Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

UBUMENYI BW’IBANZE MU GUHUGURA ABANTU BAKUZE RDB-RLDSF.

Similar presentations


Presentation on theme: "UBUMENYI BW’IBANZE MU GUHUGURA ABANTU BAKUZE RDB-RLDSF."— Presentation transcript:

1 UBUMENYI BW’IBANZE MU GUHUGURA ABANTU BAKUZE RDB-RLDSF

2 INTEGO: Gufasha abafashamyumvire, kumva neza uko bategura amahugurwa Kumenya uburyo amasomo ateye, n’uburyo azatangwa mu ihugurwa

3 NI GUTE WAYOBORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 4 G Gutegura neza …. Gutangira neza …. Gukora neza….. Gusoza neza…..

4 G1: GUTEGURA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 1. Isesengura ry’abagenerwa amahugurwa Kumenya abazahugurwa abo aribo (Ni bande? imyaka, ubumenyi, ibyo bakora, igihe bamaze bakora, uwasabye amahugurwa, urwego rw’imibereho, aho batuye…) Guhitamo ibyo bazahugurwamo (Guhuza amahugurwa n’ibyo abahugurwa bakeneye)

5 G1: GUTEGURA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 1. Isesengura ry’abagenerwa amahugurwa Uburyo amahugurwa azatangwamo:  Amahugurwa azatangira ate?  uzifashisha abahe bantu n’ibihe bikoresho?  Ni ibihe bikoresho byerekana amashusho n’amajwi bihari?  Amahugurwa azatangwa mu gihe cy’akazi?

6 G1: GUTEGURA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 1. Isesengura ry’abagenerwa amahugurwa  Ingengo y’imari bisaba ingana ite?  Ni izihe ngaruka ku ngengabihe?  Abazayakurikirana barangana iki?  Ni ubuhe buryo bwo gusuzuma no kugenzura?  Amahugurwa azabera he?  Abahugurwa bazahagera gute?

7 G1 : GUTEGURA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 2. Gutegura / Guhanga gahunda y’amahugurwa Gushyiraho intego y’amahugurwa: Intego igomba kugaragaza ibyo uhugurwa agomba kumenya, kumenya gukora, Igomba kuba yoroheje kandi yumvikana neza.

8 G1: GUTEGURA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 2. Gutegura / Guhanga gahunda y’amahugurwa Gukora gahunda y’amahugurwa:  Uburyo amasomo azakurikirana  Kugereranya neza umwanya ukenewe kuri buri ngingo izaganirwaho, umwanya w’ibibazo, ibiganiro mu matsinda, no kwerekana ibyagezweho  Ni ngombwa ko ikorwa mbere  Kushyikiriza abashobora kugira icyo bayivugaho;

9 G1: GUTEGURA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 3. Guhitamo no gutumira abazahugurwa Mu bantu basabye kuryitabira, hitamo abo bigaragara ko rizagirira akamaro. Abemerewe n’abatemerewe bagomba kumenyesherezwa rimwe uko byagenze, Gutumira abantu batoranyijwe guhugurwa basabwa ku ryitabira kandi bigakorwa witaye ku gihe babonekeramo,.... Guha abemerewe ibisobanuro byangombwa ku buryo burambuye (ingengabihe, aho ihugurwa rizabera, igihe, amafaranga basabwa …..)

10 G1: GUTEGURA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 4. Isuzuma n’ikurikirana bikorwa:  Gutekereza uburyo nyuma hazakorwa isuzuma n’ikurikirana bikorwa by’abahuguwe.  Kugera ku nshingano z’ihugurwa ntabwo babipimira ku gutanga ibyigwa gusa  Gushyira mu bikorwa ibyo umuntu yize niyo ntambwe ikomeye kurusha izindi  Gusura abahuguwe nyuma y’ibyumweru……, amezi…..

11 G2: GUTANGIRA NEZA IKICIRO CY’AMAHUGURWA  Ese ibyangombwa byose birahari?  Ese abagomba guhugurwa bose bitabiriye amahugurwa?  Ese ibikoresho byose, n’ibindi bikenewe byo birahari?

