Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

re;jhjhuh;fspd; tptuq;fis Jy;ypakhf eph;tfpj;jy;. tN:y; bra;a ntz;oa bjhif gw;wpa Detailed Reports. jkpH; bkhHpapy; Quick Help trjp. midj;J tptuq;fSf;Fk;

Similar presentations


Presentation on theme: "re;jhjhuh;fspd; tptuq;fis Jy;ypakhf eph;tfpj;jy;. tN:y; bra;a ntz;oa bjhif gw;wpa Detailed Reports. jkpH; bkhHpapy; Quick Help trjp. midj;J tptuq;fSf;Fk;"— Presentation transcript:

1

2

3

4 re;jhjhuh;fspd; tptuq;fis Jy;ypakhf eph;tfpj;jy;. tN:y; bra;a ntz;oa bjhif gw;wpa Detailed Reports. jkpH; bkhHpapy; Quick Help trjp. midj;J tptuq;fSf;Fk; jkpHpy; 60 f;Fk; nkw;gl;l Report trjp. Pre Bill Report trjp. epWtd fzf;Ffis eph;tfpf;f vspa Kiwapy; Account trjp. Link bjhif fzf;Ffis eph;tfpj;jy;. epWtdj;jpd; Kd;ndw;wj;ij mwpa 2D & 3D Graph trjp. gzpahsh;fspd; gzpj;jpwid fz;lwpa[k; trjp. Windows ia Reinstall bra;j gpwF Key,y;yhky; bray;gLk; jpwd;. re;jhjhuh;fSf;F SMS mDg;g[k; trjp. (Billing, Due Alert, etc.)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Cable Soft bkd;bghUis bjhlq;f gad;gLk; gotk;

16 g[jpjhf xU Cu; bgaiu nrh;f;f,e;j gotk; gad;gLfpwJ.

17 g[jpjhf xU bjU bgaiu nrh;f;f,e;j gotk; gad;gLfpwJ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 xt;bthU tUlj;jpw;Fk; rpwg;g[ mwpf;if 9 tifahd Graph trjp. jkpH; kw;Wk; Mq;fpyj;jpy; bkd;bghUs; fpilf;fpwJ. on line Service trjp. gzpahsh;> bjU> Ch; bgah; K:yk; jdpj;jdp Report trjp Kw;wpYk;,ytrkhd Update trjp.

73

74


Download ppt "re;jhjhuh;fspd; tptuq;fis Jy;ypakhf eph;tfpj;jy;. tN:y; bra;a ntz;oa bjhif gw;wpa Detailed Reports. jkpH; bkhHpapy; Quick Help trjp. midj;J tptuq;fSf;Fk;"

Similar presentations


Ads by Google