Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Xestión dos residuos de laboratorio

Similar presentations


Presentation on theme: "Xestión dos residuos de laboratorio"— Presentation transcript:

1 Xestión dos residuos de laboratorio
Francisco Gallego Fouz / MªJosé Campello Navarro / Amelia Peralta Bejarano IES Concepción Arenal - FERROL

2 IES Concepción Arenal CS Química Ambiental CM Laboratorio Bacharelato ESO

3 Os residuos de laboratorio
Características Clasificación Moi variados Pequenas cantidades RP RNP Asimilables a urbanos Inertes Xestión Interna Externa

4 Os residuos de laboratorio nun centro de ensinanza
Lexislación Minimizar residuos / BPL “Residuo disolto, problema resolto ??” Concienciación ambiental Aspectos a considerar Planificar as prácticas en conxunto Establecer procedementos Organizar o almacén de PQ Profe: podo tirar isto?” Traballo en equipo Outros Introducir nos boletíns de prácticas as indicacións de perigo e a recollida de residuos 

5 Minimización / Boas prácticas
REDUCCIÓN EN ORIXE Xestión de inventario Prioridade da técnica Cambio de materias primas, ou productos Modificación do proceso Control do proceso MINIMIZACIÓN REDUCCIÓN DE VOLUME Reaccións a pequena escala Concentración RECICLAXE, RECUPERACIÓN NO PROPIO CENTRO Reciclaxe como materia prima Recuperación do material RECICLAXE, RECUPERACIÓN FORA DO CENTRO Intercambio Entrega a un xestor Envío ao proveedor

6 Xestión Interna Procedementos Cr (VI)

7 Xestión Interna Cr (VI) Exemplo de minimización de residuos nas prácticas de 2º Bach-Química P2 Estequiometria P3 Calor de reacción P4 Identif. ácido-base CuSO4 0,1M P5 Disolución reguladora P6 Valoración ácido base P7A Reaccións precipitación P7B P8A Reaccións redox: pila P8B Reaccións redox: electrolise MgCl 2(s.) NaOH (dis.) 0,25 M P1 Preparación disolucións HCl (dis.) 2 M P1 1º Bach NaOH (dis.) 0,5 M Pb2I disoluc. de Ag+ HCl (dis.) 0,5 M

8 Xestión Interna Tratamento do Cr (VI) Verificación
Tratamento de residuos: detoxificación Tratamento do Cr (VI) Cr2O H+ + 6 e-  2 Cr H2O 3 (HS03- + H2O – 2e-  SO H+) 3 HS03- + Cr2O H+  3 SO Cr H2O Verificación I-  I2 (cambio cor) Análise espectrofotométrico

9 Organización do almacén
Procedemento Colocación Inventario

10 Organización do almacén
Sólidos Procedemento Colocación Inventario Liquidos Residuos

11 Organización do almacén
Procedemento Colocación Inventario

12 Organización do almacén
Procedemento Colocación Inventario

13 Xestión dos RP de laboratorio Externa
LEXISLACIÓN Notificación Rexistro PP Xestión dos RP de laboratorio Externa IES Concepción Arenal PEQUENO PRODUCTOR PRODUCTOR Caracterización < 10 t/ano Cr (VI) Rexistro residuos RP Laboratorio Envasado Etiquetado ? XESTOR Almacenado Incompatibilidades Agrupamentos

14 Consellería de Medioambiente Xunta de Galicia
Páxina Web Consellería de Medioambiente Xunta de Galicia SIRGA

15 FIN fgallego@edu.xunta.es

16 Xestión externa dos residuos de laboratorio
Documento de control e seguimiento PEQUENO PRODUCTOR XESTOR Transportista Solicitude de admisión Notificación de traslado Documento de aceptación Cons. MA Xunta Galicia

17 Xestión externa dos residuos de laboratorio
Documento de control e seguimiento Xestión externa dos residuos de laboratorio

18 Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos
RU RP Lexislación Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos RD 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento a execución da Lei 20/1986, de 14 de maio, básica de RTP. RD 952/1997, do 20 de xuño. Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos.

19 Residuos RU RP Lexislación Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos (réxime simplificado no control dos traslados de residuos perigosos producidos por pequenos produtores)

20 Etiqueta Nombre del residuo Código de identificación TITULAR Nombre
dirección y teléfono Fecha de envasado Naturaleza del riesgo (pictogramas) Etiqueta 10 x 10 cm

21 Pictogramas de peligro
comburente corrosivo ecotóxico inflamable irritante peligr. aspir. explosivo tóxico gas

22 Incompatibilidades Residuos alcalinos Residuos de acetileno
Residuos ácidos Soluciones de sulfuros y cianuros Metales reactivos: sodio, potasio, litio, calcio, magnesio, berilio, cinc pulverizado y sus hidruros Residuos ácidos o alcalinos, Agua, Alcohol Cloruros de azufre y fósforo (PCl3, P0C13, SOCl3, S02Cl2, ...) Agua, Alcohol Compuestos orgánicos: alcoholes, aldehídos e hidrocarburos halogenados, nitrados e insaturados. Residuos alcalinos, ácidos, Metales reactivos y sus hidruros Oxidantes fuertes: cloratos, cloritos, p e r c l o r a t o s , h i p o c l o r i t o s , p e r m a n g a n a t o s , persulfatos, ácido crómico y cromatos, nitratos, ácido nítrico, peróxidos y cloro Compuestos orgánicos, Ácidos orgánicos Acidos minerales concentrados Metales reactivos y sus hidruros F. Gallego F.

23 Agrupamentos CLASIFICACIÓN SEGÚN MERCK
A.Disolventes orgánicos y soluciones de sustancias orgánicas, exentas de halógenos. B.Disolventes orgánicos y soluciones de sustancias orgánicas, con halógenos. C.Residuos orgánicos sólidos de productos químicos de laboratorio. D.Soluciones salinas. E. Residuos inorgánicos tóxicos, sales de metales pesados y sus soluciones. F. Compuestos combustibles tóxicos. G. Mercurio y residuos de sales inorgánicas de mercurio. H.Residuos de sales metálicas regenerables; cada metal debería de recuperarse por separado. I. Sustancias sólidas inorgánicas. K Residuos de vidrio, metal y plástico, así como columnas y cartuchos de acero especial para HPLC; la recogida debe realizarse por separado.

24 Agrupamentos


Download ppt "Xestión dos residuos de laboratorio"

Similar presentations


Ads by Google