Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 FiÉÏ (Tissue ). 2 AÉmÉhÉ MüÉrÉ ÍzÉMühÉÉU AÉWûÉåiÉ ? FiÉÏ qWûhÉeÉå MüÉrÉ ? mÉëÉhrÉÉÇcrÉÉ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU uÉlÉxmÉiÉÏÇcrÉÉ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 FiÉÏ (Tissue ). 2 AÉmÉhÉ MüÉrÉ ÍzÉMühÉÉU AÉWûÉåiÉ ? FiÉÏ qWûhÉeÉå MüÉrÉ ? mÉëÉhrÉÉÇcrÉÉ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU uÉlÉxmÉiÉÏÇcrÉÉ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU."— Presentation transcript:

1 1 FiÉÏ (Tissue )

2 2 AÉmÉhÉ MüÉrÉ ÍzÉMühÉÉU AÉWûÉåiÉ ? FiÉÏ qWûhÉeÉå MüÉrÉ ? mÉëÉhrÉÉÇcrÉÉ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU uÉlÉxmÉiÉÏÇcrÉÉ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU

3 3 FiÉÏ qWûhÉeÉå MüÉrÉ ? xÉeÉÏuÉ Wåû mÉåzÉÏmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsÉå AxÉiÉÉiÉ LMümÉåzÉÏrÉ eÉÏuÉ ESÉ: AÍqÉoÉÉ, YsÉÉåUåsÉÉ LMüÉcÉ mÉåzÉϲÉUå xÉuÉï MüÉrÉåï MåüsÉÏ eÉÉiÉÉiÉ oÉWÒûmÉåzÉÏrÉ eÉÏuÉ ESÉ: qÉÉlÉuÉ, uÉlÉxmÉiÉÏ mÉåzÉÏÇcrÉÉ xÉqÉÔWûÉqÉÉTïüiÉ xÉuÉï MüÉrÉåï MåüsÉÏ eÉÉiÉÉiÉ FiÉÏ qWûhÉeÉå oÉWÒûmÉåzÉÏrÉ eÉÏuÉÉiÉÏsÉ xÉqÉÉlÉ UcÉlÉÉ AxÉhÉÉîrÉÉ uÉ xÉqÉÉlÉ MüÉrÉï MüUhÉÉîrÉÉ mÉåzÉÏÇcÉÉ xÉqÉÔWû xÉeÉÏuÉÉÇqÉkrÉå ÌlÉUÌlÉUÉtrÉÉ mÉëMüÉUcrÉÉ FiÉÏ LMüqÉåMüÉzÉÏ ÍqÉVÕûlÉ AuÉrÉuÉ oÉlÉiÉÉiÉ uÉ Wåû AuÉrÉuÉ ÍqÉVÕûlÉ AuÉrÉuÉ xÉÇxjÉÉ iÉrÉÉU WûÉåiÉÉiÉ ESÉ: mÉcÉlÉxÉÇxjÉÉ, U£üÉÍpÉxÉUhÉxÉÇxjÉÉ... mÉåzÉÏFiÉÏAuÉrÉuÉAuÉrÉuÉ xÉÇxjÉÉxÉeÉÏuÉ uÉlÉxmÉiÉÏ AÉÍhÉ mÉëÉhÉÏ rÉÉÇcrÉÉ MüÉrÉÉïiÉ TüUMü AxÉiÉÉå qWûhÉÔlÉ irÉÉÇcrÉÉ FiÉÏÇcrÉÉ UcÉlÉåiÉWûÏ TüUMü AÉRVûiÉÉå

4 4 mÉëÉhrÉÉÇcrÉÉ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU xÉUsÉ FiÉÏ eÉOûÏsÉ FiÉÏ AÍpÉxiÉU FiÉÏ xÉUsÉ mÉOûOûçMüÐ AÍpÉxiÉU xiÉUÏiÉ mÉOûOûçMüÐ AÍpÉxiÉU xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU UÉåqÉMü xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU bÉlÉÉpÉÃmÉ AÍpÉxiÉU aÉëÇÍjÉsÉ AÍpÉxiÉU xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏ AxjÉÏ U£ü AÎxjÉoÉÇkÉ xlÉÉrÉÔU‹Ô MüÉxjÉÏ ÌuÉUsÉ FiÉÏ cÉUoÉÏrÉÑ£ü FiÉÏ cÉåiÉÉ FiÉÏ xlÉÉrÉÔ FiÉÏ mÉOûOûçûMüÐ xlÉÉrÉÔ AmÉOûOûçûMüÐ xlÉÉÄrÉÔ mÉËUWØûS xlÉÉrÉÔ (LMüÉcÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsrÉÉ) (AlÉåMü mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsrÉÉ)

5 5 AÍpÉxiÉU FiÉÏ (Epithelial Tissue) AÍpÉxiÉU FiÉÏ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ SÉOûÏuÉÉOûÏcÉÏ; LMüqÉåMüÉxÉ ÍcÉMüOÕûlÉ; LMü xÉsÉaÉ xiÉU MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ iuÉcÉÉ, iÉÉåÇQûÉcrÉÉ AÉiÉÏsÉ xiÉU, U£üuÉÉÌWûlrÉÉÇcÉå xiÉU, TÑümTÑüxÉÉiÉÏsÉ uÉÉrÉÑMüÉåzÉÉcÉÉ xiÉU MüÉrÉï ÌuÉÌuÉkÉ AuÉrÉuÉÉÇcÉå xÉÇU¤ÉhÉ : oÉɽ mÉSÉjÉÉïÇmÉÉxÉÔlÉ, ÎeÉuÉÉhÉÔÇmÉÉxÉÔlÉ ESÉ: iuÉcÉåqÉÑVåû WûÉåhÉÉUå zÉUÏUÉcÉå xÉÇU¤ÉhÉ zÉUÏUÉiÉÏsÉ CÇÌSìrÉxÉÇxjÉÉ uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ PåûuÉhÉå oÉɽ mÉrÉÉïuÉUhÉ AÉÍhÉ zÉUÏUÉiÉÏsÉ CÇÌSìrÉå rÉÉqÉkrÉå mÉSÉjÉÉïÇcÉÏ SåuÉÉhÉbÉåuÉÉhÉ

6 6 AÍpÉxiÉU FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU xÉUsÉ mÉOûOûçMüÐ AÍpÉxiÉU ( Simple squamous tissue) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: oÉÉUÏMü, cÉmÉšÉ; lÉÉeÉÔMü AxiÉU iÉrÉÉU MüUiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: U£üuÉÉÌWûlrÉÉiÉÏsÉ xiÉU, TÑümTÑüxÉÉiÉÏsÉ uÉÉrÉÑMüÉåzÉ, A³ÉlÉÍsÉMüÉ uÉ iÉÉåÇQûÉcÉå AÉiÉÏsÉ xiÉU MüÉrÉï: PûUÉÌuÉMü mÉSÉjÉÉïÇcÉå uÉWûlÉ xiÉUÏiÉ mÉOûOûçMüÐ AÍpÉxiÉU (Stratified squamous tissue) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: LMüÉuÉU LMü AxÉå AlÉåMü jÉU MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: iuÉcÉåcÉÉ oÉɽ xiÉU MüÉrÉï: zÉËUUÉcÉå xÉÇU¤ÉhÉ xÉUsÉ mÉOûOûçMüÐ AÍpÉxiÉU xiÉUÏiÉ mÉOûOûçMüÐ AÍpÉxiÉU ÌuÉÌuÉkÉ xiÉU MåÇüSìMü xiÉUÏiÉ mÉOûOûçMüÐ AÍpÉxiÉU xÉÔ¤qÉSÍzÉïMåüiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉîrÉÉ xiÉUÏiÉ mÉOûOûçMüÐ AÍpÉxiÉU FiÉÏ (300 X)

