Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Microsoft ® Office Tlhahlo ya Word 2007 Šoma ka lebelo.

Similar presentations


Presentation on theme: "Microsoft ® Office Tlhahlo ya Word 2007 Šoma ka lebelo."— Presentation transcript:

1 Microsoft ® Office Tlhahlo ya Word 2007 Šoma ka lebelo

2 Diteng tša thuto Kakaretšo: Na o kile wa kwa lentšu? Thutwana ya 1: Tseba Ripone Thutwana ya 2: Hwetša ditaelo tša ka mehla Thutwana ya 3: Mananeo a bonolo Dithutwana tše pedi tša mathomo di akaretša lenaneo la mešomo ye e šišintšwego, gomme ka moka e akaretša sete ya dipotšišo tša molekwana.

3 Kakaretšo: Na o kile wa kwa lentšu? Word 2007 e ntšhitšwe. Thuto ye e tla go thuša gore o šome ka lebelo. O tla ithuta ka moo o ka hlamago ditokumente tše kaone, tša go lebelelega seprofešenale tšeo di tlago kgahla bagwera ba gago le bašomimmogo.

4 Maikemišetšo a thuto Šoma ka Ripone — sedirišwa se sempsha se se dirago gore Word e be bonolo go šomišwa go feta peleng. Hwetša ditaelo tša ka mehla, tša tlwaelo tše o di hlokago go dira mošomo wa gago.

5 Thutwana ya 1 Tseba Ripone

6 Ge o bula Word 2007, selo sa mathomo se o se bonago ke Ripone, lefelo leo le rapamego le bogodimo bja Word. Ripone e tliša ditaelo tša go tlwaelega kudu ka pele, bjale ga o gapeletšege go hlwa o nyaka dilo tše o di dirago dikarolong tša mehutahuta tša lenaneo dinako ka moka. Se se tla dira gore mošomo wa gago o be bonolo le go ba ka lebelo. Gae FonteTemana

7 Šomiša Ripone go ditiro tša tlwaelo Ripone e aba tšhomišo ye bonolo ebile e hwetšagala gabonolo, gomme ditiro tša tlwaelo di bontšhitšwe lefelong le tee. Go fa mohlala, o ka sega wa pheista sengwalwa ka go šomiša ditaelo go ya thepong ya Gae; wa fetoša go fomete ya sengwalwa ka go šomiša Setaele; wa ba wa fetoša mmala wa bokamorago bja letlakala ka go ya thepong ya Peakanyo ya Letlakala. Pheista Gae FonteTemana

8 Na ke eng seo se lego Riponeng? Go tseba dikarolo tše tharo tša Ripone go tla go thuša go kwešiša ka moo o ka e šomišago. Ke dithepo, dihlopha, le ditaelo. Dithepo: Ripone e na le tše dithepo tše šupa tša motheo go putlaganya ka godimo. Ye nngwe le ye nngwe e emela lefelo la mošongwana. Dihlopha: Thepo ye nngwe le ye nngwe e na le dihlopha tše mmalwa tše di bontšhago diaetheme tše di amanago. Ditaelo: Taelo ke konope, menyu, goba lepokisi moo o ka tsenyago tshedimošo. Gae FonteTemana

9 Dilontšhi tša Lepokisi la Taeloko ka dihlopheng Dihlopha tše dingwe di na le lerungwana le lennyane la taekonale ka khutlong ya ka gojeng ka fasana ye e bitšwago Selontšhi sa Lepokisi la Taeloko. Le klike go bona dikgetho tše ntši tša go amana le sehlopha seo. Di tla tšwelela ka lepokising la taeloko leo le tlwaelegilego goba ka lefasetešaneng la mošomo leo o le tsebago go tšwa bešeneng ye e fetilego ya Word. Gae FonteTemana Fonte Sekgoba sa Ditlhaka

