Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Използване на стилове за форматиране на текст. 1. Работа със стилове за шрифтове. Шрифт -

Similar presentations


Presentation on theme: "Използване на стилове за форматиране на текст. 1. Работа със стилове за шрифтове. Шрифт -"— Presentation transcript:

1 Използване на стилове за форматиране на текст

2 1. Работа със стилове за шрифтове. Шрифт -

3 a.Задаване на отделни свойства на шрифт.  Стил на шрифт This is italic text.

4  Дебелината на шрифт Light; bold; bolder This is bold text.

5  Размер на шрифта This is 12 point text.

6  Вид на шрифта This is Courier text.

7 Пример:

8 Font Styles Example Page Font Styles Example Page Font Styles Example Page Font Styles Example Page This is italic text. This is italic text. This is bold text. This is bold text. This is small-caps text. This is small-caps text. This is 12 point text. This is 12 point text. This is 0.75 inch text. This is 0.75 inch text. This is 20 pixel text. This is 20 pixel text. This is Courier text. This is Courier text. This is Helvetica text. This is Helvetica text. This is Arial text. This is Arial text. This is Courier text that will display This is Courier text that will display as Arial if the Courier font isn't available. as Arial if the Courier font isn't available. This is italic, bold, This is italic, bold, small-caps, 12 point, Courier text. small-caps, 12 point, Courier text.

9 2. Украсяване на текст чрез стил  Задава цвят на текста This is red text.

10  Цвят на фона This is yellow text with a gray background.

11  Задаване на фоново изображение p style="color:black; background- image:url(Lattice.gif)">This is black text with a lattice image background.

12  Background- repeat/norepeat

13 This is black text with a repeating lattice image background. This is maroon text with a repeating brick image background.

14 Dress Styles Example Page This is red text. This is yellow text with a gray background. This is black text with a lattice image background.

This is black text with a repeating lattice image background. This is maroon text with a repeating brick image background.

15 ЗАДАЧА Създайте уеб сайт със заглавие“Перперикон“  Легенди и историческа реалност  Обща информация и карта на местността;  Контакти  Фестивалът „Перперикон“ ПРИЯТНА РАБОТА!


Download ppt "Използване на стилове за форматиране на текст. 1. Работа със стилове за шрифтове. Шрифт -"

Similar presentations


Ads by Google