7 7 AÍpÉxiÉU FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU (Columnar epithellium) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: xiÉÇpÉÉxÉÉUZrÉÉ UcÉsÉåsrÉÉ sÉÉÇoÉ mÉåzÉÏ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: A³ÉlÉÍsÉMåücÉÉ AÉiÉÏsÉ xiÉU MüÉrÉï: mÉÉcÉMüUxÉ ò uÉhÉå, mÉcÉlÉ fÉÉsÉåsrÉÉ A³ÉÉiÉÏsÉ mÉÉåwÉSìurÉÉÇcÉå zÉÉåwÉhÉ UÉåqÉMü xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU (Ciliated columnar epithellium) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: mÉåzÉÏÇlÉÉ MåüxÉÉxÉÉUZÉÏ UÉåqÉMåü AxÉiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: µÉxÉlÉqÉÉaÉï MüÉrÉï: zsÉåwqÉsÉ SìurÉ ( Mucous) uÉ WûuÉÉ mÉÑRåû RûMüsÉhÉå UÉåqÉMåü µÉÉxÉlÉÍsÉMåüiÉÏsÉ UÉåqÉMü xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU UÉåqÉMåü zsÉåwqÉsÉ SìurÉ UÉåqÉMüɲÉUå zsÉåwqÉsÉ SìurÉÉcÉå uÉWûlÉ xiÉÇpÉÏrÉ mÉåzÉÏ MåÇüSìMü xÉÔ¤qÉSÍzÉïMåüiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉîrÉÉ mÉÉåOûÉiÉÏsÉ xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU FiÉÏ (1300 X)

8 8 AÍpÉxiÉU FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU bÉlÉÉpÉÃmÉ AÍpÉxiÉU ( Cuboidal epithellium) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: bÉlÉÉMüØÌiÉ mÉåzÉÏ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: uÉØû‚ülÉÍsÉMüÉÇcÉÉ AÉiÉÏsÉ xiÉU uÉ sÉÉVûaÉëÇjÉÏÇcrÉÉ lÉÍsÉMüÉ MüÉrÉï:qÉÑ Ìm iÉÏs É EmÉrÉÑ£ü bÉOûMüÉÇcÉå zÉÉåwÉhÉ, sÉÉVåûcÉå xÉëuÉhÉ aÉÇëÍjÉsÉ AÍpÉxiÉU (Glandular epithellium) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ:AÍpÉxiÉU FiÉÏÇcrÉÉ AÉiÉsrÉÉ oÉÉeÉÔxÉ bÉQrÉÉ mÉQÕûlÉ oÉWÒûmÉåzÉÏrÉ aÉëÇÇjÉÏ iÉrÉÉU WûÉåiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: iuÉcÉåiÉÏsÉ bÉÉqÉ, iÉåsÉSìurÉ iÉrÉÉU MüUhÉÉîrÉÉ aÉëÇjÉÏ MüÉrÉï: bÉÉqÉ, iÉåsÉSìurÉ, zsÉåwÉqÉsÉ SìurÉ C. xÉëuÉhÉå bÉlÉÉpÉÃmÉ AÍpÉxiÉU aÉëÇÍjÉsÉ AÍpÉxiÉU MåÇüSìMü xÉëuÉhÉÉîrÉÉ mÉåÍzÉMüÉ

9 9 xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏ xÉUsÉ FiÉÏ eÉOûÏsÉ FiÉÏ AÍpÉxiÉU FiÉÏ xÉUsÉ mɏûMüÐ AÍpÉxiÉU xiÉUÏiÉ mɏûMüÐ AÍpÉxiÉU xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU UÉåqÉMü xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU bÉlÉÉpÉÃmÉ AÍpÉxiÉU aÉëÇÍjÉsÉ AÍpÉxiÉU xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏ AxjÉÏ U£ü AÎxjÉoÉÇkÉ xlÉÉrÉÔU‹Ô MüÉxjÉÏ ÌuÉUsÉ FiÉÏ cÉUoÉÏrÉÑ£ü FiÉÏ cÉåiÉÉ FiÉÏ xlÉÉrÉÔ FiÉÏ mɏûMüÐ xlÉÉrÉÔ AmɏûMüÐ xlÉÉÄrÉÔ mÉËUWØûS xlÉÉrÉÔ (LMüÉcÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsrÉÉ) (AlÉåMü mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsrÉÉ)

10 10 xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏ (Connective tissue) xÉuÉÉïiÉ eÉÉxiÉ mÉëqÉÉhÉÉiÉ AÉRûVûhÉÉîrÉÉ uÉ eÉÉxiÉ ÌuÉÌuÉkÉiÉÉ SÉZÉÌuÉhrÉÉîrÉÉ FiÉÏ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ SÉålÉ mÉåzÉÏÇcrÉÉ qÉkrÉå ÌlÉeÉÏïuÉ mÉSÉjÉÉïlÉå oÉlÉsÉåsÉå AÉkÉÉUMü (Non-living extra-cellular matrix) AxÉiÉå AÉkÉÉUMüÉqÉkrÉå mÉåzÉÏ ÂiÉsÉåsrÉÉ AxÉiÉÉiÉ AÉkÉÉUMü eÉåsÉÏxÉSØzÉ SìuÉÃmÉ, SÉOû ÌMÇüuÉÉ SØRû AxÉiÉå AÉkÉÉUMüÉcÉå xuÉÃmÉ, bÉlÉiÉÉ uÉ mÉëqÉÉhÉ xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏcrÉÉ MüÉrÉÉïlÉÑxÉÉU PûUiÉå MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ? AxjÉÏ (WûÉQåû), AxjÉÏlÉÉ LMüqÉåMüÉzÉÏ uÉ xlÉÉrÉÔzÉÏ eÉÉåQûhÉÉUå oÉÇÇkÉ, cÉUoÉÏ, U£ü... MüÉrÉï CiÉU EiÉÏÇlÉÉ AÉkÉÉU SåhÉå, irÉÉÇcÉå xÉÇU¤ÉhÉ MüUhÉå, irÉÉÇlÉÉ LMüqÉåMüÉzÉÏ eÉÉåQûhÉå

11 11 xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU : AxjÉÏ AxjÉÏ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: MäüÎszÉrÉqÉ uÉ TüÊxTüUxÉcrÉÉ xÉÇrÉÑaÉÉmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsrÉÉ AÉkÉÉUMüÉiÉ bÉOûOèû ÂiÉsÉåsrÉÉ AxjÉÏmÉåzÉÏ (Osteocytes) É MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: WûÉQûÉqÉkrÉå MüÉrÉï: zÉUÏUÉcÉÏ AÉkÉÉUcÉÉæMüOû oÉlÉÌuÉhÉå, xlÉÉrÉÇÔlÉÉ bÉOûOèû kÉÃlÉ PåûuÉhÉå, AuÉrÉuÉÉÇlÉÉ xÉÇU¤ÉhÉ SåhÉå (ESÉ: qÉåÇSÕcÉÏ MüuÉOûÏ), U£ümÉåzÉÏ ÌlÉqÉÉïhÉ MüUhÉå, MäüÎszÉrÉqÉ uÉ TüÊxTüUxÉcÉÉ xÉÉPûÉ MüUhÉå AxjÉÏmÉåzÉÏ AÉkÉÉUMü xÉÔ¤qÉSÍzÉïMåüiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÉ WûÉQûÉcÉÉ MüÉOûNåûS (70 x)

