Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

v SCF Ras GDP Inactive nucleus SCF Ras GDP Inactive nucleus.

Similar presentations


Presentation on theme: "v SCF Ras GDP Inactive nucleus SCF Ras GDP Inactive nucleus."— Presentation transcript:

1

2 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

3 SCF Ras GDP Inactive nucleus

4 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

5 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

6 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

7 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

8 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

9 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

10 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

11 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

12 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

13 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

14 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

15 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

16 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

17 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

18 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

19 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

20 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

21 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

22 v SCF Ras GDP Inactive nucleus

23 Ras GDP Inactive nucleus

24 Ras GDP Inactive nucleus

25 Ras GDP Inactive nucleus

26 Ras GDP Inactive nucleus

27 Ras GDP Inactive nucleus

28 Ras GDP Inactive nucleus

29 Ras GDP Inactive nucleus

30 Ras GDP Inactive nucleus

31 Ras GDP Inactive nucleus

32 Ras GDP Inactive nucleus

33 Ras GDP Inactive nucleus

34 Ras GDP Inactive nucleus

35 Ras GDP Inactive nucleus

36 Ras GDP Inactive nucleus

37 Ras GDP Inactive nucleus

38 Ras GDP Inactive nucleus

39 Ras GDP Inactive nucleus

40 Ras GDP Inactive nucleus

41 Ras GDP Inactive nucleus

42 Ras GDP Inactive nucleus

43 Ras GDP Inactive nucleus

44 Ras GDP Inactive nucleus

45 Ras GDP Inactive nucleus

46 Ras GDP Inactive nucleus

47 Ras GDP Inactive nucleus

48 Ras GDP Inactive nucleus

49 Ras GDP Inactive nucleus P P P P

50 P P P P Ras GDP Inactive Active ! nucleus

51 P P P P Ras GDP Inactive Active ! nucleus

52 P P P P Ras GDP Inactive Active ! nucleus

53 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

54 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

55 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

56 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

57 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

58 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

59 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

60 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

61 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

62 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

63 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

64 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

65 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

66 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

67 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

68 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

69 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

70 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

71 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

72 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

73 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

74 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

75 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

76 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

77 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

78 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

79 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

80 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

81 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

82 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

83 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

84 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

85 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

86 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

87 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

88 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

89 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

90 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

91 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

92 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

93 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

94 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

95 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

96 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

97 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src

98 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P

99 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Active!

100 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Active!

101 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Active!

102 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

103 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

104 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

105 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

106 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

107 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

108 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

109 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

110 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

111 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

112 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc

113 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P

114 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

115 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

116 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

117 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

118 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

119 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

120 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

121 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

122 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

123 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

124 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

125 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

126 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

127 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

128 P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

129 GTP P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

130 GTP P P P P Ras GDP Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

131 Ras GDPGTP P P P P Ras Inactive nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

132 Ras GDP GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos

133 Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Active!

134 Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Active! Inactive Raf-1

135 Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Active! Raf-1

136 MEK Inactive Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1

137 MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 Inactive

138 MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 Inactive P

139 MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 Active! P

140 MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 Active! P

141 Erk MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 Active! P Inactive

142 Erk MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 Active! P Inactive

143 Erk MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Inactive

144 Erk MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Inactive

145 Erk MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Inactive

146 Erk MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Inactive PPPP

147 Erk MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Active! PPPP

148 MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Erk PPPP

149 MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Erk PPPP

150 MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Erk PPPP

151 PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P

152 Erk PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P

153 Erk PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P

154 Erk PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P

155 Erk PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P

156 Erk PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras nucleus Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P

157 Erk PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Transcription!

158 Erk PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Transcription! cell growth

159 Erk PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Transcription! cell growth

160 Erk PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Transcription! cell growth

161 Erk PPPP MEK Ras GTP Ras GTP P P P P Ras Src P Shc P Grb2 Sos Raf-1 P Transcription! cell growth


Download ppt "v SCF Ras GDP Inactive nucleus SCF Ras GDP Inactive nucleus."

Similar presentations


Ads by Google