10 Dithepo tša tlaleletšo di a tšwelela Dithepo tše itšego di tšwelela fela ge o di nyaka. Tšea gore o tsenya seswantšho gomme o nyaka go dira tše ntši ka sona, go swana le go se khoropa goba go fetoša ka moo sengwalwa se se pipago go se dikologa. Na ditaelo tšeo di hwetšwa kae? Didirišwa tša Diswantšho Fomete Disetaele tša Diswantšho Sebopego sa Diswantšho Potara ya Diswantšho Seabe sa Diswantšho

11 Dithepo tša tlaleletšo di a tšwelela Dithepo tše itšego di tšwelela fela ge o di nyaka. Kgetha seswantšho. Didirišwa tša Diswantšho di a tšwelela. Klika ya thepo ya Fomete. Dihlopha le ditaelo tša tlaleletšo di a tšwelela gore o kgone go šoma ka diswantšho, go swana le sehlopha sa Ditaele tša Diswantšho. Ga go hlokege gore o di nyake. Sebakeng seo: Gae Didirišwa tša Diswantšho Fomete Disetaele tša Diswantšho Sebopego sa Diswantšho Potara ya Diswantšho Seabe sa Diswantšho

12 Thulupaa ye Nnyane Ditaelo tše dingwe tša go fometa di na le mohola kudu mo e lego gore o tlo nyaka di hwetšagala go sa lebelelwe gore o dira eng. A re re o nyaka go fometa dingwalwa tše mmalwa, eupša o šoma go ya ka thepo ya Sebopego sa Letlakala. O ka klika ya thepo ya Gae o bone dikgetho tša go fometa, eupša go na le tsela ya ka pejana. Sebopego sa Letlakala A23B

13 Thulupaa ye Nnyane Ditaelo tše dingwe tša go fometa di mohola kudu mo e lego gore o nyaka di hwetšagala go sa kgathale gore o dira eng. Kgetha sengwalwa sa gago ka go se goga ka maose, gomme go tloga fao o šupe kgetho yeo. Thulupaa ye nnyane e tla tšwelela ka sebopego sa go se bonale gabotse. Ge o šupa thulupaa ye Nnyane, e tla ba ye koto, gomme o ka kgona go klika kgetho ya go fometa go yona. Sebopego sa Letlakala A23B

14 Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela ke lefelwana le lennyane ka godimo ka nngeleng ga Ripone. Seswantšho se bontšha ka moo o ka tsenyago diratwa tše dingwe tša ditaelo go Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela gore di hwetšagale go sa kgathale gore o mo thepong efe. Gape o ka tloša dikonope go Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela. E na le dilo tše o di šomišago gantši le gantši ka mehla: Seiba, Dirolla, o Bušeletše. Gae Tsenya go Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela Khastamaesa Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela... Bontšha Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela ka fase ga Ripone Fokotša Ripone

15 Ditšhišinyo tša go itlwaetšwa 1.Šomiša Ripone. 2.Dira gore dithepo tša tlaleletšo di tšwelele, gomme go tloga fao o tsenye seswantšho gomme o šome ka Didirišwa tša Diswantšho. 3.Šoma ka thulupaa ye Nnyane. 4.Šomiša Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela. 5.Fihla dihlopha le ditaelo.

16 Molekwana wa 1, potšišo ya 1 Ge o klika konope ye ka go Word 2007, na go direga eng? (Kgetha karabo e tee.) 1.O fihla Ripone lebakanyana gore o be le sekgoba se sentši sa tokumente ya gago. 2.O šomiša fonte ye kgolo sengwalweng sa gago. 3.O bona dikgetho tša tlaleletšo. 4.O tsenya taelo go Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela.

17 Molekwana wa 1, potšišo ya 1: Karabo O bona dikgetho tša tlaleletšo. Gantši lepokisi la taeloko le tla tšwelela, gomme le ka lebelelega le fapana le dibešene tša peleng tša Word.

