Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Comunicare Valentin Clocotici.

Similar presentations


Presentation on theme: "Comunicare Valentin Clocotici."— Presentation transcript:

1 Comunicare Valentin Clocotici

2 Cursul nr. 7 Grafică

3 Grafică Prezentarea care urmează este valabilă, în general, pentru toate programe din Microsoft Office. Prezentarea va face, totuşi, referinţe la Word Mici deosebiri pot să apară, totuşi, datorită specificului aplicaţiei de bază. Noţiunile introduse vor fi aprofundate în cursuri specializate de grafică pe calculator.

4 Grafică Există două categorii de obiecte grafice care se pot insera într-un document Word: Obiecte desenate (desene, drawing object): forme (autoshapes) şi obiecte textuale decorative (WordArt). Imagini (pictures): grafică aflată în fişiere grafice (imagini scanate, desene realizate în aplicaţii specializate, clip-uri).

5 Grafică Un document Word are două straturi (layers):
text – sinonim foii de hârtie pe care scriem, desen – echivalentul unei foi de calc (transparente) pe care desenele pot flota pe deasupra textului. Cele două straturi nu sunt total independente, în sensul că desenele pot fi poziţionate în relaţie cu textul de pe stratul de text, pot să fie fixate într-o poziţie etc. Pentru ca imaginea domeniului să devină completă, se pot insera desene şi pe stratul de text, echivalent unui simbol, caz în care interlinia se dimensionează încât să poată fi afişat întregul desen.

6 Grafică Există trei bare de unelte dedicate graficii: Drawing, WordArt şi Picture. Drawing conţine unelte de desen şi unelte de formatare a desenelor; WordArt conţine unelte specifice editării şi formatării textelor cu efecte grafice speciale; Picture conţine unelte pentru modificarea aspectului unei imagini inserate în document (luminozitate, contrast, rotiri etc.). Acestea se afişează prin View – Toolbars sau prin unelte de pe alte bare, de exemplu pentru afişarea barei Drawing. Acelaşi lucru se obţine prin click dreapta pe o bară de unelte deja afişată.

7 Grafică În mod uzual, crearea unui desen complex necesită parcurgerea următoarelor etape: trasarea componentelor elementare ale desenului: linii, forme, casete de text; formatarea componentelor: aspect, dimensiuni, poziţie, ordine; gruparea componentelor; formatarea imaginii obţinute: poziţie, relaţia cu textul înconjurător. Operaţiunea de grupare a componentelor permite tratarea unitară a imaginii, poziţionarea etc. Dacă este nevoie de editarea imaginii grupate, este preferabil să se spargă imaginea în componente, să se editeze componentele dorite şi apoi să se regrupeze toate componentele pentru a reface imaginea.

8 Grafică In lucrul cu obiectele grafice este util să se reţină:
accesul la un obiect se obţine prin selectarea lui (click cu mouse-ul, Shift+click pentru selecţie multiplă, unealta de selecţie multiplă ) după selectare, meniul Format se modifică pentru obiectul selectat iar meniul contextual va conţine majoritatea comenzilor adecvate, este posibilă formatarea din unelte. De reţinut comanda Add text din meniul contextual, pentru adăugarea unui text la obiectele care permit aceasta.

9 Grafică - bara de unelte Drawing
Accesibilă în multe dintre aplicaţiile din Microsoft Office, uneltele barei Drawing se pot împărţi în unelte de desen şi unelte de formatare a desenelor. În slide-urile care urmează se va prezenta bara de unelte Drawing şi se vor explica operaţiunile grafice existente.

10 Bara de unelte Drawing

11 Grafică In Word XP apare noţiunea de cadru de desen (drawing canvas) care are şi rolul de a păstra obiectele împreună, similar grupării. La iniţierea unui desen se inserează automat un cadru de desen, dar prin Tools – Options – General se poate anula acest fapt. Dacă există, cadrul poate fi formatat ca obiect. Componentele desenului din cadru pot fi procesate similar celor din versiunile Word anterioare.

