Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pecahan stara adalah Pecahan yang mempunyai Jumlah yang sama.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pecahan stara adalah Pecahan yang mempunyai Jumlah yang sama."— Presentation transcript:

1 Pecahan stara adalah Pecahan yang mempunyai Jumlah yang sama.
PECAHAN SETARA Pecahan stara adalah Pecahan yang mempunyai Jumlah yang sama.

2 Pizza 3 4 6 8 9 12

3 persamaan 3 4 9 12 6 8 = =

4 2 4 = 8 4

5 Pecahan Setara 1 2 1 1 = 4 2 4 2 1 4

6 MODEL PECAHAN SETARA 1 2 3 = = 2 4 6

7 MODEL PECAHAN SETARA 1 4 = 5 = 2 8 10

8 MODEL PECAHAN SETARA 1 4 = 2 8

9 MODEL PECAHAN SETARA 3 6 = 4 8

10 MODEL PECAHAN SETARA 2 4 = 3 6

11 Bagaimana mencari Pecahan Setara
Darabkan Pengangka dan Penyebut dengan jumlah yang sama 1 3 3 x = 3 3 9

12 CONTOH 1 3 2 6 4 12

13 PENGANGKA DAN PENYEBUT MESTI DIDARABKAN DENGAN NOMBOR YANG SAMA
1 X 2 3 2 2 X 2 4 12 = =

14 Nombor apakah yang tertinggal?
1 4 = 2 8

15 Nombor apakah yang tertinggal?
1 2 = 4 8

16 Nombor apakah yang tertinggal?
1 4 = 5 = 2 8 10

17 Nombor apakah yang tertinggal?
2 4 = 3 6

18 Nombor apakah yang tertinggal?
1 4 6 = = 2 8 12


Download ppt "Pecahan stara adalah Pecahan yang mempunyai Jumlah yang sama."

Similar presentations


Ads by Google