18 Molekwana wa 1, potšišo ya 2 Na Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela e kae le gona ke neng moo o ka e šomišago? (Kgetha karabo e tee.) 1.E khutlong ya nngeleng ka godimo ga sekerini, gomme o swanetše go e šomiša go ditaelo tša gago tše o di ratago. 2.E phaphamala godimo ga sengwalwa, gomme o swanetše go e šomiša ge o nyaka go dira diphetošo tša go fometa. 3.E khutlong ya nngeleng ka godimo ga sekerini, gomme o swanetše go e šomiša ge o nyaka go fihlelela tokumente ka pela. 4.E go ya Gae thepo, gomme o swanetše go e šomiša ge o nyaka go lontšha goba go thoma tokumente ye mpsha ka pela.

19 Molekwana wa 1, potšišo ya 2: Karabo E khutlong ya nngeleng ka godimo ga sekerini, gomme o swanetše go e šomiša go ditaelo tša gago tše o di ratago. Ke thulupaa ye nnyane ye e nago le tša go Seiba, Dirolla, le tša Bušeletša dikonope. O ka tsenya ditaelo tša gago tše o di ratago ka go klika taelo ya ka gojeng le go kgetha Tsenya go Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela.

20 Molekwana wa 1, potšišo ya 3 Thulupaa ye nnyane e tla tšwelela ge o dira efe ya tše latelago? (Kgetha karabo e tee.) 1.Klika thepo ye e šomago gabedi Riponeng. 2.Kgetha sengwalwa. 3.Kgetha sengwalwa gomme o se šupe. 4.Efe goba efe go tša ka godimo.

21 Molekwana wa 1, potšišo ya 3: Karabo Kgetha sengwalwa gomme o se šupe. Gape e tla tšwelela ge o klika sengwalwa se se kgethilwego ka gojeng.

22 Thutwana ya 2 Hwetša ditaelo tša ka mehla

23 Word 2007 ke ye mpsha, gomme seo se a kgahliša. Eupša go na le dilo tše o swanetšego go di dira. Bjale ye ke nako ya go hwetša mafelo a maleba a ditaelo tše di šomišwago kudu. Go fa mohlala, na o hlama tokumente kae? Na dipulete di kae, ditaele le selekodi sa mopeleto tšona? Ge e le go phrintha gona? Thutwana ye e tla bontšha gore tlhamo ya lenaneo le lefsa e bea ditaelo tšeo moo o di nyakago gona.

24 Thoma ka Konope ya Microsoft Office Konope ya Microsoft Office bjale ke lefelo leo o thomago go lona ge o le mo go Word. Ge o e klika, go tšwelela menyu wo o o šomišago go hlama, go bula, goba go seiba tokumente. Gae Mpsha Bula Phatlalatša Tswalela Dikgetho tša WordEtšwa go Word Ditokumente tše di sa tšwago go šomišwa

25 Na ge e le ditaele tšona? Na o na le kgahlego ya go šomiša mokgwa wo maatla wa go šoma gabotse wa go fometa go feta fela ditaelo tša go peleta tša mosekamo? O tla swanelwa ke go tseba ka ditaele mo go Word ye mpsha. O ka kgetha sa go direlwa ruri Setaele sa ka Pela goba wa diragatša setaele se o se dirilego peleng. ¶ Ya tlwaelo ¶ Ga go Seb… Hlogo ya 1 Hlogo ya 2 Disetaele

26 Na bjale mabapi le disetaele? O šoma ka ditaele ka go ya go thepo ya Gae, mo go sehlopha sa Ditaele. Disetaele tša ka Pela di diretšwe ruri, ditaele tša go lebelelega seprofešenale tšeo di lego ka potlako le bonolo go diragatšwa. Gape di na le tebelelego ye mpsha mo bešeneng ye ya Word. Klika konope ye go bona Ditaele tša ka Pela tše mmalwa tše di loketšego go šomišwa. Klika Selontšhi sa Lepokisi la Taeloko go bula la Ditaele mo lefasteraneng. Seswantšho se go bontšha ka moo o ka hwetšago ditaele tše o di nyakago. ¶ Ya tlwaelo ¶ Ga go Seb… Hlogo ya 1 Hlogo ya 2 Ditaele

