Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Windows 7 pazemināšanas pamācība /Windows 7 downgrade/

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Windows 7 pazemināšanas pamācība /Windows 7 downgrade/"— Presentation transcript:

1 1 Windows 7 pazemināšanas pamācība /Windows 7 downgrade/

2 2 Windows 7 pazemināšanas process Prepare to install Windows 7 Set BIOS options Start installation Installation Configure environment * Sagatavošanās Windows 7 instalēšanai > BIOS opciju iestatīšana > Instalēšanas sākšana > Instalēšana > Vides konfigurēšana

3 3 1. Sagatavošanās Windows 7 instalēšanai Kontrolsaraksts pirms instalēšanas –Windows 7 instalācijas DVD –Visus svarīgos datus dublējiet ārējā HDD vai USB atmiņā, jo visi dati tiks noņemti. –Pieslēdziet elektropadevi (strāvas pārtraukuma gadījumā instalēšana var neizdoties)

4 4 2. BIOS opciju iestatīšana BIOS opciju mainiet uz režīmu, kas saderīgs ar Windows 7 –Pēc Windows 7 instalācijas DVD ievietošanas sistēmā ievadiet BIOS iestatījumu, sistēmas sāknēšanas laikā nospiežot taustiņu F2. Ievadvirsmas sistēmas gadījumā BIOS iestatījumu var ievadīt, sistēmas sāknēšanas laikā nospiežot Windows pogu apakšējās daļas centrā. –Pārejiet uz izvēlni “Sāknēšana”, izmantojot taustiņu →, un atlasiet “Drošā sāknēšana”, pēc tam nomainiet uz “Atspējota”. –Atlasiet “OS režīma izvēle” un mainiet uz “CSM OS” –Saglabājiet visus mainītos iestatījumus, izmantojot taustiņu F10, un pēc tam sāknējiet uz sistēmu (tāpat kā “Iziet” → “Iziet, saglabājot izmaiņas” → “Jā”)

5 5 3. Instalēšanas sākšana ※ Piezīme: darbības gadījumiem, kad sistēmu nevar sāknēt uz DVD –Pēc Windows 7 instalācijas DVD ievietošanas sistēmā ievadiet BIOS iestatījumu, sistēmas sāknēšanas laikā nospiežot taustiņu F2. –Pārejiet uz “Papildu”, izmantojot taustiņu “→”, un “Ātrais BIOS režīms” mainiet uz “Atspējots” –Pārejiet uz “Ierīces sāknēšanas prioritāte” un nospiediet taustiņu Enter (Ievadīt). –Kā pirmo iestatiet prioritāti “DVD” Prioritāti var mainīt ar taustiņu F5/F6 –Saglabājiet visus mainītos iestatījumus, izmantojot taustiņu F10, un pēc tam sāknējiet uz sistēmu

6 6 3. Instalēšanas sākšana Sistēmas sāknēšana –Sāciet Windows 7 instalēšanu, nospiežot jebkuru taustiņu, kad redzama norāde “Lai sāknētu no kompaktdiska vai DVD, nospiediet jebkuru taustiņu”. –Atlasiet valodu, laika joslu, tastatūru un pēc tam nospiediet pogu “Tālāk”. –Ja tiek atvērts produkta atslēgas ekrāns, ievadiet DVD pieejamo produkta atslēgu. Pazemināšana bez produkta atslēgas ir pieejama, ja klientam ir Win 8 pro licence un viņš vēlas pazemināt uz Win 7 Ja klientam ir mazumtirdzniecības Windows 7 DVD un viņš vēlas pazemināt, izmantojot šo DVD, tiek atvērti produkta atslēgas ekrāni. –Izlasiet EULA, atzīmējiet izvēles rūtiņu “piekrītu” un pēc tam atlasiet “Pielāgot: (Papildu)”.

7 7 4. Instalēšana ※ Visus svarīgos datus dublējiet ārējā HDD vai USB atmiņā, jo visi dati tiks noņemti. –Atlasiet nodalījumu Windows 7 instalēšanai. 1.Nospiediet “Diskdziņa opcijas (papildu)” 2.Atlasiet nodalījumu un spiediet dzēšanas pogu, līdz palicis tikai viens “nepiešķirts”. 3.Izveidojiet jaunu nodalījumu, nospiežot “Jauns” un iestatot Windows nodalījuma lielumu. 4.Nospiediet pogu “Tālāk” un sāciet instalēšanu ※ Paziņojums! Atkopšanas funkcija vairs nebūs pieejama.

8 8 4. Instalēšana –Pagaidiet, līdz instalēšana ir pabeigta, neveicot citus darbus. Kad sistēmas atsāknēšanas laikā displejā redzams ziņojums “Lai sāknētu no kompaktdiska vai DVD, nospiediet jebkuru taustiņu”. Ja šajā posmā tiek nospiests kāds taustiņš, Windows instalēšana tiek atsākta no sākuma. –Kad instalēšana pabeigta, reģistrējiet lietotāja informāciju.

9 9 5. Vides konfigurēšana Ierīces draiveris, kas nepieciešams, lai instalētu piegādātāja draiveri (neatbalsta Win 7 iesūtnes draiveri). –XE700T1C modeļa NFC, GPS un mobilā interneta ierīce neatbalsta Win 7 draiveri –XE500T1C nevar pazemināt uz Win 7. –Apmeklējiet Samsung Electronics lejupielāžu tīmekļa vietni, lejupielādējiet vienumu “Programmatūras atjauninājums” un pēc tam instalējiet ar Win 7 saderīgu programmatūru, izmantojot vienumu “Programmatūras atjauninājums”

10 10 Paldies!


Download ppt "1 Windows 7 pazemināšanas pamācība /Windows 7 downgrade/"

Similar presentations


Ads by Google