Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU 922 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

Similar presentations


Presentation on theme: "SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU 922 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF"— Presentation transcript:

1 SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU 922 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF

2 KREATIVITI, PENGURUSAN, DAN MULTIMEDIA)
PENGGAL 3 (922/3) KREATIVITI, PENGURUSAN, DAN MULTIMEDIA)

3 Bahagian Kreativiti, Pengurusan, dan Multimedia dalam sukatan pelajaran ini terdiri daripada tiga tajuk, iaitu Penulisan Kreatif Pengurusan Multimedia Dalam Sastera Fokus pembentangan ini ialah Pengurusan

4 Tajuk 2 Pengurusan 2.1 Prinsip asas pengurusan 2.1.1 Perancangan 2.1.2 Pengorganisasian 2.1.3 Tenaga kerja (Staffing) 2.1.4 Kepimpinan 2.1.5 Kawalan 2.2 Terapan terhadap teks

5 Tajuk 2.3 Organisasi sastera 2.3.1 Pengurusan organisasi 2.3.2 Pengurusan projek

6 PENGURUSAN Prinsip Asas Pengurusan Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud dan konsep asas pengurusan; (b) menghuraikan prinsip asas pengurusan organisasi.

7 PENGURUSAN Terapan terhadap Teks Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti unsur pengurusan daripada teks kajian; (b) menganalisis asas pengurusan dalam organisasi yang wujud dalam teks kajian.

8 PENGURUSAN Organisasi Sastera Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan aspek perancangan kerja dalam organisasi sastera; (b) menghuraikan aspek pengurusan projek seperti seminar, kursus, pertandingan, dan pementasan.

9 Penggal Pengajian Kod dan Nama Kertas Jenis Ujian Markah (Wajaran) Masa Pentadbiran Penggal 3 922/3 Kesusasteraan Melayu Komunikatif 3 Ujian Bertulis Bahagian B: Pengurusan Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada soalan (26.67%) 25 2 jam Pentaksiran berpusat

10 PENGENALAN Pengurusan yang efektif merupakan kunci kejayaan sesebuah organisasi dalam mencapai matlamat atau objektifnya. Walau apapun profesyen yang diceburi termasuk penulis dan menguruskan organisasi yg berhubung dengan kesusasteraan, pengurusan amat penting dipelajari. Dengan adanya pengetahuan tentang pengurusan, diharapkan seseorang itu akan menjadi lebih kreatif, kritis dan dinamis dalam membuat sesuatu tindakan.

11 DEFINISI PENGURUSAN Menurut Juhary Haji Ali, organisasi merupakan unit sosial yang terdiri daripada manusia yang berkerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain untuk mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi (Prinsip dan Amalan Pengurusan, KL: DBP, 2004) Pengurusan suatu proses yang melibatkan kerjasama manusia dalam sesebuah organisasi bagi mencapai matlamat atau objektif organisasi.

12 Jaafar Muhammad (Asas Pengurusan, Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti, 1999) “pengurusan ialah satu proses mengagihkan input organisasi (termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan) dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (segala barangan) yang diperlukan oleh pelanggan supaya objektif organisasi tercapai”.

13 Berdasar definisi itu, kata kunci yang perlu diketahui ialah proses untuk mencapai matlamat atau objektif sesebuah organisasi. Proses sebagai satu cara yang sistematik dalam melaksanakan sesuatu kerja atau sekumpulan tugasan. Di samping itu, kerjasama kelompok manusia dalam organisasi itu secara efektif dan efisien amat diperlukan bagi mencapai matlamat atau objektif organisasi.

14 PENGURUSAN KESUSASTERAAN
Ismail Ahmad (Dewan Sastera, Oktober, 1990): “Pengurusan Kesusasteraan” ialah mereka yang bertugas di sesebuah institusi untuk mengembangkan sastera, termasuk institusi penerbitan sastera, juga adalah ejen. Kerja utamanya ialah mengurus, bukan mencipta. Kalau ingin menjadi pencipta sepenuh masa, maka ikutilah jejak beberapa sasterawan yang menjadikan menulis sebagai pekerjaan utama, bukan pengurus yang memikul tanggungjawab untuk mengembang dan memajukan kesusasteraan melalui sesuatu organisasi atau badan yang tertentu. Tugas pengurus dan tugas penulis adalah tugas yang berlainan. Tugas penulis ialah menulis, dan tugas pengurus (sama ada sastera mahupun bukan) adalah mengurus, memikir dan merancang untuk membina dan mengembangkan, dan dalam kesusasteraan: mengembangkan kesusasteraan, penulis dan karya.”

