 106 Seral 40 Promovaţi 2 Promovaţi 106 Promovaţi 27 Respinşi 11 Promovabilitate 100% Promovabilitate 71,05% Neprezentaţi 2

45 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.1 Evoluţia promovabilităţii Forma de învăţământ Anul Şcolar 2006-20072007-20082008-20092009-2010 Zi98,27%98,51%94,33% 100% Seral67,85%80,95%70,27% 71,05% Pe şcoală91,27%96,13%88,19% 92,36%

46 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.1 Evoluţia promovabilităţii

47 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.2 Distribuţia valorică Curs de zi IntervalNr. note % 2009-20102008-20092007-2008 6,00-6,9998,49%0% 7,00-7,993432,08%23%7,57% 8,00-8,994542,45%39%47,72% 9,00-9,991816,98%38%44,69% Total promovaţi106

48 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.2 Distribuţia valorică Curs seral IntervalNr. note % 2009-20102008-20092007-2008 6,00-6,991659,25%55,56%35,29% 7,00-7,991140,75%40,74%52,94% 8,00-8,990-3,70%11,76% 9,00-9,990-0% Total promovaţi27

49 1. CHIOREAN ADRIAN – 9,78 2. SUCIU LAURA – 9,66 3. ALEXA SABINA – 9,43 4. SABĂU HENRIETA – 9,41 5. IORDACHI IULIA – 9,9,40 6. FLORARIU PAULA – 9,30 7. ISTINE ELENA – 9,30 8. TRIFAN GEORGIANA – 9,28 9. SUCIU ATTILA – 9,26 10. BUTUNOI ANCA – 9,20 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.3 Primii 10 elevi clasaţi. Medii generale pe clase CLASAMEDIA GEN. XII A8,12 XII B7,89 XII C8,64 XII D8,09 XIII A,B seral6,77 Forma de înv. Bacalaureat – medii gen./ şcoală 200820092010 Zi8,758,658,20 Seral7,726,896,77

50 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.4 Medii generale şi promovabilitatea la probele scrise: Disciplina de examenForma de înv. Media Gen.Promovabilitate Lb. şi lit. românăZi8,15100% Lb. şi lit. românăSeral5,8084,21% Matematică T1Zi7,19100% Matematică T2Zi7,71100% IstorieZi8,46100% IstorieSeral6,7094,73% Chimie organicăZi9,14100% AnatomieZi7,61100% Biologie vegetală şi animalăZi5,05100%

51 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.4 Medii generale şi promovabilitatea la probele scrise: Disciplina de examenForma de înv. Media Gen.Promovabilitate EconomieZi7,20100% GeografieZi8,04100% GeografieSeral6,9197,36% FilosofieZi8,70100% LogicăZi7,73100% PsihologieZi9,00100% SociologieZi9,86100% InformaticăZi9,30100%

52 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.5 Medii generale la probele scrise pe clase: Disciplina de examenClasaMedia generalăProfesor Limba şi literatura română XII A8,41Croitor Laura XII B7,55Costea Valeriu XII C8,63Costea Valeriu XII D7,94Grădinariu Nicoleta Matematică XII A7,19Măciucă Alina XII B7,71Szasz Diana Istorie XII C8,66Grecu Maria XII D8,24Bogoş Georgeta Chimie organicăXII B9,14Kurcsakovszki Nicolina Anatomie XII A7,86Mănica Livia XII B7,53Mănica Livia

53 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.5 Medii generale la probele scrise pe clase: Disciplina de examenClasaMedia generalăProfesor EconomieXII C7,20Baciu Reka FilosofieXII C8,70Dudan Marius Geografie XII C8,19Nagy Genovica XII D7,99Nagy Genovica LogicăXII C7,73Dudan Marius Psihologie XII C8,95Grecu Maria XII D9,15Grecu Maria SociologieXII C9,86Kovacs Dorina InformaticăXII A9,30Burlacu Mihaela

54 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor lingvistice Limba română Forma de înv. Nr. de elevi prezenţi Nivel utilizator Profesor MediuAvansatExperimentat Zi1061798 Croitor L Costea V Grădinariu N Seral3832312Costea V Total144430110

55 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor lingvistice Limba engleză ProbaProba scrisă Ne.eleviProfesor CompetenţeÎnţelegerea textului cititProducerea de mesaje scrise Forma de înv/ Nivel A1A2B1B2A1A2B1B2 Zi-1-91514304392 Ferencz M Florea A Drobotă G Seral-113223101-34Drobotă G Total-2112328243143126

56 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor lingvistice Limba engleză Proba Proba de înţelegere a textului audiat Proba orală Nr. de elevi Profesor Comp.Înţelegerea textului audiat Producerea de mesaje orale Interacţiunea orală Forma de înv/nivel A1A2B1B2A1A2B1B2A1A2B1B2 Zi---925122253511205692 Ferencz M Florea A Drobotă G Seral--1332311--2113--34Drobotă G Total--11252823225326242056126

57 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor lingvistice Limba franceză ProbaProba scrisă Ne.eleviProfesor CompetenţeÎnţelegerea textului cititProducerea de mesaje scrise Forma de înv/ Nivel A1A2B1B2A1A2B1B2 Zi-9-118-110Eros M Seral121-31--4Butaru AM Total1111149-114

58 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor lingvistice Limba franceză Proba Proba de înţelegere a textului audiat Proba orală Nr. de elevi Profesor Comp.Înţelegerea textului audiat Producerea de mesaje orale Interacţiunea orală Forma de înv/nivel A1A2B1B2A1A2B1B2A1A2B1B2 Zi--64-127-12710Eros M Seral--31-31--31-4Butaru AM Total--95-437-43714

59 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2010 IV D.6 Rezultatele probelor de certificare a competenţelor digitale Forma de înv. Nr. de elevi prezenţi Nivel utilizatorProfesor ÎncepătorMediuAvansatExperimentat Zi106-32875Burlacu M Seral38-27101Bojte D Total144-303876

60 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.5 Sesiunea august-septembrie 2010 ÎnscrişiPromovaţiRespinsiNeprezentaţi 11551

61  60 elevi au fost admişi în ciclul inferior al liceului, fiind repartizaţi după cum urmează:  50 la Colegiul Naţional „Octavian Goga” Miercurea-Ciuc  1 la Liceul Militar – Breaza  1 la Colegiul Liceal Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc  2 la Grup Şcolar „Joannes Kajoni” Miercurea-Ciuc  1 la Grup Şcolar Industrial „Nicolae Iorga” Negreşti, jud. Vaslui  3 la Grup Şcolar „Liviu Rebreanu” Bălan  1 la Liceul Teoretic „O.C. Tăslăoanu” Topliţa  1 la Grup Şcolar de Construcţii de Maşini Gheorgheni Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV E. Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a IV E.1 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a

62 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV F. Admiterea în clasa a IX-a de liceu În urma primei repartiţii computerizate din iunie 2010 s-au realizat 4 clase cu specializările specifice filierei teoretice, conform planului de şcolarizare aprobat Nr. crt SpecializareaNr. clase Nr. locuri ocupate Intervalul mediilor de admitere 1 Matematică informatică 1309,96-7,68 (9,76 - 6,69) 2 Ştiinţe ale naturii1309,23-7,16 (9,79 – 7,08) 3 Filologie1309,45-7,43 (9,55 – 6,86) 4 Ştiinţe sociale1308,95-6,66 (8,52 – 5,94)

63  Din cei 120 elevi admişi:  50 provin din Colegiul Naţional „Octavian Goga” o 14 la matematică – informatică cu medii cuprinse între 9,75 – 7,84 o 13 la ştiinţe ale naturii cu medii cuprinse între 9,23 – 7,24 o 9 la filologie cu medii cuprinse între 9,05 – 7,43 o 14 la ştiinţe sociale cu medii cuprinse între 8,38 – 6,69  31 de la Şcoala Generală „Liviu Rebreanu” Miercurea-Ciuc  6 de la Grup Şcolar „Teodor Chindea” Voşlobeni  1 de la Grup Şcolar „Miron Cristea” Subcetate  2 de la Şcoala Generală „O.C. Tăslăoanu” Bilbor  3 de la Şcoala Generală „Geo Bogza” Bălan  2 de la Şcoala Generală Nr. 1 Bălan  5 de la Şcoala Generală „Arany Janos” Mihăileni  1 de la Liceul „Tivai Nagy Imre” Sînmartin  1 de la Şcoala Generală „Maylath Gusztav Karoly” Lunca de Jos  1 de la Şcoala Generală „Jozsef Attila” Miercurea-Ciuc  1 de la Şcoala Generală „Imets Fulop Jako” Tuşnad Sat  15 din Judeţul Bacău  1 din judeţul Vaslu i Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV F. Admiterea în clasa a IX-a de liceu

