Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ÁREA CIRÚRXICA ACCESIBILIDADESetembro-13Setembro-12DIF. 13-12 Pacientes en LE7.0487.647- 599 TME Global84,889,4- 4,6 TME P113,317,5- 4,2 TME P265,366,6-

Similar presentations


Presentation on theme: "ÁREA CIRÚRXICA ACCESIBILIDADESetembro-13Setembro-12DIF. 13-12 Pacientes en LE7.0487.647- 599 TME Global84,889,4- 4,6 TME P113,317,5- 4,2 TME P265,366,6-"— Presentation transcript:

1

2 ÁREA CIRÚRXICA ACCESIBILIDADESetembro-13Setembro-12DIF Pacientes en LE TME Global84,889,4- 4,6 TME P113,317,5- 4,2 TME P265,366,6- 1,3

3

4

5 ÁREA CIRÚRXICA ACTIVIDADESetembro-13Setembro-12DIF Interv. Cirúrx. Totais Interv. Cirúrx. Urxentes Interv. Cirúrx. Programadas Totais Interv. Cirúrx. Ordinarias Interv. Cirúrx. Extraordinarias % Suspensións4,44%5,21%- 0,77 Rendemento cirúrxico76,29%73,65%+ 2,64

6 ÁREA CIRÚRXICA ACTIVIDADESetembro-13Setembro-12DIF Interv. Cirúrx. CMA Relación CMA/Total Cirurxía Programada 34,21%31,06%+ 3,15 Taxa sustitución CMA72,45%67,18%+ 5,27

7 ÁREA CIRÚRXICA ACCESIBILIDADESetembro-13Setembro-12DIF Pacientes en LE TME Global82,987,6- 4,7 TME P113,117,3- 4,2 TME P264,165,6- 1,5 E O X I A CORUÑA

8 ÁREA DE CONSULTAS Setembro-13Setembro-12DIF TME en 1ª consulta de enfermidade55,857,8- 2,0 Nº de pacientes en espera Total Primeras Consultas Relación sucesivas / primeiras2,172,18- 0,01 % de primeiras consultas recibidas de A.P. 75,60%74,76%+ 0,84

9

10

11 ÁREA DE CONSULTAS – VÍAS RÁPIDAS Setembro-13Setembro-12DIF TME Vía rápida cancro de pulmón4,72,5+ 2,2 TME Vía rápida cancro colorrectal2,315,0- 12,7 TME Vía rápida cancro de próstata2,44,0- 1,6

12 ÁREA DE PROBAS DIAGNÓSTICAS E TERAPÉUTICAS Setembro-13Setembro-12DIF TAC nº de estudios TME primeiras probas 39,630,3+ 9,3 RM nº de estudios TME primeiras probas 85,9164,6- 78,7

13 ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Setembro-13Setembro-12DIF Nº de ingresos Estadía media9,439,49- 0,06

14 ÁREA DE URXENCIAS Setembro-13Setembro-12DIF Nº de urxencias atendidas Promedio diario419,77421,77- 2,0 Taxa de urxencias ingresadas18,69%18,85%- 0,16 Presión de urxencias70,19%69,79%+ 0,4

15 ÁREA DE TOCO-XINECOLOXÍA Setembro-13Setembro-12DIF Nº de partos % de cesáreas25,39%22,99%+ 2,4 % partos vaxinais con anestesia epidural 77,14%74,92%+ 2,22

16 MISCELÁNEA Setembro-13Setembro-12DIF % de prescripción electrónica*95,88%86,39%+ 9,49 % prescripción de xenéricos*33,79%33,51%+ 0,28 * Datos a agosto


Download ppt "ÁREA CIRÚRXICA ACCESIBILIDADESetembro-13Setembro-12DIF. 13-12 Pacientes en LE7.0487.647- 599 TME Global84,889,4- 4,6 TME P113,317,5- 4,2 TME P265,366,6-"

Similar presentations


Ads by Google