Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

سید احمد موسوی Line Maze Algorithm زمستان 90 بسمه تعالی.

Similar presentations


Presentation on theme: "سید احمد موسوی Line Maze Algorithm زمستان 90 بسمه تعالی."— Presentation transcript:

1 سید احمد موسوی Line Maze Algorithm زمستان 90 بسمه تعالی

2 پیش نیاز مطالعه این پاورپوینت مطالعه دقیق الگوریتم ماز خط است. در این جا عملاً یک ماز خط را قدم به قدم حل نموده ایم. در حل ماز فرض بر این بوده که ما از قانون اول یعنی اولویت های چپ ، مستقیم و راست استفاده کرده ایم.  نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است. Line Maze Algorithm

3 اکنون ربات در حال تعقیب خط است. Line Maze Algorithm

4 اکنون ربات در حال تعقیب خط است. Line Maze Algorithm

5 اکنون ربات در حال تصمیم گیری است. Line Maze Algorithm

6 با کمی وقفه در تصمیم گیری متوجه می شود که در یک چهار راه قرار گرفته است. Line Maze Algorithm

7 ربات تصمیم گرفته بر اساس اولویت به سمت چپ برود و در حافظه نوع حرکت را ثبت می کند. Memory: L Line Maze Algorithm

8 اکنون ربات فهمیده است که این مسیر یک تله است. Line Maze Algorithm

9 ربات 180 درجه بر می گردد و عمل برگشتن را نیز ثبت می نماید. Memory: L B Line Maze Algorithm

10 تبدیلات زیر جهت به روز رسانی است : R B L ==> B F B F ==> B F B L ==> R L B F ==> R L B L ==> F هر وقت در حافظه عبارات فوق حاصل شد فورا آن ها را پاک نموده و به جای آن حرف مناسب را جایگزین می کنیم. Line Maze Algorithm

11 ربات تصمیم گرفته بر اساس اولویت به سمت چپ برود و در حافظه نوع حرکت را ثبت می کند. Memory: L B L Line Maze Algorithm

12 Memory: F با توجه به حالت خاص پیش آمده به روز رسانی می کنیم. L B L Line Maze Algorithm

13 Memory: F L Line Maze Algorithm

14 Memory: F L B Line Maze Algorithm

15 Memory: F L B L Line Maze Algorithm

16 Memory: F F L B L Line Maze Algorithm

17 Memory: F F L Line Maze Algorithm

18 Memory: F F L B Line Maze Algorithm

19 Memory: F F L B F Line Maze Algorithm

20 Memory: F F R L B F Line Maze Algorithm

21 Memory: F F R B Line Maze Algorithm

22 Memory: F F R B L Line Maze Algorithm

23 Memory: F F B R B L Line Maze Algorithm

24 Memory: F F B L Line Maze Algorithm

25 Memory: F R F B L Line Maze Algorithm

26 Memory: F R F Line Maze Algorithm

27 Line Maze Algorithm Memory: F R F

28 Memory: F R F F Line Maze Algorithm

29 Memory: F R F F B Line Maze Algorithm

30 Memory: F R F F B L Line Maze Algorithm

31 Memory: F R F R F B L Line Maze Algorithm

32 Memory: F R F R B Line Maze Algorithm

33 Memory: F R F R B L Line Maze Algorithm

34 Memory: F R F B R B L Line Maze Algorithm

35 m Memory: F R F B L Line Maze Algorithm

36 m Memory: F R R F B L Line Maze Algorithm

37 Memory: F R R ماز خط حل شد و فرمول آن نیز بدست آمد. Line Maze Algorithm

38 Memory: F R R Line Maze Algorithm


Download ppt "سید احمد موسوی Line Maze Algorithm زمستان 90 بسمه تعالی."

Similar presentations


Ads by Google