Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Equipos de Protección Individual. Definición Calquera equipo destinado a ser levado o suxeitado polo traballador para que le protexa dun o varios riscos.

Similar presentations


Presentation on theme: "Equipos de Protección Individual. Definición Calquera equipo destinado a ser levado o suxeitado polo traballador para que le protexa dun o varios riscos."— Presentation transcript:

1 Equipos de Protección Individual

2 Definición Calquera equipo destinado a ser levado o suxeitado polo traballador para que le protexa dun o varios riscos que poidan ameazar a súa seguridade o a súa saúde, así como calquera complemento o accesorio destinado a tal fin (R.D. 773/1.997, de 30 de Maio).

3 Criterios de empleo Só deben ser utilizados cando os riscos non se poidan eliminar ou controlar suficientemente por medios de protección colectiva ou con métodos ou procedementos de traballo adecuados e ben organizados.

4 Condicións Proporcionarán unha protección eficaz Non supondrán ni ocasionarán riscos adicionais nin molestias innecesarias Ser compatibles entre si, no suposto de utilización simultánea de varios equipos

5 Utilización e mantemento O uso, almacenamento, mantemento, a limpeza, a desinfección cando proceda e a reparación dos EPIS deberán efectuarse de acordo coas instruccións do fabricante Utilizaranse para os usos previstos Son de uso persoal

6 Obrigas dos traballadores Utilizar e coidar correctamente os EPI Coloca-lo EPI despois da súa utilización no lugar indicado para elo Informar de inmediato o seu superior xerárquico de calquera defecto, anomalía o dano apreciado no EPI utilizado que, o seu xuizo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora

7 Marcado CEE Segúndo o marcado na normativa de aplicación, cando se requira a un provedor o abastecemento dos equipos de protección individual se deberá esixir o marcado CE que permanecerá colocado en cada un dos EPIs fabricados de maneira visible, lexible e indeleble, durante o período de duración previsible o de vida útil do EPI; no obstante si elo fora imposible debido as características do producto, o marcado CE poderá colocarse no embalaxe

8 Folleto informativo Xunto o marcado CE,o fabricante ademais subministrará un folleto informativo no que ademais do nome e a dirección do fabricante incluirá información útil sobre: –Instruccións de almacenamento, uso, limpeza, mantemento, revisión e desinfección –Rendementos alcanzados nos exames técnicos –Accesorios que se poidan utilizar e características das pezas de reposto adecuadas –Clase de protección adecuadas ós diferentes niveis de risco –Data do prazo de caducidade –Tipo de embalaxe adecuado par transporta-los –Referencias das disposicións aplicadas –Nome,enderezo e número de identificación dos organismos de control

9 Tipos de EPIs Protectores da cabeza Protectores do oído Protectores dos ollos e da cara Protección das vías respiratorias Protectores de mans e brazos Protectores de pes e pernas Protectores da pel Protectores de tronco e abdome Protectores totais do corpo Protectores contra as caídas

10 Protectores da cabeza O CASCO DE SEGURIDADE utilizarase sempre que as condicións de traballo obriguen a elo pola existencia de risco de caída do operario o de materiais sobre él. O seu uso é persoal e obrigatorio e cambiarase ó sufrir algún impacto violento. En xeral o traballador se protexe de: Caídas de obxectos. Golpes na cabeza. Proxección violenta de obxectos. Contactos eléctricos. Contactos térmicos

11 Protectores auditivos Céntranse nas ORELLEIRAS E OS TAPÓNS As orelleiras son protectores que envolven o pavillón auditivo externo no seu conxunto Os tapóns son protectores que se enxiren no conducto auditivo externo En xeral os cascos auriculares son mais efectivos cando trátase de altas frecuencias e os tapóns cando úsanse ante baixas É obrigatorio úsalos a partir de 85 dB( R.D.1316/1989

12 Protección das vías respiratorias A MASCAREILLA OU MÁSCARA RESPIRATORIA usarase onde faia risco de emanacións nocivas tales como gases, po e fumes, adaptando o filtro adecuado ó contaminante existente No uso da mascareilla e os filtros deberanse seguir as recomendacións do fabricante Para emanacións de po usaranse os filtros físicos Para emanacións de contaminantes químicos (gases,vapores orgánicos,atmósferas deficitarias en osíxeno) utilizaranse filtros de tipo químico

13 Protección ocular A protección ocular (GAFAS O PANTALLAS DE SEGURIDADE) é obrigatoria cando protexe dos seguintes riscos: Proxección de partículas sólidas Proxección de líquido, xa sexan cáusticos o corrosivos Exposición a radiacións nocivas (ultravioleta, infravermellos) Exposición a atmosferas contaminadas (especialmente irritantes ou tóxicas)

14 Protección de mans e brazos As LUVAS DE SEGURIDADE utilizaranse para protexer o traballador dos seguintes riscos : Riscos mecánicos (cortes, pinchadas, choques, desgarras, abrasión ) Riscos térmicos (altas e baixas temperaturas) Riscos eléctricos( como illante da electricidade) Riscos de contactos dérmicos con sustancias químicas (sustancias irritantes, sensibilizantes, corrosivas) Risco de contacto dérmico con productos radioactivos Riscos físicos de vibracións

15 Protección dos pes Os ZAPATOS E BOTAS DE SEGURIDADE usarase para protexerse dos seguintes riscos: Protección contra golpes mecánicos Protección contra a compresión estática do pé Protección contra agresións físicas( rozamentos, pinchadas, cortes) Protección contra descargas eléctricas Protección contra o frío, calor e o fogo

16 A ROUPA DE PROTECCIÓN usarase para protexerse dos seguintes riscos: Riscos mecánicos (cortes, pinchadas, choques, desgarras, abrasión ) Riscos térmicos (altas e baixas temperaturas, humidade por penetración da auga) Riscos eléctricos (como íllante da electricidade) Riscos de contactos dérmicos con sustancias químicas (sustancias irritantes, sensibilizantes, corrosivas) Risco de contacto con productos radioactivos Riscos por falta de visibilidade (roupa reflíctante) Protectores do corpo

17 Protectores contra as caídas Os ARNESES DE SEGURIDADE protexen contra os riscos de impacto por caída en altura Levan un dispositivo de agarre e sostén do corpo e un sistema de conexión que poida unirse a un punto de ancoraxe seguro


Download ppt "Equipos de Protección Individual. Definición Calquera equipo destinado a ser levado o suxeitado polo traballador para que le protexa dun o varios riscos."

Similar presentations


Ads by Google