12 Grafică Inserarea unui obiect se efectuează prin
click pe unealta asociată: linie, săgeată, dreptunghi, oval, formă etc. poziţionarea mouse ului în document (de regulă în poziţia dorită pentru obiect) dragarea până când obiectul inserat este la dimensiunea cerută. eliberarea mouse ului determină poziţionarea obiectului, care rămâne selectat. Selectarea unui obiect se efectuează prin click pe obiect. Obiectul este în momentul selectării delimitat de mânere de dimensionare (pătrate negre sau albe la extremităţile obiectului sau dreptunghiului de încadrare).

13 Grafică Deplasarea unui obiect se realizează prin
selectare şi tragere cu mouse ul atunci când acesta este peste obiect şi are forma reticulară, sau acţionarea tastelor săgeţi, de deplasare, în direcţia dorită. Ştergerea unui obiect se realizează prin selectare şi acţionarea tastei DEL sau comanda Clear din meniul Edit. Redimensionarea unui obiect se poate realiza prin selectare poziţionare mouse în mânerul, corespunzător direcţiei, de dimensionare (cursorul devine săgeată dublă) tragerea mânerului în noua poziţie.

14 Funcţiunile uneltelor de desen
Line — permite trasarea unor segmente. Activarea uneltei transformă pointerul în cruce, permiţând o poziţionare exactă a extremităţilor segmentului. Se aduce pointerul cruce în locul de început Se trage (evident cu butonul stânga apăsat) până în locul de terminare a segmentului Se eliberează butonul mouse ului. Arrow — permite trasarea unor săgeţi. Se utilizează în mod identic cu unealta Line. Rectangle — permite trasarea unui dreptunghi. Activarea uneltei transformă pointerul în cruce. Se aduce pointerul cruce în locul colţului din stânga sus Se trage în diagonală până în locul colţului din dreapta jos Oval — permite trasarea unei elipse. Se utilizează similar uneltei Rectangle deoarece se trasează de fapt un dreptunghi ipotetic în care se înscrie elipsa.

15 Funcţiunile uneltelor de desen
Text Box – permite desenarea unui cadru dreptunghiular în care se poate insera text. Serveşte la crearea unor legende sau zone cu explicaţii ataşate unui desen. Activarea uneltei transformă pointerul în cruce. Se aduce pointerul cruce în locul colţului din stânga sus Se trage în diagonală până în locul colţului din dreapta jos Se eliberează butonul mouse ului. Se obţine un cadru dreptunghiular având conturul înconjurat de o zonă umbrită cu mânere de dimensionare. În operarea cu un TextBox trebuie să se distingă între cele două entităţi care pot fi selectate conţinutul casetei (adică textul introdus) obiectul TextBox.

16 Funcţiunile uneltelor de desen
Text Box (continuare) Figurile prezentate arată diferenţa între cele două tipuri de selecţie. Se observă că selecţia obiectului se realizează prin click pe conturul casetei, când mouse ul are forma reticulară. Important! Textul din interiorul unui TextBox poate fi formatat ca orice alt text Word, poate să conţină imagini etc. şi poate fi poziţionat oriunde în document. Text selectat Obiect selectat

17 Funcţiunile uneltelor de desen
AutoShapes — permite inserarea unei forme predefinite sau libere. Iniţiază afişarea unei bare de unelte (AutoShapes) care cuprinde shortcut uri către bare de unelte cu categorii de forme. Pentru a alege o unealtă, se deschide AutoShapes, pe urmă submeniul adecvat, iar din cutia afişată se selectează prin click unealta dorită. Utilizarea fiecărei unelte este similară utilizarea uneltelor Line, Arrow, Rectangle sau Oval.

18 Funcţiunile uneltelor de desen
Important! Este de menţionat că la trasarea unei obiect se pot acţiona simultan tastele: SHIFT – are efectul desenării unui obiect regulat (poate fi încadrat perfect într un pătrat), CTRL – obiectul desenat este centrat pe poziţia iniţială a cursorului cruce, SHIFT + CTRL – obiectul satisface simultan cele două cerinţe anterioare.

