Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FAKULTI PENGURUSAN AWAM DAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Similar presentations


Presentation on theme: "FAKULTI PENGURUSAN AWAM DAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI UTARA MALAYSIA"— Presentation transcript:

1 FAKULTI PENGURUSAN AWAM DAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
IMPLIKASI ”MALAKOK” KE ATAS KETERIKATAN KOMUNITI DI ANTARA ETNIK JAWA DAN MINANGKABAU Cadangan Kajian Tesis Fitri Eriyanti 90549 FAKULTI PENGURUSAN AWAM DAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 2006

2 Definisi “MALAKOK” MALAKOK = LAKOK (Bahasa Minangkabau) = Menempel, Merekat, Melekat Kuat = ADHERE, CEMENTING SOCIAL BONDS (English) MALAKOK : suatu kegiatan kemasukan (pembauran) pendatang baharu ke dalam struktur kesukuan Minangkabau melalui suatu upacara adat dengan syarat-syarat tertentu

3 Permasalahan Kajian Emile Durkheim : setiap orang mesti berada
dalam struktur agar tidak terjadi ANOMI Integrasi dan Solidariti Sosial Keterika-tan Komuniti Keuntungan dan Kewajiban Orang Malakok Etnik lain menetap di Minang- kabau Struktur Adat Minangkabau : MALAKOK

4 Persoalan Kajian Sejauhmanakah amalan malakok dalam masyarakat Minangkabau dapat membina keterikatan komuniti migran dengan masyarakat setempat. Wujudkah perbezaan amalan malakok dalam komuniti migran di tanah Minangkabau ini Apakah faktor yang mengukuh atau sebaliknya kewujudan malakok ini Apakah kesan perbezaan amalan malakok ini ke atas keterikatan komuniti di tanah Minangkabau

5 Objektif Kajian Untuk mengukur tahap keterikatan komuniti di kalangan migran jawa yang berhijrah ke tanah minangkabau Untuk mengukur pengaruh malakok dan tidak malakok ke atas keterikatan komuniti Mengenalpasti faktor yang mengukuh dan menghalang keterikatan komuniti Mengenalpasti implikasi kajian ke atas pembangunan komuniti

6 Kumpulan Transmigran Jawa : -Generasi kedua ada beragama Kristian
Fokus Kajian Etnik Jawa (Immigran) Kumpulan Transmigran Jawa : -Tiga Tahap. Sejak 1948 -Generasi kedua ada beragama Kristian Kawasan Kajian: Kabupaten Pasaman Etnik Minangkabau (Host Population)

7

8 Peta Sumatera Barat

9 Kabupaten Pasaman Barat

10 Model Kajian MALAKOK Keterikatan Komuniti MINANGKABAU
(Host Population) Keterikatan Komuniti MALAKOK J A W A (Immigrant)

11 Skop Kajian Tahap Keter- ikatan Komu-niti Islam Kristian Etnik
Minangkabau Tahap Keter- ikatan Komu-niti Malakok Islam Etnik Jawa Tidak Malakok Kristian

12 Sumbangan Kajian Dapat menjadi contoh pola hubungan sosial diantara masyarakat yang berbeza etnik untuk mengukuhkan ikatan komuniti pada daerah-daerah lainnya Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kerajaan dalam penyusunan dan pemantapan program pembangunan di daerahnya Dapat memperkaya khasanah literatur dalam bidang sosiologi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal bagi para pengkaji selanjutnya yang ingin melakukan penyelidikan verifikatif

13 Kerangka Analitik Batas Etnik dan Pendapat Awam Malakok
MINANGKABAU (Host Population) Malakok Identiti dan Etos Minangkabau Tahap Keter- ikatan Komuniti Islam Tingkah Laku Perhubungan J A W A (Immigrant) Tidak Malakok Persatuan, Kegiatan Berpersatuan dan Kahwin Campur -Kristian

14 Kerangka Konseptual Konsep Keterikatan Komuniti (Community Bonding)
Konsep Etnik dan Batas Etnik Konsep Identiti & Etos Minangkabau Konsep “Malakok”

15 Kerangka Teori Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional)
Tentang Perhubungan Etnik

16 Andaian Kajian Manusia mengejar untung, bila dia malakok tentu ada keuntungan yang diperolehinya Masyarakat yang duduk dalam sektor pertanian akan diwarnai oleh identiti sebagai masyarakat agraria, tetapi masyarakat yang bekerja sebagai peniaga atau lainnya biasanya identiti sebagai masyarakat agraria tidak relevan bagi mereka Identiti struktur ekonomi berubah daripadapada agraria kepada moden, dimana sektor pekerjaan industri dan perkhidmatan lebih utama, maka tidak mustahil malakok dan identiti Minangkabau tidak begitu penting di tengah masyarakat, kerana masyarakat akan terikat oleh institusi lain, seperti dewan perniagaan dan badan politik. Fungsi malakok adalah untuk mengukuhkan keterikatan komuniti

