Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 / 81. 2 / 81 Colegiul Naţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 / 81. 2 / 81 Colegiul Naţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc."— Presentation transcript:

1 1 / 81

2 2 / 81 Colegiul Naţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc

3 3 / 81 Creşterea calităţii actului didactic; Intensificarea activităţii educative; Dezvoltarea programelor guvernamentale în domeniul educaţiei; Monitorizarea şi stimularea cadrelor didactice pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte educaţionale; Dezvoltarea bazei didactico-materiale. Continuarea informatizării procesului de predare-învăţare; Perfecţionarea evaluării la nivel instituţional şi a autoevaluării; Participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă şi dezvoltare profesională; Crearea condiţiilor optime de siguranţă a elevilor în unitatea de învăţământ; Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei /agresivităţii şcolare; Optimizarea relaţiei şcoală-părinţi, şcoală-comunitate. OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE URMĂRITE ÎN ANUL ŞCOLAR

4 4 / 81 Raport privind starea învăţământului Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative Cap. II – Compartimentul curriculum Cap. III – Resurse umane Cap. IV - Aspecte calitative ale procesului didactic Cap. V – Aspecte ale activităţii educative Cap. VI – Activitatea financiar administrativă

5 5 / 81 Raport privind starea învăţământului

6 6 / 81 Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative Activitatea în cadrul colegiului a fost organizată la nivelul compartimentelor: Curriculum Resurse materiale şi financiare Resurse umane Dezvoltarea relaţiilor comunitare

7 7 / 81 Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative Corespunzător funcţiilor de:  Proiectare  Organizare  Conducere operaţională  Control  Evaluare  Motivare  Implicare  Formare  Dezvoltare profesională  Negociere  Rezolvare a conflictelor

8 8 / 81 Raport privind starea învăţământului

9 9 / 81 Cap.II Compartimentul curriculum Curriculumul Naţional a fost respectat la toate disciplinele de studiu, în conformitate cu programele şcolare ; În general s-a respectat concordanţa dintre curriculumul parcurs şi cel planificat;  La disciplinele din cadrul ariei curriculare “Om şi societate”, cu o singură oră pe săptămână, cadrele didactice întâmpină dificultăţi datorită programelor şcolare foarte încărcate reflectate în mici decalaje. Aceste dificultăţi sunt mai mari la clasele gimnaziale, la disciplina istorie, astfel încât pentru atingerea obiectivelor a fost necesar efortul suplimentar al cadrelor didactice. Proiectarea didactică s-a axat pe dezvoltarea de competenţe. În proiectarea unităţilor de învăţare s-a ţinut cont de concordanţa dintre conţinuturi – competenţe specifice – activităţi de învăţare – evaluare. În cadrul lecţiilor desfăşurate la clasă, la nivelul ciclului primar a existat o preocupare permanentă în ceea ce priveşte folosirea metodelor activ-participative şi interactive, implicând activ elevii în actul de învăţare. La clasele V-XII activităţile de învăţare s-au conctretizat prin:  Activităţi individuale, în pereche şi de grup;  Experimente virtuale de pe CD-urile INTUITEXT  Exerciţii de exprimare a propriilor păreri, dialoguri;  Prezentări PowerPoint;  Expuneri, prelegeri cu accent pe explicaţiile demonstrativ-logice şi prin evidenţierea relaţiilor cauză-efect;  Activităţi practice de laborator, cercul de lectură;  Simulări Teze Unice şi Bacalaureat.

10 10 / 81 Pregătirea elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare sau a elevilor pentru tezele unice şi bacalaureat s-a desfăşurat după ore, sâmbăta şi în perioada septembrie(matematică, chimie, limba română). S-a lucrat diferenţiat cu elevii capabili de performanţă, în general după orele de curs sau în perioadele afectate unor astfel de pregătiri, prin hotărârea consiliului de administraţie (toate disciplinele). S-au utilizat instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative adecvate disciplinelor de studiu:  Evaluare prin probe scrise utilizând toate categoriile de itemi;  Evaluare prin probe orale(mai puţin la unele discipline datorită numărului redus de ore pe săptămână şi a programelor şcolare foarte încărcate, în special la clasele a IX-a şi a X-a);  Evaluare prin experimente şi lucrări de laborator finalizate prin elaborarea de referate;  Evaluare prin portofolii, referate, proiecte; Cap.II Compartimentul curriculum

11 11 / 81 Cap.II Compartimentul curriculum Curriculum la decizia şcolii Opţionalitatea în anul şcolar , pe cicluri de învăţământ, constă din: A.Ciclul primar 1. Curriculum extins (clasele I-IV) 2. Discipline opţionale(C.E.Ş.) B.Ciclul gimnazial 1. Discipline opţionale(C.E.Ş.) (clasele V-VIII) C.Ciclul liceal 1. Curriculum aprofundat la clasele IX-XII zi şi XI-XIII seral 2. Curriculum extins la clasele XI-XII ştiinţe ale naturii 3. Discipline opţionale(C.E.Ş.) la clasele XI-XII zi şi XI-XIII seral

12 12 / 81 Cap.II Compartimentul curriculum Curriculum la decizia şcolii S-au elaborat programe şcolare noi, pentru orele din CDŞ, avizate de I.S.J. Harghita:  Curente literare în literatura română şi literatura universală clasa a IX-a  Texte celebre de literatură franceză clasele a XI-a şi a XII-a  Poluarea mediului clasa a XI-a  English trough games and stories and exercises clasa a VI-a  Grafică pe calculator clasa a VI-a  Limba germană clasa a XI-a  American and irish literature clasa a XII-a

13 13 / 81 Raport privind starea învăţământului

14 14 / 81 Cap. III – Resurse umane 1060 elevi la începutul anului şcolar, 1038 elevi la sfârşitul anului şcolar , grupaţi în 40 de clase: Începutul Sfârşitul anului şcolar anului şcolar  I – IV - 8 clase elevi elevi  V – VIII - 8 clase elevi elevi  IX – XII - 17 clase elevi elevi  XI – XIII seral - 6 clase elevi elevi  IX FR - 1 clasă - 39 elevi - 38 elevi III.1. Elevi III.1.A. Efective şcolare la sfârşitul al anului şcolar :

15 15 / 81 Cap. III – Resurse umane Elevii provin din:  Mediul urban  Mediul rural – 184  971 provin din judeţul Harghita  87 provin din alte judeţe (Bacău, Neamţ, Suceava, Braşov, Vaslui, Mureş, Brăila)  2 provin din Republica Moldova III.1. Elevi III.1.B. Mediul de rezidenţă:

16 16 / 81 Cap. III – Resurse umane 1060 elevi înscrişi la începutul anului şcolar 11 elevi plecaţi din unitate 10 elevi veniţi în unitate 21 elevi exmatriculaţi pentru absenţe (învăţământul seral, frecvenţă redusă) 1038 elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar elevi cu nota scăzută la purtare (74 elevi în anul şcolar )  50 Note mai mari decât 7  2 Calificativul “bine”  2 Note egale cu 7  2 Note sub 7(0 elevi în anul şcolar )  Motivele: absenţe nemotivate, comportament necivilizat în interiorul şi în afara instituţiei, fumatul în incinta şcolii etc. III.1. Elevi III.1.C. Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor:

17 17 / 81 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL: Sem CLASA EFECTIV DE ELEVI V A 28 V B 30 VI A 32 VI B 29 VII A 30 VII B 32 VIII A 32 VIII B 30 TOTAL TOTAL I TOTAL ABSENŢE MOTIVATE NEMOTIVATE II TOTAL ABSENŢE MOTIVATE NEMOTIVATE TOTAL ABSENŢE/AN

