Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Community Asset #CATfund.

Similar presentations


Presentation on theme: "Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Community Asset #CATfund."— Presentation transcript:

1 Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Community Asset Transfer Programme @BigLotteryWales @LoteriFawrCymru #CATfund

2 Rona Aldrich Pwyllgor Cymru Wales Committee

3 Agenda 1.CAT2  Janet Thickpenny, Ymgynghorydd Polisi a Dysgu / Policy & Learning Adviser Programme background and overview  Tina Cottrell, Rheolwr Ariannu / Funding Manager Gwybodaeth Ymgeisio / Application Information  MattSmith, Ymgynghorydd Technegol / Technical Advisor Gofynion Cyfalaf / Capital Requirements 2.Gerallt Llewelyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr / Managing Director - Menter Môn 3. Cwestiynau / Questions 4.Cymhorthfa un i un / One to one surgery #CATfund

4 Janet Thickpenny Ymgynghorydd Polisi a Dysgu, Cymru Policy and Learning Adviser, Wales #CATfund

5 Cefndir Background Demand for CAT Funding Stakeholder Consultation Review of strategies and policies Y galw am ariannu gan CAT Ymgynghori â budd-ddeiliaid Adolygu strategaethau a pholisïau #CATfund

6 Amcan Aim Support asset transfer to: Create more sustainable communities Improve services and facilities Involve the communities that benefit Generate multiple income streams Consider the environmental, social and economic impacts of their work Cefnogi trosglwyddo asedau i: Greu cymunedau mwy cynaliadwy Gwella gwasanaethau a chyfleusterau Cynnwys y cymunedau a fydd yn elwa Creu ffrydiau incwm lluosog Ystyried effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd eu gwaith #CATfund

7 Egwyddorion Principles #CATfund

8 Canlyniadau Outcomes 1.Strengthen the independence and financial viability of third sector organisations 2.Improve partnership working between sectors 3.Regeneration and economic sustainability of communities 4.Build capacity of communities to develop assets and address challenges 1.Cryfhau annibyniaeth a hyfywedd ariannol mudiadau trydydd sector 2.Gwella gwaith partneriaeth rhwng sectorau 3.Adfywio cymunedau a chynaladwyedd economaidd 4.Adeiladu gallu cymunedau i ddatblygu asedau ac ymdrin â heriau #CATfund

9 Cymhwysedd / Eligibility Who can apply? Third Sector lead What assets are eligible? Public, private and other sector assets Buildings Land Nil –cost transfer 99-year lease Multiple income streams Mixed use Accessible to wider community Pwy all ymgeisio? Trydydd Sector yn arwain Pa asedau sy’n gymwys? Asedau sector cyhoeddus, preifat a sectorau eraill Adeiladau Tir Trosglwyddo am ddim cost Prydles 99 mlynedd Ffrydiau incwm lluosog Defnydd cymysg Hygyrch i’r gymuned ehangach #CATfund

10 Gwybodaeth Information Monitoring External Evaluation Business Support State Aid Monitro Gwerthuso Allanol Cefnogaeth Fusnes Cymorth Gwladwriaethol #CATfund

11 Tina Cottrell Rheolwr Ariannu Funding Manager #CATfund

12 Two Stage Process Stage one - application form - early stage capital project delivery plan Outcome: Development grant award and invite to stage two Stage two - project plan - detailed capital project delivery plan Outcome: Full awards made Competitive Process Y broses ymgeisio Application process #CATfund Proses Dau Gam Cam un - ffurflen gais - cynllun cyflwyno prosiect cyfalaf cam cynnar Canlyniad: Dyfarniad grant datblygu a gwahoddiad i gam dau Cam dau - cynllun prosiect - cynllun cyflwyno prosiect cyfalaf manwl Canlyniad: Dyfarniad grant llawn Proses Gystadleuol

13 Faint gallwch ymgeisio amdano? How much can you apply for? Isafswm / Minimum Uchafswm / Maximum Datblygu Cyfalaf / Capital Development £0£50,000 Cyfalaf / Capital £250,000£800,000 Refeniw / Revenue £50,000£300,000 Cyfanswm Grant Cyfunedig* Combined Total Grant* £300,000£1,150,000 Hyd y grant rhwng dwy a phum mlynedd Grant length between two and five years #CATfund

14 Arian cyfalaf Capital funding Arian Datblygu Gwaith adeiladu Estyniadau Adeiladau newydd Prynu cyfarpar Development Funding Building works Extensions New build Purchase of equipm ent #CATfund

