Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

GURU MANTRA Aim Hrim Srim Aim Klim Souh Hamsah Sivah Soham Haskhaphrem-Hsakshamalavarayum Hasaum-Sahakshamalavarayim Sahauh-Svarupa nirupana hetave Svagurave-Sri.

Similar presentations


Presentation on theme: "GURU MANTRA Aim Hrim Srim Aim Klim Souh Hamsah Sivah Soham Haskhaphrem-Hsakshamalavarayum Hasaum-Sahakshamalavarayim Sahauh-Svarupa nirupana hetave Svagurave-Sri."— Presentation transcript:

1 GURU MANTRA Aim Hrim Srim Aim Klim Souh Hamsah Sivah Soham Haskhaphrem-Hsakshamalavarayum Hasaum-Sahakshamalavarayim Sahauh-Svarupa nirupana hetave Svagurave-Sri Annapurnamba Sahita Sri Amirtananda Natha-Sriguru Sripadukam pujami tarpayami Namaha

2 Ganapathi Yantra Puja Mulamantra
Om Srim Hrim Klim Gloum Gam-Ganapathaye vara varada-Sarvajanam me vasham anaya svaha

3 Puja vidanama Draw yantra with Haldi, Kum kum Chandan Paste
Put flowers on left, rightand top of entrance chanting Bham Bhadra Kalyai Namaha 2. Bham Bhairavaya Namaha 3. Lam Lambodaraya

4 Asana Asana : Put flowers on seat. Om Hrim Adhara Shakti Kamala Asanaya Namaha

5 Breathe In with Mula, Hold with Mula twice, Out Breath with Mula, Hold with Mula Thus five Mulas make one pranayam. Do it 3 times

6 Chant&Touch Chant Mula Mantra watching Ganapathi (2times)
2) Touch the bottom of spine to invoke Ganapathi into your Body (4 times)

7 Dhyanam Beejaapoora gadekshu kaarmuka rujaa chakraabja paashotpala
Put right ring finger in a tumbler of pure water. Chant mula mantra 7 times. Put perfume, flower, and turmeric rice. With that water you draw Beejaapoora gadekshu kaarmuka rujaa chakraabja paashotpala Vreehyagra svavishaana ratna kalasha prodyat karaabhoruhah Dhyeyo vallabhayaa sa padma karayaa slishtojjwalad bhooshayaa Vishvotpatti vipatti samsthiti karo Vighnesha ishtaarthadah.

8 Samanya Arghya Mandala
(triangle, hexagon, circle and square) to your left. Touch with a flowers: Om Shri Hrim Klim Gloum Gam- Hrudayaya Namaha (1 far right) Ganapathaye Vara Varada- Sirase Swaha (2 far left) Sarvajanam Me Vasamanaya Swaha- Sikhyai Vashat. (3 near right) Om Shri Hrim Klim Gloum Gam- Kavachaya Hum (4 near left) Ganapathaye Vara Varada- Netratraya Vaushat (5 center hexagon, circle and square) Sarva Janam Me Vasamanya Swaha Astraya Phat ( ) Place flowers on 4 sides E, S, W, N of the Mandala

9 1. Agni Mandalaya Dasa Kalatamane Adharaya Namaha (put small Plate on Mandala) 2. Surya Mandalaya Dwadasa Kalatmane Patraya Namaha (put cup on the plate) 3. Soma Mandalaya Sodasa Kalatmane Amurtaya Namaha (pour Water in the cup)

10 Continuation 1. Agni Mandalaya Dasa Kalatamane Adharaya Namaha (put small Plate on Mandala) 2. Surya Mandalaya Dwadasa Kalatmane Patraya Namaha (put cup on the plate) 3. Soma Mandalaya Sodasa Kalatmane Amurtaya Namaha (pour Water in the cup) Snap fingers of right hand with sound of Phat. Say H.um and cover cup the using right palm Show Dhenu & Yoni Mudras. Imagine that you are milking kamadhenu. The four streams of milk are falling as amruta in the vessel, the yoni of Ganapathi's Shakti called Siddhi Touch flower to the water with Mula Mantra 7 times. (prithvi, apah, agni, vayu, akasha, kala and nectar Ganapathi in the chakras 1 to 7) Sprinkle this water on yourself, Puja materials

11 Vishesha Arghyam Mandala
Draw with this water Vishesha Arghyam Mandala to your right and worship it similarly. Om Shri Hrim Klim Glom Gam (heart) Hrudaya Namaha (1) Ganapathaye Vara Varada Sirase Swaha (2) Sarvajanam Me Vasamanaya Swaha Sikhya Vashat. (3) (west) Om Shri Hrim Klim Gloum Gam Kavachaya Hum (4) Ganapathaye Vara Varada Netratraya Vasushat (5) Sarva Janam Me Vasamanya Swaha Astraya Phat (6)