19 Funcţiunile uneltelor de desen
Select Objects – permite selectarea mai multor obiecte. Acţionarea uneltei produce transformarea pointerului în şi prin tragere în document se poate încadra un domeniu dreptunghiular. Toate obiectele desenate din acel cadru devin selectate simultan. Free Rotate – permite rotirea unui obiect desenat. La activare, pointerul îşi schimbă aspectul, se poate agăţa un mâner de rotire (reprezentat pe obiect printr un punct colorat, poziţionat după tipul obiectului) şi prin dragare se realizează rotirea dorită. Draw – deschide un meniu complex în care se regăsesc comenzile care se referă la desenare. WordArt – deschide galeria WordArt din care se poate selecta un model de aranjare neuzuală, artistică, a textului. Selectarea unui model, prin dublu click, afişează fereastra utilitarului WordArt, în care se introduce textul dorit şi se formatează prin uneltele ataşate.

20 WordArt Un text decorativ se poate insera prin comanda Insert – Picture – WordArt sau prin unealta corespunzătoare Obiectul poate fi formatat ca orice alt obiect grafic. WordArt

21 Unelte de formatare Fill Color – permite selectarea unei culori cu care se umple obiectul desenat selectat. Dialogurile afişate sunt destul de explicite şi nu mai sunt explicate aici. Anularea umplerii se face prin No Fill. Line Color – permite selectarea unei culori pentru o linie selectată, sau pentru conturul unei forme selectate. Prin No Line linia nu mai este vizibilă (dar obiectul există în continuare, nu se şterge). Font Color – permite selectarea unei culori pentru texte (nu neapărat din obiecte de desen). Pentru aceasta se selectează textul şi se selectează culoarea. Dacă nu este selectat text, atunci acţionarea uneltei are efect pentru textul introdus în continuare. Unealta este identică cu unealta Font Color de pe bara de unelte Formatting.

22 Unelte de formatare Line Style, Dash Style, Arrow Style – permit selectarea, din casetele afişate, pentru stilul liniei pline, stilul de linii punctate, stilul de linii cu săgeţi. Shadow – permite selectarea unui tip de umbră a obiectului şi stabilirea atributelor umbririi. În caseta afişată se selectează un model de umbră iar comanda Shadow Settings afişează o bară de unelte prin care se poate muta umbra faţă de obiect (butoanele Nudge Shadow Up, Nudge Shadow Down, Nudge Shadow Left, Nudge Shadow Right), se poate comuta între umbrit/neumbrit (butonul Shadow On/Off) şi se poate alege o culoare a umbrei prin lista Shadow Color (similară celorlalte unelte de colorare).

23 Formatarea unui obiect desenat
Pentru a format un obiect trebuie selectat obiectul şi comanda AutoShape din meniul Format sau comanda Format AutoShape din meniul contextual. Ca urmare a comenzii se afişează dialogul Format AutoShape care cuprinde cinci fişe, descrise în continuare.

24 Formatarea unui obiect desenat
Fişa Colors and Lines (dialogul Format AutoShape) Conţine trei grupuri, corespunzătoare unor unelte de pe bara Drawing: Fill, Line, Arrows, care permit stabilirea atributelor de linii, săgeţi şi de umplere a formelor închise. Fişa Size (dialogul Format AutoShape) În grupul Size and rotate se stabilesc atributele de înălţime (Height), lăţime (Width) precum şi numărul de grade cu care se roteşte desenul (Rotate). Grupul Scale permite stabilirea unor dimensiuni proprii (deformând figura) în Height şi Width sau, marcând boxa de control Lock aspect ratio, nedeformând figura (stabilirea unei dimensiuni duce la calcularea automată a celeilalte). Grupul Original size dă dimensiunile originale ale imaginii, dimensiuni care pot fi restaurate prin butonul Reset.

25 Formatarea unui obiect desenat
Fişa Position (dialogul Format AutoShape) Grupul Position on page stabileşte poziţia figurii pe pagină prin raportare la coloană, pagină sau margine (Column, Page, Margin) pentru poziţia orizontală (Horizontal), raportare la paragraf, margine sau pagină (Paragraph, Margin, Page) pentru poziţia verticală (Vertical). Aceste controale sunt acoperite de tragerea figurii pe document, dar sunt importante atunci când anumite figuri se poziţionează în aceleaşi poziţii pe pagini diferite şi când este dificilă o poziţionare exactă prin dragare. Grupul de boxe de control care există pe fişă au influenţă asupra modului în care este legată imaginea de textul documentului. Pentru început trebuie înţeles că fiecare obiect de desen inserat în document este ancorat de un paragraf. Prin comanda Options din meniul Tools, fişa View, se poate marca caseta de control Object anchors pentru a afişa ancora obiectului atunci când obiectul este selectat. Aceasta este reprezentată grafic lângă paragraful de ancorare.

