Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Endocrinology. Case 1 1- خانم 19ساله ای جهت بررسی تعریق – طپش قلب – اضطراب و کاهش وزن مراجعه کرده وی شروع علایم را ازیک ماه قبل ذکر میکند.او 4 ماه قبل.

Similar presentations


Presentation on theme: "Endocrinology. Case 1 1- خانم 19ساله ای جهت بررسی تعریق – طپش قلب – اضطراب و کاهش وزن مراجعه کرده وی شروع علایم را ازیک ماه قبل ذکر میکند.او 4 ماه قبل."— Presentation transcript:

1 Endocrinology

2 Case 1

3 1- خانم 19ساله ای جهت بررسی تعریق – طپش قلب – اضطراب و کاهش وزن مراجعه کرده وی شروع علایم را ازیک ماه قبل ذکر میکند.او 4 ماه قبل زایمان داشته ولی شیر نمیدهد. سابقه بیماری خاصی نداردومصرف دارو را نیزانکارمیکند. در معاینه پوست گرم و مرطوب - ترمورد ستها – خیرگی و پروپتوزیس در چشمها مشاهده گردید. تیروئید دو برابر نرمال و بدون درد لمس شد. آزمایشات وی به قرار زیر است: T4= 22 ug/dl ( 5- 12 ) T3= 380 ng/dl ( 60 – 220 ) RT3U= 40% ( 25-35% ) TSH= 0.01 mU / L ( 0.4 – 5 ) a- حداقل 3 تشخیص افتراقی یرای بیمار نام ببرید برای بیمار اسکن تکنسیوم تیروئید درخواست شد - bبا توجه به اسکن تمامی گزینه های زیر در تائبد تشخیص بیماری است بجز: الف) -( TSI ) TSH stimulating immunoglobulin Positive ب ) 35 % ( 5- 30 )= RAIU ج) Anti TPO ab. Positive د) وجود انیکولیز

4 Case 2

5 خانم 32 ساله ای بدلیل افزایش وزن پیشرونده از 3 سال قبل و الیگومنوره به درمانگاه مراجعه کرده است سابقه داروئی یا بیماری قبلی او منفی است. در معاینه چاقی تنه ای همراه استریای ارغوانی در سطح شکم و درد و تندرنس در لمس فقرات پشتی مشخص گردید BP= 160/ 100 آزمایشات اولیه وی به شرح زیر است: FBS= 180 Hb= 15 K= 3.2 Na= 142 Ca= 9 P= 3.8 Urine free Cortisol= 570 ug/D الف) حداقل دو یافته در عکس نیمرخ فقرات وی را نام ببرید. با شک به سندرم کوشینگ تستهای مهاری با دگزامتازن انجام شد: Low dose Dexamethasone suppression test= 550 ug/D High dose Dexamethasone suppression test = 320 ug/D ACTH= 7 ( 7-50 ) ب ) بنظر شما کدامیک از تصاویر زیر میتواند بیانگر علت کوشینگ در این بیمار باشد؟

6 الف) ب) ج) د)

7 Case 3

8 اسلاید بعدی مربوط به بیماری است که با علائم کاهش وزن، کاهش اشتها ، ضعف ، خستگی و افت فشار خون مراجعه کرده است. کدامیک از یافته های زیر در این بیمار غیر معمول است؟ 1.هیپوناترمی 2.هیپرکالمی 3.آنمی 4.ائوزینوپنی

9

10 Case 4

11 با توجه به یافته های hand x-Ray حداقل یک تشخیص افتراقی مطرح نمائید؟

12

13 Case 5

14 اسلاید بعدی مربوط به ضایعات پوستی بیماری با یک اختلال منوژنیک در متابولیسم لیپید می باشد. از بین موارد زیر کدام محتمل است؟ 1. Lipoprotein lipase deficiency 2. Familial Hypercholesterolemia 3. Apo CII deficiency 4. Familial Hypertriglyceridemia

15

16 GI & Hepatology

17 Case : 1

18 21 yrs old female with acute on chronic lower abdominal pain and intermittent diarrhea

19 1- Describe abnormal finding(s) in these images. 2- Write 4 differential diagnosis

20 Case : 2

21 66 year old female coming through the ED complaining of palpitation X 3 days and abdominal pain X 1-1.5 years. Patient was recently diagnosed with severe anemia and discharged 2 days prior to arrival from another hospital. Patient had a single episode of hematemesis in the ER. Denies CP/Fever/ diarrhea/urinary symptoms/ melena/ hematochezia. PMH/PSH: Pyloric strictures status post 2 abdominal surgeries. Social: Denies Alcohol, Smoking, Drugs ROS: Recent weight loss approximately 15 kilograms in last year

22

23

24 What is your diagnosis ?

25 Case : 3

26 A 35 years old man presented with abdominal pain and rectal bleeding that in colonosopic study,multiple polyps were seen. what is your next steps for patient and her relatives ?

