Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CEACAM1 CEACAM8 CEACAM6 CEACAM3CEACAM4CEACAM7 A2 B N S S A1 S S S S B A N S S S S N N N A S S A N S S B S S CEACAM5 B3 A3 N B2 A2 B1 A1 S S S S S S S S.

Similar presentations


Presentation on theme: "CEACAM1 CEACAM8 CEACAM6 CEACAM3CEACAM4CEACAM7 A2 B N S S A1 S S S S B A N S S S S N N N A S S A N S S B S S CEACAM5 B3 A3 N B2 A2 B1 A1 S S S S S S S S."— Presentation transcript:

1 CEACAM1 CEACAM8 CEACAM6 CEACAM3CEACAM4CEACAM7 A2 B N S S A1 S S S S B A N S S S S N N N A S S A N S S B S S CEACAM5 B3 A3 N B2 A2 B1 A1 S S S S S S S S S S S S Human CEA family members CEACAM1-8

2 B S S S S A N1 N2 N CEACAM16CEACAM19 CEACAM20 CEACAM21 Human CEA family members CEACAM16-21 S S A N CEACAM18 B S S A S S N B2 A2 B1 S S S S S S A1 N*

3 CEACAM1-4L A2 B N S S A1 S S S S CEACAM1-3L B N S S A1 S S A2 B N S S A1 S S S S B N S S S S A2 B N S S A1 S S S S CEACAM1-4SCEACAM1-3SCEACAM1-4S2CEACAM1-4C1 Human CEA family member CEACAM1 splice variants set 1 A2 B N S S A1 S S S S

4 CEACAM1-3 B N S S A1 S S N B N S S S S B N S S S S B N S S S S N Human CEA family member CEACAM1 splice variants set 2 CEACAM1-3C2CEACAM1-1LCEACAM1-1SCEACAM1-3ALCEACAM1-3AS

5 N N N N A S S N CEACAM3-1L Human CEA family member CEACAM3 and CEACAM7 splice variants CEACAM3-1SCEACAM3-1CCEACAM7-1CEACAM7-2


Download ppt "CEACAM1 CEACAM8 CEACAM6 CEACAM3CEACAM4CEACAM7 A2 B N S S A1 S S S S B A N S S S S N N N A S S A N S S B S S CEACAM5 B3 A3 N B2 A2 B1 A1 S S S S S S S S."

Similar presentations


Ads by Google