18 18 / 81 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CLASELE IX-X: SEM CLASA EFECTIV DE ELEVI IX A 26 IX B 30 IX C 30 IX D 30 X A 28 X B 27 X C 30 X D 25 TOTAL I TOTAL ABSENŢE MOTIVATE NEMOTIVATE II TOTAL ABSENŢE MOTIVATE NEMOTIVATE TOTAL ABSENŢE/AN

19 19 / 81 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL CLASELE XI-XII: SE M CLASA EFECTIV DE ELEVI XI A 27 XI B 25 XI C 29 XI D 25 XII A 16 XII B 17 XII C 30 XII D 25 XII E 19 TOTAL I TOTAL ABSENŢE MOTIVATE NEMOTIVATE II TOTAL ABSENŢE MOTIVATE NEMOTIVATE TOTAL ABSENŢE/AN

20 20 / 81 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 5386 (5374 an şc ) TOTAL ABSENŢE/AN: 5386 (5374 an şc ) (4592 an şc ) MOTIVATE: 4800 (4592 an şc ) (778 an şc ) NEMOTIVATE: 586 (778 an şc ) SEM. I: 1849 SEM. II: 3537 SEM. I: 1652 SEM. I: SEM. II: SEM. II: 389 CLASA CU CEL MAI MIC NUMĂR DE ABSENŢE/ELEV = VI A (14/ELEV) CLASELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE/ELEV: 1.VII B 34/ELEV 4. VI B 20/ELEV 2.VIII A 26/ELEV 5. V A,B 16/ELEV 3.VII A 24/ELEV VIII B 24/ELEV

21 Cap. III – Resurse umane III.1.D.SITUAŢIA ABSENŢELOR 21 / 81 CLASA CU CEL MAI MIC NUMĂR DE ABSENŢE/ELEV = X A(36/ELEV) CLASELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE/ELEV: 1.XII E 104/ELEV 6. XI C, XII A 73/ELEV 2.XII D 91/ELEV 7. XII B, XII C 61/ELEV 3.IX D 84/ELEV 8. X B, XI A 60/ELEV 4.IX A 80/ELEV 9. X D 55/ELEV 5.XI D 77/ELEV 10. IX B, XI B 54/ELEV ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI (31573 an şc ) TOTAL ABSENŢE/AN: (31573 an şc ) (26107 an şc ) MOTIVATE: (26107 an şc ) (5466 an şc ) NEMOTIVATE: 4937 (5466 an şc ) SEM. I: SEM. II: SEM. I: 9187 SEM. II: SEM. I: 2135 SEM. II: 2802 CLASELE CU CEL MAI MARE NUMĂR DE ABSENŢE NEMOTIVATE/ELEV: 1.XII D 25/ELEV 2.XII E, IX B, IX D 19/ELEV 3.IX A 18/ELEV 4.X D 14/ELEV 5.XII A 13/ELEV

22 22 / 81 Cap. III – Resurse umane  7 învăţători  5 grad didactic I  1 grad didactic II  1 definitivat  2 institutori – grad didactic II  45 profesori  16 grad didactic I  9 grad didactic II  10 definitivat  10 debutanţi III.2. Cadre didactice: 54

23 23 / 81 Cap. III – Resurse umane Participare la programe de formare continuă şi dezvoltare profesională: Academica I – modulul II – evaluare – 6 profesori Programul de formare a formatorilor DeCeE – Bacalaureat (CCD Braşov) – 1 profesor Cursul “Managementul proiectelor de dezvoltare comunitară” în cadrul proiectului MOZAIC organizat de Fundaţia Soros România în parteneriat cu Fundaţia Pestalozzi România – 5 învăţători şi 2 directori Stagiul de formare în cadrul “Programului naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar DeCeE”, – 14 cadre didactice Participare la colocviul pentru acordarea gradului didactic I – 1 profesor, 1 învăţător, 2 institutori “Terapie de familie” – organizator Asociaţia de terapie familială “Profamilia”” – 2 consilieri psihopedagogi “Comunicare nonviolentă” – organizator CCD M-Ciuc “Programul Character First” – CCD Tg.Mureş “Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” – CCD Cluj Academica I – modulu III TIC – 15 profesori Curs de programare “ORACLE” şi “AEL” – 2 profesori Proiecte structurale POR şi POSDRU (Consiliul Judeţean Harghita) – 1 director Participarea la examenul pentru Gr. II – 1 prof., 1 înv. Participarea la examenul de definitivat – 6 prof. III.2. Cadre didactice

24 24 / 81 Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice Activitatea metodică (desfăşurată la nivelul catedrei/commisiei şi de cercetare ştiinţifică):  Activităţi metodice la nivelul comisiei învăţătorilor din CNOG: Forme de realizare a proiectărilor unităţilor de învăţare Importanţa şi rolul învăţătorului de sprijin în şcoala noastră Metode de evaluare în ciclul primar Învăţarea centrată pe elev “Familia – partenerul şcolii”  Proiectul “Mai întâi caracterul” – activitate metodică la nivel zonal – institutor Baciu Reka  “Cartea de vizită a învăţământului primar” – activitate metodică la nivelul zonal – institutor Craioveanu Violreta  Participare la prezentarea programului WTCD – English On-line – prof. Şerban Alina  Participare la un Congres Internaţional în Ungaria – Eper – pe teme de metodică a religiei în şcoală – prof. Kecskes Elisabeta  “Utilizarea metodelor activ-participative şi relaţia profesor-elev în predarea religiei” – activitate metodică la nivel zonal – participare prof. Păncescu Ionel  “Jocuri şi activităţi pentru orele de dirigenţie” – activitate în cadrul Comisiei diriginţilor – prof. Kovacs Dorina, prof. Oproiu Ramona – 16 diriginţi  Simpozionul dedicat comemorării Unirii Principatelor – participare prof. Costea Valeriu cu intervenţia “Scriitori români şi Unirea Principatelor”  Participare la forumul “Innover en francais” – prof. Eros Maria

25 25 / 81 Raport privind starea învăţământului

26 26 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic A. Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I B. Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor C. Tezele Unice D. Examenul de Bacalaureat E. Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a F. Admiterea în clasa a IX-a de liceu G. Admiterea în învăţământul superior H. Olimpiadele şcolare I. Alte concursuri şcolare

27 Învăţământul primar: clasele I-IV Total elevi 199 Promovaţi % Corigenţi 0 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar /65

28 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Învăţământul gimnazial: clasele V-VIII Total elevi 243 Promovaţi ,11% Corigenţi 7 6(1ob.)1(2ob.) Repetenţi 1 elev. 28/65

29 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Învăţământul liceal: clasele IX-X Total elevi 231 Promovaţi 207– 89,61% Corigenţi 24 22(1ob.)2(2ob.) Repetenţi 3 elevi 29/65

30 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Total elevi 213 Promovaţi 212 – 99,53% Corigenţi 1 (1ob.) Învăţământul liceal: clasele XI-XII zi 30/65

31 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Învăţământul liceal: clasele XI-XIII seral Total elevi 134 Promovaţi 107 – 79,85% Corigenţi şi neîncheiaţi 7 Repetenţi 3 31/65

32 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Învăţământul liceal: Frecvenţă redusă Total elevi 39 Promovaţi 38– 97,43% Exmatriculat 1 32/65

33 33 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Numărul elevilor repetenţi Anul şcolar/ Clase V-VIII301 IX-XII103 XI-XIII seral 603 Total1007

