Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SNAP How to treat enterocutaneous fistulas

Similar presentations


Presentation on theme: "SNAP How to treat enterocutaneous fistulas"— Presentation transcript:

1 SNAP How to treat enterocutaneous fistulas
SNAP How to treat enterocutaneous fistulas Oslo - March 13, 2015 Pär Myrelid MD, PhD Dept of Surgery Unit of Colorectal Surgery Linköping University Hospital Linköping, Sweden Linköpings universitet

2 Outline – Enterocutaneous fistulas (ECF)
Outline – Enterocutaneous fistulas (ECF) Definition and classification Causes of ECF Dangers with ECF Prevention Prognosis SNAP – the concept Abdominal wall defects Outcome and Quality of life Definition Vad orsakar enterocutana fistlar Faror med enterocutana fistlar Det viktigaste - förhindra enterocutana fistlar Prognos – hur går det SNAP – vad står akronymen för Bukväggsdefekter – ett ämne i sig Hur går det på sikt och vad har de för livskvalitet Linköpings universitet

3 ECF – Definition and classification
ECF – Definition and classification An abnormal communication between two epithelialized surfaces – most often between the small or large bowel and the skin Other common entries of the fistulas are e.g. bladder or vagina Fistula Inflamed small bowel Vad är en fistel En kommunikation mellan två epitelklädda ytor – ofta tar och hud men kan också vara till t ex vagina och urinblåsa. För två år sedan Crohnpat. Rullstolsburen. Orsaken till detta ar att så fort hon reste sig kom det flera deciliter tarminnehåll från vagina pga en fistel till vagina. Berry et al Surg Clin North Am 1996, Evenson & Fisher J Gastrointest Surg 2006 Linköpings universitet

4 ECF – Definition and classification
ECF – Definition and classification Simple fistula One bowel segment – fistula – skin Complex fistula One bowel segment – abscess/fistula system – skin Multiple fistula Multiple bowel segment involved Entero-atmospheric fistula Bowel loops in abdominal defect (without fistulous tract) Enkel fistel Komplex fistel Multipla fistlar Specialfall kallas inbland enteroatmosfärisk fistel Berry et al Surg Clin North Am 1996, Evenson & Fisher J Gastrointest Surg 2006 Linköpings universitet

5 ECF – Definition and classification
ECF – Definition and classification Low-output fistula < 200ml/day Moderate-output fistula ml/day High-output fistula >500ml/day Lågflödesfistel Moderat fistel Högflödesfistel – det absolut svåraste att lösa pga flera faktorer. Bandagering. Vätskeförlust. Saltförlust. Nutritionssvårigheter. Berry et al Surg Clin North Am 1996 Linköpings universitet

6 ECF – Causes Surgical disasters (75 %) Spontaneous (20-30 %) Trauma
ECF – Causes Surgical disasters (75 %) Enterotomy after e.g. adhesiolysis Anastomotic leak Repeat laparotomies Spontaneous (20-30 %) Crohn´s disease Cancer Intra-abdominal sepsis (perforation) Radiation enteritis Ischemia Trauma Vad orsakar fistlar Kirurgiska katastrofer. ”Det blev fel. Mitt fel. Jag måste fixa till det igen” Man försöker laga anastomoser som läcker. Ger sig på komplikationer, en, två, tre, fler gånger – slutar nästan alltid med en ännu större katastrof. Om komplikation som kirurg. Var med men ta med erfren kollega som stöd och som förhindrar att man försöker ”fixa till allt” direkt. Spontana – Crohn (verkar minska), Cancer, Perforation, Stålning (iatgrogen) och ischemi (ökar) Trauma Agwunobi et al Dis Colon Rectum 2001, Berry et al Surg Clin North Am 1996, Fischer et al J Trauma 2009, Falconi et al, Digestion 1999 Linköpings universitet

