Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Muzika: Ernesto Cortazar, “La Vida Es Bella” Naše ž ivote ne oblikuje toliko naše iskustvo, koliko naša o č ekivanja. George Bernard Shaw Our life is.

Similar presentations


Presentation on theme: "Muzika: Ernesto Cortazar, “La Vida Es Bella” Naše ž ivote ne oblikuje toliko naše iskustvo, koliko naša o č ekivanja. George Bernard Shaw Our life is."— Presentation transcript:

1

2 Muzika: Ernesto Cortazar, “La Vida Es Bella”

3 Naše ž ivote ne oblikuje toliko naše iskustvo, koliko naša o č ekivanja. George Bernard Shaw Our life is what our thoughts make it. Marcus Aurelius

4 Ni č ega u ž ivotu se ne treba bojati. Treba samo razumjeti. Marie Curie Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Marie Curie

5 Gdje je ljubav, tu je i ž ivot. Mohandas K. Gandhi Where there is love there is life. Mohandas K. Gandhi

6 Ž ivi svoj ž ivot i ne misli na godine. Norman Vincent Peale Live your life and forget your age. Norman Vincent Peale

7 Ž IVJETI je vrlo rijetka pojava na svijetu. Ve ć ina ljudi samo pre ž ivljava. Oscar Wilde To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. Oscar Wilde

8 Istina je uvijek uzbudljiva. Govori je! Ž ivot je prazan bez nje. Pearl S. Buck The truth is always exciting. Speak it, then. Life is dull without it. Pearl S. Buck

9 Beskoristan ž ivot je preuranjena smrt. Goethe A useless life is an early death. Goethe

10 Love doesn't make the world go 'round; love is what makes the ride worthwhile. Franklin P. Jones Ljubav ne pokre ć e svijet; ljubav to kretanje č ini vrijednim truda. Franklin P. Jones Franklin P. Jones

11 Sve što sam nau č io o ž ivotu, mo ž e stati u č etiri rije č i: O n se neprekidno nastavlja. Robert Frost In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on. Robert Frost

12 Da bismo pre ž ivjeli moramo puno toga primiti, no da bismo Ž IVJELI trebamo davati. Winston Churchill We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Winston Churchill

13 Što je med cvijetu, to je ljubav ž ivotu. Victor Hugo Life is the flower for which love is the honey. Victor Hugo

14 Ljubav je po č etak Ž ivota i kraj Smrti. Ona pokre ć e Stvaranje i daje smisao Svijetu. Emily Dickinson Love is anterior to Life, Posterior to Death, Initial of Creation, and The Exponent of Earth. Emily Dickinson

15 Ne boj se ž ivota. Vjeruj da je ž ivot vrijedan ž ivljenja i ta ć e ti vjera pomo ć i da on to i postane. Henry James Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact. Henry James

16 Svrha ž ivota je ž ivjeti u skladu s prirodom. Zeno The goal of life is living in agreement with nature. Zeno

17 Naši ž ivoti su poput svije ć a na vjetru. Carl Sandburg Our lives are like a candle in the wind. Carl Sandburg

18 Love brings ecstasy and relieves loneliness. Bertrand Russell Ljubav donosi zanos i ubla ž ava usamljenost. Bertrand Russell

19 Zadivljujuća umjetnost života su osjećaji; osjećaj da postojimo, čak i u boli. Lord Byron The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain. Lord Byron

20 Ž ivot je niz doga đ aja. Pro ž ivjeti svakog od njih zna č i uspjeti. Corita Kent Life is a succession of moments. To live each one is to succeed. Corita Kent

21 Ž ivot je kratak, ali uvijek ima dovoljno vremena za biti ljubazan. Ralph Waldo Emerson Life is short, but there is always time enough for courtesy. Ralph Waldo Emerson

22 Chuyển ngữ: gxdaminh.net


Download ppt "Muzika: Ernesto Cortazar, “La Vida Es Bella” Naše ž ivote ne oblikuje toliko naše iskustvo, koliko naša o č ekivanja. George Bernard Shaw Our life is."

Similar presentations


Ads by Google