34 34 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Repartiţia elevilor corigenţi pe discipline de studiu Clase/disciplinaV-VIIIIX-X XI-XII zi XI-XIII s Total Lb.şi lit.rom.--44 Lb. franceză-5-5 Matematică Fizică2--2 Chimie-10-

35 35 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar Numărul elevilor promovaţi după mediile generale ciclu de înv/clase Total 5-6,997-7,998-8,999-9,9910 Nr. elevi% % % % % Gimnazial V-VIII ,287632, ,3852,11 Liceal zi IX-X 20720,962713,048842,518942,9910,48 Liceal zi XI-XII ,247836, ,0741,48 Liceal seral XI-XIII ,566459,812018,6910,9300 Liceal F.R. IX382052,631847,

36 36 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV B. Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor % Medii generale între 7,00-10,00 ClaseAnul şcolar V-VIII100% IX-XII zi100% 99,52% XI-XIII seral94,00%74,73%79,43% % Medii generale între 9,00-10,00 ClaseAnul şcolar V-VIII46,00%44,39%55,50% IX-XII zi40,00%51,46%51,31% XI-XIII seral0%1,05%0,93%

37 37 / 81 Pregătirea copiilor cu CES. Şcolarizarea la domiciliu a elevei Szocs Andreea – clasa a VII-a A – profesorii: Şerban Alina, Buzatu Doina; Un rol important în pregătirea elevilor cu CES şi a celor cu dificultăţi în învăţare i-a revenit profesorului itinerant Grama Michaela; Discuţii cu părinţii elevilor şi consiliere psihopedagogică. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV B.2 Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor

38 38 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a DisciplinaClasaSemestrul ISemestrul II Medie general ă Promo./ şcoală Promo./ jude ţ Medie general ă Promo./ şcoală Promo./ jude ţ Lb. ş i lit.rom â n ă VII8,1698,38%59,11%7,6196,77%60,60% VIII8,2798,38%67,75%6,6585,48%59,64% Matematic ă VII5,5267,21%74,94%5,3864,51%77,37% VIII6,7793,54%89,35%7,0790,32%88,82% IstorieVIII9,00100%94,07%8,84100%98,95% GeografieVIII7,0095,83%91,16%8,85100%96,76%

39 39 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a sem. I DISCIPLINACLASA MEDIE GENERALĂ PROMOVA- BILITATE CADRU DIDACTIC Limba şi literatura română VII A 8,65100%Costea Valeriu VII B 7,7096,87%Nedea Mariana VIII A 8,8096,87%Muncelean Livia VIII B 7,70100%Muncelean Livia Matematică VII A 5,5866,66%Vaidoş Liviu VII B 5,4668,75%Vaidoş Liviu VIII A 7,77100%Ilie Aurelian VIII B 5,7086,66%Măciucă Alina Istorie VIII A 9,55100%Grecu Maria VIII B 8,15100%Grecu Maria Geografie VIII A 8,62100%Nagy Genovica VIII B 6,0493,33%Nagy Genovica

40 40 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a sem. II DISCIPLINACLASA MEDIE GENERALĂ PROMOVA- BILITATE CADRU DIDACTIC Limba şi literatura română VII A7,61100%Costea Valeriu VII B7,6293,75%Nedea Mariana VIII A7,7596,87%Muncelean Livia VIII B5,4773,33%Muncelean Livia Matematică VII A5,4576,66%Vaidos Liviu VII B5,3253,12%Vaidos Liviu VIII A8,0796,87%Ilie Aurelian VIII B6,0083,33%Măciucă Alina Istorie VIII A9,28100%Grecu Maria VIII B8,16100%Grecu Maria Geografie VIII A9,87100%Nagy Genovica VIII B8,24100%Nagy Genovica

41 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a sem. I DisciplinaClasa Nr.elevi nepromovaţi Nr. note 5,00- 5,99 6,00- 6,99 7,00- 7,99 8,00- 8,99 9,00- 9,99 10 Lb.şi lit. română VII (62) VIII(62) MatematicăVII (62) VIII(62) IstorieVIII (38) GeografieVIII (24) / 81

42 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a sem. II DisciplinaClasa Nr.elevi nepromovaţi Nr. note 5,00- 5,99 6,00- 6,99 7,00- 7,99 8,00- 8,99 9,00- 9,99 10 Lb.şi lit. română VII (62) VIII(62) MatematicăVII (62) VIII(62) IstorieVIII (38) GeografieVIII (24) / 81

43 43 / 81 Sesiunea iunie-iulie Promovabilitate: 88,19% pe şcoală faţă de 84,76% pe judeţ. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.1 Promovabilitatea Înscrişi 144 Serie curentă 143 Serie anterioară 1 Zi 106 Seral 37 Promovaţi 1 Promovaţi 100 Respinşi 6 Promovaţi 26 respinşi 11 Promovabilitate 94,33% Promovabilitate 70,27%

44 44 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.1 Evoluţia promovabilităţii Forma de învăţământ Anul Şcolar Zi98,27%98,51% 94,33% Seral67,85%80,95% 70,27% Pe şcoală91,27%96,13% 88,19%

45 45 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.2 Distribuţia valorică Curs de ziCurs seral IntervalNr. note % ,00-6,991555,56%35,29% 7,00-7,991140,74%52,94% 8,00-8,9913,70%11,76% 9,00-9,9900% Total promovaţi27 IntervalNr. note % ,00-6,9900% 7,00-7,992323%7,57% 8,00-8,993939%47,72% 9,00-9,993838%44,69% Total promovaţi100

46 46 / MÎNDRU IANCU-CIPRIAN-9,96 2. CZERAN MARIA-IZABELLA- 9,94 3. CITIRIGĂ MIHAELA- 9,76 4. ANDRIESEI ALEXANDRU- 9,72 5. MIHAI GABRIELA- 9,70 6. DANI JOHANNA- 9,68 7. OLTEAN CLAUDIU- 9,59 8. COVACI ANDREEA- 9,55 9. TESLOVAN OVIDIU- 9, MAREŞ OANA- 9,53 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.3 Primii 10 elevi clasaţi

47 47 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat iunie-iulie 2009 IV D.4 Media generală: zi: 8,65 (8, ) seral:6,89 (7, ) Nr. crt Disciplina de examen Forma de înv. Fel de examen Media Gen. Promov.Profesor 1Lb. şi lit. românăZiOral9,13100%Vrabie Nicu Costea Valeriu Muncelean Livia Grădinariu Nicoleta Croitor Laura 2Lb. şi lit. românăSeralOral7,42100%Grădinariu Nicoleta 3Lb. şi lit. românăZiScris7,6199,05%Vrabie Nicu Costea Valeriu Muncelean Livia Grădinariu Nicoleta Croitor Laura 4Lb. şi lit. românăseralScris6,0276,31%Grădinariu Nicoleta

48 48 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat Nr crt Disciplina de examen Forma înv. Fel de Examen Media Gen. Promov.Profesor 5Lb. englezăZiOral9,05100%Serban Alina Drobotă Gabriela 6Lb. englezăSeralOral6,73100%Santa Eva 7Lb. englezăZiScris7,9596,36%Serban Alina Drobotă Gabriela 8Lb. francezăZiOral9,34100%Andrei Monica Eros M 9Matematică MT1.M1 MT2. M2 ZiScris8,25100%Ilie Aurelian 10Matematică M2SeralScris5,5189,47%Neacşu Dan Dinu Anemary 11IstorieZiScris7,61100%Grecu Maria Bogos Georgeta 12Istoria românilorSeralScris6,6697,36%Bogos Georgeta

