Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PANDUAN MENGENAI MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) & FAIL MEJA (FM)

Similar presentations


Presentation on theme: "PANDUAN MENGENAI MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) & FAIL MEJA (FM)"— Presentation transcript:

1 PANDUAN MENGENAI MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) & FAIL MEJA (FM)
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil

2 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.8 1991
OBJEKTIF MPK & FM – alat pengurusan yang dapat menyumbangkan kepada peningkatan kecekapan serta keberkesanan jabatan / pejabat. MPK & FM berkuatkuasa pada tahun 1991. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil

3 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.8 1991
PERBEZAAN MPK & FM MPK Dokumen rujukan peringkat jabatan. Berasaskan fungsi dan bidang tugas jabatan. Satu MPK untuk satu jabatan. Mengandungi maklumat menyeluruh mengenai semua aktiviti dalam jabatan FM Dokumen rujukan peringkat individu/jawatan Berasaskan tugas dan tanggungjawab individu. Satu FM bagi satu jawatan. Mengandungi maklumat / panduan untuk mengendalikan tugas yang ditetapkan bagi satu-satu jawatan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil

4 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.8 1991
KEBAIKAN MPK & FM Merekodkan semua prosedur dan pengaturan kerja untuk dijadikan rujukan rasmi. Mewujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja. Menentukan peraturan jabatan / pejabat dipatuhi. Mengurangkan kesilapan-kesilapan operasi semasa menjalankan tugas. Memendekkan masa latihan bagi pekerja-pekerja baru. Menyenangkan pertukaran staf dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Menyenangkan kajian keatas sistem kerja dan membolehkan pembaikan dibuat Mengurangkan arahan lisan. Menjelaskan kuasa dan hubungan kerja dengan pegawai lain. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil

5 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.8 1991
KANDUNGAN MPK Latar belakang jabatan/pejabat Objektif jabatan/pejabat Carta jabatan/pejabat Fungsi-fungsi utama jabatan/pejabat Aktiviti-aktiviti bagi fungsi-fungsi utama Proses kerja aktiviti-aktiviti utama Carta aliran kerja aktiviti-aktiviti utama Senarai borang-borang yang digunakan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil

6 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.8 1991
KANDUNGAN FM Objektif jabatan/pejabat Objektif bahagian/unit Carta organisasi jabatan/pejabat Carta organisasi kedudukan pegawai Senarai tugas/kuasa dan hubngan Peraturan-peraturan pentadbiran Proses kerja Carta aliran kerja Senarai semak/checklist Senarai undang-undang/peraturan Senarai jawatankuasa yang dianggotai Senarai borang-borang yang digunakan Norma kerja Senarai tugas harian Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil


Download ppt "PANDUAN MENGENAI MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) & FAIL MEJA (FM)"

Similar presentations


Ads by Google