15 Arian refeniw Revenue funding Salaries Recruitment and Training Marketing and publicity Monitoring and evaluation Overheads Tapered funding #CATfund Cyflogau Recriwtio a Hyfforddiant Marchnata a chyhoeddusrwydd Monitro a gwerthuso Costau cyffredinol Ariannu wedi’i dapro

16 Need Outcomes Approach Capability Beth sy’n creu cais da? What makes a good application? Angen Canlyniadau Ymagwedd Gallu #CATfund

17 Rhai ystyriaethau… Some considerations... Asset Transfer Requirements Partnership Working Project budget Other sources of funding Timescales Sustainability Gofynion Trosglwyddo Asedau Gwaith Partneriaeth Cyllideb y prosiect Ffynonellau ariannu eraill Graddfeydd amser Cynaladwyedd #CATfund

18 Matt Smith Ymgynghorydd Cyfalaf Capital Adviser #CATfund

19 Assurance of best practice – RIBA 2013 Two-stage approach Stage 1 – Aspiration Stage 2 – Final product Egwyddorion Cyffredinol General Principles Sicrhau arfer gorau – RIBA 2013 Ymagwedd dau gam Cam 1 – Dymuniad Cam 2 – Cynnyrch terfynol #CATfund

20 Cynllun Cyfalaf Cam Cynnar Early Stage Capital Plan Sections 1&2 - General project Information Section 3 - Land / Building ownership Section 4 - Statutory Consents Section 5 - Options Appraisal Section 6 - Design Information Section 7 - Outline project management strategy Section 8 - Capital budget #CATfund Adrannau 1 a 2 – Gwybodaeth brosiect gyffredinol Adran 3 – Perchnogaeth ar Dir / Adeiladau Adran 4 – Caniatadau Statudol Adran 5 – Arfarniad Opsiynau Adran 6 – Gwybodaeth Ddylunio Adran 7 – Strategaeth rheoli prosiect amlinellol Adran 8 – Cyllideb gyfalaf

21 Cynllun Cyfalaf Cam Cynnar Early Stage Capital Plan Sections 1&2 - General project Information Executive Summary Type, age, location, condition, size, current use Section 3 – Land Ownership Our funding is to facilitate the transfer Transfer can be freehold or leasehold Evidence of ownership Independent market valuation Adrannau 1 a 2 - Gwybodaeth brosiect gyffredinol Crynodeb Gweithredol Maeth, oedran, lleoliad, cyflwr, maint, defnydd cyfredol Adran 3 – Perchnogaeth ar Dir Bydd ein hariannu’n hwyluso’r trosglwyddiad Gall y trosglwyddiad fod ar ffurf rhydd-ddaliad neu brydles Tystiolaeth o berchnogaeth Prisiad marchnad annibynnol

22 Cynllun Cyfalaf Cam Cynnar Early Stage Capital Plan Section 4 – Key Statutory Consents Planning Consent Listed Building Consent Building Regulations Approval Other Consents Section 5 – Options Appraisal Need driven – not building driven Consider a number of options Financial viability Associated risks Fit with the need Adran 4 – Caniatadau Statudol Allweddol Caniatâd Cynllunio Caniatâd Adeilad Rhestredig Cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu Caniatadau Eraill Adran 5 – Arfarniad Opsiynau Symbylir gan angen - nid adeiladau Ystyried nifer o opsiynau Hyfywedd ariannol Risgiau cysylltiedig Cyfateb i’r angen #CATfund

23 Cynllun Cyfalaf Cam Cynnar Early Stage Capital Plan Section 6 – Design Information The design brief - Design principles Photographs & survey information Building Sustainability Adran 6 – Gwybodaeth Ddylunio Y brîff dylunio - Egwyddorion dylunio Ffotograffau a gwybodaeth o arolygon Cynaladwyedd Adeiladau #CATfund