49 49 / 81 Nr. crt Disciplina de examen Forma de înv. Fel de examen Media Gen. Promov.Profesor 13GeografieZiScris8,1996,29%Nagy Genovica 14Geografia RomânieiSeralScris6,9697,36%Galea Adriana 15Biologie vegetalăziscris5,2066,66%Filip Paul 16Anatomie şi fiziologie umană ZiScris7,81100%Filip Paul 17Chimie organică IIZiScris9,73100%Kurcsakovszki N 18InformaticăZiScris8,96100%Burlacu Mihaela 19Logică şi argumentZiScris8,40100%Dudan Marius 20EconomieZiScris8,78100%Popa Ioan 21FilozofieZiScris9,00100%Dudan Marius 22FizicăZiScris10100%Miron Gabriel 23Educaţie fizicăZiPractic9,88100%Dincă Liviu Groza Irina Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat

50 50 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV D. Examenul de bacalaureat IV D.5 Sesiunea august-septembrie 2009 ÎnscrişiPromovaţiRespinsi 1816( 88,88%)2( 11,12%) 98,60% din absolvenţii seriei curente au promovat examenul de bacalaureat

51 51 / elevi au fost admişi la nivel liceal fiind repartizaţi după cum urmează:  51 la Colegiul Naţional “O. Goga”Miercurea-Ciuc  8 la Gr. Şc. Economic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc  1 elev la Colegiul Sanitar Bucureşti  1 elev la Liceul de Artă Braşov 1 elev continuă studiile la Liceo Scientifico Statale Majorana Guidonia – Roma, Italia Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV E. Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a IV E.1 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a

52 52 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV F. Admiterea în clasa a IX-a de liceu În urma primei repartiţii computerizate din iunie 2009 s-au realizat 4 clase la specializările specifice filierei teoretice, conform planului de şcolarizare aprobat Nr. crt SpecializareaNr. clase Nr. locuri ocupate Intervalul mediilor de admitere 1 Mate-info.1269,76-6,69(9,95-7,06) 2 Şt. ale nat.128 9,79-7,08(9,69-7,16) 3 Filologie126 9,55-6,86(9,68-8,36) 4 Şt. sociale127 8,92-5,94(9,26-7,35)

53 53 / 81 Din cei 112 elevi admişi: 51 provin din Col. Naţ. “O. Goga”: - 15 la mate.-info., cu mediile cuprinse între 9,76 şi 7, la şt. naturii, cu mediile cuprinse între 9,79 şi 7, la filologie, cu mediile cuprinse între 9,55 şi 6, la şt. sociale, cu mediile cuprinse între 7,48 şi 6,26 26 de la Şc. Gen. “Liviu Rebreanu” Miercurea-Ciuc 2 de la Şc. Gen. “Teodor Chindea” Voşlobeni 6 de la Şc. Gen. Livezi 1 de la Lic. Teoretic “S. Nicolae” Gheorgheni 1 de la Şc. Gen. “O. C. Tăslăoanu” Bilbor 1 de la Şc. Gen “Martonffy Gyorgy” Cârţa 1 de la Şc. Gen. “Nagy Istvan” Misentea 23 din judeţul Bacău Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV F. Admiterea în clasa a IX-a de liceu

54 54 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV G. Admiterea în învăţământul superior Facultăţile unde sunt cuprinşi: Medicină Ştiinţe economice Biologie – ecologie Psihologie Medicină veterinară Drept Ştiinţe politice Administraţie publică Litere Ed. Fizică şi sport Matematică-informatică Ingineria mediului Academia de Poliţie Academia Militară Jurnalism Stomatologie Farmacie Politehnică Centre Universitare: Cluj, Bucureşti,Iaşi, Braşov, Sibiu, Tg. Mureş Total absolvenţi Admişi în învăţământul superior Admişi în învăţământul postliceal Încadraţi în muncă Alte situaţii (plecaţi în străinătate) (81,13%)3 (2,83%)10 (9,43%)7 (6,60%)

55 55 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV H. Olimpiadele şcolare DISCIPLINA DE ÎNV. PREMII ŞI MENŢIUNI FAZA JUDEŢEANĂFAZA NAŢIONALĂ MIIIIIIPART.MIIIIII Lb. şi lit. Rom Lb. engleză Lb. franceză Matematică Fizică Chimie Geografie Istorie Economie Logică şi arg Informatică Biologie TIC Ed. Civică Cultură civică Ol. Naţ. a Sportului Şcolar -- 2 Ec.de baschet băieţi, ec.de volei fete TOTAL

56 56 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic Elevii calificaţi la faza naţională a olimpiadelor şcolare IV H. Olimpiadele şcolare Nr. Crt. DisciplinaNumele şi prenumeleClasaPremii faza naţională Profesor coordonator 1Lb. RomânăKaracsony AndreeaX CParticipareGrădinariu N. 2ChimieBerendea NicolaeVIII AParticipareBuzatu D. 3 Fizică Mândru Iancu-CiprianXII AParticipareMiron G. 4Berendea NicolaeVIII AParticipareMiron G. 5Miron IoanaXI AParticiparePopa I. 6Lb. francezăFlorariu PaulaXI CParticipareEros M. 7David-Melinte AndradaX CMenţiuneEros M. 8MatematicăMândru Iancu-CiprianXII AMenţiune, medalie de bronz Ilie A.

57 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV H. Olimpiadele şcolare Nr. Crt. DisciplinaNumele şi prenumeleClas a Premii faza naţională Profesor coordonator 9GeografieAfilipoaie AloisIX CParticipareGalea A. 10 Istorie Tomolea Andrei Răzvan VIII AParticipareGrecu M. 11Dani JohannaXII CParticipareGrecu M. 12EconomieAndriesei AlexandruXII AParticiparePopa I. 13Logică şi argumentare Siriteanu DianaXI AMentiuneDudan Marius 14TICBanyai BotondIX CParticipareBojte D. 15Popa AndreeaIX CParticipareBojte D. 16Educaţie civicăCazacu Eduard Pavelescu Mădălina IV AParticipareDacău Elena 57 / 81

58 58 / 81 Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte Concursuri şcolare Concursul Naţional pe discipline “Smart “ – 200 participanţi – organizator la nivelul colegiului prof. Ilie Aurelian Locul I: - limba română: Petruţi M.(II A), Chirilă C.(III A), Vlasie R.(III B) Locul II: - matematică: Galea Ş.(II A), Galea M.(III A), Iftimie D.(V) - cultură generală: Pintilie A.(II A) Locul III: - limba română: Galea Ş.(II A), Pintilie A.(II A) - matematică: Dima B.(VI) Concursul “Să circulăm Corect!” – locul I clasa a IV-a A, locul II clasa a IV-a B – elevii au fost îndrumaţi de înv. Barabaş Iuliana, Elena Dacău, Violeta Craioveanu, Karacsony Iacob Concursul “Media Kinder” (clasele II-VI) Concursul Interjudeţean “Al. Papiu Ilarian” Tg.Mureş – Mândru-Iancu Ciprian(XII A) – prof. Ilie Aurelian Concursul interjudeţean “Mihai Viteazul” Sf.Gheorghe - locul I: Dima Bogdan(VI) - Locul III: Lare cristina(V) - Menţiune: Chirilă Alexandru(V), Strimbei Carla(VI), Cîmpeanu Oana(IX A), Miron Ioana(IX A), Mîndru-Iancu Ciprian(XII A), Truţă Alexandru(XII A) – prof.Szasz Dianna, prof. Dinu Anne-Mary, prof. Ilie Aurelian Concursul “90 de ani de la Marea Unire din 1918” – Bălan organizat de ISJ Harghita în colaborare cu Instituţia Prefectului – toţi elevii participanţi au fost evidenţiaţi – prof. Maria Grecu Concursul Naţional de muzică Folk “Toamna Baladelor” – Bucureşti – a participat eleva Balmoş Silvia – prof. Ionescu Mihaela

