Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2 pcs6 pcs 10 pcs 13 pcs Zone 1Zone 1 Zone 3 -1Zone 3 -1Zone 3 -2Zone 3 -2Zone 3 -1Zone 3 -1Zone 3 -2Zone 3 -2Zone 3 -3Zone 3 -3 Zone 2 Origin_Zones 2.

Similar presentations


Presentation on theme: "2 pcs6 pcs 10 pcs 13 pcs Zone 1Zone 1 Zone 3 -1Zone 3 -1Zone 3 -2Zone 3 -2Zone 3 -1Zone 3 -1Zone 3 -2Zone 3 -2Zone 3 -3Zone 3 -3 Zone 2 Origin_Zones 2."— Presentation transcript:

1

2 2 pcs6 pcs 10 pcs 13 pcs Zone 1Zone 1 Zone 3 -1Zone 3 -1Zone 3 -2Zone 3 -2Zone 3 -1Zone 3 -1Zone 3 -2Zone 3 -2Zone 3 -3Zone 3 -3 Zone 2 Origin_Zones 2 I>I>I>I> I>I>I>I> S1 S S2 S3 L> L> MT I>I>I>I> Zone 2Zone 2 Zone 1Zone 1 Zone 2 Zone 3Zone 3 I> MT Trip signals S1 S2 S1 S2 S1 S2

3 Zone 2 S1 S2 S3 S2 S1 S2 Zone 1Zone 1 S1 S2 I>I>I>I> S1 Current information L1 L2 L3 T2 0,25 ms 1,3 ms 5,7 ms T1 Origin_Case1 I>I> T1 0 1 2 3 4 5 6 7

4 Zone 2 S1 S2 S3 S1 S2 S1 S2 Zone 1Zone 1 S1 S2 I>I>I>I> 0 0 Master Trip Current information Light information L1 L2 L3 T2 0,25 ms 1 ms 1,3 ms 2,2 ms 0 1 2 3 4 5 6 7 5,7 ms T1 Origin_Case2 T1

5 Zone 2 S2 Zone 1Zone 1 S1 S2 S1 0,15 ms 4,9 ms T1 Origin_Case3 T1 S1 0 1 2 3 4 5 6 7 S2 S3 S1 I>I> T1 T2


Download ppt "2 pcs6 pcs 10 pcs 13 pcs Zone 1Zone 1 Zone 3 -1Zone 3 -1Zone 3 -2Zone 3 -2Zone 3 -1Zone 3 -1Zone 3 -2Zone 3 -2Zone 3 -3Zone 3 -3 Zone 2 Origin_Zones 2."

Similar presentations


Ads by Google