Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

R>g. m[GFn&Oy esik ºy&Tn ph[li[ a[vi[ v]Éiin)k hti[ j[N[ r>gi[ni[ p¹F(tsrni[ a¿yis kyi[ Y) p\kiSni[ S[rDi[ psir kr)n[ r>gi[ni[ a¿yis kyi[<. t[N[ ai a¿yisY)

Similar presentations


Presentation on theme: "R>g. m[GFn&Oy esik ºy&Tn ph[li[ a[vi[ v]Éiin)k hti[ j[N[ r>gi[ni[ p¹F(tsrni[ a¿yis kyi[ Y) p\kiSni[ S[rDi[ psir kr)n[ r>gi[ni[ a¿yis kyi[<. t[N[ ai a¿yisY)"— Presentation transcript:

1 r>g

2 m[GFn&Oy esik ºy&Tn ph[li[ a[vi[ v]Éiin)k hti[ j[N[ r>gi[ni[ p¹F(tsrni[ a¿yis kyi[ Y) p\kiSni[ S[rDi[ psir kr)n[ r>gi[ni[ a¿yis kyi[<. t[N[ ai a¿yisY) si(bt ky&<> k[ s&y gi[ni (m~NY) bn[li[ C[. r>gi[ ni ai sm&hn[ vN g), p)Li[, l)li[, vidL), n)li[, an[ ji>bl)

3 (#iki[Nikir (p\zm

4 cil&... m&L r>gi[ - ºy&Tn[ dSi & C[ k[ vN aiv[li r>gi[ mi> sf[d p\kiSni g&NFmi[ gi[ mL)n[ sf[d r>g bniv[ C[. kiLi[ r>g m&L r>gmi gNiti[ nY), pr>t& t[n[ p\kiSn) g[rhijr) gNvimi aiv[ C[. j[ pdiY gl>bieni (krNi[n[ Si[P) l[ C[. aipNn[ kiLi r>gni[ pdiY gl>bieni (krN[i n[ Si[Pt& nY), nh)> ti[ aipNn[ t[ pdiY.

5 cil&... cil&... s&y udihrN C[. sf[d p\kiSmi> j[ pdiY g)n hi[y t[ r>g)n d[Kiy C[.

6 r>gi[ pr privt privt g priv(t p\i[Ti[n an[ ºy&T^i[n aiv[li C[, el[kT^i[n ºy&(klysn) frt[ aiv[l B\mNkximi> B\mN kr[ C[. ai el[kT^i[nn[ u_i[Jt kr) t[mi>Y) uji { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3568868/slides/slide_6.jpg", "name": "r>gi[ pr privt privt g priv(t p\i[Ti[n an[ ºy&T^i[n aiv[li C[, el[kT^i[n ºy&(klysn) frt[ aiv[l B\mNkximi> B\mN kr[ C[. ai el[kT^i[nn[ u_i[Jt kr) t[mi>Y) uji

7 cil&... alg alg tRvi[n) alg alg tr>gl>bieni (krNi[ Si[Pvin) an[ (v(krNi[ uRpºn krivn) xmti hi[y C[. jyir[ p\kiSni (krNi[ j[ (dSimiY) aiÄyi hi[y t[j (dSimi piCi f[>kiy ti[ t[n[ privt t& t[ pdiY Y) psir Ye jiy C[.

8 cil&... ki[epN pdiY gl>bie ni (krNi[ priv(t g)n pdiY g t[n) upr f[>kvimi aiv[l p\kiSn[ aiFi(rt C[. (dvsni p\kiSmi> pdiY g d[Kiy C[ t[j r>g jyir[ t[n) upr kZ(#im p\kiS pD[ C[ Ryir[ sh[j alg lig[ C[. pdiY g d[Kiy C[ t[ (vPylx) hi[y C[ an[ p\kiSni A#i[it pr aiFi(rt C[.

9 r>g n&> p\srN ki[epN pirdS g t[mi>Y) p\srti p\kiSni r>gn[ aiFi(rt C[. vidL) r>gni[ kic vidL) r>gni p\kiSn& p\srN kr[ C[. pirdS jkWÄyi[ p\kiSmi>Y) ps>dg)ni r>gni (krNi[ Si[P[ C[.

10 vidL) kicmi>Y) psir Yti[ p\kiS

11 cil&... r>jkWÄmi> rh[li El[kT^i[n t[n) pr f[>kiti p\kiSn) am&k j tr>gl>bieni p\kiSni (krNi[n[ Si[P[ C[. p\kiSni j[ (krNi[ kicni r>gn) tr>gl>bieni ni hi[y t[ (krNn[ kicn) a>dr t[ni dr[k aN&>mi p\sr) jiy C[. simiºyr)t[ bir)ni[ kic r>gh)n hi[y C[ an[ t[ bFi j r>g an[ ØÆymin tr>gl>bieni (krNi[n[ p\si(rt kr[ C[.

12 s&ygl>bien& (m~\N C[. dr[k r>gn) tr>gl>bieni (krNi[n) asmin t[j(Avti hi[y C[. s&y { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3568868/slides/slide_12.jpg", "name": "s&ygl>bien& (m~\N C[.", "description": "dr[k r>gn) tr>gl>bieni (krNi[n) asmin t[j(Avti hi[y C[. s&y

13 cil&... mn&Oyn) ai>K p)Li an[ l)li p\kiS p\Ry[ vF& s>v[dnS)l hi[y C[, t[Y) j GNi nvi aigb>bi ai r>g Y) r>giy C[, k[ j[Y) t[n) trf ¹yin jld) K[>ciy. p)Li[ an[ l)li[ r>g t[n) t[j(Avtin[ l)F[ ri#i[ pN srLtiY) ji[e Skiy C[.