7 ECF – Dangers Sepsis Fluid and electrolyte imbalance Thrombosis
The viscous circle ECF – Dangers Sepsis Intra-abdominal Line sepsis Fluid and electrolyte imbalance Thrombosis Malnutrition A high-output fistula (>500 ml/day) increases the risk of fluid and electrolyte imbalance as well as malnutrition Vad är de största farorna Sepsis som inte patienten reder ut Intraabdominella infektioner och abscesser CVK och infartsinfektioner. Vr npga med skötseln. Ta inte blodprov genom infarter som skall användas för nutrition. Vätske och saltbrist Malnutrition Störst risk vid högflödesfistlar för samtliga dessa komplikationer Agwunobi et al Dis Colon Rectum 2001, Evenson & Fisher J Gastrointest Surg 2006, Kaushal & Carlson Clin Colon Rectum 2004 Linköpings universitet

8 ECF – Prevention Risk assessment pre-operatively Risk factors
ECF – Prevention Colon Ileum Risk assessment pre-operatively Risk factors Intra-abdominal sepsis (abscess/fistulas) Steroid treatment Low albumin Malnutrition/weight loss (>10 % within 6 months or 5 % within 1 month) Anemia Emergency surgery Severe adhesions Increasing risk with increasing number of risk factors High risk – consider diverting with temporary stoma Hur förhindrar man enterocutana fistlar. Egentligen den viktigaste frågan. Gör en riskvärdering inför varje operation – hur ska vi göra? Riskfaktorer Pågående infektion – vid Crohn t ex fistlar eller abscesser i buken redan innan op Steroider Lågt albumin (pga infektion och/eller dåligt nutritionsstatus) Malnutrition, viktnedgång Anemi Akut operation Adherensbildning i buken pga inflammation eller efter tidigare kirurgi Ökad risk med ökat antal riskfaktorer. Om stor risk – överväg tillfällig eller t om permanent stomi i stället för anastomos Myrelid et al Dis Colon Rectum 2009, Post et al Ann Surg 1991 Yamamoto et al Dis Colon Rectum 2000, Alves et al World J Surg 2002, Myrelid et al Colorectal Disease 2012 Linköpings universitet

9 ECF – Prognosis Late 1980´s mortality risk 40-65 %
ECF – Prognosis Late 1980´s mortality risk % Today 5-20 % mortality risk, in high output ECF still % Improved intensive care, management of sepsis, malnutrition, fluid/electrolyte imbalance and surgical technique Up to 70 % close on conservative therapy Of those 91 % heal within 1 month of successful sepsis treatment The remaining heal within 3 months Prognos – hur går det För år sedan nästan en dödsdom, ungefär hälften dig. Idag fortfarande en risk, upp till var femte riskerar att dö, ffa de end högflödesstomier Varför går det bättre idag? Förbättrad vård – sepsis, malnutrition, vätska, salter och kirurgisk teknik. När, var och hur….. Många kan även läka spontant Falconi et al Digestion 1999, Dudrick et al Digestion 1999, Reber et al Ann Surg 1978 Linköpings universitet

10 ECF – Favourable prognosis
ECF – Favourable prognosis End fistulas (leakage through an intestinal stump) Jejunal fistulas Colonic fistulas Continuity-maintained fistulas Small-defect fistulas Long-tract fistulas Vilka har bäst prognos Ändfistlar, tex från en urkopplad tarm Jejunala fistlar Kolonfistlar Fistlar med bevarad kontinuitet av tarmflödet Så defekter Lång fistelgångar Låga flöden förstås Martinez et al J Gastrointest Surg 2011, Prickett et al South Med J 1991 Linköpings universitet

11 ECF – Unfavourable prognosis
ECF – Unfavourable prognosis “FRIENDS” Foreign body (e.g. mesh) Radiation Infection/Inflammation/IBD Epithelialization of the fistula tract Neoplasm Distal obstruction Steroids “With friends like these you don´t need enemies” Dålig prognos Akronymen FRIENDS Främmande kroppar i buken Strålning Infektion, IBD, Inflammation Epitelbeklädd fistelgång Cancer Hinder av tarmflödet nedströms om fisteln Steoider Martinez et al J Gastrointest Surg 2011, Prickett et al South Med J 1991 Linköpings universitet

12 ECF – Need of a dedicated team
ECF – Need of a dedicated team Gastroenterologist Colorectal surgeon Nurses and nurses aids Nutritionist Stoma therapist Physiotherapist Social worker Home care Pain care (try to withdraw opioids) (Psychologist) Refer patient to a specialised centre! Hur man bygger upp ett team – ett måste med ett team. Går inte att klara av annars Skicka patienterna till specialenheter med intresse och erfarenhet. I England St Marks och Manchester. 1 eller 2 fler på gång. Sverige 2-3 ställen? Norge 2? Svårt med att bara ha ett – blir för jobbigt och sårbart. Schein W J Surg 2008 Linköpings universitet