24 Cynllun Cyfalaf Cam Cynnar Early Stage Capital Plan Section 7 – Outline Project Management Strategy Capital programme of works Lead professional and future professional team Early consideration of cost, risk, change management Early consideration of the procurement route Section 8 – Capital Budget – Cost Spreadsheet Proposed asset transfer cost Construction cost Fixtures, fittings and equipment Professional fees Other costs Contingency Non-recoverable VAT Adran 7 – Strategaeth Rheoli Prosiect Amlinellol Rhaglen gwaith cyfalaf Gweithiwr proffesiynol arweiniol a’r tîm proffesiynol yn y dyfodol Ystyried costau, risg, rheoli newid yn gynnar Ystyried y llwybr caffael yn gynnar Adran 8 – Cyllideb Gyfalaf – Taenlen Gostau Cost arfaethedig trosglwyddo’r ased Cost adeiladu Gosodiadau, ffitiadau a chyfarpar Ffioedd proffesiynol Costau eraill Swm wrth gefn TAW anadferadwy

25 Costau Datblygu Development Costs Costs incurred between Stage 1 and 2 Professional Fees Capital Surveys VAT Advice Statutory fees Costau a dalwyd rhwng Camau 1 a 2 Ffioedd Proffesiynol Arolygon Cyfalaf Cyngor ar TAW Ffioedd statudol #CATfund

26 Amserlen ar gyfer Rownd 1 Round 1 Timescales Datblygir ceisiadau cam dau rhwng Tachwedd 2015 ac Ebrill 2016 During Nov 2015 to April 2016, stage two applications developed 13 Ebrill 2016 yw’r terfyn amser ar gyfer ceisiadau cam dau Deadline for stage two applications is 13 April 2016 Prosiectau’n dechrau o fewn 6 mis ar ôl derbyn y grant Projects start within 6 months of grant acceptance Pwyllgor y Rhaglen CAT2 yn cwrdd mis Hydref 2016 ac yn dyfarnu grantiau llawn i brosiectau Rownd 1 CAT 2 Programme Committee meets October 2016 and awards full funding to Round 1 projects Hysbysir ymgeiswyr am y penderfyniad erbyn mis Hydref 2015. Caiff ymgeiswyr llwyddiannus cam un eu gwahodd i ddatblygu ceisiadau cam dau Applicants advised of decision by October 2015. Successful stage one applicants will be invited to develop stage two applications Terfyn amser ar gyfer ceisiadau cam un hanner dydd ar 20 Mai 2015 Deadline for stage one applications at noon on 20 th May 2015 ROWND 2 YN LANSIO MAWRTH 2016---Terfyn amser cam un Medi 2016----Terfyn amser cam dau Gorffennaf 2017 ROUND 2 LAUNCHES MARCH 2016---Stage one deadline Sept 2016----Stage two deadline July 2017

27 Awgrymiadau defnyddiol Top tips Asset Transfer Process Planned supported transfer Getting the Board right Transferring and managing staff Public sector culture Y Broses Trosglwyddo Asedau Trosglwyddiad wedi’i gynllunio a’i gefnogi Sicrhau Bwrdd priodol Trosglwyddo a rheoli staff Diwylliant sector cyhoeddus #CATfund

28 Awgrymiadau defnyddiol Top tips Capital issues Realistic running costs Moving from centralised budget Getting good advice Links and active learning between projects Materion cyfalaf Costau rhedeg realistig Symud o gyllideb ganolog Derbyn cyngor da Cysylltiadau a dysgu gweithredol rhwng prosiectau #CATfund

29 A CAT Case Study Gerallt Llewelyn Jones, Managing Director - Menter Môn #CATfund Astudiaeth Achos CAT Gerallt Llewelyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr - Menter Môn

30 1770 – Y mor yn gwahanu Sir Fôn fach o Sir Fôn fawr. Llongau i fyny’r Cefni hyd at gyrrion y dref 1770 – The sea separates ‘greater’ Anglesey from ‘lesser’ Anglesey. The tidal Cefni is navigable to the edge of the town

31 NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL 1812 – cwblhau y Cob yn Malltraeth ar draws aber y Cefni i adennill 4000 erw o dir 1812 – completion of the Cob across the Cefni Estuary at Malltraeth, reclaiming 4,000 acres of land 1821 – sythu a chamlasu’r afon Cefni a chreu dwy gamlas newydd i ddraenio’r 4,000 erw o dir a adennillwyd 1821 – canalisation of the Cefni River. Construction of two new canals to drain the reclaimed land

32 NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Drysau llanw Telford 1812 Telford’s tidal doors 1812 Drysau llanw Telford 2012 Telford’s tidal doors 2012 Drysau llanw newydd 2012 New tidal doors 2012

