Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TATACARA MELAPOR KES UNTUK TINDAKAN TATATERTIB OLEH KETUA JABATAN

Similar presentations


Presentation on theme: "TATACARA MELAPOR KES UNTUK TINDAKAN TATATERTIB OLEH KETUA JABATAN"— Presentation transcript:

1 TATACARA MELAPOR KES UNTUK TINDAKAN TATATERTIB OLEH KETUA JABATAN
SELAMAT BERJUMPA Di Taklimat Pengurusan Tatatertib TATACARA MELAPOR KES UNTUK TINDAKAN TATATERTIB OLEH KETUA JABATAN

2 PERATURAN-PERATURAN TATATERTIB
PENJAWAT AWAM 1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 - P.U.(A) 395 2) Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pendidikan P.U.(A) 458

3 P.U.(A) 395 DIBUAT DI BAWAH PERKARA 132(2) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
MENGGANTIKAN G.O. ‘D’ MULAI PINDAAN: (1) PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (PINDAAN) 1995, PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (PINDAAN) 1996, PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (PINDAAN) 2002, [P.U.(A) 246/2002]

4 “ BAHAGIAN 1A” KEWAJIPAN MEMATUHI PERATURAN-PERATURAN
  3A (1) Seseorang pegawai hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan Peraturan-Peraturan ini. (2) Pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini oleh seseorang pegawai boleh menyebabkan dikenakan tindakan tatatertib menurut Peraturan-Peraturan ini.

5 3B (1) Seseorang pegawai yang gagal `memberi aku janji sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perintah Am 23A, Perintah-Perintah Am Bab ‘D’ (Lantikan dan Kenaikan Pangkat) 1973, setelah dikehendaki berbuat demikian oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan atau Ketua Jabatannya, melakukan suatu pelanggaran tatatertib dan boleh dikenakan tindakan tatatertib menurut Peraturan-Peraturan ini. (2) Tanpa menjejaskan subperaturan 3A(2), seseorang pegawai yang, setelah diberi aku janji yang dirujuk dalam subperaturan (1), gagal mematuhi terma-terma aku janji itu, melakukan suatu pelanggaran tatatertib dan boleh dikenakan tindakan tatatertib menurut Peraturan-Peraturan ini.

6 “ BAHAGIAN 1B” TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB
3C Tugas untuk menjalankan Kawalan Dan Pengawasan Tatatertib:- (1) Maka menjadi tugas setiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin bagi apa-apa pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini. (2) Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya, atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.

7 3D. Tugas untuk memaklumkan Ketua Pengarah
3D Tugas untuk memaklumkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam setiap tindakan tatatertib :-     Maka menjadi tugas Pihak Berkuasa Tatatertib untuk memaklumkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sebaik sahaja tindakan tatatertib dimulakan terhadap seseorang pegawai dan juga keputusan tindakan itu setelah ia selesai.

8 P.U.(A) 395/93 PINDAAN 2002 Mengandungi :- a) TATAKELAKUAN PERATURAN 4 b) LARANGAN PERATURAN 4A hingga 24 c) PROSEDUR/ PERATURAN 24 hingga 37, TATACARA dan 51 * KONSEP TAHAN PERATURAN 43 hingga 45 KERJA & GANTUNG KERJA d) HUKUMAN PERATURAN 38 hingga 42 e) UMUM PERATURAN 52 dan 53

9 PERATURAN 4 (1),(2)a,b,c,d,e,f,g,h,i,j
TATAKELAKUAN UMUM / LARANGAN MUTLAK PERATURAN 4 (1),(2)a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

10 4 (1) Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa dan pada setiap ketika memberikan taat setia yang tak berbelah bagi kepada Yang Di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan. Seseorang pegawai dianggap telah melanggar tatakelakuan ini jika antara lainnya:- (i). Bersubahat dengan musuh-musuh negara;  (ii). Memburuk-burukkan serta memperkecil-kecilkan dasar serta tindakan kerajaan;  (iii). Mengelakkan diri daripada mempertahankan dasar dan tindakan Kerajaan sedangkan adalah menjadi kewajipannya untuk berbuat demikian; dan  (iv). Memijak-mijak bendera kebangsaan dengan tujuan menghina.