59 59 / 81 Concursul de interpretare “Talente pentru mileniul III” – Voşlobeni, locurile II şi III la ciclul gimnazial, locurile I şi II la ciclul liceal – prof. Ionescu Mihaela Olimpiada sportivă a elevilor de gimnaziu organizată de Consiliul Local  locul III echipa de baschet băieţi  locul I la 1500m Şchiopu Doru  locul II la ciclism Şchiopu Doru  locul II la ştafeta de 4x400m băieţi Şchiopu D., Nica S., Antochi M., Benchea C.  locul III la 100m Antochi Marius – prof. Dincă Liviu Concursul de proiecte “Îţi place sportul?” – în cadrul campaniei sociale pentru liceeni “Alcolul nu te face mare” – clasa XI-a C prof. Dincă Liviu, Alina Şerban Concursul Naţional “Mesajul meu antidrog” – locul II – grafică – faza naţională, eleva Cărămidaru Casiana(VIII A) prof. Barac Elena Festivalul Internaţional de Poezie „Mihai Eminescu” ediţia a VIII-a – 3 menţiuni – Diana Tudureanu XB, Ovidiu Parfeni XA, Andreea Karacsony XC Concursul Naţional „Cu viaţa mea apăr viaţa”- locul I la specialitatea Protecţie Chimică, Biologică, Radiologică şi Nucleară, prof Dincă Liviu Concursul Naţional „descoperă o lume sănătoasă” – locul I – Ovidiu Parfeni XA, locul II – Diana Tudureanu XB, menţiune – Gogu Alexandra IXB – prof. Filip Paul Concursul Foto organizat de Federaţia Organizaţiilor de Tineret Regiunea Ciuc – 3 elevi – prof. Galea Adriana Concursul Juvenes Translatores – 4 elevi – prof. Şerban Alina Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte Concursuri şcolare

60 60 / 81 Concursul de fotbal Cupa „Gheorghe Ola” – Robert Paliştan IIIA Concursul de împodobire a pomului de Crăciun organizat de Primăria M.Ciuc – clasa IV-a A – înv. Dacău Elena Concursul „Clasă în sărbătoare la a 90-a aniversare a Marii Uniri” – clasele premiate au fost: XC,XB,VIIIB,IIIB,IA Concursul Naţional de creaţie textilă „Junior Designer” organizat de Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial Iaşi – Florariu Paula XIC – prof. Barac Elena Concursul Naţional organizat de Junior Achievement – site de promovare a unei zone turistice- 3 elevi XI C – prof. Barac Elena Concursul Internaţional de desene „Always green, always blue” Polonia – 1 elev – prof. Barac Elena Concursul Naţional „Mai curat în jurul tău” – Artimex Sport România – prof. Galea Adriana, prof. Groza Irina, Grădinariu Nicoleta şi prof. Dumbravă Magdalena – clasele XD, XIC şi CLO Festivalul cântecului şi jocului popular românesc pentru copii „Cântec, joc şi voie bună” Sărmaş, Harghita – înv. Platon Aurelia Concursul Naţional de Poezie „Copiii României creează” organizat de IPJ Harghita – 2 elevi VA – prof. Croitor Laura Concurs de desene pe asfalt „În lumea copilăriei” – clasele I-IV – dir adj. Karacsony Iacob Concursul şcolar „Pentru un mediu curat” implementat de Active Watch – Agenţia de Monitorizare a Presei – Afilipoaie Alois IXC – prof. Galea Adriana Festivalul –Concurs de Muzică Folk „Voci tinere” Caracal organizat de MAN – Balmoş Silvia XIC Concursul „Ziua Europei” organizat de Consiliul Local – locul III – prof. Galea Adriana – echipajul colegiului va vizita în perioada 5 – 7 octombrie Parlamentul European de la Bruxelles Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte Concursuri şcolare

61 61 / 81 Concursul Naţional „Bipiloniada 2009” Organizaţia Naţională Cercetaşii României – patrula „Voiniceii” CLO – prof. Şerban Alina Olimpiada sportivă a elevilor de liceu organizată de Consiliul Local – atletism – 2 locuri I, 4 locuri II, 1 loc III – baschet locul II, - prof. Dincă Liviu Concursul „Noţiuni de bază în chimie” – locul I – echipajul CNOG – prof. Buzatu Doina şi prof. Kurcsakovszki Nicolina Olimpiada de Meşteşuguri 2009 – faza judeţeană - 32 locuri I, 14 locuri II, un loc III Olimpiada de Meşteşuguri 2009 – faza naţională: Premiul Special „Sfinţii Brâncoveni” – Suciu Andreea, locul I- Pagu Cătălin, locul I- Borşa Paula, locul I- Suciu Andreea, locul I -Voşloban Petruţa, locul I -Istrate Teodora Concursul Naţional „Icoana din sufletul copilului” – locul I – Dima Bogdan, locul I – Radu Roxana,locul I – Istrate Teodora, locul I – Tudureanu Ioana, locul II – Crăciun Alexandra, locul II – Drăguşanu Georgiana, premiul special Suciu Andreea şi premiul I – echipajul Judeţului Harghita Sesiunea de comunicări şi referate ale elevilor din cadrul „Zilelor Şcolii” - prof. Popa Ioan şi prof. Grecu Maria Cupa „Octavian Goga” baschet băieţi – prof. Dincă Liviu Campionatul de fotbal interclase - prof. Dincă Liviu Festivalul de Teatru ediţia a X-a – prof. Groza Irina, prof. Bogoş Georgeta Festivalul de Dans ediţia a XIV-a – prof. Dumbravă Magdalena, prof. Galea Adriana, prof. Şerban Alina, prof. Păncescu Ionel Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte Concursuri şcolare

62 62 / 81 Festivalul de Interpretare Muzicală „Bucuria muzicii” ediţia a IX-a – prof. Ionescu Mihaela, înv. Platon Aurelia Concursul „Inedit” ediţia a II-a – prof. Groza Irina, prof. Grecu Maria, prof. Kovacs Dorina şi prof. Bogos Georgeta Concursul de Desen „Primăvara din sufletul meu” – prof. Barac Elena Concursul de preselecţie „Dansez pentru tine” organizat de Protv la Piatra-Neamţ Elevii colegiului au participat la 60 de concursuri interclase, interşcoli, judeţene, naţionale (pe discipline, culturale, sportive etc) Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV I. Alte Concursuri şcolare

63 63 / 81 Raport privind starea învăţământului

64 64 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.1. Obiectivele urmărite şi direcţiile de acţiune V.2. Activităţi pe componente educaţionale V.3. Proiecte educative şi de parteneriat V.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică

