Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Singkatan Pengakuan Iman Rasuli

Similar presentations


Presentation on theme: "Singkatan Pengakuan Iman Rasuli"— Presentation transcript:

1 Singkatan Pengakuan Iman Rasuli
KJ 280 : 1 - 3 “ AKU PERCAYA ” Syair: Yamuger (1979) Singkatan Pengakuan Iman Rasuli Lagu: Jan Sunyata OSC

2 A - ku per - ca - ya Al - lah yg ke - kal,
2 2 0 5< | | | ' A - ku per - ca - ya Al - lah yg ke - kal, 0 5< | | < | ' yg o - leh Sab- da ki - ta ke - nal: 2 KJ Bait 1 BERSAMA

3 Ba-pa pen - cip - ta a - lam se- mes - ta,
3 3 0 5< | | | ' Ba-pa pen - cip - ta a - lam se- mes - ta, 0 5< | | < | } yg me-nga - sih - i ma - nu - si - a. 3 KJ Bait 1 BERSAMA

4 A - ku per - ca - ya Pu- t’ra Tunggal- Nya,
4 4 0 5< | | | ' A - ku per - ca - ya Pu- t’ra Tunggal- Nya, 0 5< | | < | ' yg di - sa - lib - kan di Gol- go - ta, 4 KJ Bait 2 BERSAMA

5 yg da - ri ku - bur bangkit dan me-nang,
5 5 0 5< | | | ' yg da - ri ku - bur bangkit dan me-nang, 0 5< | | < | } na - ik ke sor - ga da- lam te - rang. 5 KJ Bait 2 BERSAMA

6 A - ku per - ca - ya pa - da Roh Ku- dus,
6 6 0 5< | | | ' A - ku per - ca - ya pa - da Roh Ku- dus, 0 5< | | < | ' yg men-di - am - i ki - ta te - rus. 6 KJ Bait 3 BERSAMA

7 A - ku per - ca - ya G’re- ja yg e - sa;
7 7 0 5< | | | ' A - ku per - ca - ya G’re- ja yg e - sa; 0 5< | | < | } ‘ku ja - di su - ci di da-lam - nya. 7 KJ Bait 3 BERSAMA


Download ppt "Singkatan Pengakuan Iman Rasuli"

Similar presentations


Ads by Google