Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nhạc : PHẠM ANH DŨNG ta về đôi lúc đêm đang tới tìm thấy trong thơ khúc nguyệt cầm Hư ảo nào như hư ảo trăng Em đàn cung nguyệt hát cung vân.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nhạc : PHẠM ANH DŨNG ta về đôi lúc đêm đang tới tìm thấy trong thơ khúc nguyệt cầm Hư ảo nào như hư ảo trăng Em đàn cung nguyệt hát cung vân."— Presentation transcript:

1

2 Nhạc : PHẠM ANH DŨNG

3 ta về đôi lúc đêm đang tới tìm thấy trong thơ khúc nguyệt cầm Hư ảo nào như hư ảo trăng Em đàn cung nguyệt hát cung vân

4 Hư ảo nào như hư ảo mây em cười trong nắng áo trong tay

5 ta nhớ mơ hồ mây trắng bay thơ trong tà áo em trong gió

6 Hư ảo nào như hư ảo ai sương mờ giăng lối lá bay bay

7 em như huyền hoặc đời như mộng ta lạc đường vào chốn liêu trai

8 Hư ảo nào như hư ảo em tiếng cười khô đọng những thân quen

9 đời xưa ta nhớ mây chiều gió còn lúc bây giờ ta nhớ em

10 Hư Ảo Trăng Hư ảo nào như hư ảo trăng Em đàn cung nguyệt hát cung vân ta về đôi lúc đêm đang tới tìm thấy trong thơ khúc nguyệt cầm Hư ảo nào như hư ảo mây em cười trong nắng áo trong tay thơ trong tà áo em trong gió ta nhớ mơ hồ mây trắng bay Hư ảo nào như hư ảo ai sương mờ giăng lối lá bay bay em như huyền hoặc đời như mộng ta lạc đường vào chốn liêu trai Hư ảo nào như hư ảo em tiếng cười khô đọng những thân quen đời xưa ta nhớ mây chiều gió còn lúc bây giờ ta nhớ em Ca sĩ : MAI HƯƠNG Hòa âm : DUY CƯỜNG Thơ : NGUYÊN SA Nhạc : PHẠM ANH DŨNG (Bài hát này được trích từ CD Đưa Người Về Phương Đông – Tình Ca Phạm Anh Dũng)

11 Hư ảo nào như hư ảo ai sương mờ giăng lối lá bay bay

12 em như huyền hoặc đời như mộng ta lạc đường vào chốn liêu trai

13 Hư ảo nào như hư ảo em tiếng cười khô đọng những thân quen

14 đời xưa ta nhớ mây chiều gió còn lúc bây giờ ta nhớ em !

15


Download ppt "Nhạc : PHẠM ANH DŨNG ta về đôi lúc đêm đang tới tìm thấy trong thơ khúc nguyệt cầm Hư ảo nào như hư ảo trăng Em đàn cung nguyệt hát cung vân."

Similar presentations


Ads by Google