Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CYMRAEG CYMHWYSOL HMS 2011. Uned 1 : Arholiad Allanol Arholiad un awr Pedwar cwestiwn – 2 x darllen / 2 x ysgrifennu 2 gwestiwn gor-gyffwrdd Cylchoedd.

Similar presentations


Presentation on theme: "CYMRAEG CYMHWYSOL HMS 2011. Uned 1 : Arholiad Allanol Arholiad un awr Pedwar cwestiwn – 2 x darllen / 2 x ysgrifennu 2 gwestiwn gor-gyffwrdd Cylchoedd."— Presentation transcript:

1 CYMRAEG CYMHWYSOL HMS 2011

2 Uned 1 : Arholiad Allanol Arholiad un awr Pedwar cwestiwn – 2 x darllen / 2 x ysgrifennu 2 gwestiwn gor-gyffwrdd Cylchoedd profiad – Byd Gwaith / Byd O’n Cwmpas Uned 1 werth 20%

3 DARLLEN Cwestiwn 1  Llenwi grid  Cyfateb gair a llun  Ymateb i neges e-bost

4 ADBORTH Haf 2011 Darllen Cw 1 (Sylfaenol) Angen adolygu geirfa sylfaenol e.e. gwefan, e-bost, tocynAngen adolygu geirfa sylfaenol e.e. gwefan, e-bost, tocyn Angen adolygu cwestiynau sylfaenol e.e. sawl, oes …Angen adolygu cwestiynau sylfaenol e.e. sawl, oes … Rhaid darllen y cwestiwn yn ofalus e.e. cyfateb gair a llunRhaid darllen y cwestiwn yn ofalus e.e. cyfateb gair a llun Angen atgoffa disgyblion o’r marciau iaith. Rhaid ateb y negeseuon e-bost mewn brawddegauAngen atgoffa disgyblion o’r marciau iaith. Rhaid ateb y negeseuon e-bost mewn brawddegau

5 DARLLEN CWESTIWN GOR-GYFFWRDD Llenwi grid Cofnodi gwybodaeth ychwanegol

6 ADBORTH UNED 1 : Darllen DARLLEN (Cwestiwn gor-gyffwrdd) 1.Angen adolygu teitlau’r gridiau e.e.enw cyswllt, gwaith, dyddiad … 2.Angen darllen gofynion y cwestiwn yn ofalus iawn. 3. Disgyblion un ysgol wedi ateb yn y Saesneg! 4.Angen ateb yr ail ran mewn brawddegau – amser / person y ferf yn bwysig yma.

7 DARLLEN Llenwi grid Ysgrifennu memo / e-bost

8 ADBORTH UNED 1 : Darllen Angen llenwi’r grid yn llawn e.e. cyfeiriad angen mwy nag enw’r dref … Angen darllen yn ofalus – nifer yn cymysgu manylion e.e. manylion Glan llyn o dan Llangrannog … Angen adolygu ysgrifennu ffurf memo – 3 rhan bwysig (cyfarch / ateb / cloi).

9 NEWIDIADAU 2012 Cwestiwn sylfaenol = 4 rhan : darn darllen 1 > cwestiwn, darn darllen 2 > cwestiwn …Cwestiwn sylfaenol = 4 rhan : darn darllen 1 > cwestiwn, darn darllen 2 > cwestiwn … Cwestiwn gor-gyffwrdd = yr un fformat ag eleni. Teitlau’r grid yn holl- bwysig a’r defnydd o frawddegauCwestiwn gor-gyffwrdd = yr un fformat ag eleni. Teitlau’r grid yn holl- bwysig a’r defnydd o frawddegau Cwestiwn uwch = fformat tebyg eto. Y memo / nodyn yn bwysig o ran ennill marciau.Cwestiwn uwch = fformat tebyg eto. Y memo / nodyn yn bwysig o ran ennill marciau.

