Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Institut za šumarstvo Praćenje stanja šuma u Republici Srbiji Beograd Kneza Višeslava 3 ICP Forests National focal center.

Similar presentations


Presentation on theme: "Institut za šumarstvo Praćenje stanja šuma u Republici Srbiji Beograd Kneza Višeslava 3 ICP Forests National focal center."— Presentation transcript:

1 Institut za šumarstvo Praćenje stanja šuma u Republici Srbiji Beograd Kneza Višeslava 3 ICP Forests National focal center

2 Koordinate mreže 16x16 km i 4x4 km GPS Rad na terenu Prikupljanje podataka Releaciona baza podataka Izveštaji Digitalizovani grafički objekti Geografski informacioni sistem (GIS)

3 Terenski rad Pronalaženje tačke pomoći GPS-a Postavljanje tačke –Postavljanje metalne šipke –Izdvajanje i obeležavanje stabala Fotografisanje Procena stanja kruna –Defolijacija –Obezbojenje –Kombinovana ocena oštećenja –Evidentiranje ostalih oštećenja (gljive, insekti, požari...) Uzimanje uzoraka za pedološke i folijarne analize

4 3 5 6 1 2 4 N 1 4 3 6 2 5 W 1 3 6 2 5 4 E 1 4 6 3 2 5 S 25 m Šema bioindikacijske tačke

5

6

7 Zastupljenost vrsta drveća Quercus cerris Q. frainetto Querus petraea Ostali lišćari Četinari Fagus moesiaca Carpinus betulus Pinus silvestris Picea abies Abies alba Pinus nigra

8 Terenski manual

9 Šema relacija

10 Forma za unos i pregled podataka vezanih za tačku

11 Forma za unos i pregled podataka vezanih za stablo

12 Osnovna tabela sa kodovima

13 Tabela (upit) sa konkretnim alfanumeričkim vrednostima

14 Upit za izveštaj u pisanoj formi A1: Četinari do 59 godine; defolijacija

15 Formular A1

16 Tabela izveštaja u elektronskoj formi Podaci vezani za tačke

17 Tabela izveštaja u elektronskoj formi Podaci vezani za stabla

18 Četinari - defolijacija Do 59 godina starostiPreko 60 godina starosti Jaka defolijacija Umerena defolijacija Slaba defolijacija Nema defolijacije

19 Četinari - obezbojenje Do 59 godina starostiPreko 60 godina starosti Jaka dekolorizacija Umerena dekolorizacija Slaba dekolorizacija Nema dekolorizacije

20 Lišćari defolijacija Do 59 godina starostiPreko 60 godina starosti Jaka defolijacija Umerena defolijacija Slaba defolijacija Nema defolijacije

21 Lišćari obezbojenje Do 59 godina starostiPreko 60 godina starosti Jaka dekolorizacija Umerena dekolorizacija Slaba dekolorizacija Nema dekolorizacije

22 Formiranje GIS-a Grafički objekti Granice Urbana područja Glavne reke Značajniji putevi Tačke Arc View 3.3 Relaciona baza podataka

23 Osnovne teme

24 Tema Tačke

25 Dodatne tačke mreže 4x4 km

26 Tema Defolijacija

27 Tema Tipovi zemljišta

28 Tabela vezana za izabrani grafički objekat

29 Grafički objekat vezan za izabrani zapis u tabeli

30 Query builder

31 Detalj preklopljen sa satelitskim snimkom

32

33


Download ppt "Institut za šumarstvo Praćenje stanja šuma u Republici Srbiji Beograd Kneza Višeslava 3 ICP Forests National focal center."

Similar presentations


Ads by Google