65 65 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.1. Obiectivele urmărite în anul şcolar Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, respectul de sine şi faţă de alţii, respectarea drepturilor omului etc.; Întărirea parteneriatelor educaţionale existente şi promovarea altor relaţii de parteneriat – deschiderea şcolii spre comunitate, spre societate; Formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi în afara ei; Intensificarea spiritului de competiţie între elevi. Direcţii de acţiune Antrenarea grupurilor ţintă în desfăţurarea activităţilor; Organizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în funcţie de nevoile educative ale colectivelor de elevi şi în concordanţă cu priorităţile în educaţie la nivel local, judeţean şi naţional; Dezvoltarea proiectelor cultural-artistice, sportive, ecologice, de educaţie civică şi de promovare a sănătăţii; Asigurarea unei mobilităţi accentuate ale elevilor pentru schimburi profesionale de idei şi experienţe de viaţă Participarea elevilor la diferite activităţi competiţionale

66 66 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru respectarea valorilor culturale:  Programul dedicat Zilei de 1 Decembrie: Concursul de istorie “1 Decembrie – Un vis împlinit” Programul artistic cu grupul Andante; Festivalul de muzică uşoară “Talente pentru mileniul III” – locurile I, II, III şi menţiune Concursul Naţional “Unitate şi Prietenie” – Alba Iulia Expoziţie de desene “România Mare – 1918” cls. I-IV Expoziţie tematică “Cucuteni-Ariuşd”  Evocarea evenimentului “Unirea Principatelor Române” Program artistic – Muzeul Oltului şi Mureşului Superior – elevii claselor a IV-a

67 67 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru respectarea valorilor culturale:  Programul dedicat Zilei de 1 Decembrie: Programul artistic “Marea Unire – un vis împlinit” prof.Grecu Maria, prof. Bogoş Georgeta, prof. Groza Irina, înv. Platon Aurelia, prof. Grădinariu Nicoleta Concursul “Clasă în sărbătoare la a 90-a aniversare a Marii Uniri” – clasele câştigătoare: I A, III B, VIII B, X B, X C – înv. Pintilei Laura, înv. Lupu Melania, prof. Pop Ana, prof. Ionescu Mihaela, prof. Groza Irina Festivalul “Unitate şi Prietenie” – ediţia a 11-a – participare la acţiunile organizate la Alba-Iulia – 20 exploratori şi lideri Centru Local Orion Concursul judeţean ”1 Decembrie – Ziua Naţională a României” – Bălan - prof.Grecu Maria Programul festiv dedicat Marii Uniri organizat la Muzeul Oltului şi al Mureşului Superior Vizite la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni – expoziţia “Dacia preromană”

68 68 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale  Evocarea evenimentului “Unirea Principatelor Române” Simpozionil dedicat comemorării Unirii Principatelor – Casa Armatei “Răsunetul internaţional al Unirii Principatelor în presa europeană” – alocuţiune eleva Dani Johanna XII C, prof. Grecu Maria Sceneta “Cuza în legendele populare româneşti” – elevii cl.a VII-a B – prof. Nedea M. Programul artistic dedicat zilei de 24 Ianuarie – înv. Platon Aurelia Moment poetic eminescian – Centrul Cultural “Miron Cristea”  Comemorare “Mihai Eminescu” Moment liric “La steaua” CNOG, Centrul Cultural “Miron Cristea” – prof. Muncelean Livia, Grădinariu Nicoleta, Costea Valeriu Expoziţie aniversară “Mihai Eminescu” CNOG Concurs de desene inspirate din creaţia eminesciană Volumul omagial – Eminescu – creaţiile liceenilor Festivalul Internaţional de Poezie “Mihai Eminescu” – elevii claselor XA,XB,XC-prof. Grădinariu Nicoleta, Muncelean Livia  Programul “Tradiţii româneşti “ Colinde de Crăciun – clasele I-IV, grupul Andante, grupul elevilor de liceu, prof. Ionescu Mihaela, prof. Păncescu Ionel “Împreună să împodobim bradul de Crăciun” – clasele V A, V B – prof. Kovacs Dorina, prof. Dinu Anne-Mary Concursul de împodobire a pomului de Crăciun – Primăria Miercurea-Ciuc – clasa IV-a A – înv. Elena Dacău Festivalul cântecului şi jocului popular românesc pentru copii “Cântec, joc şi voie bună” – înv.Platon Aurelia

69 69 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru mediu:  Programul “Carta Pământului”:  Miting „Stop poluării” – clasele: XI A, XI B, XI C, XI D, X A, X C, IXC  Film de scurt metraj „Stop poluării” postat pe YouTube  Ecocalendarul „Stop poluării” – sensibilizarea opiniei publice cu privire la consecinţele încălzirii globale – prof.: Galea A., Groza I., Grădinariu N., Şerban A., Dudan M., Păncescu I.  Biodiversitatea - întâlnire cu Richard Schoenbohm – Agenţia pentru Protecţia mediului Harghita – clasele XI A, XI B, XI C – dir. Doru Dobreanu  Concursul “Mai curat în jurul tău” – Artinex Sport – România – clasele XD,XIC – prof. Galea Adriana, Grădinariu Nicoleta, dir.adj. Dumbravă Magdalena  Concursul “Pentru un mediu mai curat” – Agenţia de monitorizare a presei – 1elev – prof.Galea Adriana  Reciclarea deşeurilor – invitat Kemenes Ilona – Protecţia Mediului – XIB – prof. Kurcsakovski Nicolina  Camp ecologic – marcare de trasee turistice montane – Centrul Local Orion  Expoziţie de jucării din materiale refolosibile “Vrem să trăim într-un mediu sănătos” – înv. Lupu Melania  Proiectul educaţional “Ziua Mondială a Apei” – organizat de Asociaţia “Lumea Copiilor” – inst. Baciu Reka – clasa a III-a A  Proiectul “Oraşe poluate” – clasele gimnaziale

70 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru sănătate:  Concursul “Mesajul meu antidrog” locul II Faza naţională – grafică prof. Barac Elena  Ziua Naţională fără tutun Colaborare C.P.E.C.A. Harghita – activităţi de sensibilizare a tinerilor asupra efectelor nocive ale fumatului - clasele: X A, X B, XI C, XII C  Campanie împotriva consumului de alcool „Alcoolul nu te face mare” – masă rotundă, vizionare de filme, activităţi sportive Participare clasele: X A, X C, X D, XI A, XII B, XII E, organizator XI C – prof. Şerban Alina  “Riscul consumului de droguri ” – activitate de voluntariat în colaborare cu CPECA – clasa a XII-a A  Concurs de eseuri în cadrul proiectului „Alcoolul Inamicul Raţiunii” – Asociaţia pentru siguranţă comunitară şi antidrog România – filiala jud. Harghita  „Principalele E-uri prezente în alimentaţia noastră” - clasa XI B – prof Kurcsakovszki Nicolina – invitat ing. chimie alimentară Karacsony Mihaela  Activităţi de voluntariat “Crucea Roşie” – elevii clasei a X-a B  “Măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor de rabie” – dezbateri la clase  “Aplicarea politicilor de combatere a traficului şi consumului de droguri “ – Conferinţă judeţeană organizată de ANCCSR – CIADO – clasele IX C, X C – prof. Groza Irina, Barac Elena 70 / 81