10 YSGRIFENNU CWESTIWN 1 Llenwi ffurflen e.e. ffurflen gais am swydd, ffurflen fwcio, ffurflen adborth, ffurflen werthuso …Llenwi ffurflen e.e. ffurflen gais am swydd, ffurflen fwcio, ffurflen adborth, ffurflen werthuso … Cynnwys = / 10 (Atebion synhwyol / Cymraeg) Cynnwys = / 10 (Atebion synhwyol / Cymraeg) Mynegiant = / 10 (Brawddegau llawn / sillafu)

11 ADBORTH UNED 1 :Ysgrifennu Angen adolygu penawdau sylfaenol e.e. penblwydd, enw canolwr, gwaith, dyddiad … Disgyblion yn cymysgu gwybodaeth e.e. ysgrifennu hobiau dan “Pynciau Ysgol” Diffyg brawddegau llawn. Disgyblion yn ennill marciau llawn am y cynnwys ond tua 4 marc yn unig am fynegiant. Weithiau angen canolbwyntio ar y pethau sylfaenol e.e. rhifau, dyddiadau … Rhai ysgolion yn gwbod y treiglad trwynol ond heb ddysgu rhifau.

12 YSGRIFENNU Cwestiwn Gor-gyffwrdd Prawf-ddarllen / CyfieithuPrawf-ddarllen / Cyfieithu Ysgrifennu nodyn / memo / e-bostYsgrifennu nodyn / memo / e-bost

13 ADBORTH : Ysgrifennu Prawf-ddarllen Atalnodi yn creu problemau e.e. awst (nifer yn newid y sillafu yn lle rhoi prif-lythyren)Atalnodi yn creu problemau e.e. awst (nifer yn newid y sillafu yn lle rhoi prif-lythyren) Prin iawn oedd yr atebion cywir i “byddwch chi ddim” a “Tri punt”Prin iawn oedd yr atebion cywir i “byddwch chi ddim” a “Tri punt”Nodyn Angen ateb gofynion y cwestiwn yn lle ysgrifennu ateb parod e.e. adroddiad profiad gwaith.Angen ateb gofynion y cwestiwn yn lle ysgrifennu ateb parod e.e. adroddiad profiad gwaith. Pob pwynt bwled werth marciau. Does dim pwynt canolbwyntio ar un rhan yn unig.Pob pwynt bwled werth marciau. Does dim pwynt canolbwyntio ar un rhan yn unig.

14 YSGRIFENNU Cwestiwn Uwch Ysgrifennu adroddiad / erthygl Angen ateb gofynion y cwestiwn ac ymateb i bob pwynt bwled.Angen ateb gofynion y cwestiwn ac ymateb i bob pwynt bwled. Angen defnyddio brawddegau. Ambell un wedi ysgrifennu nodiadau e.e. E-bost – w.davies@googlemail.co.uk w.davies@googlemail.co.uk

15 YSGRIFENNU 2012 Ffurflen yn debyg. Brawddegau yn bwysig. Ateb cwestiynau yn bwysig. Prawf-ddarllen – cysymygwch o wallau atalnodi, sillafu a gramadeg Memo / nodyn / e-bost (marc allan o 10) Erthygl / Nodyn – rhaid adolygu testunau Byd Gwaith a Byd O’n Cwmpas.

16 UNED 2 Asesu dan reolaeth Tasgau yn ddi-haen Mis o rybudd / mis o baratoi Llafar : 30 gair / Ysgrifennu : 40 gair Tasg ysgrifennu / darllen – 1 awr Dim hawl ail-ddrafftio

17 Uned 2 – Tasg 1 Cyflwyniad Unigol Tasg ysgrifennu yn deillio o’r cyflwyniad. ARDAL ARBENNIG GWEITHLE ARBENNIG DIGWYDDIAD ARBENNIG MUDIAD ARBENNIG

18 Cyflwyniad Unigol (20%) Angen cyflwyno’r hunan (hyder) Angen cyfeirio at y gwaith ymchwil Angen ateb cwestiynau (tua 2 gwestiwn) gan ddisgybl(ion) o’r dosbarth yn ystod neu ar ddiwedd y cyflwyniad. Sampl at CBAC erbyn mis Mai. Angen trawsdoriad yn y sampl.

