Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

IMPLIKASI ”MALAKOK” KE ATAS KETERIKATAN KOMUNITI DI ANTARA ETNIK JAWA DAN MINANGKABAU Cadangan Kajian Tesis Fitri Eriyanti 90549 FAKULTI PENGURUSAN AWAM.

Similar presentations


Presentation on theme: "IMPLIKASI ”MALAKOK” KE ATAS KETERIKATAN KOMUNITI DI ANTARA ETNIK JAWA DAN MINANGKABAU Cadangan Kajian Tesis Fitri Eriyanti 90549 FAKULTI PENGURUSAN AWAM."— Presentation transcript:

1 IMPLIKASI ”MALAKOK” KE ATAS KETERIKATAN KOMUNITI DI ANTARA ETNIK JAWA DAN MINANGKABAU Cadangan Kajian Tesis Fitri Eriyanti 90549 FAKULTI PENGURUSAN AWAM DAN UNDANG-UNDANG UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 2006

2 Definisi “MALAKOK” MALAKOK = LAKOK (Bahasa Minangkabau) = Menempel, Merekat, Melekat Kuat = ADHERE, CEMENTING SOCIAL BONDS (English) MALAKOK : suatu kegiatan kemasukan (pembauran) pendatang baharu ke dalam struktur kesukuan Minangkabau melalui suatu upacara adat dengan syarat-syarat tertentu

3 Etnik lain menetap di Minang- kabau Keuntungan dan Kewajiban Orang Malakok Integrasi dan Solidariti Sosial Keterika-tan Komuniti Permasalahan Kajian Struktur Adat Minangkabau : MALAKOK Emile Durkheim : setiap orang mesti berada dalam struktur agar tidak terjadi ANOMI

4 Persoalan Kajian Sejauhmanakah amalan malakok dalam masyarakat Minangkabau dapat membina keterikatan komuniti migran dengan masyarakat setempat. Wujudkah perbezaan amalan malakok dalam komuniti migran di tanah Minangkabau ini Apakah faktor yang mengukuh atau sebaliknya kewujudan malakok ini Apakah kesan perbezaan amalan malakok ini ke atas keterikatan komuniti di tanah Minangkabau

5 Objektif Kajian Untuk mengukur tahap keterikatan komuniti di kalangan migran jawa yang berhijrah ke tanah minangkabau Untuk mengukur pengaruh malakok dan tidak malakok ke atas keterikatan komuniti Mengenalpasti faktor yang mengukuh dan menghalang keterikatan komuniti Mengenalpasti implikasi kajian ke atas pembangunan komuniti

6 Kawasan Kajian: Kabupaten Pasaman Fokus Kajian Kumpulan Transmigran Jawa : -Tiga Tahap. Sejak 1948 -Generasi kedua ada beragama Kristian Etnik Jawa (Immigran) Etnik Minangkabau (Host Population)

7

8 Peta Sumatera Barat

9 Kabupaten Pasaman Barat

10 Model Kajian MALAKOK Keterikatan Komuniti MINANGKABAU (Host Population) J A W A (Immigrant)

11 Skop Kajian Etnik Jawa Etnik Minangkabau Tahap Keter- ikatan Komu- niti Malakok Tidak Malakok Islam Kristian

12 Sumbangan Kajian  Dapat menjadi contoh pola hubungan sosial diantara masyarakat yang berbeza etnik untuk mengukuhkan ikatan komuniti pada daerah-daerah lainnya  Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kerajaan dalam penyusunan dan pemantapan program pembangunan di daerahnya  Dapat memperkaya khasanah literatur dalam bidang sosiologi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal bagi para pengkaji selanjutnya yang ingin melakukan penyelidikan verifikatif

13 J A W A (Immigrant) Malakok Tidak Malakok Identiti dan Etos Minangkabau Batas Etnik dan Pendapat Awam Persatuan, Kegiatan Berpersatuan dan Kahwin Campur Tingkah Laku Perhubungan MINANGKABAU (Host Population) Tahap Keter- ikatan Komuniti Kerangka Analitik Islam -Kristian