11 4(2)(b)Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya.  Seseorang pegawai dianggap telah melanggar tatakelakuan ini jika berlaku, antara lain :- (i). Tidak mengelakkan diri daripada terlalu rapat bergaul dengan mereka yang jelas akan dapat keuntungan besar daripada mengetahui tugas- tugas rasminya. (ii). Tidak mengelakkan diri daripada menerima hadiah yang mahal-mahal daripada syarikat atau seorang peniaga atau individu. (iii). Menyebelahi saudara maranya sendiri dalam melakukan sesuatu tindakan.

12     4 (2)(c) Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa :- (i). Dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam; atau (ii). Dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. 

13   Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tatakelakuan ini jika beliau antara lain :-
(i). Tidak mengambil tindakan terhadap seseorang yang melanggar mana-mana undang-undang negara dengan tujuan mendapat ganjaran daripadanya; (ii). Meluluskan sekeping tanah Kerajaan kepada isteri atau anaknya, atau saudara maranya; atau (iii). Membuka kelas tuisyen dengan menggunakan kemudahan sekolah tanpa kebenaran bertulis. 

14 4(2)(d)Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan
4(2)(d)Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama Perkhidmatan Awam.    Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tatakelakuan ini jika beliau, antara lain :- (i). Terlibat dalam penyalahgunaan dadah; (ii). Disabitkan dengan kesalahan jenayah termasuk sabitan dalam Mahkamah Syariah; (iii). Bermain judi di pejabat; (iv). Berkelakuan tidak senonoh di khalayak ramai seperti mabuk, biadab atau menonjol-nonjol kepentingan diri sendiri;

15 (v). Keterhutangan kewangan yang serius;
(vi). Tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekeliling dan sentiasa bertelingkah bukan sahaja dengan rakan-rakan sejawat tetapi dengan orang ramai; (vii). Terlibat dalam meramal turun naik harga barang dan saham atau pasaran komoditi atau pasaran sekuriti hadapan.

16 4(2)(e) Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tatakelakuan ini jika beliau, antara lain :- (i). Tidak mempunyai daya utama dan lemah dalam daya pemikirannya; (ii). Lalai atau berlengah-lengah dalam menjalankan tugas- tugasnya; (iii). Sebagai seorang pegawai kanan, tidak berkebolehan dan terpaksa diarah sepanjang masa; (iv). Malas atau cuai dalam menjalankan tugas-tugasnya; atau (v). Menanggung keterhutangan kewangan yang serius.

17 4(2)(f) Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah.
Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tatakelakuan ini jika beliau, antara lain :-  (i). Tidak melaporkan harta atau pelaburan yang dipunyai olehnya, isterinya atau anaknya seperti mana yang dikehendaki oleh Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993; (ii). Mengemukakan bil hotel palsu dalam tuntutan elaun sewa hotel; (iii). Membuat tuntutan palsu mengenai elaun perjalanan, lojing, makan atau tambang pengangkutan (lori) semasa perpindahan;

18 (iv). Mengesahkan tuntutan bekerja lebih masa yang tidak betul dari seorang pekerja dengan tujuan untuk mendapat habuan daripada pekerja itu; (v). Tidak melaporkan hutang piutangnya dengan tujuan menipu Ketua Jabatan dan Lembaga Tatatertib yang berkenaan mengenai keterhutangan kewangan yang serius; (vi). Berdalih-dalih atau bercakap bohong dalam apa-apa jua penyiasatan yang dijalankan terhadapnya; atau (vii). Pura-pura sakit atau uzur.

19 4 (2)(g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab.
Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tatakelakuan ini jika beliau, antara lain :- (i). Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terus berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka; (ii). Menjalankan sesuatu tugas tanpa menghiraukan implikasinya terhadap Jabatan khasnya dan Kerajaan amnya; (iii). Mengambil cuti rehat di saat-saat perkhidmatannya sangat-sangat diperlukan;   (iv). Suka mewujudkan suasana yang tegang di pejabat dengan melaga-lagakan rakan-rakan sejawat untuk kepentingan diri sendiri;

20 (v). Tidak menghiraukan pandangan/pendapat orang lain sungguhpun pandangan / pendapat itu boleh mendatangkan faedah kepada kerajaan; (vi). Bersikap tidak acuh terhadap tugas-tugas dan tanggungjawabnya; (vii). Tidak memperduli atau menjaga harta Kerajaan sebagaimana yang sepatutnya kerana harta tersebut bukan hartanya; (viii). Tidak hadir bekerja tanpa cuti atas sebab-sebab yang munasabah; (ix). Membazir wang kerajaan dengan membeli alat-alat yang tidak atau kurang berguna; atau (x). Mengikuti kursus pengajian tanpa mendapat kelulusan pihak yang berkuasa terlebih dahulu. 