26 Formatarea unui obiect desenat
Fişa Position (dialogul Format AutoShape) Pentru ca obiectul formatat să se deplaseze în document o dată cu textul unde este ancorat, se va marca boxa de control Move object with text. Pentru ca obiectul formatat să apară pe aceeaşi pagină cu textul de ancorare se va marca boxa Lock anchor. În cazul când este activă boxa de control Float over text (activă pentru fotografii inserate în document), marcarea ei produce fixarea imaginii în text, similară unui caracter.

27 Formatarea unui obiect desenat
Fişa Wrapping (dialogul Format AutoShape) În această fişă se stabileşte modul cum se aliniază obiectul desenat faţă de textul din document. În Wrapping style se alege modul de defilare a textului în jurul desenului, alegerea este facilitată de prezentarea stilurilor disponibile prin mici imagini. În Distance from text se precizează distanţele dintre desen şi textul înconjurător. Fişa Text Box (dialogul Format AutoShape) În această fişă se stabilesc limitele interne ale unei boxe de text, distanţele lăsate între chenarul casetei şi textul interior. Atributele din Internal margin sunt Left (stânga), Right (dreapta), Top (sus), Bottom (jos).

28 Alte transformări În această secţiune se discută subiecte cum ar fi:
gruparea obiectelor ordinea Z grila suport alinierea obiectelor ş.a.

29 Alte transformări Gruparea obiectelor
Se selectează obiectele manual (Shift + click) sau cu unealta Select Objects de pe bara Drawing. Pentru a grupa obiectele selectate se dă comanda Group din meniul afişat prin Draw de pe bara Drawing sau din meniul contextual. Obiectele grupate devin un singur obiect, selectat ca un obiect etc. Dacă se doreşte editarea unei componente se va sparge obiectul în componente prin comanda Ungroup, dată când gruparea este selectată. Comanda se găseşte în aceleaşi meniuri cu group. După editarea componentelor, se poate reface grupul prin comanda Regroup.

30 Alte transformări Ordinea Z
Deoarece dimensiunile ecranului sunt interpretate ca axele X şi Y, ordinea în profunzime este notată drept ordinea Z. Obiectele pot fi aşezate unele peste altele, total sau parţial. Datorită culorilor sau lipsei de transparenţă, se vor vedea doar porţiunile neacoperite de alte obiecte. Acest fapt necesită modificarea sau stabilirea exactă a ordinii Z, pentru ca imaginea finală să fie cea dorită.

31 Alte transformări Ordinea Z
Considerând că obiectele formează o stivă, mutarea unui obiect în stivă se efectuează prin selectarea obiectului comanda Order din meniul afişat prin Draw de pe bara Drawing sau din meniul contextual. În meniul afişat, comenzile sunt Bring to Front, Send to Back pentru mutarea obiectului selectat în faţa stivei sau, respectiv, în spatele stivei. Bring Forward, Send Backward pentru mutarea obiectului cu o poziţie în stivă înainte (spre privitor), sau înapoi. Bring in Front of Text, Send Behind Text pentru mutarea desenului în faţa textului principal al documentului sau, respectiv, în spatele textului. În primul caz se poate ca textul să nu se vadă, de interes fiind şi boxa de control Semitransparent din fişa Colors and Lines, dialogul Format AutoShapes.

32 Alte transformări Grila
Grila de desen este o reţea de linii, invzibile pe ecran, utilizată de Word pentru alinierea obiectelor desenate. La orice deplasare/repoziţionare a obiectelor pe ecran, acestea sunt aliniate automat la cel mai apropiat nod al reţelei. Caracteristicile grilei Precizia poziţionării obiectelor este dependentă de fineţea reţelei, de cât de dese sunt liniile grilei. În mod implicit, spaţierea este de 0,1 inch iar punctul de start (punctul din stânga sus) este situat în poziţia 0 a riglei orizontale (colţul de stânga sus al paginii). Atât pasul grilei cât şi originea pot fi modificate prin: se acţionează Draw de pe bara Drawing; în zonele Horizontal spacing şi Vertical spacing se trec noile valori ale distanţelor dintre liniile grilei pe orizontală şi, respectiv, verticală; în Horizontal origin şi Vertical origin se specifică poziţia originii grilei, prin distanţele faţă de marginea din stânga şi, respectiv, marginea de sus a foii de hârtie.