15 Dalam konteks ini dapat dirumuskan bahawa pengurusan kesusasteraan boleh dibahagikan kepada dua aspek, iaitu: Pengurusan yang berkaitan operasi dalam sesebuah organisasi yang berteraskan kesusasteraan Contohnya GAPENA; Jabatan Kesusasteraan Melayu; pengurusan drama atau penganjuran pertandingan deklamasi sajak.

16 Pengurusan yang terdapat dalam sesebuah teks sastera
Contohnya dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Pengurusan menyambut ketibaan DYMM Sultan ke Kampung Pulai dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur karya Keris Mas.

17 PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN
Perancangan Pengorganisasian Tenaga Kerja (Staffing) Kepimpinan Kawalan

18 PERANCANGAN Gary Dessler: Perancangan sebagai kaedah-kaedah yang terperinci yang diatur terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu. Andrew F. Sikula: Perancangan mengandungi aktiviti-aktiviti fizikal dan mental yang dibuat sebelum berlakunya sesuatu. Harold Koontz: Perancangan sebagai penentuan tentang sesuatu yang hendak dibuat, bagaimana melaksanakannya dan siapa yang akan menjadi pelaksana.

19 Dalam konteks pengurusan yang berkaitan operasi dalam sesebuah organisasi yang berteraskan kesusasteraan, contohnya sebelum menganjurkan pertandingan deklamasi sajak, perancangan perlu dilakukan terlebih dahulu. Ini melibatkan penetapan objektif dan langkah-langkah untuk mencapai objektif pertandingan deklamasi sajak dianjurkan.

20 KEPENTINGAN PERANCANGAN
Dapat menentukan hala tuju sesebuah organisasi Merupakan faktor penyatu dalam membuat keputusan Menolong para pengurus untuk mengenal pasti peluang pada masa depan Sebagai penanda aras untuk mengukur prestasi

21 PERINGKAT DALAM PERANCANGAN
Menetapkan matlamat atau objektif Merangka strategi bagi mencapai matlamat atau objektif Menghasilkan berbagai alternatif untuk perlaksanaan Menilai keberkesanan setiap alternatif dalam mencapai matlamat atau objektif Memilih satu alternatif yang dianggap paling efektif Membuat penilaian dan kajian semula (jika perlu)

22 PENGORGANISASIAN Pengorganisasian dari kata akar organisasi. Maksud pengorganisasian ialah penyusunan sumber-sumber sesebuah organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar matlamat atau objektif dan sasaran organisasi dapat dicapai.

23 PROSES DALAM PENGORGANISASIAN
Menentukan aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan untuk mencapai matlamat atau objektif yang telah ditetapkan. Mengumpulkan aktiviti-aktiviti yang telah disenaraikan mengikut kesesuaian kelompok atau kumpulan kerja. Mengagihkan aktiviti-aktiviti berkaitan kepada tenaga kerja berdasarkan kebolehan masing-masing. Mengadakan penyelarasan kerja-kerja untuk pengendalian yang berkesan

24 Dalam konteks pengurusan yang berkaitan operasi dalam sesebuah organisasi yang berteraskan kesusasteraan, contohnya struktur organisasi dalam menganjurkan pertandingan berbalas pantun: Pengarah Setiausaha Bendahari JK Cenderamata JK Teknikal JK Peserta JK Sambutan JK Jamuan JK Hakim

25 (Tuk Empat Dahlan dan Imam Saad)
Pengurusan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ketika perayaan menyambut lawatan DYMM Sultan ke Kampung Pulai, dibentukkan struktur organisasi bagi acara tersebut seperti berikut: Penaung (Pegawai Daerah Penasihat (Tuk Empat Dahlan dan Imam Saad) Pengerusi (Sudin) Setiausaha (Jahid) Bendahari (Pak Salim) J/Kuasa (Jamaluddin) J/Kuasa J/Kuasa

26 TENAGA KERJA (STAFFING)
Umumnya aktiviti-aktiviti dalam sesebuah organisasi dijalankan oleh tenaga kerja yang berkebolehan dan berkeupayaan dalam mencapai matlamat atau objektif organisasi berkenaan. Dalam hal ini sebelum seseorang itu dilantik dalam sesebuah organisasi, pengkajian mengenai pengimbangan di antara aktiviti yang perlu dilakukan dengan keperluan tenaga kerja. Maklumat mengenainya perlu dianalisis secara teliti sebelum penghasilan spesifikasi kerja yang diperlukan dalam sesebuah organisasi.