21 4(2)(h). Seseorang pegawai tidak boleh membawa
4(2)(h) Seseorang pegawai tidak boleh membawa atau cuba membawa apa-apa jenis pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubung dengan perkhidmatan awam sama ada tuntutan itu adalah tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. Seseorang pegawai dianggap telah melanggar tatakelakuan ini jika beliau, antara lain :-    (i). Meminta seorang kenamaan untuk menggunakan jasa baiknya mempengaruhi Lembaga Kenaikan Pangkat; (ii). Meminta kesatuan sekerja untuk memperjuangkan kes tuntutan peribadinya seperti rayuan tatatertib; atau (iii). Menggunakan pengaruh luar dalam soal-soal pertukaran dan penempatan. 

22 4(2)(i) Seseorang pegawai tidak boleh ingkar perintah
4(2)(i) Seseorang pegawai tidak boleh ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.    Seseorang pegawai dianggap telah melanggar tatakelakuan ini jika beliau, antara lain :- (i). Enggan atau tidak mahu mengikuti atau menjalankan/melaksanakan arahan lisan atau tulisan pegawai kanannya berhubung dengan tugas-tugas rasminya; (ii). Membantah atau melawan pegawai kanannya; atau (iii). Menulis surat layang berkaitan dengan perkara- perkara rasmi kepada pihak atasan tanpa melalui saluran-saluran tertentu. 

23 4(2)(j) Seseorang pegawai tidak boleh cuai dalam melaksanakan tugasnya.    Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tatakelakuan ini jika beliau, antara lain :- (i). Memandu kenderaan Kerajaan dengan terlalu laju atau tidak mengikuti peraturan lalu lintas hingga menyebabkan kemalangan berlaku; (ii). Cuai dalam menandatangani dokumen rasmi hingga menyebabkan Kerajaan rugi. (iii). Gagal bertindak memberhentikan gaji pegawai yang meletak jawatan. (iv). Kecederaan murid berlaku dalam bilik darjah semasa guru mengajar. 

24 LARANGAN PERATURAN 4A - 24 DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)

25 DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)
PER. JENIS LARANGAN 4A GANGGUAN SEKSUAL 7 MENYALAHGUNA DADAH 9 MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN 11 MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH 12 MEMINJAM WANG/MENJADI PENJAMIN 13 KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS 15 MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA

26 DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)
PER. JENIS LARANGAN 16 PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN 17 REFEL DAN LOTERI 18 PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT 20 PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JERNAL 21 KEGIATAN POLITIK Pegawai Kump.Peng.Tertinggi /Kump. Peng. & Profes. Kecuali semasa Cuti Sebelum Bersara ( Hanya Guru dari Gred sahaja-Bukan Pentadbir) 23 TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI/KEBENARAN/SEBAB-SEBAB YANG MUNASABAH

27 YANG BOLEH DI BUAT DGN KEBENARAN
LARANGAN PERATURAN 5 hingga 24 YANG BOLEH DI BUAT DGN KEBENARAN

28 BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN
PER. JENIS LARANGAN KUASA MEMBERI KEBENARAN 5 PEKERJAAN LUAR KETUA JABATAN 6 PAKAIAN KPPA 8 HADIAH KETUA JABATAN 10 PEMUNYAAN HARTA KETUA JABATAN 19 PENYATAAN AWAM MENTERI

29 BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN
PER. JENIS LARANGAN KUASA MEMBERI KEBENARAN 21 KEGIATAN POLITIK Ketua Pngrh. Perkh. Awm / KSU i) KUMPULAN SOKONGAN ii)GURU DG41-48 (Bukan Pentadbir) iii) Cuti sebelum bersara 22 MEMBAWA PERBICARAAN Ketua Pngrh. Perkhd. Awm UNDANG- UNDANG/ BANTUAN GUAMAN

30 KETIDAKHADIRAN PERATURAN 23:
KEGAGALAN UNTUK HADIR BAGI APA-APA JUA TEMPOH MASA PADA MASA DAN TEMPAT DI MANA PEGAWAI ITU DIKEHENDAKI BERTUGAS.

