Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

thơ: Kiều Mộng Hà nhạc: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Thiên Vân pps: Quýdenver nắng từ đâu gọi bình minhnắng từ đâu gọi bình minh 01 nắng từ đâu gọi bình.

Similar presentations


Presentation on theme: "thơ: Kiều Mộng Hà nhạc: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Thiên Vân pps: Quýdenver nắng từ đâu gọi bình minhnắng từ đâu gọi bình minh 01 nắng từ đâu gọi bình."— Presentation transcript:

1

2 thơ: Kiều Mộng Hà nhạc: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Thiên Vân pps: Quýdenver nắng từ đâu gọi bình minhnắng từ đâu gọi bình minh 01 nắng từ đâu gọi bình minh

3 Trăng từ đâu đứng soi nghiêng Ai cho ta cái ưu phiền buộc dây 02

4 Mây từ đâu lững lờ bay Với tay nhặt vội mộng trầy buốt đau 03

5 Gió từ đâu, gió từ đâu, gió từ đâu 04

6 Gió nhẹ rì rào Ôi chao! Mình lại mất nhau thật rồi 05

7 Đêm từ đâu thả mộng về Chiêm bao bắt bóng vân vê cuộc tình 06

8 Nắng từ đâu, nắng gọi bình minh Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già... 07

9 Nắng từ đâu, nắng gọi bình minh Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già... 08

10 thơ: Kiều Mộng Hà nhạc: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Thiên Vân 09 Như một chia sẻ với nhạc sĩ Miên Du Đà Lạt - Quýdenver - nắng từ đâu gọi bình minh nắng từ đâu gọi bình minh

11 Trăng từ đâu đứng soi nghiêng Ai cho ta cái ưu phiền buộc dây 10

12 Mây từ đâu lững lờ bay Với tay nhặt vội mộng trầy buốt đau 11

13 Gió từ đâu, gió từ đâu, gió từ đâu 12

14 Gió nhẹ rì rào Ôi chao! Mình lại mất nhau thật rồi 13

15 Đêm từ đâu thả mộng về Chiêm bao bắt bóng vân vê cuộc tình 14

16 Nắng từ đâu, nắng gọi bình minh Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già... 15

17 Nắng từ đâu, nắng gọi bình minh Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già... 16

18 Ta ngồi đọc lại trang Kinh Lăng Già... 17

19 18 nắng từ đâu gọi bình minh thơ: Kiều Mộng Hà nhạc: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Thiên Vân pps: Quýdenver


Download ppt "thơ: Kiều Mộng Hà nhạc: Miên Du Đà Lạt trình bày: Mai Thiên Vân pps: Quýdenver nắng từ đâu gọi bình minhnắng từ đâu gọi bình minh 01 nắng từ đâu gọi bình."

Similar presentations


Ads by Google