71 71 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru o societate democratică:  Săptămâna educaţiei globale noiembrie 2008 – Interculturalitate şi spiritualitate Programul cultural artistic „Împreună în diversitate – să cunoaştem culturile altor popoare de pe glob” – forme de manifestare: dansuri, cântece, imagini, sceneta „ Five o clock Ceai” – prof. Andrei M, Eros M, Şerban A, Butaru AM, Drobotă G. Vizionarea filmului „O clasă divizată” – campanie împotriva discriminării – toate clasele – dir. adj. Dumbravă Magda,Neacsu D. Spectacolul ansamblurilor folclorice din cadrul cluburilor şi Palatului Copiilor – Casa de Cultură a Sindicatelor  Pentru o şcoală a implicării civice. Promovarea drepturilor civice la nivelul şcolii” – seminarul de instruire Piatra Neamţ – prof, Kovacs Dorina, Dir. adj. Dumbravă M, Dir. Dobreanu D.  Proiectul „Agenda Europa” – activităţi în cadrul orelor de consiliere şi orientare – clasele: IX C, X C, X D, XI A.  Activităţi în cadrul orelor de consiliere şi orientare: „Ce înseamnă să fii responsabil?”, „Respectul de sine”, „Prietenia” – clasa a VII-a A „Autoportret al comportării civilizate” – clasa a V-a B  Concursul “Ziua Europei“ – organizat de Consiliul local – locul III – excursie la Bruxelles – vizitarea Parlamentului European – clasa X C – prof. Galea Adriana  Proiectul “Schimburi interculturale într-o Europă Unită” – Gr.Şc. “Edmond Nicolau” Brăila

72 72 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Educaţia pentru securitate personală:  Programul “Fenomenul violenţei în şcoală” Programul de formare pentru elevi „Medierea conflictelor” – CNOG – CJAP – CCD – prof. Kovacs D, prof. Oproiu R. Întâlniri ale elevilor cu reprezentanţi ai Poliţiei de Proximitate, Inspectoratul de Jandarmi Harghita – dezbateri referitoare la fenomenul violenţei în general – clasele: VIII A, IX-XII. Actualizarea ROI – director Doru Dobreanu, dir. adj. Dumbravă M, Karacsony I.  Programul „Educaţia rutieră” – 13 oct. – Ziua Europeană a Siguranţei Rutiere „Copiii noştri trebuie protejaţi şi trebuie să se protejeze împotriva accidentelor rutiere ” – întâlnire cu agenţii Poliţiei Rutiere – clasele: I A, I B, V A, V B Concursul „Circulăm corect?!” – clasele IV A, IV B “Cauzele producerii accidentelor - viteza” - întâlnire cu agenţii Poliţiei Rutiere – clasele: XI B, XII D, XII E – dir.adj. Dumbravă Magda, dir. adj. Karacsony Iacob  Programul „Tineri în siguranţă pe internet” – promovarea unui mediu on-line mai sigur pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial, combaterea acţiunilor ilegale pe internet – inf. Bojte Daniel, dir. Doru Dobreanu  Exerciţiu de alarmare în caz de incendiu cu participarea a 880 de elevi şi 38 adulţi – dir. Doru Dobreanu, dir. adj. Karacsony Iacob  „Managementul inundaţiilor” – activităţi în cadrul orelor de consiliere şi orientare – toate clasele curs de zi – colaborare ISU OLTUL Miercurea Ciuc. - dir. adj. Karacsony Iacob  Concursul Naţional “Cu viaţa mea apăr viata” – locul Ila specialitatea “Protecţie Chimică, Biologică, Radiologică şi Nucleară – cl. XB – prof. Dincă Liviu

73 73 / 81 Dezvoltarea personalităţii şi a carierei  Proiectul „Companii virtuale pentru liceeni” – programul MATRA KAP – Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita – dir. adj. Dumbravă Magdalena  Proiectul „Managementul carierei” - modulul II – Instituţia Prefectului  Programe Junior Achivements de educaţie ecomomică şi socială Afaceri în turism – prof. Barac Elena  „Activităţi în cadrul orelor de consiliere şi orientare: “Motivaţia învăţării – scrisoare către fiul de împărat care nu vroia să înveţe să citească şi să scrie” – clasa a VI-a A „Disciplina - condiţie a reuşitei” – clasa VI A „Testul inimii – Cât de bine mă cunosc?” – V B „Medic, asistent – meseria viitorului” – VIII A „Calităţi, aptitudini şi cerinţe specifice meseriei de medic” – XI B Simularea unui interviu de angajare – XII A “Planul meu de viaţă” – XI B “Am un model de urmat?” – XI B  Bursa Şcolilor – Kovacs D., Oproiu R., Dumbravă D., Dobreanu D – elevii din clasele XIA, XIB, XC  Concursul Naţional de creaţie textilă “Junior Asigner” – Iaşi – 1 elev clasa XIC – prof. Barac Elena  Vizite la Administraţia Financiară în săptămâna “Porţilor deschise”  Bursa Profesiilor – clasele a XI-a şi a XI-a – CJAP – Kovacs Dorina, Oproiu Ramona V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale

74 74 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale Alte activităţi  Editarea revistei “Şcoala noastră” – articole pe probleme de istorie, folclor, critică literară  Editarea revistelor “Focus” şi “Gândurile Copilăriei”  Editarea Anuarului Şcolii  Vizită la Arhivele Naţionale ale Statului (IV A, IV B)  Participare la Spectacolul de circ Sandrini  Participare la spectacolul de teatru şi magie “La petrecere”  Activităţi în cadrul strategiei naţionale de acţiune comunitară Colectă de cărţi (de literatură de specialitate în domeniul metodicii şi pedagogiei, în domeniul tehnico-ştiinţific, al literaturii) pentru a sprijini Liceul “Mihai Eminescu” din Carapciu, Ucraina – colectivul cadrelor didactice, dir. Doru Dobreanu  Vizionarea spectacolului “Iona” – clasele a XI-a şi a XII-a  Balul Dovleceilor – consiliul elevilor  Petreceri de Halloween – clasele V B, VII A  Balul Bobocilor – clasele a XII-a  Balul Fulgilor de Nea – clasele a IX-a  Festivalul Luminii 2008 – Centrul Local Orion  Balul Maturandus – clasa a XI-a

75 75 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.2. Activităţi pe componente educaţionale  Concursul Juvenes Translatores – 4 elevi – prof. Şerban Alina  Concursul Euroscola “50 de ani de Parlament European prin prisma tratatului de la Lisabona” – elevii din clasele XII B, XII A, XC – prof. Şerban Alina, prof. Dudan Marius, prof. Galea Adriana  Concursul “Scrisoare pentru Moş Crăciun” – clasele I-IV – eleva Arhire Magda (XI A)  Festivalul spiriduşilor de Crăciun - clasele XIC, VII A  Excursii tematice: II A, III A, III B, IV A, V A,VIII A, VIII B, VII B,V B, VI A, XI C, X A, X C, XI B, IX B, IX D – profesorii: Muncelean L, Pop A, Nedea M, Dinu AM, Szasz D, Dincă L, Măciucă A, Kurcsakovszki N, Voşloban C, Galea A, Filip P, Dudan M, Kovacs D., Groza I., Baciu R., Craioveanu V., Dacău E., Lupu M.  Festivalul de teatru ediţia a X-a  Festivalul de dans ediţia a XIV-a  Festivalul de Interpretare Muzicală “Bucuria Muzicii” ediţia a IX-a  Concursul “Inedit”  Campionate sportive: baschet, fotbal  Sesiune de comunicări şi referate pentru elevi