31 TINDAKAN TATATERTIB KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS PERATURAN 24:
BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB JIKA: TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA * CUTI; ATAU * KEBENARAN; ATAU * SEBAB YANG MUNASABAH

32 TATACARA MELAPOR DAN MEMPERAKUKAN KES-KES TATATERTIB
CONTOH TATACARA MELAPOR DAN MEMPERAKUKAN KES-KES TATATERTIB

33 TATACARA MENGAMBIL TINDAKAN KES TIDAK HADIR BERTUGAS

34 JENIS KETIDAKHADIRAN (i) KES TIDAK HADIR BERTUGAS BIASA: TIDAK HADIR SATU (1) HARI, DUA (2) HARI DAN SEBAGAINYA DAN PEGAWAI BERKENAAN DAPAT DIKESAN.

35 (ii) KES TIDAK HADIR BERTUGAS DAN TIDAK BOLEH DIKESAN
TUJUH (7) HARI BERTURUT-TURUT DAN TIDAK DAPAT DIKESAN (Pembayaran gaji dihentikan)

36 Tidak Hadir Bertugas Tanpa Cuti Atau Tanpa Kebenaran Terlebih Dahulu Yang Boleh Dikesan.
CONTOH

37 DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (SALINAN) BAGI KES TIDAK HADIR BERTUGAS DAN DAPAT DIKESAN
a. Surat Arahan Kembali Bertugas Dan Tunjuk Sebab Serta Bukti Akuan Penghantaran Dan Akuan Terima (jika pada masa berkenaan pegawai tidak hadir bertugas setelah 3 hari) CONTOH

38 b. Punch Card atau Buku Rekod Kehadiran.
c. Laporan Ketidakhadiran Secara Kalender. c. Surat Penjelasan pegawai dan bukti-bukti yang dikemukakan. d. BRP contoh

39 2. Tidak Hadir Bertugas Dan Tidak Boleh Dikesan
CONTOH

40 Buku Rekod Kehadiran /punch card./Kalender
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (SALINAN) BAGI KES TIDAK HADIR BERTUGAS TIDAK DAPAT DIKESAN Surat Arahan Kembali Bertugas Serta Merta (surat biasa) dan bukti penghantaran Surat Arahan Kembali Bertugas Serta Merta secara Akuan Terima Berdaftar Buku Rekod Kehadiran /punch card./Kalender Dokumen lain yang berkaitan jika ada. BRP

41 PERATURAN 27 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan Dan Tatatertib)(Pindaan) 2002 Pelucutan emolumen kerana tidak hadir bertugas 27(1) Pegawai yang didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah, dia tidak berhak kepada apa-apa emolumen bagi tempoh ketidakhadirannya dan segala emolumen sedemikian disifatkan terlucut hak walaupun Pihak Berkuasa Tatatertib tidak mengarahkannya.

42 Bab C 14A(a) Perintah-Perintah Am
Bab C 14A(a) Perintah-Perintah Am. Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bertugas tanpa cuti Jika seseorang pegawai tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh pada pendapat Ketua Jabatan tanpa sesuatu sebab yang munasabah maka pegawai itu tidak berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja.

43 3. Datang Lewat,Balik Awal, Keluar Ketika Bertugas, Tidak Masuk Kelas (Ponteng)
CONTOH

44 DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (SALINAN) BAGI KES
1. Datang Lewat,Balik Awal- Punch Card/Buku Rekod Kehadiran/Catatan Harian KJ 2. Keluar Ketika Bertugas, - Catatan Harian KJ/Catatan Ketua Kelas (guru) 3. Tidak Masuk Kelas (Ponteng) – Catatan Harian KJ/Catatan Ketua Kelas 4. BRP

45 4. TATACARA MENGAMBIL TINDAKAN TATATERTIB KES TIDAK MENYEDIA DAN MENGHANTAR BUKU REKOD MENGAJAR

46 -Tidak melengkapkan -Tidak menyediakan -Tidak menghantar untuk disemak oleh Ketua Jabatan setiap minggu Boleh dikenakan tindakan tatatertib