13 SNAP – The Concept SNAP Sepsis and Skin care Nutritional support
SNAP – The Concept SNAP Sepsis and Skin care Nutritional support Anatomy Patience and a Planned procedure Sepsis och hudvård – ”brännskadad” hud ofta Nutrition Anatomin Tålamod – planerad operation när det är moget för operation Linköpings universitet

14 SNAP – Sepsis Drain collections Prevent line-sepsis Antibiotics
CT/US-guided (Open) Prevent line-sepsis Antibiotics Anti fungus Protect skin – wound care Acidic/Alkaline Enzymes Decrease fistula output PPI/Octeotride Loperamide/Codeine Carlson Proc Nutrition 2003, Evenson & Fisher J Gastrointest Surg 2006

15 SNAP – Skin Care Dedicated and creative stoma therapists
Fistula opening

16 SNAP – Skin Care Dedicated and creative stoma therapists

17 SNAP – Nutritional support
Compensate losses of fluid and electrolytes Check for imbalance in urine as well If the gut works – use it! Patients loose appetite with parenteral nutrition Parenteral nutrition/support Remember risk of liver failure – if signs of cholestasis need of days without lipids Home nutrition Fistuloclysis Levy et al Br J Surg 1988, Carlson Proc Nutrition 2003, Teubner et al Br J Surg 2004 , Lal et al Aliment Pharmacol Ther 2006

18 SNAP – Intestinal Anatomy
Rule out further collections CT scan/Ultrasonography If collections – Drain! Define involved bowel segments Make sure no down stream obstructions/stenosis Endoscopy Colonic contrast enemas Stoma contrast enemas Fistulogram (water soluble contrast) Sometimes combined with CT scan Carlson Proc Nutrition 2003, Schein World J Surg 2008 Teubner et al Br J Surg 2004 , Lal et al Aliment Pharmacol Ther 2006

19 Colonoscopy or colonic contrast investigation

20 Colonic enema passing through a mucous fistula

21 Fistulogram - Contrast through the fistula to an ileocolonic anastomotic fistula

22 Fistulogram - Contrast through a prolapsing fistula which is 10 cm proximal of an end ileostomy
Kontrast via loopileostomin till ileostomin. 10 cm emellan. Inget hinder eller läckage.

23 CT and fistulogram - Fistula in a hernia with a catheter placed in the fistula

24 No strictures between fistula and down stream loop ileostomy

25 SNAP – Planned Procedure
Patience, patience, patience…… Prolapse of bowel loops – “mature abdomen” Softened adhesions Plan for a whole day procedure Experienced team of surgeons Gentle and sharp surgery Resect fistula segment Put all bowel into continuity Beware of anastomoses in septic area No closed bowel loops

26 ECF – Abdominal wall defects
Often big defects Component separation Polyglactin mesh Most certainly hernia later on Biological mesh Pig dermis Connolly et al Ann Surg 2008

27 ECF – Quality of Life Low HRQoL Improved after successful treatment
ECF – Quality of Life Low HRQoL Improved after successful treatment Dependant – burden for others Leaks and wound care major impact Patients develop coping strategies Nurses important in the care and support Härle Master Thesis Linköping, 2013, Visschers et al Br J Surg 2008 Linköpings universitet

28 ECF – Outcome Closure achieved in approx 85 % of operated ECF patients
Severe morbidity Postop infections Approx mortality Totally % Low output fistulas % High output fistulas % Complex fistulas % Martinez et al World J Surg 2008

29 Take Home Message Prevent enterocutaneous fistulas
Pre-operative risk stratification If complication - divert When enterocutaneous fistulas occur Sepsis and skin care Nutritional support Intestinal anatomy clarified Planned procedure Dedicated team Patience!

30 For photos and truly dedicated work
Thank you Acknowledgement For photos and truly dedicated work Åsa Gustafsson & Christina Schulz


Download ppt "SNAP How to treat enterocutaneous fistulas"

Similar presentations


Ads by Google