12 1. Agni Mandalaya Dasa Kalatamane Adharaya Namaha
(Invoke Agni Kalas in the plate. Om = a + u + m is divided into fire, sun and moon lights) 1. Am Dhumrarchishe Namaha (visualise smoke) 2. Am Ushma yai Namaha (feel heat) 3. Am Jvalini yai Namaha (see light) 4. Am Jvaalin yai Namaha (flame) 5. Am Visphulingin yai Namaha (sparkles) 6. Am Sushri yai Namaha (bright light) 7. Am Suroopa yai Namaha (lovable dancing fires) 8. Am Kapila yai Namah (blue flame) 9. Am Havya vayaha yai Namaha (cooked rice) 10. Am Kavya vayaha yai Namaha (vada/pakoda)

13 2. Surya Mandalaya Dwadasa Kalatmane Patraya Namaha
(put cup on the plate & Invoke 12 Surya Kalas in the cup) 1. Um Tapin yai Namaha 2. Um Taapin yai Namaha 3. Um Dhumra yai Namaha 4. Um Marich yai Namaha 5. Um Jvaalin yai Namaha 6. Um Ruch yai Namaha 7. Um Sushumna yai Namaha 8. Um Bhogadaya yai Namaha 9. Um Visva yai Namaha 10. Um Bodhin yai Namaha 11. Um Dharin yai Namaha 12. Um Kshama yai Namaha

14 3. Chandra Mandalaya Sodasaha Kalatmane Amurtaya Namaha
Pour Milk in the Cup, Jaggery, a long thin piece of Ginger Invoke Chandra Kalas  1. Mam Amruta yai Namaha 2. Mam Manada yai Namaha 3. Mam Pusha yai Namaha 4. Mam Tusht yai Namaha 5. Mam Pusht yai Namaha 6. Mam Rat yai Namaha 7. Mam Dhruth yai Namaha 8. Mam Sashin yai Namaha 9. Mam Chandrika yai Namaha 10. Mam Kant yai Namaha 11. Mam Joytsna yai Namaha 12. Mam Sri yai Namaha 13. Mam Prit yai Namaha 14. Mam Angada yai Namaha 15. Mam Purna yai Namaha 16. Mam Purnamruta yai Namaha

15 Prokshana Put flower on top of that milk.
Point, triangle with corner towards you, hexagon, circle, 8 petals, square. Invoke Ganapathi with Mula into the center of Ganapati Yantra with the vedic mantra:  Om gananam tva ganapatigum Havamahe Kavim kaveenam Upatmasravastamam Jyeshta rajam Bramanam Bramanaspata Aanah Srunwan oothibhih, seeda sadanam  Say phat and cover with hum. Show Dhenu & Yoni Mudras. Imagine jets of milk hitting the yoni of Siddhi of Ganapathi.  Sprinkle that milk on Guru Padukas 3 times and Recite Guru Mantra 3 times.

16 Starting yantra pooja 1. Om Thivra yai Namaha 2. Om Jvalin yai Namaha
3. Om Nanda yai Namaha 4. Om Bhogada yai Namaha 5. Om Kamarupin yai Namaha 6. Om Ugra yai Namaha 7. Om Tejovath yai Namaha 8. Om Satya yai Namaha 9. Om Vighna Nasin yai Namaha 10. Arum Dharma yai Namaha 11. Aruum Jnana yai Namaha 12. Alum Vyragya yai Namaha 13. Aluum Ashiwarya ya Namaha 14. Arum Adharma ya Namaha 15. Aruum Agnana ya Namaha 16. Alum Avairayaga ya Namaha 17. Aluum Anaiswarya ya Namaha

17 Pancha Pooja Mulamantram, Lam Prithivi atmane Gandham Kalpayami Namaha
Mulamantra, Ham Akasha atmane Pushpam Kalpayami Namaha Mulamantram,Yam Vayu atmane Dhoopam Kalpayami Namaha Mulamantram, Ram Vahni atmane Deepam Kalpayami Namaha Mulamantram,Vam Amirta atmane Naivedyam Kalpayami Namaha Mulamantram, Sam Manastatva atmane Ananda Karpoora Nirajanam Kalpayami Namaha Mulamantram, Aim Vag atmane Tambulam Kalpayami Namaha