12 12 xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU : U£ü U£ü : SìuÉÃmÉÏ xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: SìèuÉÃmÉ AÉkÉÉUMüÉiÉ (qWûhÉeÉåcÉ U£üSìuÉÉiÉ) sÉÉåÌWûiÉ U£üMüÍhÉMüÉ, µÉåiÉU£üMüÍhÉMüÉ AÉÍhÉ U£ümÉÌOûOûçûMüÉ rÉÉ mÉåzÉÏ AxÉiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: U£üüuÉÉÌWûlrÉÉqÉkrÉå MüÉrÉï: A³ÉÉiÉÏsÉ mÉÉåwÉSìurÉå, uÉÉrÉÔ, xÉÇmÉëåUMåü, OûÉMüÉuÉÔ mÉSÉjÉï rÉÉÇcÉå zÉUÏUÉcrÉÉ ÌuÉÌuÉkÉ pÉÉaÉÉMüQåû uÉWûlÉ MüUhÉå µÉåiÉU£üMüÍhÉMüÉ sÉÉåÌWûiÉU£üMüÍhÉMüÉ µÉåiÉU£üMüÍhÉMüÉ U£üSìuÉ xÉÔ¤qÉSÍzÉïMåüiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÉ U£üÉcÉÉ jÉåÇoÉ (1500Ä x)

13 13 xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU AÎxjÉoÉÇkÉ ( Ligament) AÉÍhÉ xlÉÉrÉÔ U‹Ô (Tendons) AÎxjÉoÉÇkÉ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: iÉÇiÉÑqÉrÉ, sÉuÉÍcÉMü AÉÍhÉ qÉeÉoÉÔiÉ AÉkÉÉUMüÉiÉ ÂiÉsÉåsrÉÉ mÉåzÉÏü MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: SÉålÉ WûÉQåû ÎeÉjÉå eÉÉåQûsÉÏ eÉÉiÉÉiÉ ÌiÉjÉå ESÉ: AÎxjÉoÉÇkÉÉcrÉÉ ²ÉUå WûÉiÉÉcrÉÉ oÉÉåOûÉcÉÏ WûÉQåû LMüqÉåMüÉsÉÉ eÉÉåQûsÉÏ eÉÉiÉÉiÉ MüÉrÉï: WûÉQûÉÇcÉå xÉÉÇkÉå sÉuÉÍcÉMü uÉ qÉeÉoÉÔiÉ oÉlÉÌuÉhÉå oÉÉåOûÉcrÉÉ WûÉQûÉlÉÉ eÉÉåQûhÉÉUå AÎxjÉoÉÇS mÉÉåOûUÏcÉå xlÉÉrÉÔ OûÉcÉåcÉå WûÉQû xlÉÉrÉÔU‹ÔÔ iÉÇiÉÑqÉrÉ AÉkÉÉUMü mÉåzÉÏÇcÉå MåÇüSìMü xÉÔ¤qÉSzÉïMüÉiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÏ xlÉÉrÉÔU‹Ô FiÉÏ (1500Ä x) xlÉÉrÉÔU‹Ô mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: xÉqÉÉÇiÉU iÉÇiÉÑqÉrÉ, qÉeÉoÉÔiÉ mÉhÉ MüqÉÏ sÉuÉÍcÉMü AzÉÉ AÉkÉÉUMüÉiÉ ÂiÉsÉåsrÉÉ mÉåzÉÏ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: xlÉÉÄrÉÔ WûÉQûÉxÉ eÉÉåQûsÉå eÉÉiÉÉiÉ ÌiÉjÉå ESÉ:mÉÉåOûUÏcÉå xlÉÉrÉÔ OûÉcÉåcrÉÉ WûÉQûÉsÉÉ eÉÉåQûhÉå MüÉrÉï: xlÉÉÄrÉÔlÉÉ WûÉQûÉzÉÏ eÉÉåQûhÉå

14 14 xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU : MüÉxjÉÏ (Cartilage) MüÉxjÉÏ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: MüÉåsÉäeÉålÉ iÉÇiÉÔlÉÏ oÉlÉsÉåsrÉÉ SØRû ÌMÇüuÉÉ sÉuÉÍcÉMü AÉkÉÉUMüÉiÉ ÂiÉsÉåsrÉÉ mÉåzÉÏü MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: (SØRû AÉkÉÉUMü) lÉÉMü, µÉÉxÉlÉÍsÉMüÉ, xuÉUrÉÇ Ì, WûÉQûÉÇcÉÏ OûÉåMåü; (sÉuÉÍcÉMü AÉkÉÉUMü) oÉɽMühÉï MüÉrÉï: AÉkÉÉU SåhÉå, WûÉQûÉcrÉÉ xÉÉÇkrÉÉlÉÉ lÉUqÉ oÉlÉÌuÉhÉå SØRû AÉkÉÉUMü MüÉxjÉÏmÉåzÉÏ xÉÔ¤qÉSzÉïMüÉiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÏ µÉÉxÉlÉÍsÉMåücÉÏ MüÉxjÉÏ FiÉÏ (300Ä x) xÉÔ¤qÉSzÉïMüÉiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÏ oÉɽMühÉÉïcÉÏ MüÉxjÉÏ FiÉÏ (400Ä x) MüÉxjÉÏmÉåzÉÏ sÉuÉÍcÉMü AÉkÉÉUMü oÉɽMühÉï

15 15 xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU ÌuÉUsÉ FiÉÏ (Loose connective tissue) ÌuÉUsÉ FiÉÏ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: eÉåsÉÏxÉSØzÉ AÉkÉÉUMüÉiÉ MüÉåsÉäeÉålÉ iÉÇiÉÔ AÉÍhÉ sÉuÉÍcÉMü iÉÇiÉÔ rÉÉÇcrÉÉ eÉÉtrÉÉiÉ AxÉhÉÉîrÉÉ µÉåiÉMüÍhÉMüÉ, iÉÇiÉÔmÉåzÉÏ (fibrocytes), qÉÉxOûmÉåzÉÏ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: iuÉcÉÉ AÉÍhÉ xlÉÉrÉÔ rÉÉÇcrÉÉ SUqrÉÉlÉ, U£üuÉÉÌWûlrÉÉÇcrÉÉ pÉÉåuÉiÉÉsÉÏ, cÉåiÉÉiÉÇiÉÔ, AÎxjÉqÉ‹åiÉ MüÉrÉï: AuÉrÉuÉÉÇcÉÉ AÉiÉÏsÉ pÉÉaÉ pÉUhÉå, AÉÇiÉËUÇÌSìrÉÉlÉÉ AÉkÉÉU SåhÉå, FiÉÏÇcÉÏ fÉÏeÉ pÉUhÉå MüÉåsÉäeÉålÉ iÉÇiÉÔ iÉÇiÉÔ mÉåzÉÏ sÉuÉÍcÉMü iÉÇiÉÔ eÉåsÉÏxÉSØzÉ AÉkÉÉUMü xÉÔ¤qÉSzÉïMüÉiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÏ ÌuÉUsÉ FiÉÏ (400Ä x)

