Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Exemple d’AF Necessitat del model, així com de la rotació.

Similar presentations


Presentation on theme: "Exemple d’AF Necessitat del model, així com de la rotació."— Presentation transcript:

1 Exemple d’AF Necessitat del model, així com de la rotació

2 GET FILE='I:\3334\12084\Dades\cis1542.sav'. FACTOR /VARIABLES ardanza alzaga carrillo fraga gonzalez guerra iglesias pujol roca suarez /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ardanza alzaga carrillo fraga gonzalez guerra iglesias pujol roca suarez /PRINT INITIAL EXTRACTION /PLOT ROTATION /CRITERIA FACTORS(2) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /ROTATION NOROTATE /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION. CP:

3 Sense girar

4 FACTOR /VARIABLES ardanza alzaga carrillo fraga gonzalez guerra iglesias pujol roca suarez /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ardanza alzaga carrillo fraga gonzalez guerra iglesias pujol roca suarez /PRINT INITIAL EXTRACTION /PLOT ROTATION /CRITERIA FACTORS(2) ITERATE(25) /EXTRACTION PAF /ROTATION NOROTATE /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION. Anàlisi Factorial

5

6 FACTOR /VARIABLES ardanza alzaga carrillo fraga gonzalez guerra iglesias pujol roca suarez /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ardanza alzaga carrillo fraga gonzalez guerra iglesias pujol roca suarez /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION /PLOT ROTATION /CRITERIA FACTORS(2) ITERATE(25) /EXTRACTION PAF /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION.

7

8 Puntuacions factorials


Download ppt "Exemple d’AF Necessitat del model, així com de la rotació."

Similar presentations


Ads by Google