14 Kerangka Konseptual Konsep Keterikatan Komuniti (Community Bonding) Konsep Etnik dan Batas Etnik Konsep Identiti & Etos Minangkabau Konsep “Malakok”

15 Kerangka Teori Rational Choice Theory (Teori Pilihan Rasional) Tentang Perhubungan Etnik

16 Andaian Kajian Manusia mengejar untung, bila dia malakok tentu ada keuntungan yang diperolehinya Manusia mengejar untung, bila dia malakok tentu ada keuntungan yang diperolehinya Masyarakat yang duduk dalam sektor pertanian akan diwarnai oleh identiti sebagai masyarakat agraria, tetapi masyarakat yang bekerja sebagai peniaga atau lainnya biasanya identiti sebagai masyarakat agraria tidak relevan bagi mereka Masyarakat yang duduk dalam sektor pertanian akan diwarnai oleh identiti sebagai masyarakat agraria, tetapi masyarakat yang bekerja sebagai peniaga atau lainnya biasanya identiti sebagai masyarakat agraria tidak relevan bagi mereka Identiti struktur ekonomi berubah daripadapada agraria kepada moden, dimana sektor pekerjaan industri dan perkhidmatan lebih utama, maka tidak mustahil malakok dan identiti Minangkabau tidak begitu penting di tengah masyarakat, kerana masyarakat akan terikat oleh institusi lain, seperti dewan perniagaan dan badan politik. Identiti struktur ekonomi berubah daripadapada agraria kepada moden, dimana sektor pekerjaan industri dan perkhidmatan lebih utama, maka tidak mustahil malakok dan identiti Minangkabau tidak begitu penting di tengah masyarakat, kerana masyarakat akan terikat oleh institusi lain, seperti dewan perniagaan dan badan politik. Fungsi malakok adalah untuk mengukuhkan keterikatan komuniti Fungsi malakok adalah untuk mengukuhkan keterikatan komuniti

17 Andaian Kajian … Tata cara malakok berbeza pada setiap nagari di Minangkabau, kerana masing-masing nagari dapat membuat dan menetapkan tata cara tersendiri yang berlaku bagi nagarinya Tata cara malakok berbeza pada setiap nagari di Minangkabau, kerana masing-masing nagari dapat membuat dan menetapkan tata cara tersendiri yang berlaku bagi nagarinya Identiti diri diantara etnik Jawa yang sudah malakok dengan yang tidak malakok tidaklah sama Identiti diri diantara etnik Jawa yang sudah malakok dengan yang tidak malakok tidaklah sama Etnik Jawa yang beragama Islam boleh malakok tetapi yang tidak beragama Islam tidak boleh malakok Etnik Jawa yang beragama Islam boleh malakok tetapi yang tidak beragama Islam tidak boleh malakok Secara struktur, etnik Jawa yang tidak malakok tidak akan diterima masyarakat dan mereka akan terpisah daripada masyarakat. Secara struktur, etnik Jawa yang tidak malakok tidak akan diterima masyarakat dan mereka akan terpisah daripada masyarakat. Batas etnik diantara etnik Jawa yang sudah malakok dengan etnik Minangkabau adalah tipis, sedangkan etnik Jawa yang tidak malakok batas etniknya tebal. Batas etnik diantara etnik Jawa yang sudah malakok dengan etnik Minangkabau adalah tipis, sedangkan etnik Jawa yang tidak malakok batas etniknya tebal.

18 Hipotesis Kajian  Tahap keterikatan komuniti di antara etnik Minangkabau dan etnik Jawa Islam yang malakok adalah tinggi  Tahap keterikatan komuniti di antara etnik Minangkabau dengan etnik Jawa Islam yang tidak malakok adalah tinggi jika dibandingkan dengan etnik Jawa Kristian  Walaupun tidak malakok, kerana mereka berasal daripada satu rumpun bangsa nusantara atau agama yang sama maka tahap keterikatan komuniti di antara mereka boleh menjadi tinggi