16 16 xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU cÉUoÉÏrÉÑ£ü FiÉÏ (Adipose tissue) cÉUoÉÏrÉÑ£ü FiÉÏ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: ÌuÉUsÉ FiÉÏ xÉÉUZÉÉcÉ AÉkÉÉUMü mÉühÉ MüqÉÏ mÉëqÉÉhÉÉiÉ; irÉÉiÉ qÉåSmÉåzÉÏ qÉÉåœÉ mÉëqÉÉhÉÉiÉ; qÉåSmÉåzÉÏ qÉåSÌmÉÇQûÉlÉå pÉUsÉåsrÉÉ AxÉiÉÉiÉ uÉ irÉÉqÉÑVåû irÉÉÇÇcÉÉ MåÇüSìMü LMüÉ oÉÉeÉÑsÉÉ aÉåsÉåsÉÉ AÉRûVûiÉÉåå MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: iuÉcÉåZÉÉsÉÏ, uÉØû‚üÉcrÉÉ xÉpÉÉåuÉiÉÉsÉÏ, AÉÇiÉËUÇÌSìrÉÉqÉkrÉå MüÉrÉï: CÇÌSìrÉÉÇcÉå xÉÇU¤ÉhÉ, cÉUoÉÏrÉÑ£ü A³ÉxÉÇcÉrÉ, EwhÉiÉÉUÉåkÉMü eÉåsÉÏxÉSØzÉ AÉkÉÉUMü qÉåSÉcÉÉ jÉåÇoÉ mÉåzÉÏ MåÇüSìMü xÉÔ¤qÉSzÉïMüÉiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÏ iuÉcÉåZÉÉsÉÏsÉ cÉUoÉÏrÉÑ£ü FiÉÏ (600Ä x) eÉÉQû urÉ£üÏmÉå¤ÉÉ oÉÉUÏMü urÉ£üÏlÉÉ eÉÉxiÉ jÉÇQûÏ MüÉ uÉÉeÉiÉå ?

17 17 xlÉÉrÉÔ FiÉÏ xÉUsÉ FiÉÏ eÉOûÏsÉ FiÉÏ AÍpÉxiÉU FiÉÏ xÉUsÉ mɏûMüÐ AÍpÉxiÉU xiÉUÏiÉ mɏûMüÐ AÍpÉxiÉU xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU UÉåqÉMü xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU bÉlÉÉpÉÃmÉ AÍpÉxiÉU aÉëÇÍjÉsÉ AÍpÉxiÉU xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏ AxjÉÏ U£ü AÎxjÉoÉÇkÉ xlÉÉrÉÔU‹Ô MüÉxjÉÏ ÌuÉUsÉ FiÉÏ cÉUoÉÏrÉÑ£ü FiÉÏ cÉåiÉÉ FiÉÏ xlÉÉrÉÔ FiÉÏ mÉOûOûçûMüÐ xlÉÉrÉÔ AmÉOûOûçûMüÐ xlÉÉÄrÉÔ mÉËUWØûS xlÉÉrÉÔ (LMüÉcÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsrÉÉ) (AlÉåMü mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsrÉÉ)

18 18 xlÉÉrÉÔ FiÉÏcÉå mÉëMüÉU : mÉOûOûçûMüÐ xlÉÉrÉÔ (Skeletal muscle) mÉOûOûçûMüÐ xlÉÉrÉÔ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: sÉÉÇoÉ, SÇQûaÉÉåsÉÉ H¥¥ iÉÏ, AzÉÉZÉÏrÉ, oÉWÒûMåÇüSìMüÐrÉ mÉåzÉÏ; xÉÔ¤qÉSzÉïMüÉZÉÉsÉÏ aÉQûS/ ÌTüMåü mɏOûOåûûè ÌSxÉiÉÉiÉ. AÉMÑÇücÉlÉ mÉÉuÉhrÉÉcÉÏ ¤ÉqÉiÉÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: AxjÉÏzÉÏ eÉÉåQûsÉåsrÉÉ xlÉÉrÉÔqÉkrÉå MüÉrÉï: LåÎcNûMüü xlÉÉrÉÔ; zÉËUUÉcrÉÉ WûÉsÉcÉÉsÉÏuÉU AÉmÉsrÉÉsÉÉ ÌlÉrÉÇ Ì hÉ PåûuÉiÉÉ rÉåiÉå AzÉÉ xÉuÉï xlÉÉrÉÔ²ÉUå WûÉsÉcÉÉsÉ MüUhÉå; cÉåWûîrÉÉuÉU WûÉuÉpÉÉuÉ SÉZÉÌuÉhÉå AxjÉÏsÉÉ eÉÉåQûsÉåsÉÉ xlÉÉrÉÔ MåÇüSìMåüü mÉåzÉÏcÉÏ ÂÇSÏ xÉÔ¤qÉSÍzÉïMåüiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÏ mÉOûOûçûMüÐ xlÉÉrÉÔ FiÉÏ (300Ä x) mÉåzÉÏcÉÏ ÂÇSÏ MåÇüSìMü

19 19 xlÉÉrÉÔ FiÉÏcÉå mÉëMüÉU : AmÉOûOçûûMüÐ xlÉÉrÉÔ (Smooth muscle) AmÉOûOûçûMüÐ ( _ ¥ SÕ) xlÉÉrÉÔ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: LMü MåÇüSìMü, sÉÉÇoÉ mÉåzÉÏ xÉsÉaÉ eÉÉåQûsrÉÉ eÉÉFlÉ LMü mÉQûSÉ ( sheet) oÉlÉiÉÉå, mÉOûOûçå lÉxÉiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: mÉÉåMüVû CÇÌSìrÉÉqÉkrÉå ESÉ: A³ÉlÉÍsÉMüÉ, eÉPûU, AÉÇiÉQûÏ, qÉÔ Ì lÉÍsÉMüÉ MüÉrÉï: AlÉæÎcNûMü xlÉÉrÉÔ. A³É (ÌMÇüuÉÉ qÉÔ Ì ) CÇÌSìrÉÉiÉÏsÉ mÉÉåMüVûÏiÉÔlÉ mÉÑRåû RûMüsÉhÉå mÉåzÉÏ MåüSìMü xÉÔ¤qÉSÍzÉïMåüiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÏ AmÉOûOûçûMüÐ xlÉÉrÉÔ FiÉÏ (600Ä x) LMüÉqÉåMüÉmÉÉxÉÔlÉ uÉåaÉtrÉÉ MåüsÉåsrÉÉ qÉØSÒmÉåzÉÏ AzÉÉ ÌSxÉiÉÉiÉ

