Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2. ФУНКЦИИ транскрипция трансляция сплайсинг репликация.

Similar presentations


Presentation on theme: "2. ФУНКЦИИ транскрипция трансляция сплайсинг репликация."— Presentation transcript:

1 2. ФУНКЦИИ транскрипция трансляция сплайсинг репликация

2 Ген как цистрон (группа некомплементирующих друг друга мутаций)

3 Трансформирующий фактор (Griffith,1928)

4 … = ДНК (Avery-MacLeod-McCarthy, 1944)

5 ДНК – носитель генетической информации фагов (Херши-Чейз, 1948)

6 Генетическая карта

7 Коллинеарность гена и белка (Brenner, 1964)

8 Коллинеарность гена и белка (Yanofsky, 1967)

9 «ДОГМА»

10 Транскрипция in vivo

11 Инициаторный комплекс

12 Промоторы recA ttgatactgtat---gagcatacagtataat rpsL ttgacaccttttc--ggcatcgccctaaaat aroF ttgaaaacttta---ctttatgtgttatcgt lpdA tttaaaaattgtt--aacaattttgtaaaat cyoA tttacagtaatgt--aaccttcccgtaaaat uvrD ttggcatctctg---acctcgctgatataat atpI ttgaaatcacgg---gggcgcaccgtataat tonB ttgaatatgattgc-tatttgcatttaaaat rpsU tttacaaagcagca-gcaattgcagtaaaat cirA ttgataattgtta--tcgtttgcattatcgt fur ttttcatttaggc--gtggcaattctataat ampC ttgtcacgctga---ttggtgtcgttacaat uvrB gtgatgaactgttt-ttttatccagtataat argC ttgacacacct----ctggtcatgatagtat rpmH ttgactccggagt--gtacaattattacaat rplT ttaacgttttta---actttttaattagaat gyrA tttacctcaaactgcgcggctgtgttataat

13 Промотор

14 Слабые промоторы carB ttatcgagttaattgagcagtaccgtaaaac nagB tttactggctaaa--ccagaaaacttatttt ilvG ttgccagcccacgg-tcggtcgacttactgt cysK atgtcattattt---cccttctgtatataga smp ttgcttctggca---acattaagtctcaaat amn gtgacatacta----tcggatgtgcggtaat ileR atgccagcagag---ttttttatgcgttaat fabB ttgttcggcgtac--aagtgtacgctattgt dnaN atatcaaagaag---atttttcaaatttaat argC tcgataaatggcg--gtaatttgtttttcat araB ctgacgcttttt---atcgcaactctctact sulA ttgtcactggatgt-actgtacatccataca trpR gttactgatccgc--acgtttatgatatgct dnaN ttgcaggaaaaact-ggtcaccatcgacaat cspA ttgcatcacccgc--caatgcgtggcttaat rpsU tcgcccctggaga--aagcctcgtgtatact rpoH ttcacaagcttgcattgaacttgtggataaa

15 Lac - промотор gcgcccaatacgcaaaccgcctctccccgcgcgttggccgattcattaatgcagctggca cgacaggtttcccgactggaaagcgggcagtgagcgcaacgcaattaatgtgagttagct cactcattaggcaccccaggctttacactttatgcttccggctcgtatgttgtgtggaat tgtgagcggataacaatttcacacaggaaacagctatgaccatgattacgaattcgagct cggtacccggggatcctctagagtcgacctgcaggcatgcaagcttggcactggccgtcg ttttacaacgtcgtgactgggaaaaccctggcgttacccaacttaatcgccttgcagcac atccccctttcgccagctggcgtaatagcgaagaggcccgcaccgatcgcccttcccaac agttgcgcagcctgaatggcgaatggcgcctgatgcggtattttctccttacgcatctgt

16 Lac - промотор cgacaggtttcccgactggaaagcgggcagtgagcgcaacgcaattaatgtgagttagct cactcattaggcaccccaggctttacactttatgcttccggctcgtatgttgtgtggaat tgtgagcggataacaatttcacacaggaaacagctatgaccatgattacgaattcgagct

