Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Smart City Malmö Past experiences and future challenges

Similar presentations


Presentation on theme: "Smart City Malmö Past experiences and future challenges"— Presentation transcript:

1 Smart City Malmö Past experiences and future challenges
Awards – the latest ……. World Habitat Award, Eco-municipaility of the Year 2010 Sweden, 2009 UN Habitat Scroll of Honour, Green Fleet European Fleet of the Year 2009 Jonas Kamleh Deputy head Urban development and climate Environmental department, City of Malmö

2 Malmö, Sweden

3 Western Harbour

4 The great transformation
Bo01– from has-been to world renowned Kockums was founded in Västra Hamnen (The Western Harbour) in This area was a BIG shipyard. But in the 1970s and 80s many industries left Malmö. The city was in crisis. Then, big decisions were made by Malmö City– to expand the old industry area with houses. The big fair, Bo01 was finished in The close-knit, green city district with its winding lanes, vacuum waste disposal, and a renewable energy system proved to be a roaring success for Malmö. Today more people work here than during the glory days of Kockums, and almost 5,000 people live in a city district that has become synonymous with sustainability efforts. The Western Harbour is a successful contribution to Malmö. Inhabitants from all parts of Malmö meet here. The energy system is designed for 100 % local renewable energy. The Turning Torso, built by Calatrava, is now the symbol for the Western Harbour (and even Malmö!) since the Kockums shipbuilding crane was exported to South Korea.

5

6 Plans Masthusen:The first city district in Scandinavia classified according to BREEAM Communities’ sustainability standards.

7

8 100% locally renewable energy

9 Energy production • 1400 m2 solar collectors • 120 m2 photo voltaics • 2 MW Wind turbine Heat production: • 15% solar • 85% heat pump (¾ Aquifers) (¼ Sea water)

10 Energy balance

11 Environmental Programme
1111 Energin ska användas effektivare Vi ska ha mer förnybar energi – i Malmö stads verksamheter ska andelen förnybar energi vara 100 % 2020 Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 % (räknat från 1990) Transporter ska ställas om och resvanor förändras Malmö ska klimatanpassas Environmental Programme Sweden’s most climate-friendly city By 202 the municipal organisation will run on 100% renewable energy. By 2030 the whole municipality will run on 100% renewable energy. Energy consumption will decrease with 20 % per person by 2020, and further 20 % by 2030 Key: It’s easy to do the right thing in Malmö

12 1212 Samtidigt som befolkningen ökar vill vi använda mindre energi, minska bilberoendet och få en renare miljö. Men den stora utmaning som Malmö står inför är inte unik. Nästan alla världens städer brottas med liknande frågor. The great challenge Malmö's population keeps increasing, but every resource is limited POPULATION ENERGY USE GREEN HOUSE GAS EMISSIONS SHARE CARUSE CARBONDIOXID

13 Energy usage in Malmö 1313 We can and will reduce our energy need
Tack vare grön IT, smarta nät, energieffektivisering av verksamheter och byggnader, klimatsmarta transporter och en större andel lokal och förnybar energi kommer vi att kunna använda nästan en tredjedel mindre energi 2030 – jämfört med 2008. Energy usage in Malmö We can and will reduce our energy need

14 Energy usage in Malmö 1414 The energy usage split into categories
Transportsektorn kommer att vara det område som förbrukar mest energi Stora besparingar kommer att ske inom servicesektorn. Energy usage in Malmö The energy usage split into categories TRANSPORTS SERVICE APARTMENT HOUSING INDUSTRY RESIDENTIAL HOUSING SYSTEM LOSES

15 The energy mix 2030 2030 kommer vi att se en hel del nya energislag. Biogas och biometan täcker mer en än fjärdedel av energibehovet. Avfallsförbränning räknas som förnybar energi eftersom innehållet av plast som produceras av olja är en mycket liten del i det avfall som förbränns. Malmö stad har identifierat 12 olika förnyelsebara energikällor som kan ge el, värme och biogas. Störst potential att öka har termisk förgasning som ger biogas, samt vindkraft till havs och på land. Dessa beräknas tillsammans kunna utgöra 40 procent av energiproduktionen år Om det ska vara möjligt att nå målet om 100 procent förnybar energi år 2030 krävs stora satsningar på energieffektivitet och ny förnybar energiproduktion såsom biogas och vindkraft.

16 Malmö – the smarter city
School Reduced emissions Increased productivity More knowledge Improved air quality Efficient use of resources Better economy For Malmö, the sustainable city is a smart city. We see the connections between all our goals as a sustianable city and find common solutions for multiple challenges.

17 Malmö – the smarter city
Industry Higher viability New business oportunity Energy savings Resource savings Reduced emissions Increased productivity Improved air quality We can not do this alone. We are seeking long-term relationships with private companies that want to help us reach our goals.

18 Focus development areas

19 Elements for making it happen
How do we make change happen.. Not waiting for the perfect solution Malmö as a test bed Unleashing creativity Experiment Leadership & Courage Visions & Goals Partnerships with businesses Optimizing on a system level Attracting the best & brightest Externally funded project driven innovation Elements for making it happen

20 Thank you. Jonas Kamleh Deputy head Urban development and climate Environmental department, City of Malmö

21 Background to Malmö Some historical dates
1275 The fishing settlement of Malmhauga is mentioned for the first time 1437 Malmö receives its city arms from Eric of Pomerania 1500 Prospering large town in the Kingdom of Denmark with 5,000 inhabitants 1658 Malmö becomes part of Sweden 1870 Kockums is established in the Western Harbour 1915 Population of Malmö passes 100,000 1952 Population of Malmö passes 200,000 1998 Malmö University founded 2000 The Öresund link inaugurated Bo01 in the Western Harbour

22 2222 2030 kommer vi att se en hel del nya energislag. Biogas och biometan täcker mer en än fjärdedel av energibehovet. Avfallsförbränning räknas som förnybar energi eftersom innehållet av plast som produceras av olja är en mycket liten del i det avfall som förbränns. The energy mix 2030 How Malmö can be supplied with 100% renewable energy

23 Energy use in Malmö (tot 8230 GWh)

24 Energy in the City of Malmö
År 2013 tecknade Malmö stad avtal om förnybar el, därmed tog vi ett stort steg mot att nå målet om en klimatneutral organisation 2020 Framöver behöver även ”grön” fjärrvärme upphandlas. Äger ett vindkraftverk i norra Sverige, och ska köpa ytterligare ett. Ca 5% motsvarar ett sådant. För att nå 2030-målet om att hela Malmö ska försörjas till 100% av förnybar energi krävs en kraftfull utbyggnad av förnybar energi Och – som jag nämnt – en kraftig energieffektivisering

25 How to make it all happen
Project-driven organisation Funding mainly from national and European funds Strategies on what areas to focus on

26 Presentation of the strategies and projects for sustainable city development with focus on renewable energy


Download ppt "Smart City Malmö Past experiences and future challenges"

Similar presentations


Ads by Google