64 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV G. Admiterea în învăţământul superior OBSERVAŢII: 50 fete şi 35 băieţi continuă studiile în învăţământul superior 83 absolvenţi studiază în România, 1 în Italia şi 1 în Anglia ClasaÎnvăţământ superior Învăţământ postliceal Încadrat în muncă Alte situaţii XII A23-13 XII B18241 XII C281-- XII D16225 TOTAL85579

65 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV G. Admiterea în învăţământul superior Nr. crt. SpecializăriNr. feteNr. băieţiTotal 1 Litere 123 2Limbi moderne2-2 3Psihologie, pedagogie4-4 4Istorie1-1 5Geografie-geologie112 6Matematică1-1 7Chimie, ştiinţe2-2 8Sociologie1-1 9Electronică-11 10Construcţii civile2-2 11Design de produs-11 12Ingineria produselor farmaceutice1-1 13Ingineria mediului224 14Ingineria sistemelor biotehnice1-1 15Arte plastice, design112 16Arhitectură1-1 17Alimentaţie, turism, comerţ112 18Ştiinţe economice, finanţe, bănci, contabilitate, management 5510

66 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV G. Admiterea în învăţământul superior Nr. crt. SpecializăriNr. feteNr. băieţiTotal 19 Medicină 213 20Medicină militară-11 21Medicină veterinară123 22Tehnică dentară2-2 23Farmacie1-1 24Academia de Poliţie-11 25Agenţi de poliţie-11 26Şcoala militară subofiţeri-11 27Studii europene213 28Studii americane1-1 29Studii politice448 30Drept7411 31Jurnalism-22 32Silvicultură1-1 33Informatică112 34Ed. fizică şi sport123 TOTAL503585

67 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV H. Olimpiadele şcolare DisciplinaPremii şi menţiuniProfesor îndrumător Faz a judeţeanăFaza naţională MIIIIII Limba şi literatura română 43-1-Muncelean Livia 5----Croitor Laura 1-1--Grădinariu Nicoleta 31---Costea Valeriu --1--Baciu reka -1---Lupu Melania Limba engleză---22 participăriDrobotă Gabriela Limba franceză-1111 participareEros Maria Matematică---11 participareSzasz Diana 2----Ilie Aurelian -2---Baciu Reka Chimie--111 participare, 1 menţiune specială Buzatu Doina Fizică---11 participareMiron Gabriel

68 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV H. Olimpiadele şcolare DisciplinaPremii şi menţiuniProfesor îndrumător Faz a judeţeanăFaza naţională MIIIIII Biologie11-21 participareMănica Livia TIC-1---Szasz Diana 1----Burlacu Mihaela Geografie11---Nagy Genovica Istorie21211 participareBogoş Georgeta 213--Grecu Maria Economie1--1-Popa Ioan Educaţie civică-1---Baciu Reka Religie1-1--Bijec Loredana 11---Păncescu Ionel Ed. Fizică---2 (volei, baschet) -Dincă Liviu Informatică--1--Burlacu Mihaela Total251511139 participări 1 menţiune specială Observatii: - 64 premii şi menţiuni – faza judeţeană - 9 participări şi 1 menţiune specială – faza naţională

69 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV H. Olimpiadele şcolare Nr. Crt. DisciplinaNumele şi prenumeleClasaPremii faza judeţeană Premii faza naţională 1Limba şi literatura română Strimbei CarlaVIII 2Colcer IoanXIII 3Nechita DorinaIVII 4Cazacu EduardVIII 5Manu RuxandraIXIII 6Gabor EugenXIIII 7Butunoi AncaXIIIII 8Rareş VasileIVIII 9Limba engleză Stănescu AncaXIParticipare 10Afilipoaie AloisXIParticipare 11Limba franceză David-Melinte AndradaXIIParticipare 12Colceri IulianaIXII 13Stog IvonaXIII

70 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV H. Olimpiadele şcolare Nr. Crt. DisciplinaNumele şi prenumeleClasaPremii faza judeţeană Premii faza naţională 14MatematicăStrimbei CarlaVIIIParticipare 15Galea MihaiIVIII 16Crişan AnaIVIII 17ChimieBondă AlexandruVIIIIMenţiune specială 18Bahnă MelaniaVIIIIIParticipare 19FizicăStrimbei CarlaVIIIParticipare 20TICCiotloş CristianXIIIII 21GeografiePanea IrinaXIIIII 22IstorieBahnă MelaniaVIIIIParticipare 23Luca Ana-MariaVIIIII 24Bahnă MonicaXII 25Maftei RaduIXII 26Albert LeventeXIII

71 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV H. Olimpiadele şcolare Nr. Crt. DisciplinaNumele şi prenumeleClasaPremii faza judeţeană Premii faza naţională 27IstorieChiorean SebastianXIIII 28Curcă LaviniaVIIIIII 29Cucuta FlaviusXIIIII 30EconomieKalamar Anna-MariaXIIParticipare 31Educaţie civică Crişan Ana Nechita Dorina IVIII 32BiologieBogu CosminVIIIParticipare 33Gogu AlexandraXI 34Ionescu RoxanaIXIII 35ReligieLefter AndreeaIXII 36Braic IoanaXIII 37Educaţie fizică Echipa de baschet băieţiI 38Echipa de volei feteI 39InformaticăTrifan GiorgianaXIIII

72 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul naţional “Un oraş mai bun, o viaţă mai bună” – Oros Mădălina VIII B – prof. Croitor Laura Concursul naţional de creaţie “Ion Creangă” – Mareş Ecaterina VI A, Moroşanu Georgiana VI B, Brânzilă Lisa VI A – prof. Croitor Laura Cangurul lingvistic (26 participanţi) – Moroşanu Georgiana VI B – locul I, Brânzilă Lisa VI A – locul II – prof. Croitor Laura, Burlacu Andreea V A – locul III – prof. Muncelean Livia Concursul “Mesajul meu antiviolenţă”  Secţiunea eseu: - Suciu Andreea IX A – locul I - Craioveanu Andrada XI A – locul II - Elisei Andra IX A – locul III - Ionescu Roxana IX A – menţiune – prof. Muncelean Livia  Secţiunea fotografie: - Mihalache Florin XI A – premiu special - Drăgan Teona X A – premiul III - Matei Tamara X A – premiul III - Bahnă Monica X C – menţiune - Câmpeanu Oana X A – menţiune  Secţiunea pictură: Benchea Anamaria X C – menţiune – prof. Barac Elena 72

73 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul naţional de traduceri “Juvenes translatores” – 3 elevi XI C, 1 elev XII C – prof. Şerban Alina Concursul SMART – 194 participanţi – organizator prof. Ilie Aurelian  Limba română: Paliştan Ramona II A-100p, Chirilă Cătălin IV A-100p, Paliştan Robert IV A- 96p, Nechita Dorina IV A-96p, Ţepuc Nina II B-95p, Hârjan Dragoş II B-92p; Crăciun Alexandra III A-92p, Istrate Teodora III A-92p, Galea Ştefan III A-92p, Petruţi Marina III A- 92p, Bujac Cosmin III B-92p, Suciu Andrea III B-92p.  Matematică: Galea Mihai IV A-96p, Pagu Miruna II A-95p, Nechita Dorina IV A-92p, Crişan Ana IV A-92p  Cultură generală: Radu Mihaela III B-96p Prof. Pintilei Laura, înv. Vânaga Valentina, înv. Platon Aurica, inst. Baciu Reka, inst. Craioveanu Violeta Concursul naţional de matematică “Lumina Math” – Dima Bogdan VII A – locul II – prof. Szasz Diana Concursul naţional de proiecte ecologice “Pentru un mediu mai curat” organizat de ECOTIC şi HOTNEWS Bucureşti – Premiul Publicului pentru proiectul “Stop poluării!” în valoare de 1000 Euro (Laptop, videoproiector, ecran) –coordonatori: prof. Galea Adriana, prof. Dumbravă Magdalena în colaborare cu prof. Groza Irina, prof. Grecu Maria, prof. Păncescu Ionel, prof. Dudan Marius, prof. Grădinariu Nicoleta, prof. Şerban Alina 73