27 Pheintha ya Fomete Taelo ye nngwe ya go fometa ya lebelo la godimo ke Pheintha ya Fomete. E ka go la nngele la thepo ya Gae, sehlopheng sa Klipbote. Sebakeng sa ge o sa tsebe Pheintha ya Fomete, ke tsela ka ya pela ya go bušeletša go fometa go tloga go karolo e tee ya sengwalwa go fihla go ye nngwe. Go šomiša Pheintha ya Fomete, bea khusa sengwalweng seo fomete ya sona o nyakago go e kopiša gomme o klike ya Pheintha ya Fomete konope. Gae FonteTemana Klipbote

28 Kgodišo Ka morago ga ge o tsentše se sengwe, o ka swanelwa ke go lebelela dintlha ka šedi. Bjale o tloga o tla nyaka go tseba gore o tla hwetša taolo ya kgodišo kae. Lebelela khutlong ya gojeng ka mo fase. Gogela selaeta ka gojeng go se godiša, gomme o se gogele ka nngeleng go se fokotša.

29 E loketše go phrinthwa? O loketše go phrintha—eupša ga o na kgonthe ya gore letlakala le tlo tšwelela bjang? Go ka ba kaone ge o ka thoma ka go lekola ka moo matlakala a gago a tlogo tšwelela ka gona mo phrinthareng. Se sengwe le se sengwe se o se nyakago se go ya Tlhamego ya Letlakala thepo. Sa Peakanyo ya Letlakala sehlopha se na le Bogolo (8.5 x 11, A4, bjalobjalo), Tebelelego (landscape le portrait), le Mathoko. Tlhamego ya Letlakala Intenta

30 Ee, lokile go phrintha Ge e le gore ka kgonthe o loketše go phrintha, boela morago Konopeng ya Microsoft Office. Ge o klika taelo ya Phrintha, o tla hwetša lepokisi la taeloko la Phrintha. Eupša šupa lerungwana ka gojeng ga taelo ya Phrintha sebakeng seo, gomme o tla bona ditaelo tše tharo tša tlaleletšo. Gopola gore bjale o na le dikgetho: Gae Mpsha Bula Seiba Seiba Bjalo Ka… Phrintha... Dira mohlala o phorinthe tokumente Phrintha Go phrintha ka Pela Mohlala wa go phrintha Kgetha phrinthara, palo ya dikhopi, le dikgetho tše dingwe tša go porintha pele o ka phrintha. Romela tokumente thwii go phrinthara ya tirelwa ka ntle le go dira diphetošo. Dira mohlala o dire diphetošo go matlakala pele o phrintha

31 Ee, lokile go phrintha Ge e le gore ka kgonthe o loketše go phrintha, boela morago Konopeng ya Microsoft Office. Phrintha Go phrintha ka Pela Mohlala wa go phrintha Gopola gore bjale o na le dikgetho: Gae Mpsha Bula Seiba Seiba Bjalo Ka… Phrintha... Dira mohlala o phorinthe tokumente Phrintha Go phrintha ka Pela Mohlala wa go phrintha Kgetha phrinthara, palo ya dikhopi, le dikgetho tše dingwe tša go porintha pele o ka phrintha. Romela tokumente thwii go phrinthara ya tirelwa ka ntle le go dira diphetošo. Dira mohlala o dire diphetošo go matlakala pele o phrintha

32 Ka morago ga ditiragalo Ditlabelo ka moka tše o di šomišago ka mehla ka go Word di Riponeng gomme di bonolo go hwetšagala. Bjale na ditirišo tša ka morago ga ditiragalo di kae tšeo di sego mabapi le go tšweletša ditokumente, eupša taolo yeo na Word e šoma bjang? Gae Mpsha Bula Phatlalatša Tswalela Dikgetho tša WordEtšwa go Word Ditokumente tše di sa tšwago go šomišwa