27 Case: 4

28 A 42 years old man with severe iron deficiency anemia,that in assessment study, upper results was detected. 1- What is your diagnosis ? 2 - What is the important of related disorders ?

29 Case : 5

30 Cirrhotic patient with severe upper GI bleeding. what is your treatment plan :acute & chronic therapeutic phase ?

31 Hematology

32 Case No 1 A 22 Y/O female comes with splenomegaly, HB=11, LDH=1002,Total Bili=3. 1. What’s your diagnosis? 2. Write 3 findings in PBS.

33

34

35 Case No 2 A 28 Y/O male with anemia, history of abdominal and joint pain,HB =8,MCV =65. 1. What’s your diagnosis? 2. Write at least 2 diagnostic findings.

36

37 Case No 3 1- Write at least 3 diagnostic findings in this BMA slide belong to a patient 55 Y/O presenting with anemia, thrombocytopenia and fever. 2 - What’s your diagnosis?

38

39 Case No 4 1. What do you see in this BMA slide. 2. Write down your diagnosis? 3. Write 2 LAB tests for approving your diagnosis.

40

41 Case No 5 After writing 3 diagnostic findings,write your diagnosis.

42

43 Nephrology

44 Case1

45 -بیمار 40 ساله با تشخیص لوسمی حاد میلوئیدی بستری و تحت درمان قرار گرفته است از روز سوم درمان تدریجا دچار افزایش کراتنین گردیده است. - آخرین آزمایشات بیمار: Cr = 4/5 Urea = 110

46

47 الف - چه تشخیص هایی جهت بیمار مطرح می نمایید؟

48 ب - در صورتی که در آزمایشات Ca= 10 Uric Acid =13 P = 6 گزارش شود چه اقدام درمانی جهت بیمار انجام می دهید.

49 Case 2

50 - بیمار 45 ساله بعلت تغییر رنگ ادرار و مختصر درد فلانکها مراجعه نموده است در سونوگرافی انجام شده نکته پاتولوژی گزارش نشده است. در آزمایشات :

51 Bun= 20 Hb= 11/5 Creat= 1 U/A : RBC= 30-40 WBC=3-5 Crystal= Neg Cast= Neg Blood = 2+

52

53 برای بیمارسی تی اسکن انجام شده و نکته خاصی گزارش نشده است چه آزمایشات تکمیلی دیگری را جهت بیمار درخواست می نمایید

54 Case 3

55 بیماری 20 ساله به جهت Renal Colic مکرر مراجعه نموده است در حال حاضر از درد فلانک و هماچوری شکایت دارد. در آزمایش ادرار انجام شده U/A : RBC= 10-15 WBC= 2-3 Crystyal= + نمای زیر در میکروسکوپ نوری دیده میشود

56

57 الف - تشخیص شما چیست؟ ب - چه توصیه ای جهت درمان بیمار می نمایید.( به ترتیب اولویت ذکر نمایید.)

58 Case 4

59 آقایی 45 ساله مبتلا به دیابت از ده سال قبل و سابقه نفروپاتی دیابتی و آتریت روماتوئید دارد و NSAID مصرف می کند بعلت درد فلانک و هماچوری مراجعه کرده است؟ U/A: Alb= 2+ RBC= 20-23 WBC= 5-6 Cr=1/2

60 الف - تشخیص های افتراقی بیمار چه می باشد

61 - اقدام تشخیصی مناسب کدام است؟ ب

62 ج - با توجه به اسلاید بعدی کدام تشخیص مطرح می باشد؟

63

64 Pulmonary

65 سوال 1 الف - تست تنفسی را تفسیر نمایید. ب - تشخیص شما چیست ؟

66

67 سوال 2 بیمار اقای 55 ساله سیگاری که 6 سال قبل بعلت کانسر حنجره لارنژکتومی شده است.در حال حاضر با سرفه مراجعه داشته است. الف - گرافی قفسه سینه را تفسیر نمایید ب - سه تشخیص افتراقی برای بیمار بنویسید

68

69 سوال 3 گرافی رخ ونیمرخ اقای 48 ساله سیگاری و اپیوم استنشاقی که بعلت سرفه و خلط وتنگی نفس مراجعه نموده است. الف - گرافی قفسه سینه را تفسیر نمایید ب - تشخیص های افتراقی برای این بیمار را بنویسید

70

71

72 سوال 4 بیماری بعلت سرفه وخلط فراوان مراجعه کرده است. در سابقه نیزسرفه وخلط را از گذشته داشته است. الف - گرافی ریه بیمار را تفسیر نمایید. ب - تشخیص بیماری به نظر شما چیست. ج - برای ارزیابی علت اولیه بیماری چه ازمایشاتی درخواست می کنید.