17 Andaian Kajian … Tata cara malakok berbeza pada setiap nagari di Minangkabau, kerana masing-masing nagari dapat membuat dan menetapkan tata cara tersendiri yang berlaku bagi nagarinya Identiti diri diantara etnik Jawa yang sudah malakok dengan yang tidak malakok tidaklah sama Etnik Jawa yang beragama Islam boleh malakok tetapi yang tidak beragama Islam tidak boleh malakok Secara struktur, etnik Jawa yang tidak malakok tidak akan diterima masyarakat dan mereka akan terpisah daripada masyarakat. Batas etnik diantara etnik Jawa yang sudah malakok dengan etnik Minangkabau adalah tipis, sedangkan etnik Jawa yang tidak malakok batas etniknya tebal.

18 Hipotesis Kajian Tahap keterikatan komuniti di antara etnik Minangkabau dan etnik Jawa Islam yang malakok adalah tinggi Tahap keterikatan komuniti di antara etnik Minangkabau dengan etnik Jawa Islam yang tidak malakok adalah tinggi jika dibandingkan dengan etnik Jawa Kristian Walaupun tidak malakok, kerana mereka berasal daripada satu rumpun bangsa nusantara atau agama yang sama maka tahap keterikatan komuniti di antara mereka boleh menjadi tinggi

19 Responden dan Informan
Jawa (Islam dan malakok) = 200 orang Jawa (Islam tidak malakok) =100 orang Jawa (Kristian) =100 orang Minangkabau = 200 orang Responden Soal Selidik Tokoh-tokoh masyarakat,adat, dan Agama daripada etnik Jawa dan Minangkabau Informan Temubual

20 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Temubual : Interview Guide Draft Soal Selidik Pemerhatian Ikut Serta : Observation Guide Form Studi Dokumentasi

21 Pembolehubah Y Ikatan Komuniti X -Malakok -Agama

22 Instrumen Pengukuran Batas Etnik : diukur dengan melagakan dimensi etnik dengan norma sejagat, iaitu : 1) kepentingan peribadi berbentuk material, 2) kepentingan peribadi berbentuk status, dan 3) kepentingan ikatan sosial peribadi. Pendapat Awam : diukur melalui statement yang diberikan melalui 10 soalan yang sifatnya umum, tidak mengarah kepada salah satu etnik tertentu Identiti Minangkabau : diukur melalui 10 soalan yang bersifat positif dan negatif. Jika pendapat responden mengarah kepada yang bersifat positif, bererti identiti Minangkabau wujud bagi etnik Jawa tersebut Etos Minangkabau : diukur melalui 10 soalan tentang pandangan hidup, sifat, nilai, ciri-ciri dan adat istiadat Minangkabau Tingkah laku perhubungan: diukur melalui soalan yang dapat mengungkapkan perhubungan sosial diantara etnik Jawa dan Minangkabau

23 Kepentingan Peribadi Berbentuk Material
1. Sewa Rumah Kedai 2. Rakan Kongsi 3. Kedai Runcit 4. Jaga Anak Kepentingan Peribadi Berbentuk Material Dimensi Etnik 1. Jemputan Hari Jadi 2. Jemputan Kahwin 3. Anak Angkat 4. Lawatan ke Zoo Kepentingan Peribadi Berbentuk Status BATAS ETNIK Norma Sejagat Kepentingan Ikatan Sosial Peribadi 1. Sokong Ketua 2. Kunci Rumah 3. Bantu Rakan Sekerja 4. Rakan Sepermainan

24 Apakah anda bersetuju dengan penerbitan karikatur Nabi Muhammad?
-Pendidikan sex tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah menengah -Pelajar dan atlit sukan yang berprestasi cemerlang tidak semestinya menerima bonus daripada kerajaan Patutkah tentera Amerika Syarikat berundur daripada Irak dan Afghanistan? -Kerajaan tidak perlu risaukan punahnya binatang-binatang langka PENDAPAT AWAM Meskipun wabak selesma burung sedang berjangkit, saya tidak bersetuju memusnahkan burung dan ayam peliharaan saya -Produsen makanan yang menggunakan bahan toksik dalam makanan yang diproduksinya tidak perlu dijatuhi sanksi oleh kerajaan kerana setiap orang mempunyai kebebasan dalam berkarya dan memproduksi sebarang benda Benarkah program “Akademi Fantasia” dapat menjadi sarana yang melahirkan penyanyi baru yang popular? -Menurut pandangan saya tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan nombor handphon kepada rakyat Indonesia hanya untuk mencari populariti sahaja -Penjenayah yang pandai merakit dan meledakkan bom adalah orang yang pintar, berani dan demokratik