20 20 xlÉÉrÉÔ FiÉÏcÉå mÉëMüÉU : mÉËUWØûS xlÉÉrÉÔ (Cardiac muscle) mÉËUWØûS xlÉÉrÉÔ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: SÇQûaÉÉåsÉÉMüÉU, oÉWÒûzÉÉZÉÏrÉ, LMüMåÇüSìMüÐ, mɏåû AxÉiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: WØûSrÉÉcrÉÉ ÍpÉÇiÉÏiÉÏsÉ xlÉÉrÉÔ MüÉrÉï: AlÉæÎcNûMü xlÉÉrÉÔ. AÉMÑÇücÉlÉ / mÉëxÉUhÉ mÉÉFlÉ U£üÉÍpÉxÉUhÉÉcrÉÉ Ì¢ürÉåxÉ qÉSiÉ MüUhÉå. mÉåzÉÏÇcrÉÉ zÉÉZÉÉ MåÇüSìMü xÉÔ¤qÉSÍzÉïMåüiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÏ mÉËUWØûS xlÉÉrÉÔ FiÉÏ (800Ä x)

21 21 cÉåiÉÉ FiÉÏ xÉUsÉ FiÉÏ eÉOûÏsÉ FiÉÏ AÍpÉxiÉU FiÉÏ xÉUsÉ mɏûMüÐ AÍpÉxiÉU xiÉUÏiÉ mɏûMüÐ AÍpÉxiÉU xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU UÉåqÉMü xiÉÇpÉÏrÉ AÍpÉxiÉU bÉlÉÉpÉÃmÉ AÍpÉxiÉU aÉëÇÍjÉsÉ AÍpÉxiÉU xÉÇrÉÉåeÉÏ FiÉÏ AxjÉÏ U£ü AÎxjÉoÉÇkÉ xlÉÉrÉÔU‹Ô MüÉxjÉÏ ÌuÉUsÉ FiÉÏ cÉUoÉÏrÉÑ£ü FiÉÏ cÉåiÉÉ FiÉÏ xlÉÉrÉÔ FiÉÏ mÉOûOûçûMüÐ xlÉÉrÉÔ AmÉOûOûçûMüÐ xlÉÉÄrÉÔ mÉËUWØûS xlÉÉrÉÔ (LMüÉcÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsrÉÉ) (AlÉåMü mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏÇmÉÉxÉÔlÉ oÉlÉsÉåsrÉÉ)

22 22 cÉåiÉÉ FiÉÏ cÉåiÉÉ FiÉÏ (Nervous Tissue) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: MåÇüSìMü uÉ mÉåzÉÏSìurÉ AxÉsÉåsrÉÉ cÉåiÉÉmÉåzÉÏiÉÔlÉ AlÉåMü iÉÇiÉÔ ÌlÉbÉiÉÉiÉ: LMü sÉÉÇoÉ iÉÇiÉÔ (A¤ÉiÉÇiÉÔ) AÉÍhÉ AlÉåMü sÉWûÉlÉ iÉÇiÉÔ ( uÉØûͤÉMüÉû) MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: cÉåiÉÉxÉÇxjÉåcrÉÉ AuÉrÉuÉÉqÉkrÉå ESÉ: qÉåÇSÕ, qÉåÂU‹Ô MüÉrÉï: uÉØûͤÉMåü²ÉUå cÉåiÉlÉÉ aÉëWûhÉ MüUhÉå uÉ A¤ÉiÉÇÇiÉÔ²ÉUå CiÉU cÉåiÉÉmÉåzÉÏlÉÉ ÌiÉcÉå uÉWûlÉ MüUhÉå; AzÉÉmÉëMüÉUå zÉUÏUÉiÉÏsÉ LMüÉ pÉÉaÉÉMüQÕûlÉ SÒxÉîrÉÉ pÉÉaÉÉMüQåû xÉÇuÉåSlÉÉuÉWûlÉ MüUhÉå; cÉåiÉÉFiÉÏ AÍhÉ xlÉÉrÉÔFiÉÏqÉkÉÏsÉ MüÉrÉÉïiqÉMü xÉÇrÉÉåaÉÉqÉÑVåû AÉmÉhÉ AÉmÉsrÉÉ CcNåûmÉëqÉÉhÉå xlÉÉrÉÔÇcÉÏ WûÉsÉcÉÉsÉ Müà zÉMüiÉÉå cÉåiÉÉmÉåzÉÏ qÉåÇSÒiÉÏsÉ cÉåiÉÉmÉåzÉÏÇcÉå eÉÉVåû

23 23 uÉlÉxmÉiÉÏ FiÉÏ mÉëÉhrÉÉÇmÉëqÉÉhÉåcÉ uÉlÉxmÉiÉÏxÉÑ®É FiÉÏlÉå oÉlÉsÉåsrÉÉ AxÉiÉÉiÉ mÉhÉ irÉÉÇcrÉÉ MüÉrÉÉïiÉ TüUMü AxÉsrÉÉqÉÑVåû uÉlÉxmÉiÉÏÇcrÉÉ FiÉÏÇcÉå xuÉÃmÉ uÉåaÉVåû AxÉiÉå uÉlÉxmÉiÉÏiÉÏsÉ MüÉÇWûÏ FiÉÏ A³É uÉ mÉÉhrÉÉcÉå uÉWûlÉ MüUiÉÉiÉ iÉU CiÉU FiÉÏ uÉlÉxmÉiÉÏcrÉÉ uÉÉRûÏxÉÉPûÏ AÉuÉzrÉMü AxÉiÉÉiÉ ÌuÉpÉÉeÉlɤÉqÉiÉåålÉÑxÉÉU uÉlÉxmÉiÉÏ FiÉÏÇcÉå qÉÑZrÉ SÉålÉ aÉOû  ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ : mÉåzÉÏÌuÉpÉÉeÉlÉ WûÉåiÉå  xjÉÉrÉÏ FiÉÏ : mÉåzÉÏÌuÉpÉÉeÉlÉ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ rÉÉ aÉOûÉÇcÉå EmÉaÉOû MüÃlÉ uÉlÉxmÉiÉÏ FiÉÏcÉå uÉaÉÏïMüUhÉ MåüsÉå AÉWåû

24 24 uÉlÉxmÉiÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ mÉëUÉåWû ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ mÉɵÉï ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ AÉÇiÉUÏrÉ ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ xÉUsÉ FiÉÏ (LMüÉcÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏ) qÉÔsÉ FiÉÏ WûËUiÉ FiÉÏ uÉÉrÉÔ FiÉÏ xjÉÔsÉMüÉålÉ FiÉÏ SØRû FiÉÏ mÉظpÉÉaÉÏrÉ FiÉÏ eÉOÏsÉ FiÉÏ (uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏ) eÉsÉuÉÉÌWûlÉÏ UxÉuÉÉÌWûlÉÏ (ÌuÉpÉÉeÉlÉɲÉUå lÉuÉÏlÉ mÉåzÉÏÇcÉÏ ÌlÉÍqÉïiÉÏ WûÉåiÉå) (lÉuÉÏlÉ mÉåzÉÏÇcÉÏ ÌlÉÍqÉïiÉÏ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ)