47 Dianggap melanggar tatakelakuan di bawah
Peraturan 4(2), seseorang pegawai awam tidak boleh (e) kurang cekap atau kurang berusaha (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yg. boleh ditafsirkan dgn munasabah sebagai ingkar perintah, Peraturan-Peraturan Peg. Awam (K&T)1993

48 Tidak Mematuhi Arahan Penggunaan Buku Rekod Mengajar (Guru)
CONTOH MELAPOR Tidak Mematuhi Arahan Penggunaan Buku Rekod Mengajar (Guru)

49 Rekod Penghantaran Untuk Semakan KJ
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN (SALINAN) BAGI KES Tidak Mematuhi Arahan Penggunaan Buku Rekod Mengajar (Guru) Rekod Penghantaran Untuk Semakan KJ Surat Tunjuk Sebab yg pernah diajukan dan akuan terima. Penjelasan Pegawai. BRP

50 Dokumen yang diperlukan –
5. TAHAN KERJA CONTOH Dokumen yang diperlukan – Laporan tangkapan polis/SPRM Surat Pertuduhan drp. Mahkamah Buku Rekod Perkhidmatan (BRP)

51 Dokumen yang diperlukan –
6. GANTUNG KERJA CONTOH Dokumen yang diperlukan – 1. SURAT SABITAN/KEPUTUSAN MAHKAMAH 2. RAYUAN KPD MAHKAMAH.

52 7. PENAMATAN PERKHIDMATAN DEMI KEPENTINGAN AWAM
(Peraturan 49) Dokumen yang diperlukan – BRP kemaskini. Laporan Prestasi 3 tahun terkini. Punch Card/Buku Rekod Kehadiran Laporan kesihatan CONTOH

53 8. PERANAN KETUA JABATAN DALAM
8. PERANAN KETUA JABATAN DALAM Melaksanakan urusan pentadbiran prosiding tatatertib 1) Memotong gaji pegawai secara pentadbiran mengikut Perintah Am 14A (a) Bab C bagi tempoh-tempoh tidak datang bertugas sementara menunggu kesalahan ini dilaporkan kepada PihakBerkuasaTatatertib. Pemotongan gaji secara pentadbiran dikecualikan bagi kes pegawai yang tidak dapat datang bertugas keranaditahan di bawah perintah reman Polis untuk siasatan.

54 2). Potong gaji secara pentadbiran
2) Potong gaji secara pentadbiran mengikut Peraturan 27 bagi Kes Tidak Hadir Bertugas yang tidak diputuskan lucut hak emolumen oleh Lembaga Tatatertib. 3) Potong gaji secara pentadbiran sementara menunggu LTT keluarkan perintah Gantung Kerja ke atas Kes-kes Tidak Hadir Bertugas atau sedang di tahan kerja.

55 Laporan perlu lengkap dengan fakta
keterangan bukti bagi menyokong dakwaannya. Menyampaikan Surat Pertuduhan dan Surat Akuan Terima yang dikeluarkan oleh LTT di JPN / Kementerian/ SPP) kepada pegawai yang dituduh.

56 Surat Pertuduhan dihantar dengan tangan
Surat Pertuduhan dihantar dengan tangan kepada pegawai / mail biasa ke alamat terakhir yang diketahui (Peraturan 52, PPPA ( Kelakuan dan Tatatertib)1993). Kegagalan menyampaikan boleh mengakibatkan prosiding menjadi tidak sah dan pegawai bebas dari hukuman Tatatertib.

57 Memberikan ulasan kepada representasi / jawapan bela diri pegawai kepada pertuduhan dan memanjangkannya kepada Lembaga Tatatertib Menyampaikan keputusan dan Surat Akuan Terima yang diberikan oleh LTT kepada pegawai yang dituduh (bagi kes-kes jenayah surat di atas ialah sama ada surat Perintah Tahan Kerja/Gantung Kerja/Hukuman Tatatertib

58 Memanjangkan rayuan pegawai beserta ulasan Ketua Jabatan kepada Lembaga Rayuan
Memanjangkan keputusan dan merekodkan hukuman dalam Buku Rekod Perkhidmatan. Menyemak Buku Rekod Perkhidmatan dari masa ke semasa untuk melaksanakan hukuman yang berkuatkuasa pada tarikh-tarikh pergerakan gaji pegawai yang akan datang supaya tidak terlepas pandang dan juga menyemak dari masa ke semasa pelaksanaan penangguhan hak kenaikan pangkat pegawai akibat drp hukuman tatatertib.

