Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Richard Brunstrom Diprwy Brif Gwnstabl Deputy Chief Constable Trosedd ac Anhrefn - Ymdriniaeth ar y Cyd Crime and Disorder - A Joined Up Approach 14/07/2000.

Similar presentations


Presentation on theme: "Richard Brunstrom Diprwy Brif Gwnstabl Deputy Chief Constable Trosedd ac Anhrefn - Ymdriniaeth ar y Cyd Crime and Disorder - A Joined Up Approach 14/07/2000."— Presentation transcript:

1 Richard Brunstrom Diprwy Brif Gwnstabl Deputy Chief Constable Trosedd ac Anhrefn - Ymdriniaeth ar y Cyd Crime and Disorder - A Joined Up Approach 14/07/2000 Heddlu Gogledd Cymru North Wales Police

2 Awdurdodau sy’n Gyfrifol Responsible Authorities n Y Cyngor Council n Prif Gwnstabl Chief Constable a5(1) DTA 1998 s5(1) CDA 1998

3 Cydweithredu Co-operation Awdurdod yr Heddlu Police Authority Pwyllgor Prawf Probation Committee Awdurdod Iechyd Health Authority Y Cynulliad (10/3/00) National Assembly dyletswydd A dyletswydd i gydweithredu a5(2) DTA 1998 duty And duty to co-operate s5(2) CDA 1998

4

5 Pwyllgor Llywio Trosedd ac Anhrefn Crime and Disorder Steering Group n datblygu a chyd-drefnu arfer da develop and co-ordinate good practice n rhoi gwerth ychwanegol i’r strategaeth drwy amcanion a buddiannau sy’n gyffredin i bawb add value to strategy with common purpose and interest n cynrychioli’r Rhanbarth e.e. gyda’r Cynulliad represent Region e.g. with Assembly

6 Llwyddiannau Achievements n Cyffuriau - Rhybudd Positif Drugs Caution Plus n Gwasanaeth Ymyrryd Cyfiawnder Troseddol Criminal Justice Intervention Service n Seniorlink Sir y Fflint Flintshire Seniorlink

7 Llwyddiannau Achievements n Cynghrair Beiciau Modur Gogledd Cymru North Wales Motorcycle Alliance n Protocol Rhannu Data Data Sharing Protocol

8 Cyfarwyddwr Trosedd Crime Director n Ysgodiad o’r canol Centrally driven n Meddwl aneglur Woolly thinking n Dim awdurdod No authority n Manteision? Benefits?

9 Materion Issues n Gwrthdrawiad buddiannau yn y Cynulliad a5(2) DTA1998 Assembly conflict of interest s5(2) CDA 1998 n Ffiniau Boundaries

10

11 Materion Issues n Gwrthdrawiad buddiannau yn y Cynulliad a5(2) DTA1998 Assembly Conflict of interest s5(2) CDA 1998 n Ffiniau Boundaries

12 Materion Issues n Gwrthdrawiad buddiannau yn y Cynulliad a5(2) DTA1998 Assembly Conflict of interest s5(2) CDA 1998 n Ffiniau Boundaries n Swyddogaeth y Cyfarwyddwr Trosedd Role of the Crime Director

13 Materion Issues n Swyddogaeth y Cynulliad Role of the Assembly

14 Richard Brunstrom Diprwy Brif Gwnstabl Deputy Chief Constable Trosedd ac Anhrefn - Ymdriniaeth ar y Cyd Crime and Disorder - A Joined Up Approach 14/07/2000 Heddlu Gogledd Cymru North Wales Police


Download ppt "Richard Brunstrom Diprwy Brif Gwnstabl Deputy Chief Constable Trosedd ac Anhrefn - Ymdriniaeth ar y Cyd Crime and Disorder - A Joined Up Approach 14/07/2000."

Similar presentations


Ads by Google