18 Puja and tarpanams. Hold gandha, kum kum, akshatas mixed in right hand; in left hand Ginger (stick) dipped in Vishesha Arghyam mixed with Jaggery. Place the akshatas and drop of arghya on the deities occupying places shown in the yantra Let us abbreviate "Sri Padukam Pujayami Tarpayami Namah" to 5. Mulam Maha Ganapathi “ 5 “ x10 Mulam Siddhalakshmi “ 5 “

19 In Triangle do puja to 6 pairs
. 1. Mulam Siddhalakshmi “ 5 “ Mulam Sri Maha Ganapati “ 5 “ 2. Mulam Sri “ 5 “ Mulam Sripati “ 5 “ 3. Mulam Girija “ 5 “ Mulam Girijapati “ 5 “ 4. Mulam Rati “ 5 “ Mulam Ratipati “ 5 “ 5. Mulam Mahi “ 5 “ Mulam Mahipati “ 5 “ 6. Mulam Mahalakshmi “ 5 “ Mulam Mahalakshmipati “ 5

20 In hexagon do puja to 6 pairs
7. Mulam Buddhi “ 5 “ Mulam Amoda “ 5 “ 8. Mulam Samruddhi “ 5 “ Mulam Pramoda “ 5 “ 9. Mulam Kanti “ 5 “ Mulam Sumukha “ 5 “ 10. Mulam Madanavati “ 5 “ Mulam Durmukha “ 5 “ 11. Mulam Madadrava “ 5 “ Mulam Avighna “ 5 “ 12. Mulam Dravini “ 5 “ Mulam Vignakartru “ 5 “ 13 and 14 on right and left of hexagon 13. Mulam Vasudhara “ 5 “ Mulam Shankanidhi “ 5 “ 14. Mulam Vasumati “ 5 “ Mulam Padmanidhi “ 5 “

21 Shatkona joints 15. Om Srim Hrim Klim Glaum Gam- Hrudayaya Namaha- Hrudaya Sakti “ 5 “ 16. Ganapathaye Vara Varada- Sirase Svaha- Sirah Shakti “ 5 “ 17. Sarva Janam Me Vasmayana Savaha- Sikhayai Vashat- Sikha Shakti “ 5 “ 18. Om Srim Hrim Klim Glaum Gam- Kavachaya Hum- Kavacha Sakti “ 5 “ 19. Ganapathaye Vara Varada- Netratraya Vaushat- Netra Sakti “ 5 “ 20. Sarva Janam Me Vasha manaya Savaha- Astraya Phat, Astra Sakti “ 5 “

22 Asta Konam & Square Mulam worship
1. Mulammantram Brahmi “ 5 “ 2. Mulam Maheswari “ 5 “ 3. Mulam Koumari “ 5 “ 4. Mulam Vashnavi “ 5 “ 5. Mulam Varahi “ 5 “ 6. Mulam Mahendri “ 5 “ 7. Mulam Chamunda “ 5 “ 8. Mulam Mahalakshmi “ 5 “ 1. Mulam Indra “ 5 “ 2. Mulam Agni “ 5 “ 3. Mulam Yama “ 5 “ 4. Mulam Nairuti “ 5 “ 5. Mulam Varuna “ 5 “ 6. Mulam Vayu “ 5 “ 7. Mulam Kubera “ 5 “ 8. Mulam Ishana “ 5 “ 9. Mulam + Sri Mahaganapathi “ 5 “ (10 times)

23 16 UPCHARAS Mulam 1. Asanam Samarpayami 2. Padyam Samarpayami
3. Arghyam Samarpayami 4. Achamaniyam Samarpayami 5. Snanam Samarpayami 6. Vastram Samarpayami 7. Yagnopavitam Samarpayami 8. Gandham Samarpayami 9. Pushpam Samarpayami 10. Dhupam Samarpayami 11. Deepam Samarpayami 12. Navedyam Samarpayami 13. Tambulam Samarpayami 14. Neerajanam Samarpayami 15. Pradkishina namaskaran Samarpayami 16. Sarva Poojam Samarpayami

24 Bali Haranam Offer in a copper plate Naviyedam to bhutas. Mulam 3 times. Om Hrim Sarva Vighna Krud-bhyo Sarva Bhutabhyo Hum Swaha. Leave it in South West Corner. Wash Your Legs, Hands. Offer the fruits of puja saying Etat puja phalam sarvam Sri Sripatyadi Siddhalakshmi sameta Srivallabha Sri Mahaganapti arpanam astu. Devatan mama hrudaya kamale punah avahayami


Download ppt "GURU MANTRA Aim Hrim Srim Aim Klim Souh Hamsah Sivah Soham Haskhaphrem-Hsakshamalavarayum Hasaum-Sahakshamalavarayim Sahauh-Svarupa nirupana hetave Svagurave-Sri."

Similar presentations


Ads by Google