33 Ka morago ga ditiragalo Na o laola bjang ka moo Word e šomago? Ditirišo tše ka moka ke karolo ya Dikgetho tša Word, tše o di bonago ge o klika konope ya Dikgetho tša Word. E menyung wo o bulegago ge o klika Konope ya Microsoft Office. Gae Mpsha Bula Phatlalatša Tswalela Dikgetho tša Word Etšwa go Word Ditokumente tše di sa tšwago go šomišwa

34 Ditšhišinyo tša go itlwaetša 1.Tsenya lenaneo la dipulete. 2.Diragatša Ditaele tša ka Pela, gomme o fokotše go bona diphetošo ka moka. 3.Fetoša sete ya Ditaele tša ka Pela. 4.Šomiša Pheintha ya Fomete. 5.Dira diphetošo tša kakaretšo ka ya Tlhamego ya Letlakala thepo. Go tloga fao o leke dithepo tše dingwe. 6.Phrintha ka mekgwa ka moka ya mehutahuta.

35 Molekwana wa 2, potšišo ya 1 O ka diriša mananeo a dipulete ka go šomiša ditaelo tša gore ka sehlopheng sefe le gona go thepo efe? (Kgetha karabo e tee.) 1.Ka go sa Temana sehlopha go ya Tlhamego ya Letlakala thepo. 2.Ka go sa Temana sehlopha go ya Gae thepo. 3.Ka go sa Maswao sehlopha go ya Tsenyo thepo. 4.Ka go sa Sengwalwa sehlopha go ya Tsenyo thepo.

36 Šoma ka lebelo Molekwana wa 2, potšišo ya 1: Karabo Ka go sa Temana sehlopha go ya Gae thepo. Mo ke moo o ka diragatšago mananeo a dipulete. Keletšo: Gape o ka diragatša mananeo a dipulete ka go šomiša thulupaa ye Nnyane.

37 Molekwana wa 2, potšišo ya 2 Na o kgetha bjang dikgetho tša go phrintha ka bešeneng ye mpsha ya Word? (Kgetha karabo e tee.) 1.Klika ya Phrintha konope Riponeng. 2.Klika ya Phrintha go Thulupaa ya Phihlelelo ya ka Pela. 3.Šomiša ya Microsoft Office Konope. 4.E ka ba kgetho ya mathomo goba ya bobedi ka godimo.

38 Molekwana wa 2, potšišo ya 2: Karabo Šomiša ya Microsoft Office Konope. Mo ke moo o bulago Mohlala wa go phrintha gape.

39 Thoma ka lebelo Molekwana wa 2, potšišo ya 3 Na ke khutlo efe ye e nago le taolo ya kgodišo? (Kgetha karabo e tee.) 1.Gojeng ka godimo. 2.Nngeleng ka godimo. 3.Nngeleng ka fase. 4.Gojeng ka fase.

40 Molekwana wa 2, potšišo ya 3: Karabo Gojeng ka fase. Ka khutlong ya ka gojeng ka fase ke taolo ye o e šomišago go godiša le go fokotša. Gape o ka šomiša wa Tebelelo menyu go bona ditaolo tša kgodišo.

41 Thutwana ya 3 Mananeo a bonolo

42 Mananeo ke dikarolo tša mohola tša tokumente efe goba efe, o ka ba o dira kakaretšo ya tshedimošo goba o dira gore go be bonolo go kwešiša. Mananeo ao a nago le dinomoro a bohlokwa go bontšha tatelano ya tshedimošo. Ge e le gore o a tshwenyega ka ga tatelano, lenaneo la dipulete le ka ba kaone. Mananeo a ka ba le legato le tee, gomme diaetheme ka moka tša ba le tatelano ya go swana le go intenta; goba magato a mantši, go era gore go na le lenaneo ka gare ga lenaneo. Mekhuri Benase Lefase Mase 1. Mekhuri 2. Benase 3. Lefase 4. Mase Mekhuri Benase Lefase Ngwedi Mase Fopose Teimose