19 Responden Informan Jawa (Islam dan malakok) = 200 orang Jawa (Islam tidak malakok) =100 orang Jawa (Kristian) =100 orang Minangkabau = 200 orang Tokoh-tokoh masyarakat,adat, dan Agama daripada etnik Jawa dan Minangkabau Soal Selidik Temubual Responden dan Informan

20 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Temubual : Interview Guide Draft Temubual : Interview Guide Draft Soal Selidik Soal Selidik Pemerhatian Ikut Serta : Observation Guide Form Pemerhatian Ikut Serta : Observation Guide Form Studi Dokumentasi Studi Dokumentasi

21 Pembolehubah X -Malakok -Agama Y Ikatan Komuniti

22 Instrumen Pengukuran Batas Etnik : diukur dengan melagakan dimensi etnik dengan norma sejagat, iaitu : 1) kepentingan peribadi berbentuk material, 2) kepentingan peribadi berbentuk status, dan 3) kepentingan ikatan sosial peribadi. Pendapat Awam : diukur melalui statement yang diberikan melalui 10 soalan yang sifatnya umum, tidak mengarah kepada salah satu etnik tertentu Identiti Minangkabau : diukur melalui 10 soalan yang bersifat positif dan negatif. Jika pendapat responden mengarah kepada yang bersifat positif, bererti identiti Minangkabau wujud bagi etnik Jawa tersebut Etos Minangkabau : diukur melalui 10 soalan tentang pandangan hidup, sifat, nilai, ciri-ciri dan adat istiadat Minangkabau Tingkah laku perhubungan: diukur melalui soalan yang dapat mengungkapkan perhubungan sosial diantara etnik Jawa dan Minangkabau

23 BATAS ETNIK Dimensi Etnik Norma Sejagat Kepentingan Peribadi Berbentuk Material Kepentingan Peribadi Berbentuk Status Kepentingan Ikatan Sosial Peribadi 1. Sewa Rumah Kedai 2. Rakan Kongsi 3. Kedai Runcit 4. Jaga Anak 1. Jemputan Hari Jadi 2. Jemputan Kahwin 3. Anak Angkat 4. Lawatan ke Zoo 1. Sokong Ketua 2. Kunci Rumah 3. Bantu Rakan Sekerja 4. Rakan Sepermainan

24 PENDAPAT AWAM Apakah anda bersetuju dengan penerbitan karikatur Nabi Muhammad? Patutkah tentera Amerika Syarikat berundur daripada Irak dan Afghanistan? -Pelajar dan atlit sukan yang berprestasi cemerlang tidak semestinya menerima bonus daripada kerajaan -Produsen makanan yang menggunakan bahan toksik dalam makanan yang diproduksinya tidak perlu dijatuhi sanksi oleh kerajaan kerana setiap orang mempunyai kebebasan dalam berkarya dan memproduksi sebarang benda -Kerajaan tidak perlu risaukan punahnya binatang-binatang langka -Pendidikan sex tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah menengah -Menurut pandangan saya tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan nombor handphon kepada rakyat Indonesia hanya untuk mencari populariti sahaja Benarkah program “Akademi Fantasia” dapat menjadi sarana yang melahirkan penyanyi baru yang popular? -Penjenayah yang pandai merakit dan meledakkan bom adalah orang yang pintar, berani dan demokratik Meskipun wabak selesma burung sedang berjangkit, saya tidak bersetuju memusnahkan burung dan ayam peliharaan saya