76 76 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.3. Proiecte educative şi de parteneriat 1. Proiectul “Mesajul meu antidrog” – CPECA Harghita; 2. Proiectul “Tratarea conflictelor prin mediere – elevul mediator” – CNOG, CJAP, CCD; 3. Programul Junior Achievement de educaţie economică şi socială; 4. Proiectul ecologic “Stop poluării” – Programul educativ “ Carta Pământului”; 5. Proiectul “Alcoolul nu te face mare” – MECI, IGP România 6. Proiectul “Agenda Europa” – Fundaţia Generation Europe 7. Proiectul “Paşi în viitor” – Proiectul “Pentru o şcoală a implicării civice. Promovarea drepturilor civice la nivelul şcolii” – Centrul Educaţia Proiectul “Virtual company” – proiectul MATRA-KAP – Agenţia de dezvoltare Judeţeană Harghita 9. Proiectul “Managementul carierei” – modului II – Instituţia Prefectului 10. Proiectul “Tineri în siguranţă pe internet” 11. Proiectul european “Lands of adventure” – temerarii CLO 12. Proiectul educativ “Oraşe poluate” – clasele V A, XI A 13. Proiectul “Baba iarna intră-n sat” – clasele a IV-a 14. Proiectul “Mai întâi caracterul” 15. Proiectul educaţional “Eminescu şi copiii” – clasa III B

77 V. Aspecte ale activităţii educative V.3. Proiecte educative şi de parteneriat 16. Proiectul “Alcoolul inamicul raţiunii” – ASCA 17. Programul european “Educaţia Globală” – “Interculturalitate şi spiritualitate” 18. Proiectul de parteneriat “Schimburi interculturale într-o Europă Unită” – Gr. Şc. Edmond Nicolau Brăila 19. Proiectul “Şcoala Mileniului III” – CPECA – Harghita 20. Proiectul “Mai curat în jurul tău” – Artimex România 21. Proiectul “Alaemă falsă – Pericol public” – ASCA, Direcţia Judeţeană de Informaţii Harghita 22. Proiectul “Respectă-ţi semenii!” – ASCA, CPECA Harghita 23. Proiectul de educaţie interculturală “Cunoaştere şi prietenie” – Şc. Gen. “Joszef Attila” M-Ciuc 24. Proiectul “Ziua Naţională fără tutun”- CPECA Harghita 25. Lifelong Learning Programme Comenius – Comenius assistantships 77 / 81

78 78 / 81 V. Aspecte ale activităţii educative V.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică Activităţi pentru elevi: Consiliere, terapie şi corecţie individuală – 17 elevi; 25 ore. Consiliere de grup cu tematica “Comunicare nonviolentă”, “Orientare şcolară şi profesională” – 7 grupuri (47 elevi, 44 ore); Activităţi tematice la orele de dirigenţie – 48 ore Orientare şcolară şi profesională – clasele: VIIIA, VIIIB, XIB, XID, XIIC, XIIB, XIID Autocunoaştere – clasele: VIIIA, XIB, VIIA, XIIE Educaţie sexuală – clasa X B Educaţia pentru valori Comunicare Test sociometric Activităţi pentru cadrele didactice: - Consiliere individuală – 14 cadre didactice; - Activităţi tematice: Jocuri şi activităţi pentru orele de dirigenţie – 2 ore – 16 diriginţi - Comunicare nonviolentă – 2 ore Activităţi pentru părinţi: -Consiliere individuală – 14 părinţi; - Activităţi tematice – Metode şi tehnici de educare a copilului de 3-12 ani – 2 ore, 2 părinţi, clasa a II-a B; - Activitate comună părinţi-copii Alte activităţi: - Plaining familial – clasa X B, 3 grupe - Testarea elevilor cu probleme de învăţare: 20 elevi - Interasistenţă – 6 ore (VA, IA, IB, IXB) - Proiectul “Paşi spre viitor” - Validare Repere Fundamentale pentru Educaţie timpurie - Conferinţa Naţională a Consiliilor Elevilor – Deva – eleva Beţa Paula- XA

79 79 / 81 Raport privind starea învăţământului

80 80 / 81 Cap. IV – Din activitatea financiar-administrativă Analiza se referă la anul şcolar Trimestrul IV – an financiar Buget local: Cheltuieli de personal: lei - cheltuieli care nu includ avansul pe decembrie Cheltuieli materiale : utilităţi (gaz, lumină, apă, canal) lei obiecte de inventar – lei - utilitare microbuz, mobilier sala profesorală, traverse sală profesorală, frigider, ustensile şi robot bucătărie, 10 monitoare, aspirator Alte cheltuieli : burse sociale, de studiu şi merit lei

81 81 / 81 Cap. IV – Din activitatea financiar-administrativă Venituri : încasări – lei proveniţi din: mese servite, regie cantină, taxă internat, chirii Plăţi – lei pentru alimente, cotă parte utilităţi, materiale etc Subvenţii pentru internat şi cantină – 8000 lei pentru utilitîţi, fonduri cheltuite în totalitate Buget republican: laborator AEL - active fixe corporale – (server+25 staţii) – primite cu titlu gratuit - active fixe necorporale – (lecţii, licenţe) fond de carte – lei – repartizaţi pe catedre şi cheltuiţi în totalitate pentru dotarea bibliotecii Investiţii: Reabilitarea termică Corp Principal şi Reabilitare sală de sport (proiectare) – ,00 lei – cheltuieli prntru execuţie

82 82 / 81 Cap. IV – Din activitatea financiar-administrativă Trimestrul I, II, III an financiar 2008 – buget local Cheltuieli de personal – lei, include salar lunadecembrie 2008, premiu anual pe 2008, datorii către Bugetul Statului din 2008 Cheltuieli materiale: Utilităţi (gaz, lumină, apă-canal, gunoi etc) – lei Obiecte de inventar – nu ne-au fost alocate fonduri Reparaţii curente: - igienizare şi reparaţii – ,56 lei – materiale, manoperă proprie - montare hidrofor – 3.880,29 lei – în curs de execuţie - reparaţii la acoperiş, învelitori şi burlane – 2.781,43lei - înlocuire conductă apă potabilă – 1.610,42 lei - manoperă proprie - reparaţii instalaţii sanitare sala de sport – 1.854,75 lei - manoperă proprie - hidroizolaţii acoperiş plat cantină – 3.864,70 lei - manoperă proprie - refacere protecţie teren sport– 3.095,60 lei - manoperă – resurse proprii Alte cheltuieli: - burse sociale, studii, merit – lei Reparaţii datorate unor situaţii de urgenţă: - reautorizare periodică centralătermică – 2516 lei - verificare, reglare supape de siguranţă conform ISCIR – 710,43 lei - reparaţii conductă apă rece atelier – 540,77 lei - verificare tehnică periodică centralătermică conform legislaţiei – 265 lei

83 83 / 81 Cap. IV – Din activitatea financiar-administrativă Venituri : Încasări – lei din mese servite, regie cantină, taxe internat, chirii, etc Plăţi – lei pentru alimente, cota parte utilităţi, materiale, etc. Subvenţii internate şi cantine – lei pentru utilităţi Buget republican: cheltuieli de personal (bac, teze unice) – lei Burse – lei din care : lei pentru elevii din Republica Moldova şi lei bani de liceu Program 200 Euro – 200 Euro beneficiari 3 elevi din 6 dosare depuse Alte venituri - proiectul “Zilele şcolii” – lei Consiliul local pentru acţiunile organizate

84 84 / 81 Vă mulţumim tuturor pentru activitatea desfăşurată în anul precedent şi vă dorim un an plin de succese şi împliniri pe plan profesional şi financiar. Director, Prof. Dobreanu Doru Concept, tehnoredactare şi realizare, Dir. Adj. Prof. Magdalena Dumbravă Inf. Ec. Daniel Bőjte Prof. Dan Neacşu

85 85 / 81

86 86 / 81


Download ppt "1 / 81. 2 / 81 Colegiul Naţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc."

Similar presentations


Ads by Google