43 Hlama mananeo ge o ntše o tlanya Go na le tsela ya go feta e tee ya go thoma lenaneo, eupša ye nngwe ya tšeo di tsebegago kudu ke go hlama lenaneo ka semeetseng ge o ntše o tlanya. Ge o nyaka lenaneo la dipulete, o no tlanya naletšana (*) ya latelwa ke sekgoba. Naletšana e fetoga pulete, gomme lenaneo la gago le a thongwa. Ge o feditše go tlanya aetheme ya mathomo ka lenaneong la gago, kgotla ENTER, gomme pulete ye mpsha e tla tšwelela mothalading wa go latela. SekgobaNako A Mekhuri Benase Lefase Mase 1.Mekhuri 2.Benase 3.Lefase 4.Mase a.Mekhuri b.Benase c.Lefase d.Mase

44 Hlama mananeo ge o ntše o tlanya Go na le tsela ya go feta e tee ya go thoma lenaneo, eupša ye nngwe ya tšeo di tsebegago kudu ke go hlama lenaneo ka maitirišo ge o ntše o tlanya. Go hlama mananeo a dinomoro ka maitirišo, tlanya nomoro ya tee le nako (1.), di latelwe ke sekgoba. Ye ke ye mpsha ya Word 2007; ka dibešeneg tše di fetilego, o be o swanelwa ke go kgotla ENTER pele lenaneo le thoma. SekgobaNako A Mekhuri Benase Lefase Mase 1.Mekhuri 2.Benase 3.Lefase 4.Mase a.Mekhuri b.Benase c.Lefase d.Mase

45 Hlama mananeo ge o ntše o tlanya Go na le tsela ya go feta e tee ya go thoma lenaneo, eupša ye nngwe ya tšeo di tsebegago kudu ke go hlama lenaneo ka maitirišo ge o ntše o tlanya. Ka lebaka la gore mananeo a ditlhaka ke fela mohuta wo mongwe wa mananeo a dinomoro, tlanya tlhaka ya a le nako (a.), di latelwe ke sekgoba, go thoma lenaneo la ditlhaka. SekgobaNako Mekhuri Benase Lefase Mase 1.Mekhuri 2.Benase 3.Lefase 4.Mase a.Mekhuri b.Benase c.Lefase d.Mase A

46 Emiša mananeo O tsentše aetheme ya mafelelo ka lenaneong la gago. Na bjale o fetša bjang lenaneo le go emiša dipulete goba dinomoro gore di se tšwelele? Seswantšho se bontšha mekgwa ye mekaone. Tsela ye bonolonolo ya go emiša go hlama lenaneo ke go kgotla ENTER gabedi, go ya ka moo go bontšhitšwego ka nngeleng. Ge e le gore o nyaka se sengwe se se fapanego gannyane, go fa mohlala, sengwalwa se se intentilwego ka legatong le tee go swana le sengwalwa goba pulete ka godimo ga sona, šomiša khii ya BACKSPACE. Mekhuri Benase Lefase Mase Jupitha Sathane Yuranase Nepthune Mekhuri Benase Lefase Mase Jupitha Sathane Yuranase Nepthune EnterBackspace

47 Go šoma ka ditemana ka mananeong; go pheista mananeo Tšea gore o hlama lenaneo la dinomoro goba la dipulete gomme o nyaka gore tše dingwe tša diaetheme tše di lego lenaneong gore di akaretše ditemana tše nnyane tša ka moo, ka ge go bontšhitšwe ka seswantšhong. Go na le mekgwa ye mmalwa ya go šoma ka seemo; wo o o kgethago o laolwa ke maemo a tokumente ya gago le seo o se ratago. Ditemana tšeo di sego tša bewa lenaneong

48 Go šoma ka ditemana ka mananeong; go pheista mananeo Tšea gore o hlama lenaneo la dinomoro goba la dipulete gomme o nyaka gore tše dingwe tša diaetheme tše di lego lenaneong gore di akaretše ditemana tše nnyane tša ka moo, ka ge go bontšhitšwe ka seswantšhong. O ka hlama ditemana tše nnyane ka go kgotla SHIFT+ENTER, e sego fela ENTER, go fetša poloko ye nngwe le ye nngwe ya sengwalwa. Go tšwetša pele lenaneo ka morago ga ditemana tše nnyane, tlanya nomoro e latelwe ke nako; lenaneo le tla tšwela pele ka maitirišo. Ditemana tšeo di sego tša bewa lenaneong