12 G2: GUTANGIRA NEZA IKICIRO CY’AMAHUGURWA ….Gutangiza amahugurwa…  Ni byiza guteganya igihe cyo gufungura. Igihe bitwara giterwa: Ibiteganijwe muri uwo muhango Umubare w’ababyitabiriye Umuco cyangwa kamere y’iryo tsinda  Kora ku buryo uritangiza aba ari umuntu wumva neza ibibazo by’abaje mu ihugurwa kandi ushobora no gutanga icyizere ku bahugurwa mu gihe cyo gutangiza ihugurwa.  Ntabwo ari ngombwa cyane ko ihugurwa ritangira ku mugaragaro

13 G2: GUTANGIRA NEZA IKICIRO CY’AMAHUGURWA ….Kwibwirana … Ibyo bifasha abahugurwa: Kurushaho kumenyana Kugira ubwisanzure no gutinyura abahugurwa Gukangurira abahugurwa gukurikira Gukundisha abahugurwa amasomo bateguriwe

14 G2: GUTANGIRA NEZA IKICIRO CY’AMAHUGURWA..iriburiro ku ihugurwa….  Banza urebe ko abahugurwa batekanye  Gerageza kuganira nabo ku mibereho yabo mu gihe cy’ihugurwa……  Basobanurire ibyo bagenewe(ibikoresho)n’ibyo basabwa ku ruhande rwabo…  Fata umwanya wumve ibindi bibazo byabo

15 G2: GUTANGIRA NEZA IKICIRO CY’AMAHUGURWA..iriburiro ku ihugurwa….  Ni ngombwa cyane ko abahugurwa batangira bumva ko ibibazo byabo byitaweho ku rwego rumwe n’urw’amasomo!!! Baza abitabiriye amahugurwa ibyo bategereje mu mahugurwa  Bagezeho, nyuma, gahunda yuzuye y’amasomo kandi ushimangire ko abahugurwa bazagira akazi kenshi, kandi ukabasaba kwitanga batizigamye mu gihe cy’amahugurwa.

16 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 1. Uburyo bukoreshwa Uburyo bwiza ni ububushingiye ku ruhare rugaragara rw’abahugurwa, cyane cyane mu buryo bwo “kwigira ku bikorwa Ni ngombwa guteza imbere ubumenyi bwabo, mbere na mbere, utuma abahugurwa bagaragaza ibyo basanzwe bazi hanyuma ukabicukumbura ari na ko ubyagura wifashishishije imyitozo ibishyira mu bikorwa

17 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 2. Uburyo bwo guhana amakuru….  Ni ubuhe buryo bukunze gukoreshwa mu guhana amakuru? Kuvuga (amagambo) Gukoresha amashusho Kwandika Gukoresha ibimenyetso

18 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 3. Tekiniki zikoreshwa mu guhugura abantu Ibibazo-ibisubizo Kuvoma ibitekerezo mu Bantu Ibiganiro mu matsinda no kwerekana ibyagezweho Kujya impaka Kwerekana uko ibintu bikorwa Ingero zo kwiga Kwiyambaza abandi Ingendo z’amahugurwa Udukino

19 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 4. Uburyo bwo kuyobora neza amatsinda… Gukoresha amatsinda mato ari tekiniki nziza yo gufasha imyumvire, ikaba n’uburyo bwo kwigisha abantu gukorera hamwe Gucunga neza ubwuzuzanye bw’amatsinda n’uruhare rwa buri wese mu masomo Ikigamijwe cya mbere ni uko abahugurwa bagira uruhare mu masomo!

20 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 4. Uburyo bwo kuyobora neza amatsinda… Hakunze kubaho ukwitiranya:  Ibikwiye gukorwa  Uburyo byakuzuzanya  Igikwiye kubanziriza ibindi Umufashamyumvire asabwa: Gutanga umurongo ngenderwaho Gusobanura neza uruhare rwa buri wese Gushishikaza abahugurwa

21 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 4. Uburyo bwo kuyobora neza amatsinda… Ingorane:  Kudasobanukirwa neza ikigenderewe  Kudashobora gufata ibyemezo  Kudakorana umuhate  Guhubuka

22 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 4. Uburyo bwo kuyobora neza amatsinda… Umufashamyumvire asabwwa:  Gufasha itsinda, ahindura imyitwarire mibi no kubereka inzira zo kubafasha kujya mbere  Kubareka bakagira uruhare runini, akabafasha bibaye ngombwa  Kubaha amabwiriza asobanutse y’ibyo bagiye gukora  Kubafasha kwishyiraraho inzego  Kubafasha kwicara mu buryo buboneye  Kubafasha kubona ibyo bakeneye mu itsinda  gucunga neza ubwuzuzanye n’uruhare rwa buri wese mu gufasha itsinga gukora neza.

