Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Slovania v Poľsku © Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre 2013.

Similar presentations


Presentation on theme: "Slovania v Poľsku © Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre 2013."— Presentation transcript:

1 Slovania v Poľsku © Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre 2013

2 Po ľ sko v 9. – 10. storočí 1) jadro panstva Piastovcov 2) výboje medzi rokmi 960 – 1000 3) arcibiskupstvo 4) biskupstvá 5) kláštor 6) významné sídla Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 384.

3 Hnezdno – model hradiska z prelomu 10. a 11. storočia Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 423.

4 Krakow – model hradiska medzi rokmi 1000 – 1125 Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 424.

5 Ostrów Lednicki – model palácovej stavby z rokov 966 – 1000 Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 407.

6 Pozna ň – model paláca z predrománskeho obdobia Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 407.

7 Hrniec. Zawada Lanckorónska Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 399.

8 Ostrów Lednicki – meč, sekera, kopija Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 385-388.

9 Strieborné náušnice. Zawada Lanckorónska Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 396.

10 Strieborné náušnice. Zawada Lanckorónska Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 397.

11 Strieborná náušnica. Góra Strękowa Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 401.

12 Ostrów Lednicki - pstene Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 403.

13 Záušnica. Ostrów Lednicki Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 402.

14 29 arabských mincí. Góra Strękowa Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 401.

15 Minca Boleslava I. Chrabrého (992 – 1025) – rub, líce Zdroj: WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans – Martin (eds.). Europas Mitte um 1000. Katalog. Stuttgart 2000, s. 426.


Download ppt "Slovania v Poľsku © Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre 2013."

Similar presentations


Ads by Google