Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Francisco Gallego Fouz / MªJosé Campello Navarro / Amelia Peralta Bejarano IES Concepción Arenal - FERROL.

Similar presentations


Presentation on theme: "Francisco Gallego Fouz / MªJosé Campello Navarro / Amelia Peralta Bejarano IES Concepción Arenal - FERROL."— Presentation transcript:

1 Francisco Gallego Fouz / MªJosé Campello Navarro / Amelia Peralta Bejarano IES Concepción Arenal - FERROL

2

3 Características Moi variados Moi variados Pequenas cantidades Pequenas cantidades RP RNP Asimilables a urbanos Inertes Clasificación Xestión Interna Interna Externa Externa

4 “Residuo disolto, problema resolto ??” Profe: podo tirar isto?” Minimizar residuos / BPL Concienciación ambiental Lexislación Planificar as prácticas en conxunto Establecer procedementos Organizar o almacén de PQ Traballo en equipo Aspectos a considerar Introducir nos boletíns de prácticas as indicacións de perigo e a recollida de residuos Introducir nos boletíns de prácticas as indicacións de perigo e a recollida de residuos   Outros

5 REDUCCIÓN EN ORIXE REDUCCIÓN DE VOLUME RECICLAXE, RECUPERACIÓN NO PROPIO CENTRO Intercambio Xestión de inventario Cambio de materias primas, ou productos Modificación do proceso Control do proceso Reaccións a pequena escala Concentración Reciclaxe como materia prima Recuperación do material RECICLAXE, RECUPERACIÓN FORA DO CENTRO Entrega a un xestor Envío ao proveedor Prioridade da técnica MINIMIZACIÓN

6 Cr (VI) Procedementos Procedementos

7 Cr (VI) Exemplo de minimización de residuos nas prácticas de 2º Bach-Química P2 Estequiometria P3 Calor de reacción P4 Identif. ácido-base CuSO4 0,1M P5 Disolución reguladora P6 Valoración ácido base P7A Reaccións precipitación P7B Reaccións precipitación P8A Reaccións redox: pila P8B Reaccións redox: electrolise MgCl 2(s.) NaOH (dis.) 0,25 M P1 Preparación disolucións HCl (dis.) 2 M P1 1º Bach Preparación disolucións NaOH (dis.) 0,5 M Pb2I disoluc. de Ag+ HCl (dis.) 0,5 M

8 Cr (VI) Tratamento de residuos: detoxificación Tratamento do Cr (VI) Cr 2 O 7 2- + 14 H + + 6 e -  2 Cr 3+ + 7 H 2 O 3 (HS0 3 - + H 2 O – 2e-  SO 4 2- + 3 H + ) 3 HS0 3 - + Cr 2 O 7 2- + 5 H +  3 SO 4 2- + 2 Cr 3+ + 7 H 2 O Verificación I -  I2 (cambio cor) Análise espectrofotométrico

9 Procedemento Inventario Colocación

10 Procedemento Inventario Colocación Sólidos Liquidos Residuos

11 Procedemento Inventario Colocación

12 Procedemento Inventario Colocación

13 IES Concepción Arenal PRODUCTOR RP Laboratorio PEQUENO PRODUCTOR NotificaciónRexistro PP Caracterización XESTOR Rexistro residuos Envasado Etiquetado Almacenado Incompatibilidades Agrupamentos ? < 10 t/ano Cr (VI) LEXISLACIÓN Xestión dos RP de laboratorio Externa

14

15 FIN fgallego@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal

16 Documento de control e seguimiento PEQUENO PRODUCTOR XESTOR Transportista Solicitude de admisión Notificación de traslado Documento de aceptación Cons. MA Xunta Galicia

17 Documento de control e seguimiento

18 Residuo s RU RP Lexislación Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos RD 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento a execución da Lei 20/1986, de 14 de maio, básica de RTP. RD 952/1997, do 20 de xuño. Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos.

19 Residuo s RU RP Lexislación Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos (réxime simplificado no control dos traslados de residuos perigosos producidos por pequenos produtores)

20 Etiqueta Etiqueta Nombre del residuo Código de identificación TITULAR Nombre dirección y teléfono Fecha de envasado Naturaleza del riesgo (pictogramas) (pictogramas) 10 x 10 cm

21 Pictogramas de peligro corrosivo irritante tóxico ecotóxico comburente inflamable explosivogas peligr. aspir.

22 Incompatibilidades F. Gallego F. Residuos ácidos Residuos alcalinos Residuos de acetileno Metales reactivos: sodio, potasio, litio, calcio, magnesio, berilio, cinc pulverizado y sus hidruros Residuos ácidos o alcalinos, Agua, Alcohol Agua, Alcohol Cloruros de azufre y fósforo (PCl3, P0C13, SOCl3, S02Cl2,...) Soluciones de sulfuros y cianuros Oxidantes fuertes: cloratos, cloritos, p e r c l o r a t o s, h i p o c l o r i t o s, p e r m a n g a n a t o s, persulfatos, ácido crómico y cromatos, nitratos, ácido nítrico, peróxidos y cloro Residuos alcalinos, ácidos, Metales reactivos y sus hidruros Compuestos orgánicos, Ácidos orgánicos Acidos minerales concentrados Metales reactivos y sus hidruros Compuestos orgánicos: alcoholes, aldehídos e hidrocarburos halogenados, nitrados e insaturados.

23 Agrupamentos CLASIFICACIÓN SEGÚN MERCK A.Disolventes orgánicos y soluciones de sustancias orgánicas, exentas de halógenos. B.Disolventes orgánicos y soluciones de sustancias orgánicas, con halógenos. C.Residuos orgánicos sólidos de productos químicos de laboratorio. D.Soluciones salinas. E. Residuos inorgánicos tóxicos, sales de metales pesados y sus soluciones. F. Compuestos combustibles tóxicos. G. Mercurio y residuos de sales inorgánicas de mercurio. H.Residuos de sales metálicas regenerables; cada metal debería de recuperarse por separado. I. Sustancias sólidas inorgánicas. K Residuos de vidrio, metal y plástico, así como columnas y cartuchos de acero especial para HPLC; la recogida debe realizarse por separado.

24 Agrupamentos


Download ppt "Francisco Gallego Fouz / MªJosé Campello Navarro / Amelia Peralta Bejarano IES Concepción Arenal - FERROL."

Similar presentations


Ads by Google