Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kliničke implikacije nesukladnosti izme đ u serumskih vrijednosti anti-Milerovog hormona (AMH) i broja antralnih folikula(AFC) Miro Šimun Alebić Odjel.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kliničke implikacije nesukladnosti izme đ u serumskih vrijednosti anti-Milerovog hormona (AMH) i broja antralnih folikula(AFC) Miro Šimun Alebić Odjel."— Presentation transcript:

1 Kliničke implikacije nesukladnosti izme đ u serumskih vrijednosti anti-Milerovog hormona (AMH) i broja antralnih folikula(AFC) Miro Šimun Alebić Odjel za humanu reprodukciju Klinička bolnica “Merkur”

2 inicijalna regrutacija: razvoj do antralnog stadija ciklička regrutacija: od antralnog stadija do dominantnog folikula Broekmans et al. Endocrine Reviews 2009, 30(5):465–493 Folikulogeneza

3 Ovarijski odgovor - dob Odmicanjem dobi smanjuje se ukupni broj folikula Wallace and Kelsey. Human Ovarian Reserve from Conception to the Menopause. PLoS ONE 2011; 5: e8772

4 općenito, viša dob – slabiji odgovor, ali širok individualni raspon u broju folikula u odre đ enim dobnim kategorijama (npr. u predikciji lošeg odgovora na stimulaciju ovulacije dob nije dobar pojedinačni prediktor -AUC ROC krivulje = 0,61; omjer vjerojatnosti ishoda 1.08; Bancszi i sur, 2002, HR) kontinuirana potraga za preciznijim testovima ovarijske rezerve koji bi individualizirano predvidjeli ovarijski odgovor prije početka stimulacije ovulacije Ovarijski odgovor –doza gonadotropina DOZASuboptimalnaOptimalnaSupraoptimalna ODGOVORSlab - POROptimalanPretjeran - OHSS

5 LH E2 FSH inhibin B AFC AMH Testovi ovarijske rezerve/ovarijskog odgovora

6 inicijalna regrutacija i razvoj do antralnog stadija ciklička regrutacija od antralnog stadija do dominantnog folikula Broekmans et al. Endocrine Reviews 2009, 30(5):465–493 AFC- antral follicle count

7 antralni folikuli su dostupni UZV vizualizaciji u folikularnoj fazi ciklusa - anehogena uključenja promjera 2-9 mm promjer se računa kao srednja vrijednost u dvije, međusobno okomite, osi AFC = AFC-L + AFC-D AFC - antral follicle count

8 inicijalna regrutacija i razvoj do antralnog stadija ciklička regrutacija od antralnog stadija do dominantnog folikula Broekmans et al. Endocrine Reviews 2009, 30(5):465–493 AMH-antiMüllerov hormon

9 većina cirkulirajućeg AMH je sintetizirana u GS preantralnih i malih antralnih folikula dimerni glikoprotein iz β-obitelji transformirajućih čimbenika rasta od kasnog antenatalnog razdoblja do menopauze AMH- antiMüllerov hormon

10 Almong B et al. Age-related normogram for antral follicle count: McGill reference guide. Fertil Steril 2011;95:663–6. Povezanost AFC-a i dobi

11 Povezanost AMH i dobi

12 – Povezanost izme đ u AFC i AMH je snažnija od povezanosti AFC-a i bilo kojeg drugog hormonskog markera koji se koristi u predikciji ovarijskog odgovora (inhibin B, estradiol, FSH and LH) Fanchin R et al., HR 2003 Correlation of AMH and AFCrp Van Rooij et al. (2002)0,77<0,01 Fanchin et al. (2003)0,74<0,001 AMH & AFC

13 inicijalna regrutacija i razvoj do antralnog stadija ciklička regrutacija od antralnog stadija do dominantnog folikula Broekmans et al. Endocrine Reviews 2009, 30(5):465–493 AMH & AFC

14 u predikciji pretjeranog ovarijskog odgovora Broer et al. AMH and AFC as predictors of excessive response in controlled ovarian hyperstimulation: a meta-analysis; Human Reproduction Update, Vol.17, No.1 pp. 46–54, 2011 Accuracy of the prediction of excessive response showed no statistically significant difference AMH & AFC

15 u predikciji slabog ovarijskog odgovora van Rooij et al., 2002. Serum anti-Mullerian hormone levels: a novel measure of ovarian reserve; Human Reproduction Vol.17, No.12 pp. 3065–3071, 2002 The predictive value of AMH for poor ovarian response is comparable with AFC AMH & AFC

16 AMH i AFC-a u predikciji odgovora na KOH La Marca, HRU, 2009 Van Rooij et al. (2002)= Muttukrishna et al. (2005)= Eldar-Geva (2005)X Ficicioglu et al. (2006)* Lekamage et al. (2007)= Kwee et al. (2007)x McIlveen et al. (2007)* Elgindy et al. (2008)= Jayaprakasan et al. (2008)= AMH & AFC

17 It may be concluded that AFC and AMH perform with similar power in the prediction of the number of retrieved oocytes La Marca et al. Anti-Müllerian hormone (AMH) as a predictive marker in assisted reproductive technology (ART); HRU, 2009 AMH & AFC

