Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AadSa- - paz - yaaojanaa (saMskRtma\ ) kxaa - navamaI karkM a ca.

Similar presentations


Presentation on theme: "AadSa- - paz - yaaojanaa (saMskRtma\ ) kxaa - navamaI karkM a ca."— Presentation transcript:

1 AadSa- - paz - yaaojanaa (saMskRtma\ ) kxaa - navamaI karkM ivaBai@tsaU~aiN a ca

2 maaOilakp`Snaa: 1 AaMglaBaaYaayaaM kit karkaiNa saint ? 2 ihndIBaaYaayaaM kit karkaiNa Bavaint ? 3 kit vacanaaina saint ? 4 kit ila=\gaaina saint ? 5 ‘AYTaQyaayaI’ ga`nqasya rcaiyata k: ?

3 kxaaQyaapnapazp`stuit: karkpirBaaYaa -- “ik`yaayaa: ]pkarkM t { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3543748/slides/slide_3.jpg", "name": "kxaaQyaapnapazp`stuit: karkpirBaaYaa -- ik`yaayaa: ]pkarkM t

4 ivaBai@t - pirBaaYaa “sa=\K\yaakarkbaaoQaiya~I ivaBai@t:” ik`yaaiBa: sah p`%yaxarUpoNa na sambanwat\ saMskRtvyaakrNao sambanQasambaaoQanao ca karkrUpoNa na svaIkRto.yaqaa -- 1 “mama pu~: ivaValayaM gacCit.” ‘mama’ pdsya ‘pu~:’ pdona sah sambanQa: At: ik`yaapdona ‘gacCit’ sah naaist.SaoYaaqao- ( sambanQao ) YaYzI ivaBai@t: Bavait. 2 “ho rama ! %vama\ A~ AagacC.” A~ ‘ho rama’ pdona sah ‘AagacC’ pdsya AnvayaM naaist.At: sambaaoQanaaqao- p`qamaa ivaBai@t: Bavait.

5 saaodahrNakark - ivaBai@ticah\naaina ca karkaiNa ivaBai@t: icah\naaina ]dahrNaaina kta- p`qamaa (sau ) nao rama: pzit. kma- iWtIyaa kao rama: pustkM pzit. krNama\ tRtIyaa sao, Wara rama: klamaona p~M ilaKit. samp`danama\ catuqaI- ko ilae rama: &anaaya vaodM pzit. Apadanama\ pHcamaI sao(Alagaava dUrI) rama: gaRhat\ AagacCit. SaoYaaqao-(sambanw:) YaYzI ka,ko,kI;ra,ro,rI dSarqasya pu~: rama:Aist. AiQakrNama\ saPtmaI maoM,pr rama: iSaxakat\ ivaValayao pzit. sambaaoQanama\ p`qamaa ho,Baao,ro,ha,Aa:,hnt ho rama!%vama\ AagacC.

6 ]ppdivaBai@tsaU~aiNa 1 svatn~: kta- rama: pzit. 2 ktu-rIiPsattmaM kma- rama: pustkM pzit. 3 tqaayau@tM caanaIiPsatma\ ga`amaM gacCna\ tRNaM spRSait. 4 AiBat: pirt: samayaa inakYaa ha p`it yaaogao|ip ga`amaM pirt: vaRxaa: saint. 5 AkiqatM ca gaaop: gaaM dugQaM daoigQa. 6 kalaaQvanaao|r%yantsaMyaaogao iWtIyaa [yaM nadI k`aoSaM kuiTlaa. 7 saaQaktmaM krNama\ rama: baaNaona ravaNama\ Ahnat\. 8 sahaqao- tRtIyaa ramaoNa sah saIta vanama\ AgacCt\. 9 yaonaa=\gaivakar: sa: padona KHja:.%vaM kNao-na vaiQar:. 10 ivanaa Alama\ yaaogao tRtIyaa pirEamaoNa ivanaa &anaM na Bavait. 11 [%qamBaUtlaxaNao sa: jaTaiBa: tapsa: p`tIyato. 12 Apvagao- tRtIyaa sa: maasaona vyaakrNama\ AQaIto.