74 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare Concursul Naţional “Harta Şcolilor Verzi” – Henkel România, Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi - Premiul Publicului - Premiul II al juriului - Premiul pentru cea mai originală prezentare - Premiul National Geographic Elevii: David Andrada XI C, Parfeni Ovidiu XI A Profesorii: Galea Adriana, Păncescu Ionel Concursul naţional “Toamna în culori” – faza naţională - Ciforac Diana VII B – premiul II - Man Cristina VIII A – premiul III - Lăpuşneanu Laura VII B – menţiune Prof. Pogonyi Carmen Concursul naţional de artă origami “Iarna în stil origami” - Platon Maria VII B – premiul II - Ciforac Diana VII B – premiul II - Ştef Andreea VII B – premiul III Prof. Pogonyi Carmen 74

75 Festivalul naţional de arte pentru liceeni LicArt  Secţiunea fotografie – creaţii semifinaliste: Bârsan Claudia XII A – lucrarea “Ritm” Florin Mihalache XI A – lucrarea “Butterfly” Festivalul – Concurs Naţional de Interpretare şi Creaţie muzică folk “Toamna Baladelor” – Grupul “Golden Dreams” – Costache Alin X D, Matei Crina X C, Maftei Alexandru XII C, Cărăuşu Alexandru XII A– calificat la faza naţională – prof. Ionescu Mihaela Olimpiada elevilor – organizată de Consiliul Local  Ştafeta 4x100m fete/băieţi – locul I (Vaida R, Sebestin C, Maftei L, Răileanu D, Croitor T, Ursache C, Poteraş A, Crăciun I) – prof. Groza I, prof. Dincă L  Fotbal gimnaziu – locul III (Stan B, Agache I, Aramă O, Nistor A, Oltean R, Bârsan R, Burdun M, Gâlia C, Poteraş A, Croitor T, Nica L, Costache C)– prof. Dincă Liviu, prof. Groza I Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare 75

76 Concursul Naţional “Cărticica mea de suflet” – Moroşanu Georgiana VIB, Rusu Carmen VB, Bănică Oana VIB, Hazaparu Ionuţ VIA, Pagu Biana VIA – prof. Croitor Laura Concursul “± Poezie” – loculI Rusu Carmen VIB – prof. Croitor Laura – locul II Burlacu Andreea VA – prof. Muncelean Livia Sesiunea de referate ale elevilor “Zilele Octavian Goga” – locul I Afilipoaie Adelaida IXC, Popescu Cristina IXC – prof. Muncelean Livia – locul I Afilipoaie Alois XC, locul II Butunoi Anca XIIC – prof. Costea Valeriu – locul I Ionescu Roxana IX A – prof. Mănica Livia Concursul Smart – 152 participanţi – sem.II – organizator prof. Ilie Aurelian Concursul Invest 2010 – locul III – Toma Silvia IXA – prof. Ilie Aurelian Concursul Cangurul 2010 – locul II – Berendea Nicolae IXA – prof. Ilie Aurelian Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare 76

77 Concursul de matematică “Pitagora” – organizator la nivel de şcoală prof. Szasz Diana Concursul “Inedit” – organizatori prof. Groza I, prof. Bogoş G, prof. Kovacs D, prof. Grecu M Concursul de chimie “Raluca Râpan” – Bogu Cosmin VIIA – menţiune – prof. Buzatu Doina Concursul interşcolar “Noţiuni de bază în chimie”- locurile I, III – prof. Buzatu Doina Concursul “Tehnium 2010” – premiul III – faza naţională – Vereş Alexandru XID – prof. Popa Ioan Concursul “Ştiinţe pentru Juniori” - locul I – faza judeţeană – Berendea Nicolae IXA – prof. Miron Gabriel, prof. Mănica Livia, prof. Voşloban Cosmin Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare 77

78 Concursul interjudeţean “Pentru un eco-viitor comun” – organizator prof. Borbely Mariana – locurile II şi III – prof. Mănica Livia Concursul “Sanitarii pricepuţi” – locul I liceu, locul III gimnaziu – prof. Mănica Livia Concursul Naţional “Descoperă o lume sănătoasă” – locul III Manu Ruxandra IXA, menţiune Gogu Alexandra XB, Bogu Cosmin VIIA – prof. Mănica Livia Concursul “Ştiinţele Pământului” – locul I – faza judeţeană, participare la faza naţională Lefter Andrei XIB – prof. Mănica Livia, prof. Galea Adriana, prof. Popa Ioan, prof. Dumbravă Magdalena Concursul “Ziua Europei” – organizat de Primăria Miercurea-Ciuc – locul I – Afilipoaie Alois XC, Craioveanu Andrada XIA, Bolog Diana XIA – prof. Galea Adriana Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare 78

79 Concursul Naţional “La Francophonie avant toute chose” – CAE 2010  Au participat 184 de elevi din 17 şcoli din 5 judeţe – organizator prof. Eros Maria – participare prof. pogonyi Carmen  Locul I – Man Cristina, locul II – Deak Denis, popescu Eugen, locul III – Peter Dora, Cifrac Diana, Bălan Cristina, Miron Ioana, menţiuni – Chiorean Sebastian, Raduly Szidonia, Siriteanu Andreea, Cabalas Alexandra, Vînaga Crina, Matei Tamara, Drăgan Teona, Cîmpeanu Oana Concursul Naţional “Dezleagă minţii mele taina” – CAE 2010  Organizatori: prof. Grădinariu nicoleta, prof. Barac Elena  Locul I Moga Sorina XIC, Berendea Nicolae IXA, Raduly Maria XIIC locul II – Ciotlos Cristian XIC, Suciu Andreea IXA, Sarkadi Edgar IXA, locul III – Karacsony Andreea XIC, Popescu Cristina IXC, Tinca Diana IXC, Cheosa Silviu XIC, Cîmpeanu Oana XA Concursul de afişe antidrog “S.O.S. – Stupefiantele omoară. Stop!”  În cadrul programului pentru Platforma EAD  Prof. Barac Elena  Locul I. Cîmpeanu Oana XA, Stănescu Anca XA, Chindea Raluca XA  Locul II – Antal Sabina XA, Ursulescu Andreea XA, Braic Ioana XA, Creangă Alexandra XB, Antal Anna-Bernadette XB  Locul III – Matei Crina XC, Moldovan Dan XC, Afilipoaie Alois XC  Premiu Special – Platon Claudia XC, Andreiu Alina XC Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare 79

80 Concursul Naţional “Alege. Este dreptul tău!” – inst. Baciu Reka – Bîrsan Bianca, Olteanu Valentina, Nechita Dorina, Ioniţă Mihaela IXA Concursul “Micul Pieton” – clasele IVA şi B – inst. Baciu Reka şi prof. Lupu Melania Concursul “Un biciclist corect” – organizat de ISJ Harghita – clasele VIIIA şi B Concursul “Micul matematician” – faza judeţeană  Galea mihai IVA 100p, Paliştan Robert IVA 100p, Botezatu Emil IIB 100p, Buză Andrada IIB 100p, Pagu Miruna IIA 99p, Paliştan Anemona IIA 99p, Manu Delia IIB 98p, Chende Maria IIIA 90p  Inst. Baciu Reka, inst. Craioveanu Violeta, înv. Vînaga Valentina, prof. Pintilei Laura Concursul Interjudeţean de postere “HIV-AIDS-prin artă” UNESCO – Diana Ciforac VIIB, prof. Pogonyi Carmen Concurs de desen – poezie “Primăvara din sufletele noastre” clasele a V-a – prof. Pogonyi Carmen, prof. Muncelean Livia Concurs – expoziţie “Ziua Europei” – Bucureşti – Alexandra Cabalaş VIA, prof. Pogonyi Carmen Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare 80