25 25 uÉlÉxmÉiÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ (Meristematic tissue) ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ mÉåzÉÏÌuÉpÉÉeÉlÉɲÉUå xÉiÉiÉ lÉuÉÏlÉ mÉåzÉÏÇcÉÏ ÌlÉÍqÉïiÉÏ WûÉåiÉå mÉåzÉÏlÉÉ PûVûMü MåÇüSìMü AxÉiÉå uÉ mÉÉiÉVû ÍpÉÇiÉÏ AxÉiÉÉiÉ iÉÏlÉ mÉëMüÉU mÉëUÉåWû ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ (Apical Meristem) : ZÉÉåQûÉcrÉÉ uÉ qÉÔVûÉcrÉÉ AaÉëpÉÉaÉÏ AxÉiÉå. irÉÉcrÉÉqÉÑVåû qÉÔVû ÌMÇüuÉÉ ZÉÉåQûÉcÉÏ sÉÉÇoÉÏ uÉÉRûiÉå mÉɵÉï ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ (Lateral Meristem) : ZÉÉåQû uÉ qÉÔVûÉcÉÉ bÉåU AÉÍhÉ ÂÇSÏ rÉÉ mÉåzÉÏÇcrÉÉ ÌuÉpÉÉeÉlÉÉqÉÑVåû uÉÉRûiÉÉiÉ AÉÇiÉUÏrÉ ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ (Intercalary Meristem) : mÉÉlÉÉcrÉÉ AÍhÉ TüÉÇSÏcrÉÉ iÉVûÉzÉÏ AxÉiÉå. rÉÉ FiÉÏqÉÑVåû MüÉmÉsÉåsÉå aÉuÉiÉ mÉÑlWûÉ uÉÉRûiÉå ZÉÉåQûÉiÉÏsÉ mÉëUÉåWû ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ mÉɵÉïÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏqÉÑVåû ZÉÉåQûÉcÉÉ bÉåU AxÉÉ uÉÉRûiÉÉå qÉÑVûÉiÉÏsÉ mÉëUÉåWû ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ mÉɵÉïÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏå ZÉÉåQûÉiÉÏsÉ uÉ qÉÑVûÉiÉÏsÉ mÉëUÉåWû AÉÍhÉ mÉɵÉï ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ

26 26 uÉlÉxmÉiÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU xÉUsÉ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ mÉëUÉåWû ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ mÉɵÉï ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ AÉÇiÉUÏrÉ ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ xÉUsÉ FiÉÏ (LMüÉcÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏ) qÉÔsÉ FiÉÏ WûËUiÉ FiÉÏ uÉÉrÉÔ FiÉÏ xjÉÔsÉMüÉålÉ FiÉÏ SØRû FiÉÏ mÉظpÉÉaÉÏrÉ FiÉÏ eÉOÏsÉ FiÉÏ (uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏ) eÉsÉuÉÉÌWûlÉÏ UxÉuÉÉÌWûlÉÏ (ÌuÉpÉÉeÉlÉɲÉUå lÉuÉÏlÉ mÉåzÉÏÇcÉÏ ÌlÉÍqÉïiÉÏ WûÉåiÉå) (lÉuÉÏlÉ mÉåzÉÏÇcÉÏ ÌlÉÍqÉïiÉÏ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ)

27 27 uÉlÉxmÉiÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU xÉUsÉ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ qÉÔsÉ FiÉÏ (Parenchyma) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ : mÉåzÉÏ ÎeÉuÉÇiÉ AxÉiÉÉiÉ; MåÇüSìMü AxÉiÉå; ÍpÉÇiÉÏ mÉÉiÉVû; AÉÇiÉUmÉåzÉÏrÉ mÉÉåMütrÉÉ AxÉiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: uÉlÉxmÉiÉÏcrÉÉ xÉuÉï pÉÉaÉÉiÉ MüÉrÉï: A³É xÉÉPûÌuÉhÉå ESÉ: oÉOûÉOûÉ AÉÍhÉ oÉÏOû rÉÉxÉÉUZrÉÉ uÉlÉxmÉiÉÏqÉkrÉå WûËUiÉ FiÉÏ (Chlorenchyma) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: mÉåzÉÏqÉkrÉå WûËUiÉsÉuÉMåü (Chloroplasts) AxÉiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: mÉÉlÉÉiÉ MüÉrÉï: mÉëMüÉzÉxÉÇzsÉåwÉhÉ qÉÔsÉ FiÉÏ WûËUiÉ FiÉÏ

28 28 uÉlÉxmÉiÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU xÉUsÉ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ uÉÉrÉÔ FiÉÏ (Aerenchyma ) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: AÉÇiÉUmÉåzÉÏrÉ WûuÉåcrÉÉ mÉÉåMütrÉÉ AxÉiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: eÉsÉÏrÉ uÉlÉxmÉiÉÏiÉ MüÉrÉï: eÉsÉÏrÉ uÉlÉxmÉiÉÏlÉÉ mÉÉhrÉÉiÉ iÉUÇaÉhrÉÉcÉÏ ¤ÉqÉiÉÉ SåhÉå; mÉÉhrÉÉcrÉÉ oÉÉWåûU AxÉsÉåsrÉÉ mÉÉlÉÉMüQÕûlÉ mÉÉhrÉÉZÉÉsÉÏ AxÉsÉåsrÉÉ mÉÉlÉÉÇlÉÉ uÉ qÉÑVûÉlÉÉ BÎYxÉeÉlÉcÉÉ mÉÑUuÉPûÉ WûÉåhrÉÉxÉÉPûÏ qÉÉaÉï SåhÉå xjÉÔsÉMüÉålÉ FiÉÏ ( Chollenchyma) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: ÎeÉuÉÇiÉ uÉ sÉÉÇoÉOû mÉåzÉÏ; MåÇüSìMü AxÉiÉå; mÉåzÉÏÇcrÉÉ ÍpÉÇiÉÏ MüÉåmÉîrÉÉlÉÉ eÉÉQû AxÉiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: AmÉÏiuÉcÉåcrÉÉ ZÉÉsÉcrÉÉ jÉUÉiÉ MüÉrÉï: uÉlÉxmÉiÉÏcrÉÉ ÌuÉÌuÉkÉ pÉÉaÉÉlÉÉ sÉuÉcÉÏMü oÉlÉÌuÉhÉå uÉ AÉkÉÉU SåhÉå AÌmÉiuÉcÉÉ mÉåzÉÏÇcrÉÉ MüÉåmÉîrÉÉiÉÏsÉ eÉÉQû ÍpÉÇiÉÏ SåPûÉcrÉÉ MüÉOûNåûSÉiÉ ÌSxÉhÉÉîrÉÉ AÉÇiÉUmÉåzÉÏrÉ WûuÉåcrÉÉ mÉÉåMütrÉÉ xjÉÔsÉMüÉålÉ FiÉÏ uÉÉrÉÔFiÉÏ

29 29 uÉlÉxmÉiÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU xÉUsÉ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ SØR ûFiÉÏ (Sclerenchyma) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: sÉÉÇoÉO,û AÉZÉÑQû, qÉØiÉ mÉåzÉÏ; ÍsÉÎalÉlÉcrÉÉ jÉUÉqÉÑVåû mÉåzÉÏÇcrÉÉ ÍpÉÇiÉÏ eÉÉQû uÉ MüPûÏhÉ; MüÉÇWûÏ mÉåzÉÏ iÉÇiÉÑqÉrÉ AxÉiÉÉiÉ. MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: ZÉÉåQû, mÉÉlÉÉiÉÏåsÉ ÍzÉUÉ, ÌoÉrÉÉÇcÉå MüuÉcÉ, lÉÉUVûÉcÉå AÉuÉUhÉ MüÉrÉï: uÉlÉxmÉiÉÏsÉÉ AÉkÉÉU uÉ xÉÇU¤ÉhÉ; iÉÇiÉÑqÉrÉ FiÉÏÇcÉÉ uÉÉmÉU kÉÉaÉå, SÉåU, MüÉmÉQû, (ESÉ: eÉÔO, MäülÉuÉxÉû) oÉlÉÌuÉhrÉÉxÉ WûÉåiÉÉå eÉÉQû ÍpÉÇiÉÏ AxÉhrÉÉîrÉÉ iÉÇiÉÑqÉrÉ SØRû FiÉÏcÉÉ MüÉOûNåûS