33 Alte transformări Alinierea la grilă
Pentru a inhiba alinierea la grilă, se anulează marcajul boxei de control Snap to grid (marcată în mod implicit). Se marchează Snap to shapes pentru alinierea obiectelor la liniile grilei care sunt aliniate cu marginile orizontale şi verticale ale formelor (AutoShapes).

34 Alte transformări Alinierea obiectelor
În afara alinierii la grilă, care funcţionează potrivit prezentării precedente, obiectele pot fi aliniate de către Word atât relativ unele la altele, cât şi relativ la pagină. Comanda de aliniere este accesată prin Draw de pe bara Drawing, comanda Align or Distribute.

35 Alte transformări Alinierea obiectelor
Pentru a realiza alinierea unor obiecte, acestea se selectează şi se dă comanda Align or Distribute. Din meniul afişat se alege Align Left, Align Center, Align Right pentru situaţia în care obiectele sunt aşezate pe verticală şi se aliniază, respectiv, în stânga, central sau în dreapta paginii. Align Top, Align Middle, Align Bottom pentru situaţia în care obiectele sunt aşezate pe orizontală şi se aliniază, respectiv, după marginile de sus, după liniile mediane, sau după marginile de jos ale obiectelor selectate. Distribute Horizontally, Distribute Vertically pentru ca obiectele să se distribuie uniform pe orizontală sau pe verticală. Această repartiţie se efectuează, implicit, între obiectele extreme (pe orizontală sau pe verticală). Pentru ca distribuirea să se efectueze uniform pe pagină, se deschide meniul Draw, comanda Align or Distribute, de două ori: – o dată pentru a marca opţiunea Relative to Page; – a doua oară pentru a alege distribuirea pe orizontală sau pe verticală. Observaţie. Dacă este marcată opţiunea Relative to Page, atunci toate alinierile sunt relative la pagină (de exemplu Align to Middle aliniază obiectele la mijlocul paginii etc).

36 Alte transformări Rotirea obiectelor
Rotirea obiectelor se poate efectua în mod liber, în planul ecranului, sau prin simetrizare orizontală sau verticală. Pentru a efectua operaţiunea: se selectează obiectul. O selecţie multiplă aplică fiecărui obiect rotirea. Pentru a păstra relaţiile interobiecte, acestea se vor grupa. Se dă comanda Draw de pa bara Drawing. Se alege comanda Rotate or Flip, din care Free Rotate este identic uneltei sinonime de pe bara Drawing. Rotate Left, Rotate Right produc, respectiv, o rotire spre stânga sau spre dreapta cu 90º. Flip Horizontal, Flip Vertical produc, respectiv, răsturnarea obiectului faţă de o axă verticală sau faţă de o axă orizontală. Dacă forma are ataşat text, acesta nu este simetrizat.

37 Alte transformări Ataşarea unui text la o formă
Orice formă, obţinută prin meniul AutoShapes, poate avea ataşat text. Excepţiile sunt formele de tip Line sau Freeform care nu pot avea text ataşat. Pentru a insera sau edita textul ataşat se selectează forma din meniul contextual se alege comanda Add Text. Dacă forma are deja ataşat text, comanda este Edit Text. se introduce textul se termină prin click în document sau pe conturul formei.

38 Imagini Prin imagine înţelegem o figură realizată într-o altă aplicaţie sau obţinută prin scanare. O imagine există sub forma unui fişier format de utilizator sau existent în colecţia Clip Art a mediului Microsoft Office. Trebuie să se facă distincţie între o imagine inserată ca un obiect OLE (care se editează în aplicaţia de bază) şi imaginile scufundate ca obiecte de desen (pentru care se pot efectua anumite editări în Word). Imaginile se pot grupa cu obiecte desenate pentru a fi plasate unitar.