25 Identiti Minangkabau Saya sulit memahami maksud pantun dan
sindiran yang disampaikan dalam kesenian radisional Minangkabau (randai, saluang, dan rebab) Jika tidak masuk menjadi anggota suku Minangkabau, saya tidak boleh hidup dengan pantas walaupun saya bekerja keras mencari nafkah Jika terjadi konfllik, saya lebih suka menyelesaikannya di pengadilan Saya tidak suka memakai pakaian daerah Minangkabau kerana ia tidak praktikal dan tidak modis Rumah bagonjong pada masa sekarang tidak representatif dan biayanya sangat mahal, kerana itu tidak perlu dilestarikan Identiti Minangkabau Saya tidak perlu merefleksikan diri sebagai pemeluk agama Islam walaupun berada dalam lingkungan etnik Minangkabau Jika berkahwinan dengan lelaki Minangkabau maka anak- anak saya boleh mengikuti suku suami saya Saya kesulitan merealisasikan adat Minangkabau kerana tidak ada penjabarannya Saya boleh paham dan dapat menggunakan empat jenis cara berbicara menurut bahasa daerah Minangkabau yang lazim disebut kato nan ampek (kata yang empat) dalam percakapan sehari-hari Meskipun menyukai makanan daerah Minangkabau tetapi saya jarang membuat makanan daerah Minangkabau kerana harganya mahal dan susah membuatnya

26 Tidak banyak daripada etnik Minangkabau yang mempunyai jiwa anti penindasan, anti kemiskinan, berani menegakkan kebenaran, dan mengadakan perlawanan ke atas kondisi yang tidak menyenangkan Jika terjadi suatu konflik dan etnik Minangkabau terpaksa memilih, maka ia akan memihak pada kebenaran, bukan memihak kerabatnya Berdasar hak kebebasan beragama, setiap etnik Minangkabau bebas menentukan agama yang diyakininya Bila berada di kampung halamannya sendiri, etnik Minangkabau tidak suka memilih-milih pekerjaan Sesuai dengan watak kebebasannya, etnik Minangkabau lebih senang memilih pekerjaan di sektor formal seperti menjadi pegawai kerajaan dibanding sektor non formal seperti menjadi peniaga atau penjaja ETOS MINANGKABAU Kelas menengah atas Minangkabau tidak memiliki tradisi orientasi dalam eksplorasi intektual dengan cara belajar atau pergi menuntut ilmu sampai ke luar negara Falsafah hidup Minangkabau yang menyebabkan etnik Minangkabau mengkultuskan seseorang apalagi orang itu memiliki karisma yang tinggi Bila seorang anggota suku dipermalukan, maka anggota suku yang lain tidak akan merasa terusik dan tidak risaukan Etnik Minangkabau dikenal sebagai etnik yang dinamik kerana telah menyumbangkan kaum intelektual, politisian, ulama dan sasterawan kepada kehidupan kerajaan Indonesia Pada umumnya etnik Minangkabau lebih senang memelihara ”toyol” atau mempercayai mistik dan takhyul daripada bekerja keras untuk mewujudkan harapannya

27 TINGKAH LAKU PERHU- BUNGAN Mempelajari Bahasa etnik Ja- wa/Minangkabau
Tolong menolong dengan etnik Jawa/ Minangkabau Bertegur sapa dengan etnik Jawa/ Minangkabau Bekerja sama dengan etnik Jawa/ Minangkabau di bidang ekonomi Duduk bersama/ Membaur dengan Etnik Jawa/Minang- kabau TINGKAH LAKU PERHU- BUNGAN Ziarah-menziarahi jiran etnik Jawa/ Minangkabau pada Hari Raya Ta’ziah menta’ziahi jiran etnik Jawa/Mi- nangkabau bila dapat musibah Bersana etnik Jawa/ Minangkabau Mengikuti Kempen Parti Politik Berbalas-balas juadah dengan jiran Etnik Jawa/Minang- kabau Berjalan bersama etnik Jawa/Minang- Kabau ketika berang- kat/pulang kerja