81 Concursul de protecţie civilă “Cu viaţa mea apăr viaţa” – locul II gimnaziu, locul III liceu – prof. Dincă Liviu Concurs de creaţie artistică şi design – Ciotloş Cristian – prof. Barac Elena Caravana concurs de afişe “Tu ce ai zice colegului tău?” – Cucuta Flavius, Platon Claudia, Andreiu Alina, Chindea Raluca – prof. Barac Elena Concursul Naţional “Mesajul meu antidrog” – jurizarea se efectuează în octombrie 2010 – prof. Barac Elena Concursul de afişe “Dependenţi de libertate” – jurizarea se efectuează în octombrie 2010 – prof. Barac Elena Cupa liceelor la baschet – locul I – faza judeţeană – prof. Dincă Liviu Olimpiada elevilor de liceu:  4x100m – locul I – Nica S, Braic A, Baranoschi F, Suciu A  4x400m băieţi – locul II – SuciuA, Nica S, Lupaşcu A, Antochi M  4x400m fete – locul III – Braic I, Senteş AM, Mureşan A, Tofolvy O  800m fete – locul II Tofalvy O  800m băieţi – locul III – Nica S  3000m fete – locul II – Tofalvy O  săritura în lungime cu elan: locul I Popa E, locul II – Baranoschi F  Prof. Groza Irina, prof. Dincă Liviu Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare 81

82 Concursul de Comunicare.RO  Petruţi Marina IIIA 100p, Pintilie Alexandra IIIA 96p  Inst. Craioveanu Violeta Festivalul Naţional de Dans modern CNOGOGA – ediţia a XV-a – organizatori: Dir adj. Dumbravă Magdalena, prof. Galea Adriana, prof. Şerban Alina, prof. Păncescu Ioan, înv. Balog Elena, dir. Dobreanu Doru, dir.adj. Karacsony Iacob – participare din judeţele: Satu Mare, Neamţ, Brăila, Harghita  Elevii colegiului au obţinut premiul festivalului, 2 locuri II, 1 loc III Festivalul Concurs “Bucuriile Muzicii” – ediţia a X-a  Organizatori prof. Ionescu Mihaela, înv. Platon Aurelia Concursul culinar “Hrană sănătoasă” – prof. Florea A, prof. Grădinariu N, prof. Eros M, prof. Păncescu I Concursul “Questions pour un(e) francophone” – Univ.”Lucian Blaga” Sibiu – locul I Suciu Laura XIIC, locul II David-Melinte Andrada XIC, locul III Chiorean Sebastian XIIC – prof. Eros Maria Concursul de creaţie “Logo-ul ISJ Harghita” – Ciotloş Cristian XIC – prof. Barac Elena Elevii colegiului au participat la 70 de concursuri interclase, interşcoli, judeţene, naţionale, internaţionale (pe discipline, culturale, artistice, sportive etc) Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte concursuri şcolare 82

83 Raport privind starea învăţământului

84 V. Aspecte ale activităţii educative V.1. Obiectivele urmărite şi direcţiile de acţiune V.2. Activităţi pe componente educaţionale V.3. Proiecte educative şi de parteneriat V.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică

85 V. Aspecte ale activităţii educative V.1. Obiectivele urmărite în anul şcolar 2009-2010 Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, respectul de sine şi faţă de alţii, respectarea drepturilor omului etc.; Întărirea parteneriatelor educaţionale existente şi promovarea altor relaţii de parteneriat – deschiderea şcolii spre comunitate, spre societate; Formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi în afara ei; Intensificarea spiritului de competiţie între elevi. Direcţii de acţiune Antrenarea grupurilor ţintă în desfăţurarea activităţilor; Organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în funcţie de nevoile educative ale colectivelor de elevi şi în concordanţă cu priorităţile în educaţie la nivel local, judeţean şi naţional; Dezvoltarea proiectelor cultural-artistice, sportive, ecologice, de educaţie civică şi de promovare a sănătăţii; Asigurarea unei mobilităţi accentuate ale elevilor pentru schimburi profesionale de idei şi experienţe de viaţă Participarea elevilor la diferite activităţi competiţionale

86 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru respectarea valorilor culturale:  Programul dedicat Zilei de 1 Decembrie: Programul artistic “Trepte spre Marea Unire” – prof. Croitor Laura, prof.Grecu Maria, prof. Grădinariu Nicoleta “1 Decembrie în Călimani” – activitate scout pe teme de istoria Unirii – prof. Grecu Maria, prof. Bogoş Georgeta, prof. Groza Irina “Cântec şi un strop de poezie dedicate Marii Uniri” Centrul Cultural “Miron Cristea” – insp.prof. Moraru Drăghici Dorina, înv. Platon Aurelia  Programul “Gând pentru Eminescu” – program artistic la CNOGoga şi Centrul Cultural “Miron Cristea” - prof. Muncelean Livia, prof. Costea Valeriu, prof. Croitor Laura, prof. Ionescu Mihaela “Imaginea patriei în opera lui Mihai Eminescu” – articol în revista “Şcoala noastră” – prof. Costea Valeriu “Mihai Eminescu – formarea în spiritualitatea ortodoxă” – articol în revista “Şcoala noastră” prof. Croitor Laura “Omagiu lui Mihai Eminescu” – articol publicat în ziarul “Informaţia Harghitei” – prof. Costea Valeriu 86

87 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale  Programul “24 ianuarie 1859-Unirea Principatelor Române” – Centrul Cultural “Miron Cristea” – au participat clasele: IV B, VII A, IX A, IX B, IX D, X A, X B, X C, XI C Vizitarea expoziţiei “Povestea târgului” – Muzeul Carpaţilor Răsăriteni – toate clasele  Programul “Tradiţii româneşti “ “Colinde de Crăciun” - prof. Ionescu Mihaela, prof. Păncescu Ionel “Vine Moş Nicolae” – excursie Băile Homorod - clasele a VIII-a – prof. Galea Adriana, prof. Şerban Alina “Sărbători de iarnă” – proiect educativ – clasele I – înv. Balog Elena, înv. Barabaş Iuliana “Hristos a înviat!” – proiect educativ – clasele: IIB, IVB – înv. Vînaga Valentina, prof. Lupu Melania  Vizitarea expoziţiei “Arta funerară în Egiptul faraonilor” – Muzeul Secuiesc al Ciucului – toate clasele  Vizitarea expoziţiei “Dacii din Curbura Carpaţilor” – Muzeul Oltului şi Mureşului Superior  Vizitarea expoziţiilor “Parcul Natural Porţile de Fier” şi “Oraşe dunărene din România” – Muzeul Oltului şi Mureşului Superior  Concursul naţional de eseuri, traduceri şi artă plastică “Dezleagă minţii mele taina” – organizator CNOG – CAE 2010 – prof. Grădinariu N, prof. Barac E.  Spectacol dedicat “Zilei Armatei României” – participanţi 30 de elevi – prof. Ionescu M, înv. Platon A 87

88 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru mediu:  Programul “Salvaţi Pământul”:  Proiectul ecologic “Stop Poluării!” – participare la concursul “Pentru un mediu mai curat”  Camp ecologic – marcarea de trasee pe Valea Lisei jud. Braşov – Lupişorii, Temerarii CLOrion, Primăria comunei Lisa, prof. Groza Irina, Grecu Maria  Proiectul “Harta Şcolilor verzi” – prof. Galea Adriana, prof. Păncescu Ionel  Proiectul “Youth for Ecological Economy (Y4(ECO) 2 )” -Programul MATRA-KAP – Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita – prof. Galea Adriana  “Împreună pentru un mediu mai curat” – activitate ecologică – CLO, Garda de Mediu, Instituţia Prefectului – prof. Goza Irina, prof. Grecu Maria, prof. Bogoş Georgeta  Colectare de peturi - participanţi: clasele VA, VB, VIIIA, VIIIB – prof. Borbely M  Realizarea Eco-calendarului CNOG – fotografii: Bârsan C XIIA, Mihalache F XIA, Vlădeanu N XIIB – prof. Galea Adriana  Acţiune de ecologizare şi recondiţionare a unor cabane turistice din munţii Făgăraş – CLO în parteneriat cu Mercedes Benz – prof. Groza I, prof. Grecu M., prof. Bogoş G.  Proiectul educativ “Protejaţi natura!” – clasele IIB, IIIA – înv. Vînaga V, inst. Craioveanu V 88

89 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru mediu:  Programul “Salvaţi Pământul”: Proiectul Educativ “Pădurea” – cl. IIB – înv. Vînaga V Concursul judeţean de ecologie “Pentru un eco-viitor comun” – Asociaţia Ecologică “Sângele Voinicului” şi CNOG - prof. Borbely M, director Dobreanu Doru  Programul “Biodiversitatea din România şi din judeţul Harghita” – APM Harghita, Corpul Păcii România – voluntar Richard B. Schoenbohm – participanţi clasele: IXB, XB, XIB, XIIB – director Dobreanu Doru  Campania Naţională de Educaţie Ecologică şi Mediu “Ofensiva VERDE continuă!” – grupul de presă REPORTER, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului “Şcoala VERDE” – activităţi de conştientizare – participare 30 elevi – dir. Adj. Dumbravă Magdalena, prof. Florea Alina

