Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Một Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn Phố nhạc & lời: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Hậu pps: Quýdenver.

Similar presentations


Presentation on theme: "Một Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn Phố nhạc & lời: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Hậu pps: Quýdenver."— Presentation transcript:

1

2 Một Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn Phố nhạc & lời: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Hậu pps: Quýdenver

3 Một hôm nắng nhạt chân mây Một hôm mưa nặng trên tay hạt sầu

4 Một hôm tim bỗng nhói đau Một hôm trăng vỡ cắt sầu chia đôi

5 Một hôm người bỗng xa tôi Một hôm đời bỗng khóc cười xót xa

6 Một hôm trốn phố lên rừng Thấy trời mây núi chập chùng bao la

7 Nhìn đôi chim nhỏ hót ca Thấy trên sỏi đá nở hoa vô thường

8 Nụ hoa trên đá nở mau Cho tôi bỏ phố đem sầu lên non

9 Một hôm tình bỗng phôi pha Một hôm trời nổi phong ba giã từ

10 Một hôm đời bỗng phù du Một hôm tôi bỗng thấy dư nửa đời

11 Và một hôm nữa trong đời Tôi cười tôi đã khóc người lệ dư

12 Một Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn Phố nhạc & lời: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Hậu pps: Quýdenver

13 Một hôm nắng nhạt chân mây Một hôm mưa nặng trên tay hạt sầu

14 Một hôm tim bỗng nhói đau Một hôm trăng vỡ cắt sầu chia đôi

15 Một hôm người bỗng xa tôi Một hôm đời bỗng khóc cười xót xa

16 Một hôm trốn phố lên rừng Thấy trời mây núi chập chùng bao la

17 Nhìn đôi chim nhỏ hót ca Thấy trên sỏi đá nở hoa vô thường

18 Nụ hoa trên đá nở mau Cho tôi bỏ phố đem sầu lên non

19 Một hôm tình bỗng phôi pha Một hôm trời nổi phong ba giã từ

20 Một hôm đời bỗng phù du Một hôm tôi bỗng thấy dư nửa đời

21 Và một hôm nữa trong đời Tôi cười tôi đã khóc người lệ dư

22 Một hôm tôi bỗng thấy dư nửa đời Và một hôm nữa trong đời

23 Một Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn Phố nhạc & lời: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Hậu pps: Quýdenver Tôi cười tôi đã khóc người lệ dư


Download ppt "Một Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn PhốMột Hôm Trốn Phố nhạc & lời: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Hậu pps: Quýdenver."

Similar presentations


Ads by Google