30 30 uÉlÉxmÉiÉÏ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU xÉUsÉ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ mÉظpÉÉaÉÏrÉ FiÉÏ mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: xÉmÉÉOû mÉåzÉÏ; AÉiÉÏsÉ ÍpÉÇiÉÏmÉå¤ÉÉ oÉÉWåûUÏsÉ ÍpÉÇiÉÏ eÉÉQû; AÉÇiÉUmÉåzÉÏrÉ mÉÉåMütrÉÉ lÉxÉsrÉÉqÉÑVåû LMü xÉsÉaÉ xiÉU ÌlÉqÉïhÉ MüUiÉÉiÉ. MüÉÇWûÏ MüÉåUQûrÉÉ WûuÉÉqÉÉlÉÉiÉ uÉÉRûhÉÉîrÉÉ (ESÉ: ÌlÉuÉQÒÇûaÉ) uÉlÉxmÉiÉÏcrÉÉ oÉɽÉAÉuÉUhÉÉcrÉÉ mÉåzÉÏ qÉåhÉÉxÉÉUZÉÉ mÉSÉjÉï xÉëuÉiÉÉiÉ uÉ irÉÉÇcÉÉ jÉU eÉÉQû AxÉiÉÉå. uÉÉiÉÉuÉUhÉÉoÉUÉåoÉU uÉÉrÉÑcÉÏ SåuÉÉhÉbÉåuÉÉhÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ mÉÉlÉÉÇcrÉÉ oÉɽÉAÉuÉUhÉÉxÉ xÉÔ¤qÉÎcNûSìå AxÉiÉÉiÉ ( ‘ mÉhÉïUÇkÉëå ’ ). irÉÉÇcrÉÉ U¤ÉhÉÉxÉ AxÉsÉåsrÉÉ mÉåzÉÏ lÉÉ ‘ U¤ÉMü mÉåzÉÏ ’ qWûhÉiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: uÉlÉxmÉiÉÏcÉÏ AmÉÏiuÉcÉÉ (oÉɽAÉuÉUhÉ) MüÉrÉï: uÉlÉxmÉiÉÏcrÉÉ xÉuÉï pÉÉaÉÉÇcÉå xÉÇU¤ÉhÉ MüUhÉå, ÌlÉuÉQÒÇûaÉÉxÉÉUZrÉÉ uÉlÉxmÉiÉÏiÉ mÉÉhrÉÉcÉå oÉÉwmÉÏpÉuÉlÉ UÉåZÉhÉå; mÉÉhÉÏ zÉÉåwÉÔlÉ bÉåhÉå (ESÉ: qÉÑVûÉiÉÏsÉ mÉåzÉÏ) mÉÉlÉÉcÉÉ MüÉOûNåûS mÉhÉïUÇkÉë ZÉÉsÉcÉÏ AmÉÏiuÉcÉÉ U¤ÉMü mÉåzÉÏ uÉUcÉÏ AmÉÏiuÉcÉÉ WûUÏiÉ FiÉÏ eÉsÉ AÉÍhÉ UxÉ uÉÉÌWûlrÉÉ

31 31 eÉOÏsÉ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ mÉëUÉåWû ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ mÉɵÉï ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ AÉÇiÉUÏrÉ ÌuÉpÉÉeÉÏ FiÉÏ xÉUsÉ FiÉÏ (LMüÉcÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏ) qÉÔsÉ FiÉÏ WûËUiÉ FiÉÏ uÉÉrÉÔ FiÉÏ xjÉÔsÉMüÉålÉ FiÉÏ SØRû FiÉÏ mÉظpÉÉaÉÏrÉ FiÉÏ eÉOÏsÉ FiÉÏ (uÉåaÉuÉåaÉtrÉÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏ) eÉsÉuÉÉÌWûlÉÏ UxÉuÉÉÌWûlÉÏ (ÌuÉpÉÉeÉlÉɲÉUå lÉuÉÏlÉ mÉåzÉÏÇcÉÏ ÌlÉÍqÉïiÉÏ WûÉåiÉå) (lÉuÉÏlÉ mÉåzÉÏÇcÉÏ ÌlÉÍqÉïiÉÏ WûÉåiÉ lÉÉWûÏ)

32 32 eÉOÏsÉ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ (Complex tissues) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ : LMüÉmÉå¤ÉÉ eÉÉxiÉ mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏlÉÏ WûÏ FiÉÏ oÉlÉsÉåsÉÏ AxÉiÉ rÉÉ xÉuÉï mÉåzÉÏqÉkrÉå xÉqÉluÉrÉ AxÉiÉÉåå SìuÉ mÉSÉjÉÉïÇcrÉÉ uÉWûlÉ MüUhrÉÉîrÉÉ ‘ xÉÇuÉWûlÉÏ FiÉÏ ’ Wåû rÉÉ FiÉÏcÉå qÉÑZrÉ uÉæÍzÉwš AÉWå xÉÇuÉWûlÉÏ FiÉÏcÉå SÉålÉ qÉÑZrÉ mÉëMüÉU : eÉsÉuÉÉÌWûlÉÏ (Xylem) AÉÍhÉ UxÉuÉÉÌWûlÉÏ (Phloem) û MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: qÉÔVû, ZÉÉåQû, mÉÉlÉ rÉÉ xÉuÉï pÉÉaÉÉiÉ MüÉrÉï: mÉÉhÉÏ uÉ A³ÉmÉSÉjÉÉïcÉå uÉWûlÉ MüUhÉå