90 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru sănătate:  Programul Naţional “Educaţie pentru sănătate” Campanie de informare şi de prevenire a înbolnăvirilor cu gripa AH1N1 – toate clasele – director prof. Doru Dobreanu Concursul de pictură “Un oraş mai bun, o viaţă mai bună” Programul “Săptămâna Educaţiei Globale”  “Câţi oameni poate hrăni Pământul?” – informare, dezbatere – prof. Nagy Genovica, prof. Galea Adriana – clasele a VI-a şi a X-a  Concurs culinar “Hrană sănătoasă” – prof. Şerban Alina, prof. Eros Maria, prof. Grădinariu Nicoleta, prof. Păncescu Ionel, Asistent Comenius Biout Marion – clasele: VI B, VIII A, XII C, XI C  “Împreună pentru o alimentaţie sănătoasă” – joc de rol – clasa VIII A – prof. Borbely Mariana Concursul Naţional “Descoperă o lume sănătoasă” – organizator CNOG – director Dobreanu D, dir. adj Dumbravă M Activităţi de voluntariat în parteneriat cu Crucea Roşie – elevii clasei a XI-a B 90

91 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru sănătate:  Programul “Acţiunea Europeană în materie de droguri – EAD” – Comisia Europeană – coordonator prof. Dumbravă Magdalena “Caravana antidrog” – concurs de afişe, dezbateri – 90 elevi participanţi – au fost premiaţi elevii: Flavius Cucuta, Chindea Raluca, Andreiu Alina, Platon Claudia – prof. Kovacs Dorina Concursul de afişe antidrog “SOS. Stupefiantele omoară. STOP!” – prof. Barac Elena Concursul Naţional “Mesajul meu antidrog” – prof. Barac Elena Festivalul Naţional de Dans Modern CNOGoga – ediţia a XV-a “Pluteşti prin dans nu prin droguri” – organizator CNOG – dir.adj. Dumbravă M, prof. Galea A, prof. Florea A, prof. Păncescu I, înv. Balog E., dir. Dobreanu D, dir.adj. Karacsony I  Proiectul “Sănătatea noastră şi a celor din jur e importantă” – ASCA Harghita – prof. Kovacs D  Proiectul strategic “Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos” – POSDRU Tabăra de vară “O viaţă sănătoasă” – 4 elevi – prof. Kovacs D 91

92 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru o societate democratică:  Proiectul Comenius Assistantships “Ziua Europeană a Limbilor”  Expoziţie de afişe  Seminar cu tema “Să cunoaştem cît mai multe limbi europene!”  “Unitate în diversitate” – dezbatere – prof. Eros Maria, prof. Andrei Monica, prof. Butaru Anamaria, Asistent Comenius Biout Marion Concursul naţional “La francophonie avant toute chose” – organizator CNOG – CAE 2010 – prof. Eros Maria “Ziua Francofoniei” – spectacol de teatru, muzică şi dans – participanţi clasele : VA, VB, VIA, VIB, VIIA, VIIB, VIIIA, XIC, XIIC – prof. Eros M, prof. Butaru A, prof. Ionescu M, Asistent Comenius Biout Marion  Proiectul “Agenda Europa” – activităţi în cadrul orelor de consiliere şi orientare – clasele a XI-a – prof. Măciucă A, prof. Ionescu M, prof. Groza I, prof. Grădinariu N  Festivalul Naţional al Şanselor Tale – Săptămâna Educaţiei Permanente 14-20.12.2009 “Cine îşi uită istoria este condamnat să o repete” – expoziţie de poze şi documente – partener DJAS – prof. Bogoş Georgeta “Memorialul Durerii – închisorile comuniste” – simpozion – prof. Grecu Maria, prof. Bogoş Georgeta, prof. Platon Ligia 92

93 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru o societate democratică:  Proiectul “Bunul samaritean” – Strategia Naţională pentru Activitate Comunitară – prof. Grama Michaela. Activităţi de socializare, consiliere, terapie şi ajutor umanitar – Şcoala Specială “Sfânta Ana”, Asociaţia Naţională a Surzilor – Filiala Harghita  Proiectul „Fericirea unui copil e nepreţuită şi merită orice sacrificii” – în parteneriat cu Scoala Duminicală “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Chicago, Illinois, SUA – prof. Grama Michaela.  Programul “Tineret în acţiune” – ANPCDEFP – Serviciul european de voluntariat Întâlnire cu reprezentanţii ANPCDEFP şi Federaţiei Organizaţiilor de Tineret din regiunea Ciuc – participanţi clasele: XA, XB, XC, XIC – dir. adj. Dumbravă Magdalena  “Faptele antisociale” – întâlniri cu agenţii Poliţiei de Proximitate – participanţi clasele de gimnaziu – dir. adj. Dumbravă Magdalena  Concursul “Alege! Este dreptul tău” – participanţi elevi din clasa a IV-a A – inst. Baciu Reka  Concursul “Dependenţi de libertate” – prof. Barac Elena  “Drepturile copilului” – expoziţie de afişe şi poze – clasa VB – prof. Drobotă Gabriela  Concursul “Ziua Europei” – Primăria M-Ciuc – prof. Galea Adriana  Campania “Primăvara Europeană” – prof. Eros Maria 93

94 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru securitate personală:  Programul “Fenomenul violenţei în şcoală” Concursul pentru elevii de liceu “Mesajul meu antiviolenţă” – prof. Muncelean Livia, prof. Barac Elena. “Academia micilor poliţişti.” – activităţi organizate de Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – Comisar şef Neacşu Gelu, subinspector Sava Gheorghe – clasele a III-a A şi B – inst. Violeta Craioveanu, înv. Platon Aurelia “Violenţa” – dezbateri la orele de dirigenţie: VB, VIB, VIIA – prof. Drobotă G, prof. Dinu AM, prof. Szasz D  Programul “Educaţia rutieră” Informări cu tema “Regulile de circulaţie” – orele de consiliere şi orientare – toate clasele – dir.adj. Karacsony Iacob Concursul “Micul pieton” – clasele IVA,B – Serviciul rutier IPJ Harghita – dir.adj. Karacsony Iacob Concursul “Un biciclist corect” – clasele VIIIA,B - Serviciul rutier IPJ Harghita – dir.adj. Karacsony Iacob Întâlnire cu agenţii Biroului rutier IPJ Harghita – clasele ciclului primar - dir.adj. Karacsony Iacob  Programul “Siguranţa pe internet” – clasele de gimnaziu – Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii – IPJ Harghita  Concursul de protecţie civilă “Cu viaţa mea apăr viaţa” – prof. Dincă Liviu, director Dobreanu Doru, dir.adj. Karacsony Iacob 94

95 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Dezvoltarea personalităţii şi a carierei  Programul Junior Achievement de educaţie economică şi socială “ Afaceri în turism” – XI C, XI D – prof. Barac Elena “Economia şi succesul” – VII A – prof. Szasz Diana  Bursa profesiilor – CJRAE, CNOG – prof Kovacs D, prof. Oproiu R.  Bursa Şcolilor – prof. Kovacs D, prof. Oproiu R.  “Ziua porţilor deschise” – Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de Litere şi Arte – prof. Eros M  “Ziua porţilor deschise” – IPJ Harghita – participanţi: clasele V, VI – prof. Muncelean L, prof. Dinu AM, prof. Drobotă G, prof. Kovacs D  Caravana Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – participanţi clasele a XII-a – dir.adj.Dumbravă M  Întâlniri cu reprezentanţi ai unor universităţi din: Bucureşti, Cluj- Napoca, Târgu-Mureş, Timişoara – prezentări de oferte educaţionale – participanţi clasele a XII-a – dir.Dobreanu D, dir.adj.Dumbravă M  “Oportunităţi de carieră militară” – Cercul Militar Harghita – participanţi clasele a VIII-a ţi a XII-a – dir.adj.Dumbravă M  Colegiul este Centru Teritorial de Studii al Universităţii “Transilvania” Braşov – Director academic – prof. Doru Dobreanu 95

