Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

VY_22_ZAZNAM_ Aj.I. 5.B.20. Přítomný prostý čas Popis učebního materiálu Žáci jsou nejdříve díky prezentaci seznámeni s používáním přít. prostého času,

Similar presentations


Presentation on theme: "VY_22_ZAZNAM_ Aj.I. 5.B.20. Přítomný prostý čas Popis učebního materiálu Žáci jsou nejdříve díky prezentaci seznámeni s používáním přít. prostého času,"— Presentation transcript:

1 VY_22_ZAZNAM_ Aj.I. 5.B.20. Přítomný prostý čas Popis učebního materiálu Žáci jsou nejdříve díky prezentaci seznámeni s používáním přít. prostého času, častými výrazy ve větách a dále příklady použití ve větách. Dále pak plní úkoly dle zadání. Očekávaný výstup: Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.

2  - pro děj, který se odehrává v přítomnosti  - pro děj, který se opakuje, je pravidelný  - pro vyjádření obecné pravdy (V zimě sněží.)  - hovoříme-li o činnostech dle jízdního řádu, programu divadla, atd.

3  How often? Jak často?  alwaysvždy  very oftenvelmi často  oftenčasto  usuallyobvykle  sometimesněkdy  nevernikdy  evervždy  rarely, seldomzřídka kdy  every (year, month, day) každý (rok,měsíc,den)

4 +I read books every evening. ! He,she,it reads books every evening. - I don´t read books. He,she,it doesn´t read books. ? Do I read books? Does he,she,it read books? Yes, I do. No, I don´t. Yes, he does. No, he doesn´t

5 We go to school by bus. We don´t go to school by bus. Do we go to school by bus? Yes, we do. No, we don´t. She plays golf every Sunday. She doesn´t play golf. Does she play golf? Yes, she does. No, she doesn´t.

6 What time …….you get up? Where ….….she live? Why ………they walk to school on foot? How often ……… he go swimming? What time ……..your bus leave? ………you like ice-cream?...……your brother exercise every morning? How much ……….it cost to phone New York? What ………...your sister do on Fridays? Where ……….your parents live? How often …………it snow here?

7 What time …do….you get up? Where …does.….she live? Why …do……they walk to school on foot? How often …does…… he go swimming? What time …does…..your bus leave? …Do……you like ice-cream?...Does..your brother exercise every morning? How much..does..it cost to phone New York? What …does……...your sister do on Fridays? Where …do…….your parents live? How often …does…it snow here?

8 Margaret …………..(speak) four languages. My parents …………(live) in Prague. Water ………..(boil) at 100 degrees Celsius. Tina …………(work) in a bank. My brother ……….(play) table tennis. Jenny always ……….(wear) nice clothes. You ……….(speak) English very well. Tim never …………(watch) televison. My mum …………(drink) coffee very often. My brother and his friend ……….(go) running every morning. Mum mum ………..(get up) at 6 o´clock.

9 Margaret …speaks… four languages. My parents ……live….. in Prague. Water ……boils… at 100 degrees Celsius. Tina ……works…. in a bank. My brother ……plays…. table tennis. Jenny always ……wears….. nice clothes. You ….speak…… English very well. Tim never ……watches…… televison. My mum ……drinks….. coffee very often. My brother and his friend …go….. running every morning. Mum mum ……gets up…. at 6 o´clock.

10 I ………..play piano very well. Jane ……….listen to classical music. They ……….know my phone number. He ……….like chocolate at all. My parents ………….go to the theatre very often. Sue ………..speak French. Anna ………..eat meat, she is a vegetarian. You …………do you homework properly. He ………….work very hard. Cats ………….swim well. My friends …………play any musical instrument.

11 I …don´t...play piano very well. Jane …doesn´t…….listen to classical music. They …don´t…….know my phone number. He …doesn´t….like chocolate at all. My parents …don´t….go to the theatre very often. Sue …doesn´t…..speak French. Anna…doesn´t...eat meat, she is a vegetarian. You …don´t……do you homework properly. He …doesn´t…….work very hard. Cats …don´t….swim well. My friends..don´t...play any musical instrument.

12 1.your/parents/time/do/what/get up? 2.often/go/does/how/Margaret/swimming? 3.you/what/usually/breakfast/have/do/for? 4.never/watches/my/sister/horrors. 5.at weekends/what/do/usually/do/they? 6.usually/9 o´clock/the shops/open/at. 7.father/always/goes/my/to work/by car. 8.children/like/chocolate/usually. 9.your/speak/mum/Italian/does? 10.Tom/have/my/friend/every/doesn´t/ shower/day.

13  1. What time do your parents get up?  2. How often does Margaret go swimming?  3. What do you usually have for breakfast?  4. My sister never watches horrors.  5. What do they usually do at weekends?  6. The shops usually open at 9 o´clock.  7. My father always goes to work by car.  8. Children usually like chocolate.  9. Does your mum speak Italian?  10. My friend Tom doesn´t have shower every day.

14


Download ppt "VY_22_ZAZNAM_ Aj.I. 5.B.20. Přítomný prostý čas Popis učebního materiálu Žáci jsou nejdříve díky prezentaci seznámeni s používáním přít. prostého času,"

Similar presentations


Ads by Google