33 33 eÉOÏsÉ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ eÉsÉuÉÉÌWûlÉÏ (Xylem) mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ : cÉÉU mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏ uÉÉÌWûÌlÉMüÉ: sÉÉÇoÉ mÉåzÉÏ; mÉËUmÉYuÉ fÉÉsrÉÉuÉU qÉØiÉ WûÉåiÉÉiÉ uÉ mÉåzÉÏSìurÉÉcÉå ÌuÉbÉOûlÉ WûÉåiÉå; irÉÉlÉÇiÉU fÉÉsÉåsrÉÉ mÉÉåMüVû lÉÍsÉMüÉÇcrÉÉ eÉÉtrÉÉiÉÔlÉ mÉÉhrÉÉcÉå uÉWûlÉ WûÉåiÉå uÉÉÌWûlrÉÉ: lÉÍsÉMüÉqÉrÉ,uÉÉÌWûÌlÉMüÉmÉå¤ÉÉ ÂÇS, OûÉååMüÉcrÉÉ oÉÉeÉÑlÉå LMüÉuÉU LMü UcÉsÉåsrÉÉ AxÉiÉÉiÉ, mÉåzÉÏ qÉØiÉ fÉÉsrÉÉuÉU SÉålWûÏ OûÉåMüÉMüQûÏsÉ mÉåzÉÏcrÉÉ ÍpÉÇiÉÏcÉå ÌuÉbÉOûlÉ WûÉåFlÉ xÉsÉaÉ lÉÍsÉMüÉ iÉrÉÉU WûÉåiÉå. ÍpÉÇiÉÏlÉÉ xÉÔ¤qÉ ZÉŒåû uÉ ÍNûSìå AxÉiÉÉiÉ. rÉÉÇiÉÔlÉ mÉÉhÉÏ LMüÉ uÉÉÌWûlÉÏiÉÔlÉ SÒxÉîrÉÉ uÉÉÌWûlÉÏiÉ eÉÉiÉåå. eÉsÉuÉÉÌWûlÉÏ qÉÔsÉ FiÉÏ: A³É xÉÉPûÌuÉiÉÉiÉ eÉsÉuÉÉÌWûlÉÏ iÉÇiÉÔ : qÉeÉoÉÑiÉÏ SåiÉÉiÉ MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: uÉlÉxmÉiÉÏcrÉÉ xÉuÉï pÉÉaÉÉiÉ MüÉrÉï: mÉÉhÉÏ uÉ mÉÉhrÉÉiÉ ÌuÉUbÉVûsÉåsrÉÉ ¤ÉÉUÉÇcÉå qÉÑVûÉmÉÉxÉÔlÉ uÉlÉxmÉiÉÏcrÉÉ xÉuÉï pÉÉaÉÉiÉ uÉWûlÉ MüUhÉå uÉÉÌWûlÉÏ lÉÍsÉMüÉ ÍNûSìå xÉÔ¤qÉ ZÉŒåû uÉÉÌWûlrÉÉiÉÔlÉ WûÉåhÉÉUå mÉÉhrÉÉcÉå uÉWûlÉ

34 34 eÉOÏsÉ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ UxÉuÉÉÌWûlÉÏ (Phloem) UxÉuÉÉÌWûlrÉÉ: mÉåzÉÏÇcÉÏ UcÉlÉÉ: cÉÉU mÉëMüÉUcrÉÉ mÉåzÉÏ cÉÉVûhÉlÉÍsÉMüÉ : sÉÉÇoÉ lÉVûÏxÉÉUZrÉÉ; OûÉåMåü eÉÉåQûsÉåsÉÏ; OûÉåMüÉzÉÏ xÉÎcNûSì mÉOûsÉ erÉÉiÉÔlÉ LMüÉ mÉåzÉÏiÉÏsÉ mÉSÉjÉÉïcÉå sÉaÉiÉcrÉÉ SÒxÉîrÉÉ mÉåzÉÏMüQåû uÉWûlÉ WûÉåiÉå xÉWûmÉåzÉÏ: cÉÉVûhÉlÉÍsÉMåüpÉÉåuÉiÉÏ AxÉsÉåsrÉÉ ÎeÉuÉÇiÉ mÉåzÉÏ. cÉÉVûhÉlÉÍsÉMåücrÉÉ MüÉrÉÉïuÉU ÌlÉrÉÇ Ì hÉ PåuÉiÉÉiÉ. UxÉuÉÉÌWûlÉÏ iÉÇiÉÔ: sÉÉÇoÉOû,qÉØiÉ mÉåzÉÏ, mÉåzÉÏcrÉÉ ÍpÉÇiÉÏ eÉÉQû, uÉlÉxmÉiÉÏlÉÉ qÉeÉoÉÑiÉÏ SåiÉÉiÉ UxÉuÉÉÌWûlÉÏ qÉÔsÉFiÉÏû: ÎeÉuÉÇiÉ mÉåzÉÏ, mÉåzÉÏSìurÉ AxÉiÉå, mÉÉiÉVû ÍpÉÇiÉÏ; ÌmɹqÉrÉ mÉSÉjÉï xÉÉPûÌuÉiÉÉiÉ. MÑüPåû AÉRûVûiÉÉiÉ: uÉlÉxmÉiÉÏcrÉÉ xÉuÉï pÉÉaÉÉiÉ MüÉrÉï: mÉÉlÉÉMüQÕûlÉ ZÉÉåQûÉMüQå uÉ qÉÑVûÉÇMüQåû A³ÉÉcÉå – qWûhÉeÉå zÉMïüUÉ AÉÍhÉ AÍqÉlÉÉåAÉqsÉÉcÉå - uÉWûlÉ MüUhÉåû cÉÉVûhÉlÉÍsÉMåücÉå xÉÎcNûSì mÉOûsÉ xÉWûmÉåzÉÏ xÉÔ¤qÉSÍzÉïMåüiÉÔlÉ ÌSxÉhÉÉUÉ UxÉuÉÉÌWûlÉÏcÉÉ AÉQûuÉÉ MüÉOûNåûS xÉÎcNûSì mÉOûsÉ xÉWûmÉåzÉÏ UxÉuÉÉÌWûlÉÏ qÉÔsÉFiÉÏ cÉÉVûhÉlÉÍsÉMüÉ UxÉuÉÉÌWûlÉÏcÉÉ EpÉÉ MüÉOûNåûS

35 35 eÉOÏsÉ xjÉÉrÉÏ FiÉÏ eÉsÉuÉÉÌWûlÉÏå AÉÍhÉ UxÉuÉÉÌWûlÉÏ rÉÉÇiÉÏsÉ mÉëqÉÔZÉ TüUMü mÉÉhÉÏ AÉÍhÉ A³É mÉåzÉÏlÉÉ eÉÉåQûhÉÉUå xÉÎcNûûSì mÉOûsÉ AxÉiÉå UxÉuÉÉÌWûlÉÏ SÉålWûÏ ÌSzÉÉÇlÉÉ mÉëuÉÉxÉ LMüÉcÉ ÌSzÉålÉå mÉëuÉÉxÉ eÉsÉuÉÉÌWûlÉÏ mÉÉhÉÏ AÍhÉ ¤ÉÉU ûmÉåzÉÏlÉÉ eÉÉåQûhÉÉîrÉÉ ÍpÉÇiÉÏ lÉxÉiÉÉiÉ ÍsÉÎalÉlÉlÉå qÉeÉoÉÔiÉ MåüsÉåsrÉÉ mÉåzÉÏ ÍpÉÇiÉÏ

36 36 mÉhÉïUÇkÉëÉiÉÔlÉ WûÉåhÉÉUå mÉÉhrÉÉcÉå oÉÉwmÉÏpÉuÉlÉ qÉÔsÉ FiÉÏ eÉsÉuÉÉÌWûlÉÏ mÉÉhrÉÉcÉå UåhÉÔ U¤ÉMü mÉåzÉÏ mÉhÉïUÇkÉë

37 37 xÉqÉÉmiÉ


Download ppt "1 FiÉÏ (Tissue ). 2 AÉmÉhÉ MüÉrÉ ÍzÉMühÉÉU AÉWûÉåiÉ ? FiÉÏ qWûhÉeÉå MüÉrÉ ? mÉëÉhrÉÉÇcrÉÉ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU uÉlÉxmÉiÉÏÇcrÉÉ FiÉÏÇcÉå mÉëMüÉU."

Similar presentations


Ads by Google