Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fractures شکستگی ها.

Similar presentations


Presentation on theme: "Fractures شکستگی ها."— Presentation transcript:

1 Fractures شکستگی ها

2 تعریف یک شکستگی ممکن است سبب جدا شدگی کامل
در طول استخوان (Continuty) یا ممکن است سبب جدا شد گی نا کامل یا Crack در طول استخوان بشود.

3 Classification

4 According to their etiology:
FX. Caused soley by sudden inj. Fatigue or stress FX. Pathological FX.

5 Closed FX. هیچ ارتباطی بین شکستگی و خارج پوست وجود ندارد Open or compound FX. زخم بر روی سطح پوست است و بین شکستگی و زخم ارتباط وجود دارد

6 Patterns of FX. 1- Transverse FX. 2- Oblique FX. 3- Spiral FX.
4- Comminuted FX. 5- Compression or crush FX. 6- Greenstick FX. 7- Impacted FX.

7 Stable FX. شکستگی کمپرشن
Unstable FX. oblique – spiral شکستگی

8

9

10

11 Repair of Tubular Bone 1- Stage of hematoma.
2- Stage of subperiosteal & endosteal cellular proliferation. 3- Stage of callus. 4- Stage of consolidation. 5- Remodeling.

12 1- Stage of haematoma A- FX. Torn vessels → haematoma →
around FX surfaces → stripped up or Torn periosteum → Extravasate into soft tissue M- fascia – skin B- FX → torn capillaries → ischemia on FX site → Dead osteocyte

13 2- Stage of subperiosteal & Endosteal Cellullar Proliferation
Cellular activity Cells of deep within surface of periosteum Medullary canal close to the FX. and proliferate Endosteum Cellular growth Inside of bone osteoblast precursors Active tissue surrounds outside of each fragments bridge the FX. + Variable cartilage

14 3- Stage of callus Mature cellular tissue osteoblasts & chondroblasts
Intercellular matrix of collagen & polysaccharide + Calcium salt Woven bone

15 4- Stage of Consolidation
Woven bone activity of osteoclasts & osteoblasts lamellar structure

16 5- Stage of remodeling Union is compete C bulbous collar
of bone & obliterate medullary canal months bone is gradually strengthened این پدیده بطور نامحسوس در تمام عمر اتفاق می افتد در اطفال خط شکستگی با زمان از بین می رود

17

18

19 Repair of cancellous bone
متفاوت با Tubular bone می باشد بدلیل no medullary canal , uniform spongy texture این استخوانها پهن تر بوده و میزان جابجایی کمتر و میزان تماس بین قطعات استخوان بیشتر از استخوان های دراز است وجود شبکه ترابکولی وسیع سبب تسهیل در نفوذ forming tissue - bone میشود یونیون با External callus & int کم یا متوسط صورت می گیرد haematoma→ new blood vessels proliferating ostrogenic cells → bone bridge→ osteoblaits + intercellular matrix woven bone calcium

20 Origin of bone – Forming cells
1- Resting osteoblasts of deep surface of periosteum + endosteum 2- Osteoprogenitor or precursor cells belong to reticulo – endothelial group. Parathyroid hormon increased rate of cell proliferation 3- Endothelial cells of new blood vessels.

21 Fatigue or stress Fxs. Repeated stress : rearrangement of molecular structure which weakens & permits a crack on bone Pain on prolonged walking or marching Metatarsal , fibula & tibia و بندرت استخوان ران No HX. of trauma Local tenderness + mild swelling

22 Fatigue FX cont Faint hairline crack on transverse direction after weeks on radiography. + Zone of callus ∆∆ - Bone sarcoma

23

24 Pathological FXs. در استخوان که قبلاً توسط بیماری ضعیف شده است رخ می دهد در اثر ترومای خفیف یا خودبخود درد وتندرنس خفیف دارد بیماری زمینه ای می تواند موضعی و محدود یا چند استخوان یا تمام اسکلتن را گرفته باشد

25

26

27 Pathological FXs. cont Metastatic carcinoma << lung – breast – prostate – thyroid – kidney >> Bone cyst Osteoporosis

28

29

30 Clinical Examination 1- visible or palpable deformity.
2- local swelling. 3- visible bruising (ecchymosis). 4- marked local tenderness over bone. 5- marked impairment of function. 6- crepitus on FX Site.