39 Imagini O imagine dintr-un fişier poate fi legată la fişier şi nu inclusă în document (la distribuire se va da şi fişierul sursă). Trebuie să se facă distincţie între imagini şi obiecte incluse în document (editarea acestora se realizează în aplicaţia de bază), chiar dacă aspectul grafic este similar. Formatarea este uzuală: Format – Picture.

40 Imagini Inserarea unei imagini
Inserarea unei imagini se realizează prin comanda Picture din meniul Insert. Se afişează un meniudin care se poate selecta tipul imaginii care se inserează.ca un obiect de desen. Clip Art – se deschide dialogul Clip Gallery, o colecţie de fişiere multimedia din Microsoft Office, din care se poate selecta imaginea dorită. From File – se deschide dialogul Insert Picture, asemănător dialogului Open, prin care se alege fişierul imaginii care se inserează. AutoShapes – deschide bara de unelte AutoShapes, identică uneltei AutoShapes de pe bara Drawing. WordArt – deschide dialogul WordArt Gallery. From Scanner – se inserează o imagine scanată (dacă este disponibil un scanner). Chart – se inserează o diagramă (grafic). Explicaţii suplimentare sunt date într o secţiune separată.

41 Imagini Locul unei imagini
O imagine este inserată, în mod implicit, pe stratul (layer ul) de desen. Se poate considera, de altfel, că fiecare imagine are un layer propriu, care constituie o stivă gestionată prin procedura de ordine pe Z. Dacă se doreşte ca imaginea să fie inserată în text la punctul de inserţie – imagine inline – atunci se va demarca boxa de control Float over text (vezi dialogul Format Picture, fişa Position). Prin marcarea acestui control se poate efectua o poziţionare mai bună a imaginii inserate (ea se poziţionează pe alt layer, independent de text).

42 Imagini Editarea unei imagini
Modificarea atributelor imaginii se poate efectua prin selectarea imaginii prin click pe imagine; comanda Picture din meniul Format sau Format Picture din meniul contextual. Dialogul Format Picture afişat este similar dialogului Format AutoShapes, prezentat pe larg la desene Word. Unele opţiuni sunt însă inhibate (fiind specifice doar formelor), altele sunt activate doar pentru imagini. Din această cauză prezentăm doar fişa Picture (pentru celelalte nu există probleme deosebite de adaptare).

43 Imagini Fişa Picture (dialogul Format Picture)
Prin controalele aceste fişe se pot stabili tăieturi laterale ale imaginii (nu redimensionări în sensul scalării imaginii, care se realizează în fişa Size) şi proprietăţi de strălucire şi contrast. În grupul Crop from se pot indica dimensiunile părţilor laterale care se taie din imagine. Este important de ştiut că se poate reveni oricând la imaginea originală. În grupul Image Control se stabilesc atributele vizuale ale imaginii: Color permite stabilirea culorii Automatic (culorile originale), Grayscale (tonuri de gri, utilă pentru imprimarea alb negru a imaginilor colorate), Black & White (alb negru), Watermark (stilul care permite plasarea unei imagini ca un filigran). Brightness permite stabilirea strălucirii imaginii pe o scală 0%–100% Contrast permite stabilirea contrastului pe scala 0%–100%. Aceste atribute pot fi controlate şi din bara de unelte Picture, vizibilă din Toolbars sau prin comanda Show Picture Toolbar din meniul contextual.

44 Imagini Comanda Edit Accesibilă din meniul contextual al imaginii (Edit Picture) sau din meniul Edit (Picture Object), comanda deschide imaginea într-o fereastră separată, ceea ce permite o editare mai bună prin aceea că nu se interacţionează la fiecare pas cu textul înconjurător.

