Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Phonetic transcription (or phonetic notation) is the visual system of symbolization of the sounds occurring in spoken human language. The most common.

Similar presentations


Presentation on theme: "Phonetic transcription (or phonetic notation) is the visual system of symbolization of the sounds occurring in spoken human language. The most common."— Presentation transcript:

1

2 Phonetic transcription (or phonetic notation) is the visual system of symbolization of the sounds occurring in spoken human language. The most common type of phonetic transcription uses a phonetic alphabet (such as the International Phonetic Alphabet).

3

4 VOWELS / I / sit, fit, ship /ɒ/ on, not, fox /i:/ see, feel, sheep /ɔ:/ more, call, four /e/ bet, egg, met /u:/ shoe, two, food /æ/ cat, hat, mat /ʊ/ good, book, foot /ʌ/ up, but, cut /ə/ camera, at, was /a:/ far, car, star /ɜ:/ word, work, girl

5 CONSONANTS /p/ pen, pin, pill /f/ fall, false, fault /b/ bad, bed, ban /v/ van, value, vanish /t/ tea, two, turn /ɵ/ thin, thing, think /d/ did, dad, dam /ð/then, this, the /k/ cat, cab, calf /s/ so, saw, soar /g/ got, go, god /h/ ham, hang, hand /tʃ/ chin, chip, chilli /j/ your, yawn, yucky /dʒ/ june, judge, joke /l/ last, laugh, law

6 /m/ mad, made, maid /z/ zoo, zip, zebra /n/ name, nest, nine /ʃ/ sh, ship, station /r/ red, race, rag /ʒ/ pleasure, vision /w/ wall, watch, war /ŋ/ sing, finger,long

7 /e I / name, lame, lane /a I / life, knife, light /ɔ I / boy, oil, poison /əʊ/ nose,home /aʊ/ house, now / I ə/ here, near /eə/ there, care, hair

8 CATEGORIES DaysMonthsSigns of the zodiac

9 DAYS / deIZ / I Monday / ‘mʌnde I / I Tuesday / ‘tju:zde I / I / Wednesday / ‘wenzde I / I Thursday / ‘ɵ3:zde I / II Friday / ‘fra I de I / I Satursday / ‘sætəde I / I Sunday / ‘sʌnde I /

10 MONTHS / mʌnɵs / I/ January /’dʒænjəri/ July /dʒʊ’la I/ February/ ’febjuəri/ August /’ɔ:gəst/ March /’ma:tʃ/ September /sep’tembə/ I April /’e I prəl/ October /ɒk’təʊbə/ I May /me I / November /nəʊ’vembə/ I ’ June /dʒu:n/ December /d I ’sembə/

11 Aries /’eəriz/ Libra / ‘li:brə/ Taurus /’tɔ:rəs/ Scorpio / ‘skɔ:piəʊ/ III’ Gemini /’dʒem I na I / Sagittaurius/sædʒ I’ teəriəs/ I Cancer /’kænsə/ Capricon /’kæpr I kɔ:n/ Leo /’li:əʊ/ Aquarius /ək’weəriəs/ I Virgo /’v3:gəʊ/ Pisces /’pa I si:z/

12 Exercises

13

14

15 Find errors in the transcriptions below and provide correct transcriptions. There is only one error in each word. Word Faulty transcription Should be crime /craɪm/ wishing /ˈwɪshɪŋ/ wives /waɪvs/ stopping /ˈstɒppɪŋ/ yelling /ˈyelɪŋ/ sixteen /sɪxˈtiːn/ juice /dʒuɪs/ climb /klaɪmb/

16 cop /kop/ leave /lɪːv/ hand /hend/ broad /broʊd/ split /split/ wall /uɔːl/ file /fajl/ Word Faulty transcription Should be


Download ppt "Phonetic transcription (or phonetic notation) is the visual system of symbolization of the sounds occurring in spoken human language. The most common."

Similar presentations


Ads by Google