49 Dipulete goba dinomoro? Na o hweditše mohuta wo o phošagetšego wa lenaneo? Na o thomile ka dipulete eupša bjale o nagana gore dinomoro di ka ba kaone, goba ka tsela ye nngwe? O se ke wa tshwenyega, go bonolo go tloga go ye nngwe go ya go ye nngwe. O no klika fela go gongwe lenaneong la gago, gomme o klike ya Dipulete goba Go fa dinomoro konope Riponeng. Gae Fonte Temana | Mekhuri Benase

50 Dipulete goba dinomoro? Gape o ka šomiša dikonope tše go thoma mananeo a mafsa. O ka no klika konope gomme wa thoma go tlanya aetheme ya gago ya lenaneo goba wa kgetha sengwalwa se o šetšego o se tlantšego gomme wa klika konope ya Dipulete goba ya Go fa dinomoro go fetoša temana ye nngwe le ye nngwe goba aetheme ya lenaneo. Gae Fonte Temana Mekhuri Benase

51 Molekwana wa 3, potšišo ya 1 Na lenaneo la legato le tee ke eng? 1.Lenaneo la go hloka mananeo a mannyane ka go aetheme efe goba efe e tee. 2.Lenaneo la go ba le pulete ye nngwe le ye nngwe goba nomoro ka intenteng e tee. 3.Lenaneo la go ba le aetheme e tee fela. 4.Lenaneo leo le šomišago dinomoro fela, la go hloka dipulete.

52 Molekwana wa 3, potšišo ya 1: Karabo Lenaneo la go hloka mananeo a mannyane ka go aetheme efe goba efe e tee. Ga go mananeo ka gare ga mananeo go lenaneo la legato le tee!

53 Molekwana wa 3, potšišo ya 2 Na o swanetše go tlanya eng ka maitirišo go hlama lenaneo la dipulete leo le šomišago khutlo ye ntsho bjalo ka tlhamego ya dipulete? (Kgetha karabo e tee.) 1.1. le sekgoba 2.@ le sekgoba 3.a. le sekgoba 4.* le sekgoba

54 Molekwana wa 3, potšišo ya 2: Karabo * le sekgoba. Tlanya naletšana e latelwe ke sekgoba, gomme o tšwele.

55 Molekwana wa 3, potšišo ya 3 Na o swanetše go beakanya temana ye mpsha bjang gore sengwalwa se intentwe go lekana le sengwalwa se se lego ka aethemeng ya lenaneo la dipulete ka godimo? (Kgetha karabo e tee.) 1.Fetša lenaneo, gomme o šomiše diintente tša rula go beakanya mathomo a temana ye mpsha. 2.Tsenya aetheme ye mpsha ya lenaneong, gomme o klike BACKSPACE go tloša pulete. 3.Tsenya aetheme ye mpsha ya lenaneong, gomme o klike BACKSPACE gabedi. 4.Tsenya aetheme ye mpsha ya lenaneong, gomme o klike ENTER gape.

56 Molekwana wa 3, potšišo ya 3: Karabo Tsenya aetheme ye mpsha mo lenaneong, gomme o klike BACKSPACE go tloša pulete. Ye go fihla gabjale ke tsela ye bonolonolo ya go fihlelela temana ya go intentwa.