59 Memaklumkan segera kepada pihak-pihak berkuasa berkenaan yang mempunyai ikatan perjanjian dengan pegawai supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi kes-kes pegawai yang telah dikenakan tindakan buang kerja.

60 9. Peranan ketua jabatan dalam. Menjalankan
9. Peranan ketua jabatan dalam Menjalankan Fungsi Spesifik dalam PPPA (Kelakuan dan Tatertib) 1993 PERATURAN 3C Menjalankan kawalan dan seliaan tatatertib ke atas pegawai bawahan dan mengambil tindakan yang sesuai ke atas pegawai yang melakukan perlanggaran kepada peraturan.

61 PERATURAN 5-Pekerjaan Luar.
Menimbangkan permohonan pegawai bawahan yang memohon membuat kerja luar/kerja sambilan. Guru Besar/Pengetua- Mengkaji permohonan dan implikasinya kepada prestasi kerja di sekolah dan memperakukan kepada JPN sama ada bersetuju /tidak dalam tempoh 3 bulan sebelum tugasan berjalan.

62 PERATURAN 7-Dadah Memperakukan kes penagih dadah yang disahkan oleh Pegawai Perubatan kerajaan untuk dikenakan tindakan tatatertib / ditamatkan perkhidmatannya di bawah Peraturan 49 sekiranya telah mencapai umur persaraan pilihan.

63 PERATURAN 8 -Hadiah PP 3/98-JPA(S)TT 1/69 Jld 7 15/8/98) ( 4) Menimbang untuk membenarkan atau menolak penerimaan hadiah atau cenderamata yang dilaporkan oleh pegawai bawahannya berdasarkan perihal lengkap/anggaran dan nilaiannya.

64 PERATURAN 10-Pemunyaan harta PP 3/2002 (JPA (S) TT 7076/Jld.7(3)
Memberi pendapat /ulasan terhadap permohonan perolehan atau pemilikan harta oleh seseorang pegawai bawahannya Memberi komen sama ada sumber perolehan konsisten dengan gred jawatan

65 Tugas Spesifik Urusetia- Memeriksa Borang Pengisytiharan Harta pegawai sama ada mematuhi garis panduan /kriteria takrifan. Pastikan borang Pengisytiharan harta dihantar /disimpan mengikut langkah dan peraturan dokumen sulit.

66 Sampaikan keputusan Ketua Jabatan beserta satu salinan borang pengisytiharan harta yang telah ditandatangani untuk simpanan pegawai dan satu salinan disimpan dalam fail pegawai (Tidak perlu dikemukakan ke Kementerian). Merekodkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Pengisytiharan harta yang telah diambil maklum oleh Ketua Jabatan.

67 PERATURAN 11-Menyenggara taraf hidup melebihi emolumen
PERATURAN 11-Menyenggara taraf hidup melebihi emolumen. (1) Ketua Jabatan boleh meminta seseorang pegawai yang didapati menyelenggara taraf hidup yang melebihi daripada emolumen rasminya dan berpendapatan persendirian yang sah, jika ada, memberi penjelasan secara bertulis dalam tempoh 30 hari daripada tarikh surat diterima.

68 PERATURAN 14-Laporan mengenai keterhutangan kew. yg. serius.
(3) Ketua Jabatan hendaklah memberi laporan kepada Lembaga Tatatertib berkenaan kerja dan kelakuan pegawai pada masa sebelum dan semenjak pegawainya berada dalam keterhutangan yang serius. Laporan mengandungi penyataan hal ehwal Harta dan syor samada pegawai patut diambil tindakan atau sebaliknya (ruj.Surat Pekeliling Bil 4/1983.

69 PERATURAN 21-Mengambil bahagian dlm politik.
Ketua Jabatan hendaklah memberi ulasan terhadap permohonan memegang jawatan dalam parti politik yang dipohon oleh pegawai –pegawai Kumpulan Sokongan. Guru Besar/Pengetua- Kemukakan perakuan dan ulasan kesan penglibatan pegawai kepada prestasi pegawai.

70 PERATURAN 22-Memulakan prosiding undang2 & bantuan guaman
Ketua jabatan hendaklah memberi ulasan kepada permohonan bantuan guaman yang dibuat oleh mana-mana pegawai. Memberi ulasan dan pendapatnya sama ada menyokong /tidak tuntutan pegawainya berasaskan segala fakta dan apa-apa maklumat yang berkenaan.