96 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Alte activităţi  Balul Bobocilor – clasele a XII-a – prof. Dincă Liviu, prof. Kurcsakovski Nicolina, prof. Burlacu Mihaela, prof. Buzatu Doina  Carnavalul Toamnei – clasa a II-a – prof. Pintilei Laura  Vizite la Arhivele Statului – clasele IV A şi B – inst. Baciu Reka, înv. Lupu Melania  Spectacol de magie – toate clasele I-IV  Petrecere de Halloween – clasele VIII A şi B – prof. Galea Adriana, prof. Şerban Alina  Excursii tematice: “Pe urmele scriitorilor dâmboviţeni” – clasa a V-a – prof. Muncelean Livia “Pe urmele lui Nică” – clasa a VI-a B – prof. Dinu Anne-Mary, prof. Pogonyi C, prof. Kovacs D. “Pe urmele istoriei” – clasele X B, XI A, XI D – prof. Galea Adriana, prof. Bojte Daniel, prof. Păncescu Ionel, prof. Grădinariu Nicoleta “Izvorul Mureşului” – clasa a IX-a A – prof. Ilie Aurelian “Coşbuc şi Rebreanu- doi ardeleni geniali” – clasa a V-a – prof. Muncelean Livia, prof. Măciucă Alina “Valea Ghimeşului” - clasele a VIII-a B, a X-a B - prof. Galea Adriana “Valea Homoroadelor” – clasele a VIII-a A,B – prof. Galea Adriana şi Florea Alina “Mănăstiri şi case memoriale din Neamţ” – clasa IIA – prof. Pintilei Laura “Lacul Sf.Ana” – clasa IIIB – înv. Platon Aurelia 96

97 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Alte activităţi  Festivalul Luminii “Frumuseţea lucrurilor mărunte” – CLO – prof. Grecu M, prof. Groza I, prof. Bogoş G  Festivalul de interpretare muzicală “Bucuria Muzicii” – prof. Ionescu M, înv. Platon Aurelia  Redactarea revistei “Focus” nr.32– prof. Grădinariu N  Redactarea Anuarului nr.12  Redactarea revistei “Gândurile copilăriei” - clasa IV-B – prof. Lupu M  Drumeţii: IIA, VA, VIIA – prof. Pintilei L, prof. Muncelean L, prof. Szasz D  Vizionarea spectacolului de teatru “Iepuraşul încrezut” – clasele VB, VIA  Activităţi distractive – toate clasele  Campionate de fotbal organizate de clasele a IX-a D şi A X-a B  Balul “Maturandus” – clasele a XI-a – prof. Măciucă A, prof. Ionescu M, prof. Grădinariu N, prof. Groza I  Concursul “Inedit” – prof. Groza I, prof. Grecu M, prof. Bogoş G, prof. Kovacs D  Sesiunea de comunicări şi referate pentru elevi – prof. Popa I, prof. Grecu M  Serbări şcolare: “Ziua de 8 Martie” – clasele IA,B, IIA,B, VIB – înv. Balog E, înv.Barabaş I, prof. Pintilei L, înv. Vînaga V, prof. Dinu AM “Rămas bun, Abecedar!” – clasele IA,B - înv. Balog E, înv.Barabaş I “Rămas bun, clasa a IV-a!” – clasele IVA,B – inst.Baciu R, prof. Lupu M “Ziua de 1 Iunie” – clasa VIB – prof. Dinu AM 97

98 V. Aspecte ale activităţii educative V.3. Proiecte educative şi de parteneriat 1. Proiectul educativ –Concursul Naţional de eseuri,traduceri şi artă plastică “Dezleagă minţii mele taina” – ediţia I – CNOGoga, CAE; 2. Proiectul educativ –Concursul Naţional de creaţie literară, desen şi fotografie “La francophonie avant toute chose” ediţia I – CNOGoga, CAE; 3. Proiectul educativ – Festivalul Naţional de dans modern – ediţia a XV-a – CNOGoga; 4. Proiectul ecologic “Youth for Ecological Economy (Y4(ECO) 2 )” - MATRA - KAP; 5. Programul ecologic “Împreună pentru un mediu mai curat” – în parteneriat cu Asociaţia ecologică “Sângele Voinicului” 6. Proiectul ecologic “Harta Şcolilor Verzi” 7. Programul “Festivalul Naţional al Şanselor Tale” – MECI 8. Programul “Acţiunea Europeană în materie de droguri - EAD” – Comisia Europeană 9. Proiectul “Agenda Europa” 10. Programul “Caravana Antidrog” 98

99 V. Aspecte ale activităţii educative V.3. Proiecte educative şi de parteneriat 11. Proiectul educativ “Copilul de la şcoală este copilul de acasă!?” 12. Proiectul educativ “Bunul Samaritean” - SNAC 13. Proiectul educativ “Fericirea unui copil e nepreţuită şi merită sacrificii” – în parteneriat cu Scoala Duminicală “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Chicago, Illinois, SUA 14. Programul educativ “Săptămâna Educaţiei Globale” 15. Proiectul “Zilele Şcolii” 15. Programul “Junior Achievement” 16. Lifelong Learning Programme Comenius - Assistantsships 17. Proiectul educativ “Sărbători de iarnă” – clasele I 18. Proiectul “Sănătatea noastră şi a celor din jur e importantă” 19. Proiectul educativ “Protejaţi natura!” 20. Proiectul educativ “Pădurea” 21. Programul “Siguranţa pe internet” 22. Programul “Fenomenul violenţei în şcoală” 23. Lifelong Learning Programme Comenius – Proiect multilateral “Imagini” – lista de rezervă 24. Parteneriate încheiate cu: IPJ Harghita, IJJ Harghita, ASCA Harghita, CPECA Harghita, Crucea Roşie, CLO, Palatul copiilor Harghita, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, ISJ Harghita, Fundaţia AGORA, etc. 99

100 V. Aspecte ale activităţii educative V.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică Activităţi pentru elevi: 1. Consiliere, terapie şi corecţie individuală – 26 elevi (probleme de învăţare, autocunoaştere, violenţă în familie, părinţi plecaţi în străinătate, depresie, imagine de sine, travaliu de doliu, disgrafie, comportament deviant, etc); 2. Consiliere de grup cu tematica “Comunicare eficientă”, “Autocunoaştere”, “Educaţie sexuală”, “Comunicare nonviolentă”– 9 grupuri (64 elevi, 44 ore); 3. Activităţi tematice la orele de dirigenţie Formarea colectivului, acceptarea, toleranţa – 3 ore – clasele a VI-a Popularizare ofertă cabinet – 3 ore – clasele a XI-a Consilierea carierei– 9 ore – clasele a XII-a Autocunoaştere – 2 ore – clasele VB, IXC Comunicare – 1 oră – IXC Intercunoaştere – 1 oră – IXD Relaţionare – cooperare – 1 oră – IXC Consiliere profesională – 4 ore – clasele a XI-a Test sociometric – 2 ore - XIIC Activităţi pentru cadrele didactice: 1. Consiliere individuală – 29 ore; Tematica: “Organizarea clasei”, “Disciplina”, “Comunicare”, “Norme şi valori sociale”, “Jocuri şi activităţi pentru orele de dirigenţie”, “Probleme de comportament”, “Copii cu CES” 2. Activităţi de formare, perfecţionare – curs pentru educatoare – 24 ore 3. Activităţi tematice: “Tulburările de personalitate” – 10 cadre didactice – 2 ore 100

101 Activităţi pentru părinţi: 1. Consiliere individuală – 22 părinţi (43 ore); Tematica: “Absenteismul”, “Imaginea de sine”, “Stima de sine”, “Adolescenţa”, “Travaliu de doliu”, “Consumul de ierburi etnobotanice”, “Relaţia părinte-copil ”, “Divorţul” etc. 2. Şedinţe cu părinţii – 98 părinţi (11 ore) Tematica: “Stabilirea de reguli”, “Stiluri parentale”, “Adolescenţa”, “Relaţia părinte-copil” Alte activităţi: 1. Violenţa în familie – 1 oră 2. Părinţi plecaţi în străinătate – 1 oră 3. Prevenirea consumului de droguri – 3 ore 4. Organizarea Zilei Antitutun – 1 oră 5. Orientare şcolară şi profesională – 4 ore 6. Mesajul meu antidrog – 6 ore (expoziţie, conferinţă) 7. Consilierea carierei – 20 ore 8. Nevoi de formare cadre didactice – 2 ore 9. Bursa profesiilor – 120 elevi – 10 ore 10. Bursa şcolilor – 150 elevi – 10 ore 11. Opţionalul “Dezvoltare personală” – 87 elevi 12. “Ce ştim despre tutun şi alcool” – 98 elevi 13. “Munca la negru” – 80 elevi – Inspectoratul Teritorial al Muncii 14. Chestionare HBSC 2010 – 170 elevi 15. Coordonare practică pedagogică – 4 studenţi V. Aspecte ale activităţii educative V.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică 101