57 Thutwana ya 4 Go tsenya potara, go šeita, goba seabe sa tlatšo

58 Dipotara, go šeita, le diabe tša tlatšo tša go kgabiša ga se tša mangwalo a ditaba a maikhutšo fela. Word e aba mehutahuta ya dikgetho tša go dira diforeimi le go gatelela sengwalwa, ditheipole le disele tša ditheipole, dithalwa, le matlakala ka moka. Thutwana ye e tsebagatša dikgetho tše tša go direlwa ruri le tša go khastamaesa gomme ya go bontšha dilo tša motheo tša ka moo o ka di tsenyago ka tokumenteng ya gago. Potara ya letlakala ya go kgabiša le sethalwa sa tlatšo ya krediente

59 Dipotara tša matlakala O ka tsenya dipotara ka botlalo goba tša seripa karolong efe goba efe ya letlakala lefe goba lefe la tokumente. Word e aba mehutahuta ya dipotara tša go agelwa ka gare, go tloga go tša go swana le tša kgwebo go fihla go tša boithabišo. Tokumente ya go ba le potara ya letlakala ya dithalwa

60 Dipotara tša matlakala O ka kgetha: Mohuta wa potara ya kakaretšo go tloga go lepokisi le tee go fihla go ya go ba le moriti go fihla go ya dibopego tše 3 go ya go setaele sa mošomiši sa tlhamo ya gago. Setaele sa mothaladi, sa mmala, le sa bokoto. Setaele sa bokgabo, seo se ka bago sa boithabišo ge e le gore tiokumente ya gago ya se ya semmušo goba e le ya seemo se se ikgethilego fela, tiragalo, goba maikhutšo. Sebopego sa Letlakala Dipotara le go šeita Dipotara Dipotara tša Matlakala Go šeita TirišoSetaele Mmala Bophara Bokgabo Diragatša go Dikgetho OKKhansela Mohlala

61 Dipotara le go šeita sengwalwa O ka bea dipotara le go šeita dingwalweng tša go ikgetha goba dithalweng go di aroganya. Lepokisi la taeloko la Dipotara le go Šeita le ka fihlelelwa ka konope ye e lego mo sehlopheng sa Temana thepong ya Gae Sebopego sa Letlakala Dipotara le go šeita DipotaraDipotara tša MatlakalaGo šeita TirišoSetaele Mmala Bophara Bokgabo Diragatša go Dikgetho OKKhansela Mohlala

62 Molekwana wa 4, potšišo ya 1 Na ke tsela efe ye bonolonolo ya go tsenya potara letlakaleng? (Kgetha karabo e tee.) 1.Thala lepokisi go raretša letlakala. 2.Klika konope ya Dipotara tša Matlakala mo go sehlopha sa Bokamorago bja Letlakala thepong ya Tlhamego ya Letlakala 3.Thala theipole go raretša letlakala

63 Molekwana wa 4, potšišo ya 1: Karabo Klika ya Dipotara tša Matlakala konope ka go sa Bokamorago bja Letlakala sehlopha ka go ya Tlhamego ya Letlakala thepo Gape o ka kgetha konope ya Dipotara mo go sehlophana sa Temana thepong ya Gae

64 Molekwana wa 4, potšišo ya 2 Na o ka šomiša eng bjalo ka potara ya letlakala? (Kgetha karabo e tee.) 1.Mehutahuta ya dipotara tša go fapafapana, tša go swana le diswantšho tša mahlakore a 3 tše di dirilwego meriti. 2.Ditaele tša mothaladi tša go khastamaeswa, tša mmala, le tša bokoto. 3.Dipotara tša Dithalwa. 4.Ka moka go tša ka godimo.

65 Molekwana wa 4, potšišo ya 2: Karabo Ka moka go tša ka godimo. O ka seta mehutahuta ya dipotara tša go fapafapana, ditaele tša methaladi, tša mebala, le methaladi. Gape o ka seta potara ya dithalwa ya maemo a go ikgetha le ditiragalo.

66 GO ŠOMIŠA THEMPLEITI YE Bona lefasterana la dinoutse goba o lebelele letlakala la go tlala ka dinoutse (Thepo ya Tebelelego) go hwetša thušo ka botlalo mo thempleiting ye.


Download ppt "Microsoft ® Office Tlhahlo ya Word 2007 Šoma ka lebelo."

Similar presentations


Ads by Google