71 PERATURAN 26-Prosedur jika tidak hadir bertugas tanpa cuti & tidak dapat dikesan
(1) Ketua Jabatan hendaklah mengarahkan pegawai balik melapor diri bertugas menerusi surat berdaftar Akuan Terima yang dihantar ke alamat terakhir yang diketahui bagi pegawai-pegawainya yang tidak hadir bertugas secara berterusan melebihi 7 hari atau tidak dapat dikesan.

72 PERATURAN 26- Prosedur jika tidak hadir bertugas tanpa cuti & tidak dapat dikesan
(5) Mengemukakan laporan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib sama ada pegawai melapor diri/tidak untuk bertugas dalam masa 7 hari dari tarikh penyiaran notis dalam akhbar.

73 PERATURAN 28-Prosedur jika prosiding jenayah telah dimulakan terhadap seseorang pegawai.
(1) Ketua Jabatan apabila mengetahui bahawa perbicaraan undang-undang sedang dibawa terhadap mana-mana pegawainya, hendaklah memohon laporan daripada Pendaftar atau Penolong kanan Pendaftar Mahkamah yang mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut:-

74 a) Pada permulaan perbicaraan, dapatkan maklumat yang berikut:-
pertuduhan atau pertuduhan-pertuduhan terhadap pegawai Jika ditangkap, tarikh, waktu (ditangkap) Samada pegawai itu dalam jaminan atau tidak Apa-apa maklumat lain yang berkaitan dan B) Pada akhir perbicaraan tersebut Keputusan mahkamah

75 PERATURAN 28- Prosedur jika prosiding jenayah telah dimulakan terhadap seseorang pegawai.
(4) Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan/LTT Kumpulan Sokongan (No.1) di Kementerian supaya seseorang pegawai dikenakan perintah tahan kerja atau tidak, berikutan daripada pertuduhan jenayah yang dihadapkan kepada pegawai yang berkenaan di Mahkamah.

76 PERATURAN 32-perintah tahanan dan buang negeri \ (1)&(2)
Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan kepada SPP/LTT Kump. Sok.(No.1) di Kementerian supaya seseorang pegawai yang disabitkan oleh Mahkamah Jenayah atau dikenakan apa-apa perintah tahanan oleh Y.B Menteri Dalam Negeri dikenakan hukuman buang kerja atau hukuman-hukuman lain atau diuruskan dengan cara lain, bergantung pada setakat mana kesalahan memburukkan nama Perkhidmatan Awam.

77 PERATURAN 14(2) Peraturan-Peraturan LTT Perkhidmatan Pendidikan 1994
Ketua Jabatan hendaklah memberi ulasan kepada rayuan tatatertib yang dibuat oleh pegawai yang terkilan dengan keputusan LTT dan mengemukan rayuan kepada Lembaga Rayuan Tatatertib dalam tempoh 30 hari kepada Lembaga Rayuan Tatatertib di SPA/SPP Memberi komennya mengenai rayuan pegawai berasaskan keterangan yang diberi.

78 PERATURAN 49- penamatan perkhidmatan
(1)Ketua Jabatan boleh memperakukan kepada Kerajaan supaya seseorang pegawai ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. Sebelum perakuan dibuat Ketua Jabatan bertanggungjawab mengenalpasti sama ada alasan dan fakta keterangan membuktkan bahawa salahlaku pegawai tidak boleh diuruskan dengan sesuai mengikut tatacara yang ditetapkan di bawah PPPA (Kelakuan & Tatatertib)1993.

79 PERATURAN 50A Ketua Jabatan hendaklah mengarahkan supaya keputusan LTT direkodkan di dalam Buku Rekod Perkhidmatan pegawai. Tujuan rekod- Elak kes terlepas pandang untuk laksanakan hukuman yang melibatkan perubahan gaji yang berkuatkuasa pada tarikh pergerakan gaji akan datang atau penalti-penalti yang dikenakan dalam urusan kenaikan pangkat atau lain-lain anugerah.

80 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "TATACARA MELAPOR KES UNTUK TINDAKAN TATATERTIB OLEH KETUA JABATAN"

Similar presentations


Ads by Google