25 Identiti Minangkabau Rumah bagonjong pada masa sekarang tidak representatif dan biayanya sangat mahal, kerana itu tidak perlu dilestarikan Saya sulit memahami maksud pantun dan sindiran yang disampaikan dalam kesenian radisional Minangkabau (randai, saluang, dan rebab) Saya kesulitan merealisasikan adat Minangkabau kerana tidak ada penjabarannya Saya tidak suka memakai pakaian daerah Minangkabau kerana ia tidak praktikal dan tidak modis Saya boleh paham dan dapat menggunakan empat jenis cara berbicara menurut bahasa daerah Minangkabau yang lazim disebut kato nan ampek (kata yang empat) dalam percakapan sehari-hari Jika terjadi konfllik, saya lebih suka menyelesaikannya di pengadilan Jika tidak masuk menjadi anggota suku Minangkabau, saya tidak boleh hidup dengan pantas walaupun saya bekerja keras mencari nafkah Jika berkahwinan dengan lelaki Minangkabau maka anak- anak saya boleh mengikuti suku suami saya Saya tidak perlu merefleksikan diri sebagai pemeluk agama Islam walaupun berada dalam lingkungan etnik Minangkabau Meskipun menyukai makanan daerah Minangkabau tetapi saya jarang membuat makanan daerah Minangkabau kerana harganya mahal dan susah membuatnya

26 ETOS MINANGKABAU Jika terjadi suatu konflik dan etnik Minangkabau terpaksa memilih, maka ia akan memihak pada kebenaran, bukan memihak kerabatnya Bila berada di kampung halamannya sendiri, etnik Minangkabau tidak suka memilih-milih pekerjaan Berdasar hak kebebasan beragama, setiap etnik Minangkabau bebas menentukan agama yang diyakininya Tidak banyak daripada etnik Minangkabau yang mempunyai jiwa anti penindasan, anti kemiskinan, berani menegakkan kebenaran, dan mengadakan perlawanan ke atas kondisi yang tidak menyenangkan Sesuai dengan watak kebebasannya, etnik Minangkabau lebih senang memilih pekerjaan di sektor formal seperti menjadi pegawai kerajaan dibanding sektor non formal seperti menjadi peniaga atau penjaja Pada umumnya etnik Minangkabau lebih senang memelihara ”toyol” atau mempercayai mistik dan takhyul daripada bekerja keras untuk mewujudkan harapannya Falsafah hidup Minangkabau yang menyebabkan etnik Minangkabau mengkultuskan seseorang apalagi orang itu memiliki karisma yang tinggi Bila seorang anggota suku dipermalukan, maka anggota suku yang lain tidak akan merasa terusik dan tidak risaukan Etnik Minangkabau dikenal sebagai etnik yang dinamik kerana telah menyumbangkan kaum intelektual, politisian, ulama dan sasterawan kepada kehidupan kerajaan Indonesia Kelas menengah atas Minangkabau tidak memiliki tradisi orientasi dalam eksplorasi intektual dengan cara belajar atau pergi menuntut ilmu sampai ke luar negara

27 TINGKAH LAKU PERHU- BUNGAN Bertegur sapa dengan etnik Jawa/ Minangkabau Bersana etnik Jawa/ Minangkabau Mengikuti Kempen Parti Politik Tolong menolong dengan etnik Jawa/ Minangkabau Duduk bersama/ Membaur dengan Etnik Jawa/Minang- kabau Ta’ziah menta’ziahi jiran etnik Jawa/Mi- nangkabau bila dapat musibah Berjalan bersama etnik Jawa/Minang- Kabau ketika berang- kat/pulang kerja Berbalas-balas juadah dengan jiran Etnik Jawa/Minang- kabau Ziarah-menziarahi jiran etnik Jawa/ Minangkabau pada Hari Raya Bekerja sama dengan etnik Jawa/ Minangkabau di bidang ekonomi Mempelajari Bahasa etnik Ja- wa/Minangkabau

28 PERSATUAN, KEGIATAN, DAN TEMPAT BERPERSATUAN Persatuan : Keagamaan, Sosial, Arisan, Kenduri, Kematian, Kesenian, Sukan Tempat : Mesjid, Surau, Lepau/Kedai, Padang/Lapangan Sukan, Balai Pertemuan, Pasar Kegiatan : Gotong royong, Pengajian Agama, Keamanan, Mesyuarat

29 Uji Validiti dan Reliabiliti Soal Selidik Uji Validiti Uji Reliabiliti (Cari r Alpha Dengan SPSS) Uji Coba 40 Sampel Konsultasi Dengan Penyelia