14 r>g)n p\kiSn&> (m~N jyir[ lil, l)li[ an[ vidL) r>gni[ p\kiS pdDi pr piDvimi aiv[ C[ Ryir[ a[kb)jin) upr aivti (vAtir j&di klrni[ d[Kiy C[. ah)> #iN vt gni[ d[Kiy C[. lil + l)li[ = p)Li[ lil + B&ri[ = (krmJ l)li[ + B&ri[ = vidL) m&L klr lil, vidL) an[ l)li[ a[ m[LvN) ni m&L r>gi[ kh[viy C[ kirNk[ ai #iN[ r>gi[n) m[LvN) Y) si]Y) vF& alg alg r>gi[ mL[ C[.

15 p*rk klri[ jyir[ sf[d r>g m[Lvvi miT[ b[ r>gi[n[ B[gi krvimi> aiv[ C[ Ryir[ t[n[ p&rk r>g kh[vimi> aiv[ C[. p)Li[ + B&ri[ = sf[d {p)Li[ r>g a[ l)li an[ lil r>gn&> (m~\N C[.} (krmJ + l)li[ = sf[d {(krmJ r>g a[ lil an[ B&ri r>gn&> (m~\N C[.} vidL) + lil = sf[d {vidL) r>g a[ l)li an[ B&ri r>gn&> (m~\N C[}

16 cil&... udihrN tr)k[ : jyir[ sf[d p\kiS a[vi r>gWÄy pr pD[ k[ j[ lil r>gn&> Si[PN kr[ Ryir[ t[niY) priv(t gni[ hi[y C[. pdiY< pr pDti p\kiSni dr[k (krNi[ Si[Piti nY), j[ (krNi[ Si[Pie jiy C[ t[ p\kiSni k&l j[Tli (krN pdiY< pr pDyi hi[y t[miY) bid Ye jiy C[. jyir[ tm[ sf[d p\kiSmi>Y) ki[e pN r>g kiQ) niKi[ Ryir[ tm[ a[k p&rk r>g m[Lvi[ C[i.

17 r>gWÄyi[ n&> (m~\N -lil, l)li an[ vidL) r>gni klrn& (m~\N krv& a[ alg alg r>gni p\kiSni (m~\N krti a[kdm alg hi[y C[. -r>gWÄyi[ bhi[Li p\miNmi p\kiSni (krNi[ Si[P[ C[. - r>gWÄyi[ni (m~\N miT[ (krmJ, p)Li[ an[ vidL) a[ si]Y) vF& upyi[g) a[vi m&²y r>gi[ C[.

18 Blue BLUE vidL) r>g n& r>gWÄy a[ fkt vidL) p\kiSn& privt t& t[n) aij&bij& ni r>gi[ l)li[ an[ ji>bl) pN priv(t g) an[ p)Li[ p\kiS Si[P) l[ C[. lil, nir>g) an[ p)Li (krNi[ aipit Yy[l p\kiS mi>Y) bid Ye gyi C[.

19 aikiS vidL) k[m d[Kiy C[? s&y g l>bieni vlyi[ bn[ C[. t[miY) psir Yen[ p\kiS cir[ trf fr)Y) p\sr[ C[. [ Atom Scattered Radiation Incident Beam

20 cil&... s&y Y) n)kLti pirji>bl) (krNi[ ai[zi[n viy&ni bn[li s>rxk Yr mi>Y) Si[Piy jiy C[. ji>bl) p\kiSn) ØÆymin tr>gl>bie (vK[rie jiy C[. ji>bl) p\kiS K&b vFir[ (vK[rie gyi[ hi[y C[ t[Y) aipN) ai>Ki[n[ vidL) r>g d[Kiy C[.

21 s&yi { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3568868/slides/slide_21.jpg", "name": "s&yi

22 cil&... ai[C) tr>gl>bieni p\kiS nieT^i[jn an[ ai[(ksjnni aN& Wiri K&b ai[Ci (vK[riy C[.  lil, nir>g), p)Li[ vitivrNmi> K&b sh[lieY) p\sr[ C[. ai[C) tr>gl>bieni[ p\kiS f[liy C[ jyir[ vF& tr>gl>bie ni[ p\kiS (vK[rie jiy C[.

23 cil&... s&yi[ si hi[y C[ j[Y) p\kiSni[ mig bi[ Ye jiy C[. m¹yiH smy[ p\kiSni (krNi[ s)F) g(t kr[ C[ j[Y) t[mni[ mig ki[ hi[y C[. s&y bi[ Yti[ jiy t[m t[m vidL) p\kiS vF& n[ vF& (vK[rie jiy C[.

24 piN) k[m l)liS pDt& vidL) d[Kiy C[? piN) lgBg p\kiSn) bF) j ØÆymin tr>gl>bie miT[ pirdS)< C[. Kr[Kr ti[ t[ni[ r>g a[ aikiSn&> piN)mi> pDt& p\(t(b>b C[. lil r>g piN)ni aN&ai[ oiri Si[Pie jiy C[.

25


Download ppt "R>g. m[GFn&Oy esik ºy&Tn ph[li[ a[vi[ v]Éiin)k hti[ j[N[ r>gi[ni[ p¹F(tsrni[ a¿yis kyi[ Y) p\kiSni[ S[rDi[ psir kr)n[ r>gi[ni[ a¿yis kyi[<. t[N[ ai a¿yisY)"

Similar presentations


Ads by Google