19 PROBLEMAU Haf 2011 Samplau heb ddangos trawsdoriad o ran safon a chyrhaeddiad. Disgyblion heb gyfeirio at y gwaith ymchwil o gwbl. Dim cwestiynau gan eraill. (Angen tystiolaeth yma) Disgyblion heb ateb gofynion y dasg / Disgyblion wedi trafod y pwnc o’r perspectif anghywir

20 Tasg Ysgrifennu (5%) Tasg sy’n deillio o’r llafar – nid tasg sy’n ailadrodd y dasg lafar yn ysgrifenedig. Cwestiynau pendant ar gael – nid mater o ysgrifennu ar y pwnc dan sylw sydd eisiau. Dewis o dasgau ar gael. Angen dewis tasg addas at allu’r unigolyn / dosbarth. Angen cyfeirio at y cynllun marcio yn ofalus.

21 Ysgrifennu A* Ymdriniaeth ac ymateb ynhyderus I ofynion y dasg. Amrywiaeth eang ac aeddfed o ran syniadau a barn. Cynllun rhagorol ac adeiladwaith grefftus. Gwaith gafaelgar ac estynedig. Geirfa hynod o gyfoethog a chyfathrebu hyderus. Ffurfiau berfol yn gyson gywir. Elfen gref o gywirdeb. Ystod eang o ymadroddion, cwestiynu a phatrymau brawddegol.

22 Tasg Ddarllen (5%) Dewis o dasgau ar gael yn seiliedig ar yr ardal. Tasgau yn ddi-haen ond tasgau gwahanol yn fwy addas ar gyfer galluoedd gwahanol. Angen dewis tasgau priodol yn ofalus. Angen cyfeirio at y cynllun marcio yn ofalus. Angen safoni mewnol o fewn adran unigol.

23 Darllen : A* Codi, cyfuno a chyflwyno gwybodaeth o ddarn i bwrpas. Dethol a dehongli prif bwyntiau wrth ddod i gasgliad. Mynegi barn gan gynnwys tystiolaeth lawn.

24 UNED 3 : Asesu dan reolaeth Tasg 1 (15%) Darllen Ysgrifennu yn deillio o’r darllen Tasg 2 (15%) Llafar unigol Ysgrifennu yn deillio o’r llafar THEMAU Cylch Profiad B e.e. dwyieithrwydd, defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle, dysgu Cymraeg, gwaith gwirfoddol …

25 TASG 1 : Darllen (10%) / Ysgrifennu (5%) Dewis o 6 gweithgaredd 1.Dosbarthiadau Cymraeg yn y ganolfan hamdden 2.Caffi Seibr Cymraeg newydd yn agor i’r bobl ifanc 3.Trefnu diwrnod hyfforddi i’r staff gyrfaoedd. 4.Cariad@Iaith – ymateb i’r cystadleuwyr 5.Cylchgronau a chwaraeon yr Urdd 6.Gwobr y Dug Caeredin

26 CYNGOR! Dewis y tasgau addas yn holl-bwysig. Paratoi trwyadl yn holl-bwysig. Dealltwriaeth y disgyblion o ofynion y tasgau yn holl-bwysig. Mae 2 ran i’r dasg – does dim modd ailadrodd yr un wybodaeth. Dealltwriaeth athrawon o’r cynllun marcio yn holl-bwysig.

27 UNED 4 : Llafar (20%) Gwaith grŵp – 2 neu 3 person Ymateb i ddeunydd darllen (5%) Trafod grŵp (15%) 10 munud amser paratoi Hyd y drafodaeth – tua 3-5 munud


Download ppt "CYMRAEG CYMHWYSOL HMS 2011. Uned 1 : Arholiad Allanol Arholiad un awr Pedwar cwestiwn – 2 x darllen / 2 x ysgrifennu 2 gwestiwn gor-gyffwrdd Cylchoedd."

Similar presentations


Ads by Google