102 Raport privind starea învăţământului

103 VI. Promovarea imaginii instituţiei Prin: Rezultatele obţinute în întraga activitate de instruire şi educaţie; Reprezentarea colegiului în parteneriatele cu instituţiile administraţiei publice, instituţii de cultură, mass-media, ONG-uri; Marketing publicitar: publicaţii (Anuarul Colegiului, revista elevilor – FOCUS, Şcoala Noastră, Dăscăliţa, Gândurile copilăriei), pliante, eco-calendar, expoziţii etc; Articole în presa locală, regională şi centrală; Interviuri la posturi de televiziune şi radio; Prezentarea colegiului la “Bursa şcolilor” şi “Bursa profesiilor”; Activităţi de voluntariat în cadrul Platformei “European Action on Drugs”, de protecţia mediului, de sprijin social şi comunitar, Crucea Roşie; Proiectele educaţionale naţionale lansate de colegiu, cuprinse în CAE, şi multitudinea de proiecte locale, zonale, judeţene; Activităţi culturale locale şi judeţene Participarea la olimpiadele şcolaree pe discipline şi alte concursuri locale, judeţene, zonale şi naţionale; Nominalizarea colegiului de către ISJ pentru proiectul “Zece pentru România”, reprezentând judeţul Harghita Prezentarea în “Anuarul Preuniversitar Edumanager”; Activităţile din cadrul “Zilelor Şcolii” Participarea la activităţile metodice, simpozioane, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, cursurile de formare acreditate la nivel naţional.

104 Raport privind starea învăţământului

105 VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.1 Activitatea financiar administrativă I. Bugetul local2009 (trim.IV)-2010 (trim.I,II,III) 1. Cheltuieli de personal – 2.699.750,00 lei - cheltuieli cu drepturile salariale ale angajaţilor 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii – 380.646,00 lei din care: - cheltuieli cu încălzirea şi lumina194.012,00 - cheltuieli cu apa, salubritate32.523,00 - cheltuieli cu perfecţionarea profesională (curs ISCIR, curs de igienă pentru personalul de întreţinere)1000,00 - cheltuieli cu protecţia muncii 0 - control medical anualîn desfăşurare - cheltuieli cu examenul psihologic - bunuri de natură obiecte de inventar3.074,00 reprezentând: (imprimante, fax, perdele) - reparaţii curente41.000,00 reprezentând:  Reparaţii cazan şi proiect pentru reparaţii7.000,00  Lucrări de reparaţii igienizare clădiri A,B,C,D13.000,00  Reparatii pereţi exterior dinspre curtea interioară 80 mp.1.300,00  Reparăţii perete exterior sală de sport900,00  Reparaţii învelitori acoperiş60 mp.3.000,00 105

106 VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.1 Activitatea financiar administrativă Izolare platformă internat 30 mp600,00 Hidroizolaţie acoperiş sala de sport2.900,00 Reparaţii instalaţii electrice internat5.300,00 Reparaţii instalaţii sanitare interioare2.000,00 Înlocuire capace canal2.000,00 Rezervă urgenţă3.000,00 3. Burse (merit, studiu, sociale) 27.817,00 II. Autofinanţare 2009-2010 - încasările în anul 2009-2010 din mese servite, regie cantină, taxă internat180.444,00 - cheltuieli cu alimentele112.378,00 - cota parte din cheltuielile de întreţinere a cantinei şi internatului şi unele cheltuieli pentru celelate spaţii39.2380,00 - alte cheltuieli: obiecte de inventar(veselă bucătărie, muşama, feţe de masă, prosoape) 0 echipament de protecţie 592,00 106

107 VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.1 Activitatea financiar administrativă III. Venituri proprii 2009-2010 - încasări în anul 2009-201032.810,00 - cheltuieli cu cota parte la încălzire, energie electrică, apă, salubrizare, telefon, consumabile( hârtie, toner, materiale consumabile) 19.101,00 - cota parte la obiecte de inventar(aspirator, monitoare, unelte de mână, scule)0 - susţinut material concursuri, olimpiade, deplasări, materiale consumabile9.800,00 IV. Buget republican 2009-2010 - cheltuieli cu examenul de bacalaureat12.360,00 - cheltuieli cu perfecţionarea cadrelor0 - cheltuieli cu „Bani de liceu”, burse elevi străini64.428,00 - transport elevi7.543,00 - investiţii (reabilitare termică)0 107

108 VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.2. Programe sociale pentru elevi Bani de liceu: 40 elevi (toate cererile depuse acceptate) Euro 200 (calculator): 1 beneficiar (au fost depuse 3 cereri) Burse  de merit: 7 (semestrul I), 14 (semestrul II)  de studiu: 38 (semestrul I), 33 (semestrul II)  Sociale: 23 (semestrul I), 22 (semestrul II) Lapte, corn, mere: în anul şcolar precedent s-a desfăşurat în foarte bune condiţii pentru 181 de elevi din ciclul primar şi 232 elevi din ciclul gimnazial În parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei s-a asigurat masa de prânz pentru 20 de copii nevoiaşi pe o perioadă de 3 luni (decembrie, ianuarie, februarie) S-a asigurat cu microbuzul şcolii transportul a 18 elevi din localităţile Siculeni, Frumoasa, Bârzava, Nicoleşti, Păuleni,şi Şumuleu. De asemenea s-a asigurat transportul elevilor din zona Ciucului de Jos cu microbuzul Şcolii Generale Tuşnad Sat. Celorlalţi elevi navetişti l-i s-a decontat abonamentul lunar.

109 VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.3 Activitate secretariat Activitatea de secretariat, în sarcina d-nei Laura Fechiu – secretar-şef şi a d-nei Viţa Claudia – secretar, s-a desfăşurat în baza unui program de activitate eşalonat pe tot parcursul anului şcolar precedent, având ca obiectiv îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din fişa postului, într-o colaborare permanentă cu toate sectoarele de activitate a instituţiei; Dintre activităţile desfăşurate în anul şcolar 2009-2010, menţionăm următoarele:  Reactualizarea anuală a bazei de date pentru elevi şi cadre didactice, completarea situaţiilor statistice privind anul şcolar precedent şi a celui în curs;  Reactualizarea anuală şi întocmirea dosarelor pentru elevi şi cadre didactice;  Întocmirea, completarea şi eliberarea actelor de studiu, foi matricole, diplome de bacalaureat, certificate de absolvire al ciclului inferior şi superor al liceului, atestate de competenţe profesionale, suplimentele descriptive pentru competenţele lingvistice şi digitale a absolvenţilor de liceu, a fişelor de înscriere şi adeverinţe cu situaţia şcolară pentru absolvenţii claselor a VIII-a, precum şi a altor documente privitoare la elevi, profesori, relaţii instituţionale, societăţi etc.;  Preluarea documentelor şi urmărirea legalităţii înscrierii elevilor în clasa I, a V-a şi a IX-a, în ciclul superior al liceului, pentru atestatele de competenţe profesionale, bacalaureat şi pentru cursurile serale şi frecvenţă redusă;  Completarea permanentă a registrelor matricole, întocmirea dosarelor de înmatriculare a elevilor, pregătirea dosarelor pentru examenele de corigenţă, transferuri, burse, alocaţii, drepturi sociale etc.;  Urmărirea circuitului documentelor şi organizarea arhivei;  Realizarea permanenţei în vederea asigurării relaţiei cu elevii, profesorii, părinţii, relaţii publice;  S-au întocmit statele de funcţii şi normarea personalului, a documentelor privind salarizarea, s-au operat în cărţile de muncă fiecare schimbare în mişcarea salariaţilor, conform actelor normative în vigoare;

