Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

汉字 第二课.  Escritor Chino Español Gratis (google play)  Chinese Writer by trainchinese (app store)  Pleco.

Similar presentations


Presentation on theme: "汉字 第二课.  Escritor Chino Español Gratis (google play)  Chinese Writer by trainchinese (app store)  Pleco."— Presentation transcript:

1 汉字 第二课

2  Escritor Chino Español Gratis (google play)  Chinese Writer by trainchinese (app store)  Pleco

3 Los componentes de caracteres 姓 叫 字 目 休 月 大 口 明

4 独体字 dú t ǐ zì Caracteres de un componente 日 目 大 人 口 木月 雨 上日 目 大 人 口 木月 雨 上

5 合体字 hé t ǐ zì caracteres compuestos 姓 叫 休 明 字姓 叫 休 明 字

6 Radicales 姓 妈 妹 姐 好休 他 们 你 作课 语 说 谢 话姓 妈 妹 姐 好休 他 们 你 作课 语 说 谢 话

7

8 人  从 cóng  众 zhòng 个个

9 亻 dān lì rén 休他你们作休他你们作

10 刀 dāo cuchillo  切 qiē  剪 ji ǎ n

11 刂 lì dāo páng (刀 刂)  利 lì  到 dào

12 大 天天

13 力 lì fuerza  劣 liè  动 dòng

14 儿 ér niño, hijo  先 xiān

15 冫 li ǎ ng di ǎ n shu ǐ hielo  冰 bīng  冷 lěng  冻 dòng

16 作业  1. Escribir 10 veces radicales de hoy  2. Escribir 从、休、切、利、天、劣、先、冰 10 veces

17

18  http://zd.diyifanwen.com/zidian/bs/


Download ppt "汉字 第二课.  Escritor Chino Español Gratis (google play)  Chinese Writer by trainchinese (app store)  Pleco."

Similar presentations


Ads by Google