23 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 5. Imyitwarire y’ umufashamyumvire  Mbere ya byose banza wishyiremo ko ibyo ugiye guhuguramo abantu ushobora kuba utabibarusha, kandi ko nabo bafite byinshi bazi, irinde gushaka kubigisha, ahubwo ba umufashamyumvire

24 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 5. Imyitwarire y’ umufashamyumvire Banza wiyubakemo ikizere, kandi wereke abahugurwa ko ibyo ugiye kubabwira ubizi neza  Irinde gutera umugongo abahugurwa  Si byiza kwereka abo uhugura ko unaniwe  Umujinya, agasuzuguro, ubwirasi,….ni ibyo kwirinda igihe uhugura abantu bakuze

25 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 5. Imyitwarire y’ umufashamyumvire  Gerageza kugenzura ibibera mu ishuli ku mpande zose.  Igihe wandika, gerageza kwandika ibisomeka kandi mu rurimi bumva  Itoze umuco wo gushimira ukoze neza, no kwirinda guca intege uvuze ibitari byo.  Tega amatwi uwo wahaye ijambo kandi umwereke ko witaye kubyo akubwira.  Wikwiharira ijambo, ha umwanya abandi nabo bakunganire

26 G3: GUKORA NEZA ICYICIRO CY’AMAHUGURWA 5. Imyitwarire y’ umufashamyumvire  Irinde guta umwanya cyane ku bidafite aho bihuriye n’amasomo  Gerageza kwereka abafite intege nke ko nabo ubitayeho  Igihe uhaye umuntu ijambo, irinde kumuvugiramo, cyangwa kurimwaka atarangije  Gerageza ku buryo mu ishuli bafashanya kandi bumve ko batarutana.  Ambara mu buryo butabangamira abo uhugura

27 G4: GUSOZA NEZA IKICIRO CY’AMAHUGURWA Gusubiramo ibyizwe  Mu gihe uteganya gusoza amahugurwa ni ngombwa kugerageza gukora incamake y’ingingo z’ingenzi zizwe mu mahugurwa,  Kugaragaza isano hagati y’ibyo bize n’ibyo basanzwe bakora,  Kugena gahunda yo kubafasha kuvanaho inzitizi n’ingorane bazahura na zo.

28 G4: GUSOZA NEZA IKICIRO CY’AMAHUGURWA Isuzuma  Tanga akanya ko gukora isuzuma ry’amahugurwa,  Kugenzura ibyo bumvise ubihuza n’ibyifuzo n’intego zabo zo m u ntangiriro

29 G4: GUSOZA NEZA IKICIRO CY’AMAHUGURWA Gushima uko bitwaye (agahimbazamusyi)  Gerageza gushima abagaragaje ubutwari mu gihe cy’amahugurwa,  Kora ku buryo bazajya bahora bibuka ayo mahugurwa (Teganya impamyabumenyi zigaragaza abitabiriye amahugurwa)

30 G4: GUSOZA NEZA IKICIRO CY’AMAHUGURWA Umuhango wo gusoza Garagaza ibyifuzo byawe nyuma y’amahugurwa, Gerageza kubagira inama ku mikorere yabo mu gihe cya nyuma y’amahugurwa, Ibuka gushimira: » Abitabiriye amahugurwa, » Abagize uruhare mu gutuma ihugurwa rishoboka (Abaterankunga, Abafashamyumvire)

31 MURAKOZE


Download ppt "UBUMENYI BW’IBANZE MU GUHUGURA ABANTU BAKUZE RDB-RLDSF."

Similar presentations


Ads by Google