110 VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.4 Activitate laboratoare Protecţia muncii – la început de an şcolar elevilor l-i s-au prelucrat normele de protecţia muncii Dotarea laboratoarelor – s-a realizat prin achiziţionare de material, dar şi confecţionare de către laborante Lucrări de laborator:  Biologie – 36 ore  Fizică – 70 ore  Chimie – 64 ore Concursuri şi olimpiade: laborantele Karacsony Maria şi Hârlav Maria au sprijinit profesorii de specialitate în pregătirea elevilor pentru faza naţională, cât şi în desfăşurarea concursurilor Alte activităţi: laboranta Karacsony Maria a facut parte din Comisia de inventariere pe şcoală, este responsabilă cu manualele şcolare şi a sprijinit secretariatul în activităţi specifice. Laboranta Hârlav Maria s-a ocupat de robele absolvenţilor la ultimul clopoţel

111 VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.5 Activitate bibliotecă Nr. de volume – 17.574 Volume eliberate – 6.149 În anul şcolar 2009-2010 s-au înscris 585 elevi din care 510 activi Frecvenţa elevilor la bibliotecă a fost în medie de 12 elevi/zi ACTIVITĂŢI ORGANIZATE  Prezentarea bibliotecii elevilor din ciclul primar  S-a organizat împreună cu profesori de limba şi literatura română ai claselor a IX-a, care au desfăşurat în septembrie şi octombrie o oră în bibliotecă, prezentarea fondului de carte, regulamentul funcţionării bibliotecii (program, termene de împrumut şi restituire etc.), întocmirea fişelor de înscriere  Cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu s-a organizat împreună cu clasa a VI-a A, diriginta Dorina Kovacs, activitatea „Să-l cunoaştem pe Eminescu”  Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române a fost organizată cu elevii din clasele a VIII-a şi a IX-a „Masa rotundă – Alexandru Ioan Cuza şi Unirea Principatelor Române - 1859”  În luna februarie 2010 s-a organizat cu elevii claselor a IV-a activitatea „Biblioteca – prietena noastră”  A fost verificat fondul de carte şi aranjate pe domenii şi autori în ordinea alfabetică  Au fost descărcate fişele elevilor claselor a VIII-a şi a XII-a  D-na Maier Paula-Corina, a participat la următoarele activităţi de perfecţionare organizate la Casa Corpului Didactic, Şcoala Generală „Joszef Attila” Miercurea-Ciuc, pe tema „Rolul bibliotecii în viaţa şcolii” şi la Grupul Şcolar „Liviu Rebreanu” Bălan pe tema „Informatizarea bibliotecii”. Pe tot parcursul anului colaborarea cu elevii şi profesorii a fost bună.

112 VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.6 Activitate compartiment informatică Informaticianul Bőjte Daniel şi analistul Neacşu Dan, în anul şcolar 2009-2010, în calitate de administrator direcţi a reţelei informatice a şcolii, s-au preocupat în permanenţă de buna desfăşurare a activităţii şcolare ce implică utilizarea echipamentelor TIC şi comunicarea electronică. Activităţi:  Au asigurat întreţinerea fizică şi logică a reţelelor de calculatoare din instituţie, cu precădere a celor din laboratoarele de informatică;  Au asigurat monitorizarea şi depanarea reţelei informatice, a imprimantelor şi copiatoarelor în strânsă legătură cu furnizorii de consumabile şi cu service-urile autorizate;  Au asigurat pe parcursul întregului an şcolar funcţionarea laboratorului de informatică pentru orele de curs, asigurarea echipamentelor multimedia la clasă (videoproiector, laptop, utilizarea aplicaţiilor AEL, realizând în acest sens un site intern cu toate lecţiile în format digital existente în patrimoniul instituţiei, disponibile pe bază de parolă la adresa http://lectii.cnogoga.ro);http://lectii.cnogoga.ro  S-a actualizat site-ul instituţiei de câte ori s-a solicitat acest lucru;  Au asigurat logistica pentru organizarea Examenelor Naţionale şi atestatele profesionale, îndeplinind şi sarcina de persoane de contact şi membrii în comisii;  Informaticienii s-au implicat activ în funcţionarea sistemului de pontaj electronic a elevilor, pregătirea şi realizarea legitimaţiilor, la tipărirea Anuarului, respectiv Focus, a unor materiale de publicitate, invitaţii, diplome, documente şcolare, formarea unei baze de imagini din viaţa instituţiei;  În perioaa 1-15 noiembrie 2009, prin contribuţia directă a informaticianului Bőjte Daniel s-a modernizat reţeaua informatică prin instalarea de echipamente wireless care permit elevilor şi profesorilor utilizarea internetului în incinta şi curtea şcolii, pe dispozitive mobile, într-un mediu securizat;  S-a realizat aplicaţia pentru tipărirea foilor matricole, popularea bazei de date a programului de evidenţă a diplomelor, contribuind la tipărirea diplomelor şi certificatelor de studiu, s-a realizat o aplicaţie proprie pentru tipărirea certificatelor de competenţe;  Bőjte Daniel a participat la un curs de perfecţionare CISCO – ITE Essentials şi ITE Advanced, primind certificare ca administrator CCNA.  Analistul Neacsu Dan a răspuns cu promptitudine tuturor solicitărilor echipei manageriale.

113 VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.7 Activitate internat şi cantină Au fost asigurate condiţii corespunzătoare pentru elevii cazaţi în internat şi pentru servirea mesei Supravegherea şi activitatea educativă s-a desfăşurat în condiţii bune datorită pedagogului şi a supraveghetorilor de noapte La cantina colegiului masa pentru elevi a fost asigurată la un preţ minim şi de bună calitate Controalele din partea organelor sanitare au constatat o situaţie şi o activitate corespunzătoare la cantina colegiului

114 VII.Aspecte din activitatea compartimentelor funcţionale VII.8 Activitatea de administraţie Activitatea de administraţie, în sarcina d-lui Teslovan Nicolae, în anul şcolar 2009-2010 s-a materializat prin următoarele:  Asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor în istituţie prin urmărirea şi realizarea igienizării, reparaţiei şi întreţinerii spaţiilor de învăţământ, de cazare, de masă, de desfălurare a activităţilor administrative, spălătorie, centrală termică, curte, căi de acces, împrejurimi etc.;  S-a preocupat de identificarea nevoilor de materiale şi achiziţionarea de bunuri de consum în funcţie de nevoile instituţieişi în limitele bugetului aprobat, aprovizionarea cantinei cu produse alimentare, cu respectarea normelor sanitare în vigoare;  A coordonat activitatea personalului nedidactic de întreţinere şi de pază;  A întocmit documentaţia şi a făcut demersurile necesare pentru reavizarea autorizaţiilor de funcţionare sanitare şi sanitar-veterinare;  S-a implicat activ, conform sarcinilor în actualizarea anuală a inventarului bunurilor mobile şi imobile prin evidenţa intrărilor, ieşirilor, transferurilor şi casărilor;  A întocmit planul de pază al instituşiei în calitate de responsabil al serviciului de pază, a efectuat instruirea periodică a paznicilor, a reactualizat planurile de evacuare PSI şi verificat dotările PSI conform uzanţelor, a efectuat instruirea periodică a personalului nedidactic privind protecţia muncii, normele PSI şi de acţiune în cazul unor dezastre, fapt consemnat în fişekle de protecţia muncii şi PSI;  A urmat, ca sarcină de serviciu, cursurile de Operator Transport Persoane, obţinând astfel dreptul şi obligaţia de a întocmi documentaţia în vederea obţinerii licenţei de transport, de a planifica şi urmări transportul elevilor cu microbuzul Colegiului şi exploatarea celorlalte mijloace de transport;  Fiind implicat în achiziţionarea de bunuri a urmat cursurile disponibile în domeniul Achiziţiilor Publice;  A coordonat activitatea personalului nedidactic, realizând întâlniri săptămânale, urrmărind modul în care îşi realizează sarcinile şi a efectuat pontajul lunar al acestora.

115 Vă mulţumim tuturor pentru activitatea desfăşurată în anul precedent şi vă dorim un an plin de succese şi împliniri pe plan profesional şi financiar. Director, Prof. Dobreanu Doru Concept, tehnoredactare şi realizare, Dir. Adj. Prof. Magdalena Dumbravă Dir. Adj. Prof. Iacob Karacsony Inf. Ec. Daniel Bőjte Prof. Dan Neacşu

116 116 / 81

117 117 / 81


Download ppt "1 / 81. Colegiul Naţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc."

Similar presentations


Ads by Google