28 PERSATUAN, KEGIATAN, DAN TEMPAT
Keagamaan, Sosial, Arisan, Kenduri, Kematian, Kesenian, Sukan PERSATUAN, KEGIATAN, DAN TEMPAT BERPERSATUAN Kegiatan : Gotong royong, Pengajian Agama, Keamanan, Mesyuarat Tempat : Mesjid, Surau, Lepau/Kedai, Padang/Lapangan Sukan, Balai Pertemuan, Pasar

29 Uji Validiti dan Reliabiliti Soal Selidik
Konsultasi Dengan Penyelia Uji Reliabiliti (Cari r Alpha Dengan SPSS) Uji Validiti Uji Coba 40 Sampel

30 Teknik Analisis Data Data dari jawapan soal selidik dianalis secara deskriptif dengan menggunakan SPSS untuk menentukan Mean Data dari informan dianalisis dengan menggunakan teknik mengikut Miles & Huberman (1994) : Reduksi, Penyajian, dan Verifikasi Data

31 Penjamin Keabsahan Data
Memperpanjang keikutsertaan pengkaji dalam memahami perilaku dan fenomena yang terjadi Melakukan pengamatan atau pemerhatian dengan tekun Melakukan triangulasi Melakukan pemeriksaan data secara teliti

32 Kiraan Waktu Pengkajian
KEGIATAN WAKTU 2005 2006 2007 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1. Persiapan 1.1 Diskusi dengan penyelia mengenai topik kajian x 1.2 Pencarian Literatur Review 1.3 Penyusunan Proposal Kajian 2. Kolokium Proposal 3. Pengurusan Surat Izin Melaksanakan Penyelidikan 4. Uji Cuba Instumen 5. Pelaksanaan Penyelidi- kan/ Pengumpulan Data 6. Analisis Data 7. Penulisan Draft Tesis 8. Penyerahan dan Peme- riksaan Draft Tesis 9. Ujian Tesis

33 BAB III “MALAKOK” DI MINANGKABAU
IMPLIKASI ”MALAKOK” KEATAS KETERIKATAN KOMUNITI DIANTARA ETNIK JAWA DAN MINANGKABAU BAB I PENGENALAN 1.Permasalahan Kajian 2. Fokus Kajian 3. Skop Kajian 4 Permasalahan Kajian 5 Objektif Kajian 6 Sumbangan Kajian 7. Kajian Karya Terdahulu 90% BAB VI BATAS ETNIK DAN PENDAPAT AWAM 1. Batas Etnik Diantara Etnik Jawa dan Minangkabau 2. Pendapat Awam Diantara Etnik 0% BAB II LITERATUR REVIEW 1 Kerangka Konseptual -Konsep Keterikatan Komuniti -Konsep Etnik, Batas Etnik,dan Identiti -Malakok dan Keterikatan Komuniti 2 Kerangka Teori: Teori Pilihan Rasional 3 Andaian Kajian 4 Hipotesis 70% BAB V METOD PENYELIDI-KAN 1. Responden dan Informan 2. Teknik Pengumpulan Data 3. Pembolehubah dan Indikator 4.Instrumen Pengukuran 5. Uji Validiti dan Reliabiliti 6. Teknik Analisis Data 7 Teknik Penjamin Kebsahan Data 90% BAB IX TINGKAH LAKU ETNIK JAWA DAN MINANGKABAU 1. Etnik Jawa Islam dan Malakok 2. . Etnik Jawa Islam Tidak Malakok 3. Etnik Jawa Kristian dan Tidak Malakok 0% BAB VII IDENTITI DAN ETOS MINANGKABAU 1. Bentuk Identiti Minangkabau yang Wujud Bagi Etnik Jawa 2. Etos bagi Etnik Jawa 0% BAB X PENUTUP 1. Kesimpulan 2. Rekomendasi 0% BAB III “MALAKOK” DI MINANGKABAU 1. Gambaran Umum Minangkabau 2. Simbol Identiti Minangkabau 3. Malakok” Dalam Perspektif Pesukuan di Minangkabau 90% BAB VIII PERSATUAN, KEGIATAN BERPER- SATUAN DAN KAHWIN CAMPUR 1. Bentuk Persatuan dan Kegiatan Berpersatuan 2. Perkahwinan Campur Diantara Etnik Jawa Dan Minangkabau 0% BAB IV EKSISTENSI ETNIK JAWA DI MINANGKABAU 1.Penghijrahan Etnik Jawa ke Minangkabau 2. Latar Belakang Penghijrahan 3. Pekerjaan, Pendidikan, Bahasa, Agama, 4. Kegiatan Malakok yg Dilakukan Etnik Jawa 30%

34 Terima Kasih


Download ppt "FAKULTI PENGURUSAN AWAM DAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI UTARA MALAYSIA"

Similar presentations


Ads by Google