Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BY: NARAYAN GROUP YUVAK MANDAL.. PADE PADE YA PARIPUJKEBHYA SADYOSVAMEDHADI FALM DADATI TAM SARVAPAPKSHAYO HETUBHUTAM PRADIKHSNAM TE PARITAH KAROMI BHAGWANNI.

Similar presentations


Presentation on theme: "BY: NARAYAN GROUP YUVAK MANDAL.. PADE PADE YA PARIPUJKEBHYA SADYOSVAMEDHADI FALM DADATI TAM SARVAPAPKSHAYO HETUBHUTAM PRADIKHSNAM TE PARITAH KAROMI BHAGWANNI."— Presentation transcript:

1 BY: NARAYAN GROUP YUVAK MANDAL.

2 PADE PADE YA PARIPUJKEBHYA SADYOSVAMEDHADI FALM DADATI TAM SARVAPAPKSHAYO HETUBHUTAM PRADIKHSNAM TE PARITAH KAROMI BHAGWANNI PUJA KARNAR BAKHTONE BHAGWANNI PRADIKSHNA KARVATHI PAGLE PAGLE SADHYA EK EK ASVAMEG YAGNA NU FAL MALE CHHE. ANE JIVATMAYE ANANT JANMOTHI KARELA JE JE PAP KARMO SARVE PRADIKHSNANA DAGLE DAGLE NASH PAME CHHE. SARVA PAP MA NASH PAMADVAMA HETU BHUT BHAGWANNI PRADIKSHNA KARU CHHU. VADI BHAGWANNI PRADIKSHNA JANMA MARAN NA CHAKRANE UTARVAMA SADHAN RUP CHHE.

3 DANDVATT AETALE DANDN I PETHE BHAGWANNI AAGAL BANNE HATHNI AATIVALI AAPNO JAMNO HATHA (RIGHT HAND) BHAGAWANNA JAMNO CHARAN (RIGHT LEG ) UPAR JAAY. ANE DABO HATHA (LEFT HAND) DABO CHARAN (LEFT LEG) UPARA JAAY. AENE DANDVAT KAHEVAY. DANDVATT. AE BHAGWANANE PRANAM KARAVANU PRATIK CHHE. DANDVATTMA SASHTANG PRANAM ANE PANCHANG PRANAM AEM BE PRAKAR CHHE. AEMA SASHTANG AE PURUSHO MATE CHHE. AATH ANG SAHIT PRANAM KARAVA AE SASHTANG PRANAM CHHE. TO AATH ANG KAYA ? 1) PAG (LEGS) 2) DHICHHAN (KNEES) 3) HATH (HANDS) 4) MASTAK (HEAD) 5) VANI (VOICE) 6) MAAN (MIND) 7) DRASTI (SIGHT) 8) HRUDAY (HEART)

4

5


Download ppt "BY: NARAYAN GROUP YUVAK MANDAL.. PADE PADE YA PARIPUJKEBHYA SADYOSVAMEDHADI FALM DADATI TAM SARVAPAPKSHAYO HETUBHUTAM PRADIKHSNAM TE PARITAH KAROMI BHAGWANNI."

Similar presentations


Ads by Google