27 Format yang umum digunakan untuk menulis spesifikasi kerja seperti yang berikut:
Nama jawatan: Nama jawatan yang dipilih mestilah ringkas, mudah dan menerangkan tugas jawatan tersebut. Ringkasan kerja: Bidang tugas diterangkan dengan ringkas, jelas dan tepat. Senarai tugas: Senarai tugas disusun mengikut keutamaan.

28 Dalam pemilihan tenaga kerja, sesebuah organisasi perlulah memilih seseorang yang menunjukkan minat dan berketrampilan (competent) dalam bidang tugasnya. Proses pengambilan tenaga kerja baharu yang bersesuaian dengan matlamat atau objektif organisasi adalah satu proses yang penting kerana kejayaan organisasi pada masa akan datang, bergantung kepada keupayaan tenaga kerjanya.

29 KEPIMPINAN Umumnya kepimpinan didefinisikan sebagai seni atau proses seseorang dalam mempengaruhi kegiatan manusia ke arah pencapaian matlamat atau objektif organisasi.

30 TIGA GAYA KEPIMPINAN Pemimpin yang autokratik Segala arahannya mesti dipatuhi tanpa mengambil kira pandangan tenaga kerjanya. Pemimpin yang demokratik Menggalakkan penglibatan dan penyertaan daripada tenaga kerjanya dalam pembuatan keputusan. Pemimpin laissez-faire Sedikit sekali menggunakan kuasanya dan memberi kebebasan kepada tenaga kerjanya untuk mengendalikan kerja mereka.  

31 FAKTOR KEJAYAAN SEORANG PEMIMPIN
Visi Pemimpin yang berwawasan sudah pasti mempunyai visi yang tersendiri dalam proses pengurusannya. Visi diperlukan untuk menentukan matlamat atau objektif yang perlu dicapai. Perancangan Pemimpin yang berjaya apabila perancangan ke arah objektif organisasi tercapai. Berdasarkan perancangan seorang pemimpin dapat mengagih-agihkan tanggungjawab tenaga kerjanya bagi mencapai matlamat atau objektif organisasi.

32 Keberkesanan Komunikasi
Matlamat atau objektif sesuatu pengurusan ditentukan oleh keberkesanan komunikasi dua hala antara pemimpin dengan tenaga kerjanya. Pemimpin akan berkomunikasi dengan orang lain untuk menyatakan visinya dan seterusnya mengajak orang lain agar bersama-sama mencapai visi yang diidamkan.

33 KAWALAN Kawalan ialah satu proses untuk memastikan kegiatan dan aktiviti yang dilaksanakan dalam sesebuah organisasi terarah kepada pencapaian matlamat atau objektif dan sasaran yang telah ditetapkan. Jika didapati ada tanda menunjukkan kesukaran atau ketidakupayaan dalam mencapai matlamat atau objektif dan sasaran organisasi maka tindakan pembetulan atau pemulihan perlu dilakukan.

34 Kajian terperinci perlu dilakukan untuk meneliti punca perkara tersebut boleh berlaku.
Proses pembetulan atau pemulihan perlulah mengambil kira punca berlakunya perkara tersebut agar perkara yang sama tidak akan berulang pada masa hadapan.

35 PROSES KAWALAN Perancangan & Objektif Kegiatan untuk Mencapai Objektif
Hasil Kegiatan Mungkinkah Objektif Tercapai? Kawalan dan Perubahan Tiada Perubahan Ya Tidak

36 BIBLIOGRAFI Jaafar Muhammad, Asas Pengurusan, Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti, 1999 Koontz, Harold dan Heinz Weihrich, Pengurusan, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997 Rahim Abdullah, Asas Pengurusan, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.,  

37 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU 922 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF"

Similar presentations


Ads by Google