73

74 سوال 5 الف - تفسیر گرافی قفسه سینه را بنویسید. ب - حداقل سه تشخیص افتراقی نام ببرید

75

76 Rheumatology

77 Case 1

78 A. Describe 3 abnormal findings

79 B. What are the differential diagnoses (at least 4 ) and what is the most likely diagnosis

80 Case 2

81 The patient is a 45 y / o man who’s complain is excertional dyspnea and non productive cough since 6 months ago and acute onset swelling and tenderness of his 4th finger of right hand

82

83 A. What is your diagnosis ? B. What is your DDX ? (at least 3) C. How do you confirm the diagnosis ?

84 Case 3

85 The 35 y/o man refer to you for LBP from 1 year ago. The patient has morning stiffness ~ 1 h and pleuretic chest pain. Chest expansion is 3 cm and schober test is 12 cm. In lab data; ESR = 40 CRP = 3+ Hb = 10.5 ALK = Normal Complement = Normal CPK = mild elevation HLA = negative

86

87 A. Describe radiological findings ? ( at least 4 ) B. What is your further work up ? C. What is your differential diagnosis ? ( at least 4 )

88 Case 4

89 A 43 y/o woman complains of Morning Stiffness ~ 1 h and pain in hands and feet since 15 years ago. A. Describe hands picture and radiology. B. What is your diagnosis?

90

91 Image Challenge

92 This patient presented with fatigue, fever, anorexia, and weight loss. What is the most likely diagnosis? 1. Leukemia 2. Scurvy 3. Acquired immunodeficiency syndrome 4. Sarcoidosis 5. Pellagra Q1:

93 Image Challenge What is the most likely diagnosis? 1. Chronic venous insufficiency 2. Reiter syndrome 3. Gunshot wound 4. Chronic renal failure 5. Pseudohypoparathyroidism Q2:

94 Image Challenge These lesions appeared spontaneously in a patient with untreated multiple myeloma. Coagulation studies were normal and platelet count was 80,000 per cubic millimeter. What is the diagnosis? 1. Orbital fracture 2. Disseminated intravascular coagulation 3. Tuberous sclerosis 4. Amyloid purpura 5. Horner's syndrome Q3:

95 Image Challenge This patient presented with hypertension, proteinuria, and renal failure. What is the most likely diagnosis? 1. Mycosis fungoides 2. Wegener's granulomatosis 3. Invasive aspergillosis 4. Sarcoidosis 5. Polychondritis Q4:

96 Image Challenge This patient developed jaundice and an enlarging neck mass. What is the diagnosis? 1. Medullary carcinoma of the thyroid 2. Peripancreatic malignancy 3. Scrofula 4. Hodgkin's lymphoma 5. Pancoast tumor Q5:

97 Image Challenge This patient presented with chest pain. What is the diagnosis? 1. Acute pulmonary embolism 2. Hypertrophic cardiomyopathy 3. Ascending aortic aneurysm 4. Coarctation of the aorta 5. Lymphoma Q6:

98 Image Challenge What is the diagnosis? 1. Cutis laxa 2. Turner's syndrome 3. Ehlers-Danlos syndrome 4. Pseudoxanthoma elasticum 5. Marfan syndrome Q7:

99 Image Challenge What is the diagnosis? 1. Pancreatic pseudocyst 2. Duodenal torsion 3. Cholangiocarcinoma 4. Gallbladder lipomatosis 5. Emphysematous cholecystitis Q8:

100 Image Challenge This patient presented with a 10-day history of left foot discoloration that resolved with elevation. What is the most likely diagnosis? 1. Angioneurotic edema 2. Arterial insufficiency 3. Erysipelas 4. Peripheral microembolization 5. Phlegmasia cerulea dolens Q9:

101 Image Challenge Which one of the following drugs of abuse is most typically associated with the illustrated complication? 1. Ketamine 2. Heroin 3. Cocaine 4. Phencyclidine 5. Mescaline Q10:

102 Image Challenge Which one of following is typically associated with this finding? 1. Bulimia 2. Recent endotracheal intubation 3. Acquired immunodeficiency syndrome 4. Treatment with a sulfonylurea 5. Candida albicans infection Q11:

103 Image Challenge Which cardiac valves have been replaced? 1. Aortic and mitral valves 2. Aortic and tricuspid valves 3. Mitral and tricuspid valves 4. Pulmonary and mitral valves 5. Pulmonary and tricuspid valves Q12:


Download ppt "Endocrinology. Case 1 1- خانم 19ساله ای جهت بررسی تعریق – طپش قلب – اضطراب و کاهش وزن مراجعه کرده وی شروع علایم را ازیک ماه قبل ذکر میکند.او 4 ماه قبل."

Similar presentations


Ads by Google