18 I AMH i AFC su dobri prediktori ovarijskog odgovora I jedan i drugi su snažno povezani s dobi Snažno su i me đ usobno povezani U slučajevima u kojima AMH “odgovara” AFC sve je jasno! U kojim slučajevima AMH i AFC neće ukazivati na isti status ovarijske rezerve (ovarijskog odgovora) i da li to može nositi kakve kliničke implikacije? Dakle…

19 430 pacijentica AFC je odre đ ivan korištenjem dvodimenzionalne transvaginalne sonde 5-7 MHz (Toshiba, Nemio, Japan) AMH koncentracija je odre đ ivana korištenjem AMH Gen II ELISA testa (Beckman Coulter, Inc., Brea, USA) Materijali i metode

20 na temelju AFC-a, ispitanice su razvrstane u tri grupe: – L-AFC (niski AFC) (AFC<7, N=59), – I-AFC (intermedijarni AFC) (AFC=7-20, N=173) and – H-AFC (visoki) (AFC>20, N=198). – na temelju našeg uzorka, ustanovili smo regresijsku jednadžbu: – log(pAMH) = -0.2577 + 1.2534 log(AFC), R 2 =0.698 The relationship between AFC and serum AMH concentration in all study subjects. Sample size430 Spearman's coefficient of correlation (rho) 0.838 Significance levelP<0,0001 95% Confidence Interval rho0.808 to 0.864 Materijali i metode

21 npAMH (pmol/L) L-AFC (<7)13.7% (59/430)<6.31 I-AFC (7-20)44.6% (192/430)6.31-23.6 H-AFC (>20)41.6% (179/430)>23.6 rasponi očekivanih vrijednosti AMH u pacijentica u L-AFC, I-AFC i H-AFC kategoriji korištenjem regresijske jednadžbe, izračunate su očekivane serumske koncentracije AMH za svaku od graničnih vrijednosti AFC-a (AFC=7 i AFC=20). Materijali i metode

22 dobivene očekivane vrijednosti (pAMH) su korištene za daljnju razdiobu ispitanica u skupine prema izmjerenim serumskim koncentracijama AMH (AMH): nAMH (pmol/L) L-AMH9.7% (71/430)<6.31 I-AMH40.1% (176/430)6.31-23.6 H-AMH42.6% (183/430)>23.6 Raspodjela ispitanica prema izmjerenim razinama AMH Materijali i metode

23 Podudarnim AMH i AFC nalazom smatran je slučaj u kojem je izmjerena koncentracija AMH unutar raspona očekivanih vrijednosti AMH za odre đ enu AFC kategoriju; odnosno, izmjereni AMH je u očekivanom rasponu Nepodudarnim AMH i AFC nalazom smatran je slučaj u kojem je izmjerena koncentracija AMH nije unutar raspona očekivanih vrijednosti AMH za odre đ enu AFC kategoriju; odnosno, izmjereni AMH je manji ili veći od očekivanog Materijali i metode

24 PODUDARNI NALAZI AMH I AFC AFC kategorijaAMH kategorijanOčekivani odgovor L-AFC(AFC<7)L-AMH (AMH<6.31) 72.9% (43/59) slab I-AFC (AFC 7-20)I-AMH (AMH 6.31-23.6) 69.8% (134/192) umjeren H-AFC (AFC>20)H-AMH (AMH>23.6) 85.5% (153/179) Pretjeran Ukupno podudarnih 76,7% (330/430) Rezultati

25 NEPODUDARNI NALAZI AMH I AFC AFC kategorijaAMH kategorijanOčekivani odgovor L-AFC (AFC <7)I-AMH (AMH 6.31-23.6) 27.1% (16/59) Slab/umjeren? I-AFC(AFC 7-20)L-AMH (AMH<6.31) 14.6% (28/192) Slab/umjeren? I-AFC (AFC 7-20)H-AMH (AMH>23.6) 15.6% (30/192) Umjeren/ Pretjeran ? H-AFC (AFC>20)I-AMH (AMH 6.31-23.6) 13.5% (26/179) Umjeren/ Pretjeran ? Ukupno nepodudarnih 23,3% (100/430) Rezultati

26 Sivo je označen udio podudarnih nalaza Crveno je označen udio ispitanica kod kojih je izmjereni AMH viši od očekivanog Plavo je označen udio ispitanica kod kojih je izmjereni AMH niži od očekivanog Rezultati

27 Udio ispitanica s izmjerenim AMH nalazom većim od očekivanog najviši je u AFC<7 skupini 27,1% Udio ispitanica s AMH nalazom manjim od očekivanog ne razlikuje se značajno u skupini s umjerenim i visokim AFC-om Rezultati

28 U skupini s pacijentica s malim brojem antralnih folikula može se očekivati značajan udio diskordantnih nalaza, a te pacijentice možda nemaju tako lošu prognozu kao pacijentice s malim brojem antralnih folikula i niskim AMH- om OPREZ kod informiranja pacijentice o njenim izgledima za uspjeh IVF postupka Zaključak