33 Twf pwysigrwydd a phoblogaeth Llangefni Growth in the population and importance of Llangefni 1770 189 18891800 20114980 Rhan o’r rheswm oedd y shifft o farchnad Caernarfon i bobol de yr ynys ac o Lannerchymedd yn y gogledd, diolch i’r Cob Part of the reason was the shift from Caernarfon as a market centre for the people in southern Anglesey, and from Llannerchymedd in the north, thanks to the Cob Adeiladu’r A5 ar draws yr ynys dan ofal Thomas Telford A5 road built by Thomas Telford completed 1826 Codi’r rheilffordd ar draws yr ynys 1847 Construction of the railway across Anglesey 1847 Arweiniodd y cob at newidiadau mawr The cob led to huge changes NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL 1841 OS

34 NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL 1884 1845 Hen farchnad Llangefni ar y safle hon Yn debyg i Llanidloes ond mwy garw Old market hall on this site was a rough version of the Llanidloes model Y neuadd newydd – llawr isa i’r farchnad a llawr cyntaf i stafell ymgynull The new hall – ground floor for the market and a first floor assembly room

35 NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL 1881 Addewid RWB promise 1882 Codwyd cyfranddaliadau lleol £1300 Shares raised locally £1300 1883 RWB yn ildio a buddsoddi £4,500 RWB invests £4,500 1884 Lansio’r adeilad gyda gwasanaeth ac Eisteddfod Building launched with a service and Eisteddfod 1914 Gwerthu’r adeilad i Gyngor Dinesig Llangefni am £3,900 Sold to Llangefni Urban Council for £3,900 1974 Trosglwyddwyd i Gyngor Bwrdeistred Ynys Mon Transferred to the Borough Council

36 NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Noson Etholiad 1906 – dathliad yn y stafell ymgynull llawr cyntaf Election night 1906 – first floor assembly room festivities

37 1895 Y ddawns gyntaf yn neuadd y dref – ei oes fel Octagon Mon yn cychwyn The first dance and a new career as Anglesey’s Octagon 1897 – 1900 Ysgol Eilradd gyntaf Mon Anglesey’s first Secondary School 1898 Arddangos y ffilm symudol gyntaf – sinematograff First cinematograph to visit Anglesey 1902 Teulu Trescawen yn noddi’r cloc er cof am eu mab The clock built by the Trescawen family in memoriam NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL

38 1906 Etholiad Cyffredinol General Election Ellis Jones Griffith yn diolch i’r etholwyr. Ei wraig yn ferch i Robert Owen, Drenewydd Ellis Jones Griffith thanks his voters. His wife was daughter to Robert Owen of Newtown 1983 Etholiad Cyffredinol olaf NYD 1983 Last NYD General Election Ieuan Wyn Jones Yr AS olaf i ymddangos ar y balconi The last balconied MP Yn 1895 y AS Rhyddfrydol cyntaf. Cadwodd y sedd tan 1918. Ffrind i Lloyd George, ac yn byw yn Ty Coch, Brynsiencyn. In 1895 the first Liberal MP for Anglesey, a seat he held until 1918. A friend and colleague of Lloyd George, he lived at Ty Coch Brynsiencyn Albert Owen AS 2012 ar y balconi Albert Owen MP 2012 on the balcony

39 Cysyniad a model busnes Incwm a gwariant Model aml incwm Cyfuno’r trydydd sector Sicrhau gofod cymunedol Rhyddhau gofod rhentu Cyflenwi cyfle menter i’r ifanc Business concept and model Income and expenditure Multi income model Co locate the third sector Secure community space Produce rentable space Provide for youth entrepreneurship NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL

40 Gadewch i ni ganmol sgiliau penseiri, rheolwyr adeiladu ac adeiladwyr Let us praise the architects, building engineers and craftsmen NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL

41

42

43

44 The main challenges Old buildings requiring work / adaptation are liabilities not assets They are also opportunities Costs incur immediately The vision for the revitalised building has to be right – the vision informs everything that follows The vision needs to be sustainable and viable – get the vision right, not from aspirational hopes, but from economic realities, There must be confidence in the business plan This means thinking beyond construction (which we will return to) to operation Annual running costs of the building – exhaustive and driven down – get advice Annual income from running the building. Does it add up? Are incomes going to be secure? Will there be an income gap? Is income varied> Need for fixed and variable income. Prepare for these. VAT – get advice early – a critical issue. Will it be charged? Design Design must service functionality – must support the business plan Construction Prior surveys critical – ground conditions; structural surveys Architects or project managers? The PM is crucial. You are rarely expert. Financing – importance of financial management