31 Additional clinical investigations
Skin wound State of the circulation * 1st 48h * severe pain within plaster Color → pink blue, grey, white suspect warmth Arterial pulses compartment synd مهم - Capillary return

32 Additional clinical cont
Nerve conductivity * ischemia * physical trauma Specific test * Doppler sonography * arteriography

33 Additional Clinical cont
- State of the spinal cord & peripheral nerves Sensibility Motor Sweating Bladder function - State of the viscera Bladder & urethra on pelvic FX

34 Imaging Techniques 1- X-R (AP – lat – oblique)
2- Bone scanning t.99 diphosphonate 3- C.T. 4- MRI 5- Tomography

35 Test of Union Clinical tests : 1- absence of mobility
2- absence of tenderness 3- absence of pain Radiological criteria of union : 1- visible bridging callus 2- continuity of bone trabecula across the FX.

36 Principles of FX. Treatment
Initial management : - First aid - Clinical assessment - Resuscitation

37 First aid 1- در صحنه حادثه : بازنگه داشتن راههای هوایی
بند آوردن خونریزی پانسمان زخم با پارچه تمیز بی حرکتی اندام شکسته انتقال بی خطر بیمار با آمبولانس مراقبت ویژه از ستون فقرات گردنی و ممانعت از flex کردن فقرات و بستن Cervical collar قرار دادن بیمار مصدوم ستون فقرات بر روی یک جسم سفت بی حرکتی موقت اندام مصدوم مثل بانداژ دست به سینه

38 First aid cont بند آوردن خونریزی با قرار دادن pad و کمپرشن یا بستن تورنیکه چنانچه از داروهای مسکن و مخدر استفاده شود بایستی پوکه آن به بیمارستان ارسال گردد

39 Clinical Assessment بیمار باید از نظر: ارتباط زخم با شکستگی
احتمال ضایعات عروقی احتمال ضایعات عصبی احتمال ضایعه احشایی میزان سطح هوشیاری بررسی شود

40 Resuscitation - درمان هیپوولمیک شوک دادن خون گرفتن رگ
جایگزینهای خون – مثل پلاسما جبران الکترولیتها با سرم رینگر

41 Dx. Of uncomplicated closed FXs
Fundamental principles - reduction - immobilization - preservation of function

42 Methods of reduction Manipulative reduction
Reduction by mechanical Tx. Operative reduction

43 Immobilization Principles : Prevention of displacement or angulation
Prevention of movement Relief of pain

44 Method of Immobilization
1- Plaster of Paris cast or other external splint or brace 2- Continuous Tx. 3- Ext. Fixation 4- Int. Fixation

45

46

47

48

49 Rehabilitation Active use Active Ex. Continuous passive motion

50 Dx.Of Open Fxs. Principle of Dx.: - clean wound
- removal of dead tissue & externus material - external fixation Supplementary Dx. - A.B. therapy - prophylaxis against tetanus toxoid اگر قبلاً مصون باشد فقط دوز بوستر ,toxoid دوز ثانویه 6ws بعد واگر مصون نباشد استاندارد دوز

51 Complication of Fxs 1- Infection 2- Delayed union 3- Nonunion
4- A vascular necrosis 5- Malunion 6- Shortening 7- Major blood vessels injury 8- Nerves injury 9- Viscera injury 10- Tendon injury 11- Injury & post traumatic affection of joints 12- Fat embolism

52 Complication of Fxs cont
13- Intra & periarthicular adhesions 14- Post – traumatic ossification 15- Reflex sympathetic dystrophy 16- Osteoarthritis

53

54 The End


Download ppt "Fractures شکستگی ها."

Similar presentations


Ads by Google