17 Lac - промотор cgacaggtttcccgactggaaagcgggcagtgagcgcaacgcaattaatgtgagttagct cactcattaggcaccccaggctttacactttatgcttccggctcgtatgttgtgtggAat tgtgagcggataacaatttcacacaggaaacagctatgaccatgattacgaattcgagct

18 Lac - промотор cgacaggtttcccgactggaaagcgggcagtgagcgcaacgcaattaatgtgagttagct cactcattaggcaccccaggcTTtACActttatgcttccggctcgTATgtTgtgtggAat tgtgagcggataacaatttcacacaggaaacagctatgaccatgattacgaattcgagct

19 транскрипция - кино

20 триплетный неперекрывающийся вырожденный Генетический код

21 Триплетность кода (Крик, 1961)

22 Генетический код

23 Рибосома

24 Аминоацил-тРНК-синтетаза и тРНК

25 Инициация трансляции

26 Сайты инициации трансляции dnaN ACATTATCCGTTAGGAGGATAAAAATG gyrA GTGATACTTCAGGGAGGTTTTTTAATG serS TCAATAAAAAAAGGAGTGTTTCGCATG bofA CAAGCGAAGGAGATGAGAAGATTCATG csfB GCTAACTGTACGGAGGTGGAGAAGATG xpaC ATAGACACAGGAGTCGATTATCTCATG metS ACATTCTGATTAGGAGGTTTCAAGATG gcaD AAAAGGGATATTGGAGGCCAATAAATG spoVC TATGTGACTAAGGGAGGATTCGCCATG ftsH GCTTACTGTGGGAGGAGGTAAGGAATG pabB AAAGAAAATAGAGGAATGATACAAATG rplJ CAAGAATCTACAGGAGGTGTAACCATG tufA AAAGCTCTTAAGGAGGATTTTAGAATG rpsJ TGTAGGCGAAAAGGAGGGAAAATAATG rpoA CGTTTTGAAGGAGGGTTTTAAGTAATG rplM AGATCATTTAGGAGGGGAAATTCAATG

27 Сайты инициации трансляции dnaN ACATTATCCGTTAGGAGGATAAAAATG gyrA GTGATACTTCAGGGAGGTTTTTTAATG serS TCAATAAAAAAAGGAGTGTTTCGCATG bofA CAAGCGAAGGAGATGAGAAGATTCATG csfB GCTAACTGTACGGAGGTGGAGAAGATG xpaC ATAGACACAGGAGTCGATTATCTCATG metS ACATTCTGATTAGGAGGTTTCAAGATG gcaD AAAAGGGATATTGGAGGCCAATAAATG spoVC TATGTGACTAAGGGAGGATTCGCCATG ftsH GCTTACTGTGGGAGGAGGTAAGGAATG pabB AAAGAAAATAGAGGAATGATACAAATG rplJ CAAGAATCTACAGGAGGTGTAACCATG tufA AAAGCTCTTAAGGAGGATTTTAGAATG rpsJ TGTAGGCGAAAAGGAGGGAAAATAATG rpoA CGTTTTGAAGGAGGGTTTTAAGTAATG rplM AGATCATTTAGGAGGGGAAATTCAATG

28 Элонгация трансляции

29 Цикл элонгации трансляции

30 Терминация трансляции

31 Полисомы

32

33 трансляция - кино

34 Процессинг (сплайсинг, кепирование, поладенилирование)

35 Ген кональбумина интроны (7500 пн)17 экзонов (2500 пн)

36 Сплайсинг (Шарп, Робертс, 1975)

37 Механизм сплайсинга

38 Альтернативный сплайсинг

39 Репликация ДНК

40 Репликация ДНК (Мезельсон-Сталь, 1958)

41 Инициация репликации ДНК

42 Матричный ступенчатый синтез ДНК

43 ДНК-полимераза III

44

45 Проблема полярности; фрагменты Окадзаки

46 Топологический инвариант

47 Микроскопия суперспиральной ДНК

48 Репликация ДНК в целом

49 Варианты репликации

50 репликация - кино

51 3. РЕГУЛЯЦИЯ (в следующей серии)


Download ppt "2. ФУНКЦИИ транскрипция трансляция сплайсинг репликация."

Similar presentations


Ads by Google