29 U skupini pacijentica sa intermedijarnim brojem antralnih folikula, izmjereni AMH niži od očekivanog možda govori u prilog lošije prognoze u odnosu na pacijentice iz te skupine OPREZ kod informiranja pacijentice o njenim izgledima za uspjeh IVF postupka Zaključak

30 AMH koncentracija viša od očekivane u skupini s intermedijarnim AFC-om možda krije povećani rizik od OHSS-a u odnosu na ostale ispitanice u toj skupini OPREZ kod odre đ ivanja inicijalne doze egzogenih gonadotropina! Zaključak

31 U skupini s visokim AFC-om, niža vrijednost AMH će možda pomoći u odluci o izboru inicijalne doze OPREZ kod odre đ ivanja inicijalne doze egzogenih gonadotropina! Zaključak

32 AMHAFC=POOR AMHAFC=? AMHAFC=? AMHAFC=HYPER Zaključak

33 Definitivan odgovor na donijet će buduća istraživanja... Zaključak

34 pacijentice s L-AFC i I-AMH reagirat će slično kao L-AFC, L-AMH pacijentice ( P = 0,1448) POR (<4 oocite) – prevalencija 64.3% – AUC 0.707; P 0.0148; – AMH<=7.4 pmol/L: PPV 100%; NPV 42.9% Off the record

35 pacijentice s I-AFC i L-AMH reagirat će slabije od I-AFC, I-AMH pacijentica odnosno kao L-AFC,I- AMH pacijentice (P = 0,2928) POR (<4 oocite) – prevalencija 61,3% – AUC 0.665; P 0.0114; – AMH<=1.3 pmol/L: PPV 83.3%; NPV 43.1% Off the record

36 pacijentice s I-AFC i H-AMH reagirat će jače od I- AFC, I-AMH (P=0,0006) pacijentica čak i uz značajno nižu ukupnu dozu gonadotropina dozu (21 vs 27, P<0,0001) Off the record

37 pacijentice s H-AFC i I-AMH reagirat će slično kao H-AFC, H-AMH pacijentice ( P = 0,3322) Off the record

38 POR HYPER

39 Clinical implications of the discordances between anti-Müllerian hormone (AMH) and antral follicle count (AFC) Abstract ID: 1976 Miro Šimun Alebić 1 and Nataša Stojanović 2 1 Department of Human Reproduction, 2 Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Merkur Clinical Hospital, Zajčeva 19, Zagreb, CROATIA BACKGROUND. AMH and AFC strongly correlate with each other. Nevertheless, discordances between these ovarian reserve tests are sometimes encountered during infertility evaluation. OBJECTIVE. To investigate cases with possible clinical implications of AMH-AFC discordances. MATERIALS AND METHODS. A total of 430 patients of reproductive medicine department were enrolled in this study. AFC was assessed by a single investigator (MŠA) using a two-dimensional transvaginal probe 5-7 MHz (Toshiba, Nemio, Japan). AMH concentration was determined using AMH Gen II ELISA (Beckman Coulter, Inc., Brea, USA). Based on AFC, the subjects were divided into three groups: L-AFC (AFC 20, N=198). The predicted AMH values (pAMH) were calculated according to regression equation log(pAMH) = - 0.2577 + 1.2534 log(AFC), R 2 =0.698. The pAMH for AFC=7 and AFC=20 were used as cut- offs for subject division according to obtained AMH values: L-AMH (AMH 23.59 pmol/L; N=183). Cases were considered „as predicted“ if found in AMH and AFC groups with an equal prefix. Overcounted and undercounted cases were those with AMH lower and higher than predicted according to AFC, respectively. RESULTS. Figure 2. Discordances in ovarian reserve estimation by AMH and AFC. The percentage of "as predicted" cases was similar among the AFC. Intermediate and high AFC groups had similar proportions of overcounted cases (16,2 vs 18,7%, P=0.621). A significant difference in the proportion of undercounted cases was observed between the low and the intermediate AFC group (27.1 vs 12.7%, P=0.017). CONCLUSION Patients with discordances between AMH and AFC represent an additional clinical challenge. Undercounted cases in low AFC group and overcounted cases in intermediate AFC group may not have the same prognosis compared to their „as predicted“ counterparts. Additionaly, AFC undercounting in intermediate group could mask the risk of ovarian hyperstimulation syndrome in these patients. Further research aiming at the associations of ovarian response and AMH and AFC in discordant cases could help in decision-making and better counselling of these patients. Sample size430 Spearman's coefficient of rank correlation (rho) 0.838 Significance levelP<0,0001 95% Confidence Interval for rho0.808 to 0.864 log(pAMH) = -0.2577 + 1.2534 log(AFC) Figure 1. The relationship between AFC and serum AMH concentration in all study subjects.


Download ppt "Kliničke implikacije nesukladnosti izme đ u serumskih vrijednosti anti-Milerovog hormona (AMH) i broja antralnih folikula(AFC) Miro Šimun Alebić Odjel."

Similar presentations


Ads by Google