7 catuqaI- ivaBai@tsaU~aiNa 1 kma-Naa yamaiBap`Oit ca samp`danama\ sa: &anaaya vaodM pzit. 2 danaaqao- catuqaI-/ samp`danao catuqaI- rajaa dInaoBya: QanaM ddait. 3 rucyaaqaa-naaM p`IyamaaNa: mah\yaM vyaakrNaM raocato. 4 nama: svaist svaaha svaQaa AlaM EaIgaNaoSaaya nama:. vaYaT\ yaaogao|ip catuqaI- p`jaaBya: svaist. 5 Qaaroru { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3543748/slides/slide_7.jpg", "name": "catuqaI- ivaBai@tsaU~aiNa 1 kma-Naa yamaiBap`Oit ca samp`danama\ sa: &anaaya vaodM pzit.", "description": "2 danaaqao- catuqaI-/ samp`danao catuqaI- rajaa dInaoBya: QanaM ddait. 3 rucyaaqaa-naaM p`IyamaaNa: mah\yaM vyaakrNaM raocato. 4 nama: svaist svaaha svaQaa AlaM EaIgaNaoSaaya nama:. vaYaT\ yaaogao|ip catuqaI- p`jaaBya: svaist. 5 Qaaroru

8 pHcamaI-YaYzI- saPtmaIivaBai@tsaU~aiN a 1 AaK\yaataopyaaogao rama: Aacaayaa- t\ vyaakrNaM pzit. 2 Qa`uvaao|payao|padanama\ vaRxaat\ p~aiNa ptint. 3 BaI~aqaa-naaM Bayahotu: rama: vyaaGa`at\ ibaBaoit.sa: sapa-t\ ~ayato. 4 SaoYao YaYzI ramasya pu~: ivaValayaM gacCit. 5 yatSca inaQaa-rNama\ kailadasa: kvaInaaM/ kivaYau EaoYz:. 6 YaYzI caanaadro saPtmyaaO ca rudt: pu~sya / rudit pu~o maata AapNaM gacCit. 7 AaQaarao|iQakrNama\ kTo Aasto mauina:.pa~o vat-to jalama\. maaoxao [cCa|ist mama. 8 yasya Baavaona ca BaavalaxaNama\ AstMgato saUyao- Ca~: gaRhM AgacCt\. 9 sambaaoQanao p`qamaa ho ima~ ! AhM gaimaYyaaima.

9 gaRhkaya-p`Snaa: 1 vaa@yaoYau roKai=\Ktpdaina ivaSauwM kR%vaa puna: ilaKt. k jalaaSayasya ]Bayat: puYpaiNa saint. K kRYaka: xao~at\ kRiYaM kuva-int. ga mama pznaM na raocato. Ga saaQava: saaQaao: sah inavasaint. = baalak: jaTaiBa: tapsa:.

10 2 ]ppdivaBa@%yaanausaarM kaoYzkat\ ]icatM pdM inamaI-ya vaa@yaaina pUryat. k ivaDala: ---------- Aaraohit. ( vaRxa ) K maata ---------- isnah\yair.( Pua~ ) ga ------------ ga=\gaa EaoYza.( nadI ) Ga ------------- AmaRtflaM raocato. ( P`avaINa ) = maUYak: ----------- ibaBaoit. ( maajaa-r )

11 kxaaprIxaa inado-SaanausaarM ] { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3543748/slides/slide_11.jpg", "name": "kxaaprIxaa inado-SaanausaarM ]

12 AQyaapnaIyasaamaga` I [- - kxaamaaQyamaona. saMgaNakyan~Wara pI pI p`stutpazyaaojanaa SyaamapT\T: SvaotKNDSca. saMskRtM vyaakrNaM rcanaa ca. AadSa- pazyaaojanaa. p`Snaao { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.com/12/3543748/slides/slide_12.jpg", "name": "AQyaapnaIyasaamaga` I [- - kxaamaaQyamaona.", "description": "saMgaNakyan~Wara pI pI p`stutpazyaaojanaa SyaamapT\T: SvaotKNDSca. saMskRtM vyaakrNaM rcanaa ca. AadSa- pazyaaojanaa. p`Snaao

13 ]psaMharvaa@yama\ “ mauKma\ vyaakrNama\ smaRtma\.”

14 Pa`staota Da^. rama kumaar Jaa p`iSaixat - snaatkaQyaapk: ( saMskRtma\ ) kond`IyaivaValaya: ( iWtIyapalaI ) koSavapurma\, laa^roMsa raoD, na[- idllaI - 110035


Download ppt "AadSa- - paz - yaaojanaa (saMskRtma\ ) kxaa - navamaI karkM a ca."

Similar presentations


Ads by Google