45 STAFF CYNLLUNIO NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL

46 CYLLIDWYR FUNDERS Grant Gwelliannau Eiddo ac Amgylchfyd Property Environment Improvement Grant Rhaglen y Tri Tref Three Towns Programme Rhaglen Mon Menai Mon Menai programme Rhaglen Trosglwyddo Asedau y Loteri Fawr Big Lottery Capital Asset Transfer Programme

47 NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y CHWE MIS GYNTAF THE FIRST SIX MONTHS Cawsom eira It snowed

48 NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis cyntaf The first six months Swyddfeydd yn llawn Defnydd dydd da or neuadd drwy ‘heneiddio yn dda’ a’r farchnad fewnol Stafelloedd cyfarfod yn gosod yn weddol hyd yma

49 WORKING WITH YOUNG PEOPLE GWEITHIO GYDA PHOBOL IFAINC FFIWS, Y FABLAB A’R BWRSARIAETH FFIWS, THE FABLAB AND THE BURSARY FFIWS is a music studio, an entrepreneurship academy, a Fablab and a bursary. A Massachussets Institiute of Technology concept, extensively used in rural India with semi literate inhabitants – a fast track to technology and creativity NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis cyntaf The first six months

50 Product Development Academies Aim – create a 3 out of hours academies to inspire young people to develop products from their lifestyle, school or hobby interest. Fashion Academy covers products within Fashion sector not only clothing Thelma inspired Sports Academy which looks at products used by sports sector Technology Academy, assisting with app development, electronics (sound and lighting) NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis cyntaf The first six months

51 Fabrication Laboratory The machines available in our FabLab are: Vinyl Cutter Roland VersaStudio BN- 20 Dimensions 3d Rapid prototyper TechSoft LaserCAM A2 Laser Cutter Roland Modela Pro II MDX-540E Router Roland Modela MDX-20E PCB Engraver Laser Image Transfer Pack Latest TechSoft 2D Design software and SolidWorks 3D Education Edition Local show presentation of ‘quick’ product development School Presentation of 3D printer by Laboratory Technician/ Presentation on Product Development and creative thinking NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis cyntaf The first six months

52 Theatr Ieuenctid Mon MENTER IAITH, LANGUAGE AND CULTURE NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis cyntaf The first six months Sesiynnau darlledu ar y radio Sesiynnau Cerdd

53 Myfyrian Dyfnia Ysbylltir Hirdrefaig Gwenithnant Castellior Plas Iago Carwad Bwchanan Bwlan Ac eraill NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis cyntaf The first six months TREFEDIGAETHAU CANOL OESOEDD MON ANGLESEY TOWNSHIPS OF THE MIDDLE AGES

54 Diolchiadau:- Swyddogion a rheolwyr y Loteri Fawr Cadeirydd Bwrdd Menter Mon Board and Chairman Cyn gadeiryddion Menter Mon Tim Cymunedol Menter Mon Community Team Swyddogion Mon Menai Swyddogion y Tri Tref Cyngor Mon am drosglwyddo’r ased – yr arweinydd Cyngor Mon – swyddogion Technegol a Chyllid Cyngor Mon – swyddogion Eiddo a Phriffyrdd Cyngor Mon – swyddogion Datblygu Economaidd Cynghorwyr Llangefni Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Mon Busnesau Llangefni Mudiadau Llangefni Staff Menter Mon cyf Staff Annog cyf Medrwn Mon a’u staff Cadwyn Mon a Gwynedd a’u staff Carers Outreach a’u staff Bryn o Shine Cyngor Tref Llangefni Cwmni Tref Llangefni Heneiddio yn Dda – Agewell Defnyddwyr cymunedol a’r farchnad Richard Broun Alun Mathias Huw Lewis AS NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis cyntaf The first six months

55 Cwestiynau? Any questions ? #CATfund

56 Sesiwn un i un One to one session

57 Mwy o wybodaeth... For more information... www.cronfaloterifawr.org.uk www.biglotteryfund.org.uk 0300 123 0735 cat@cronfaloterifawr.org.uk cat@biglotteryfund.org.uk @loterifawrcymru @biglotterywales #CATfund www.facebook.com/biglotteryfundwales http://blogmawrcymru.org.uk/ http://bigblogwales.org.uk /


Download ppt "Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Community Asset #CATfund."

Similar presentations


Ads by Google