45 Diagrame Printr-o diagramă (chart) înţelegem o reprezentare grafică a unui tabel de date. Se poate utiliza şi termenul de grafic, dar acesta este asociat, de obicei diagramelor care reprezintă funcţii matematice. Modulul de reprezentări grafice din Microsoft Office este foarte complex şi este studiat mai complet la Microsoft Excel. Reprezentările disponibile în Word sunt discutate doar în liniile generale. O diagramă este formată din două entităţi: tabelul de date (datasheet) şi reprezentarea grafică propriu zisă. Între cele două entităţi este o relaţie de reciprocitate, în sensul că ansamblul rămâne mereu consistent (datele din tabel corespund mereu reprezentării). O diagramă este inserată într un document Word ca un obiect scufundat (obiect OLE). Editarea lui nu se efectuează în Word, ci în aplicaţia Microsoft Graph Chart, care este deschisă la crearea şi la modificarea unui diagrame.

46 Diagrame Inserarea unei diagrame
Inserarea unei diagrame trebuie să se pornească aplicaţia Microsoft Graph şi să se definească datele care se reprezintă. Pornirea aplicaţiei se face prin comanda Object din meniul Insert, alegerea fişei Create New, în boxa Object type se alege Microsoft Graph Chart, se marchează boxa Float over text dacă inserarea diagramei se efectuează în stratul de desen click OK.

47 Diagrame Inserarea unei diagrame
Ca efect a secvenţei anterioare de operaţiuni, în document se inserează o diagramă standard şi se afişează foaia de date într o fereastră separată. Organizarea acesteia este de tip foaie de calcul (coloane şi linii de celule) şi introducerea datelor se efectuează în mod uzual: click într o celulă, tastarea/editarea datelor, este recomandat ca prima linie să conţină denumirile seriilor de date iar prima coloană denumirile valorilor (în mare vorbind), datele introduse sunt reflectate în diagrama afişată. Este de remarcat că bara de meniu afişată este bara specifică aplicaţiei Graph. La terminarea introducerii datelor, se efectuează click în documentul Word, se închide foaia de date, meniul revine la configurarea Word.

48 Diagrame Editarea unei diagrame
Prin click pe o diagramă inserată, aceasta este selectată, moment în care poate fi formatată ca un obiect desenat, poate fi poziţionată etc. Prin dublu click se intră în editarea diagramei, fapt vizualizat prin apariţia foii de date. Pentru a modifica diagrama, fără date, se execută un click pe diagramă. În continuare se pot utiliza comenzile din meniuri (specifice diagramelor) sau comenzile din meniul contextual. Prin click se observă că în diagramă se pot selecta zona diagramei (fondul pe care sunt desenate toate componentele diagramei) zona de desen (diagrama propriu zisă) legenda axele seriile de date etc.

49 Diagrame Editarea unei diagrame
În meniul contextual, prima comandă este cea de formatare a obiectului selectat în diagramă, celelalte privesc diagrama în ansamblu. Un exemplu de meniu contextual este cel alăturat, când este selectată zonă de desen (Plot Area) a diagramei Format … – se deschide dialogul corespunzător obiectului selectat în diagramă. Chart Type – se alege tipul de diagramă (bare, coloane, clătită, gogoaşă etc.) adecvat datelor care se reprezintă Chart Options – se stabilesc atributele generale ale graficului 3 D View – se alege un punct de vedere, pentru diagramele reprezentate 3 D, de unde sunt vizibile amănuntele importante. Datasheet – activează foaia de date Clear – şterge elementul selectat.

50 Diagrame Reprezentarea datelor dintr-un tabel Word
Atunci când datele există într-un tabel Word, din documentul unde se inserează diagrama, se urmează traseul: se completează tabelul, urmărind ca prima linie şi prima coloană să conţină denumirile necesare (dacă este cazul) se selectează tabelul (prin comanda Select Table din meniul Table) se inserează un obiect chart prin procedura uzuală: meniul Insert – Object – fişa Create New – selectare Microsoft Graph Chart în boxa Object type. Diagrama obţinută nu este legată de tabel, în sensul că modificarea datelor din tabel nu se reflectă automat în diagramă. Pentru a realiza actualizarea datelor reprezentate, trebuie ca modificările să fie aduse şi datelor din foaia de date a diagramei. Pentru aceasta se selectează tabelul se copie (CTRL+C) sau Copy (din meniul Edit) se intră în editarea diagramei (click dublu) în foaia de date se efectuează Paste pentru a aduce datele noi. Diagrama va reflecta astfel ultimele valori ale tabelului.


Download ppt "Comunicare Valentin Clocotici."

Similar presentations


Ads by Google