30 Teknik Analisis Data Data dari jawapan soal selidik dianalis secara deskriptif dengan menggunakan SPSS untuk menentukan Mean Data dari informan dianalisis dengan menggunakan teknik mengikut Miles & Huberman (1994) : Reduksi, Penyajian, dan Verifikasi Data

31 Penjamin Keabsahan Data Memperpanjang keikutsertaan pengkaji dalam memahami perilaku dan fenomena yang terjadi Memperpanjang keikutsertaan pengkaji dalam memahami perilaku dan fenomena yang terjadi Melakukan pengamatan atau pemerhatian dengan tekun Melakukan pengamatan atau pemerhatian dengan tekun Melakukan triangulasi Melakukan triangulasi Melakukan pemeriksaan data secara teliti Melakukan pemeriksaan data secara teliti

32 KEGIATANWAKTU 200520062007 789101112123456789101112123456 1. Persiapan 1.1 Diskusi dengan penyelia mengenai topik kajian mengenai topik kajianxxxxxxxxxx 1.2 Pencarian Literatur Review xxxxxxxxxx 1.3 Penyusunan Proposal Kajian xxx 2. Kolokium Proposal x 3. Pengurusan Surat Izin Melaksanakan Melaksanakan Penyelidikan Penyelidikanx 4. Uji Cuba Instumen x 5. Pelaksanaan Penyelidi- kan/ Pengumpulan Data kan/ Pengumpulan Dataxxx 6. Analisis Data xxxxxxxxx 7. Penulisan Draft Tesis xxx 8. Penyerahan dan Peme- riksaan Draft Tesis riksaan Draft Tesisxxx 9. Ujian Tesis x Kiraan Waktu Pengkajian

33 BAB II LITERATUR REVIEW 1 Kerangka Konseptual -Konsep Keterikatan Komuniti -Konsep Etnik, Batas Etnik,dan Identiti -Malakok dan Keterikatan Komuniti 2 Kerangka Teori: Teori Pilihan Rasional 3 Andaian Kajian 4 Hipotesis 70% BAB I PENGENALAN 1.Permasalahan Kajian 2. Fokus Kajian 3. Skop Kajian 4 Permasalahan Kajian 5 Objektif Kajian 6 Sumbangan Kajian 7. Kajian Karya Terdahulu 90% BAB III “MALAKOK” DI MINANGKABAU 1. Gambaran Umum Minangkabau 2. Simbol Identiti Minangkabau 3. Malakok” Dalam Perspektif Pesukuan di Minangkabau 90% BAB V METOD PENYELIDI- KAN 1. Responden dan Informan 2. Teknik Pengumpulan Data 3. Pembolehubah dan Indikator 4.Instrumen Pengukuran 5. Uji Validiti dan Reliabiliti 6. Teknik Analisis Data 7 Teknik Penjamin Kebsahan Data 90% BAB VII IDENTITI DAN ETOS MINANGKABAU 1. Bentuk Identiti Minangkabau yang Wujud Bagi Etnik Jawa 2. Etos Minangkabau bagi Etnik Jawa 0% BAB IV EKSISTENSI ETNIK JAWA DI MINANGKABAU 1.Penghijrahan Etnik Jawa ke Minangkabau 2. Latar Belakang Penghijrahan 3. Pekerjaan, Pendidikan, Bahasa, Agama, 4. Kegiatan Malakok yg Dilakukan Etnik Jawa 30% BAB VI BATAS ETNIK DAN PENDAPAT AWAM 1. Batas Etnik Diantara Etnik Jawa dan Minangkabau 2. Pendapat Awam Diantara Etnik Jawa dan Minangkabau 0% BAB IX TINGKAH LAKU ETNIK JAWA DAN MINANGKABAU 1. Etnik Jawa Islam dan Malakok 2.. Etnik Jawa Islam Tidak Malakok 3. Etnik Jawa Kristian dan Tidak Malakok 0% BAB X PENUTUP 1. Kesimpulan 2. Rekomendasi 0% IMPLIKASI ”MALAKOK” KEATAS KETERIKATAN KOMUNITI DIANTARA ETNIK JAWA DAN MINANGKABAU BAB VIII PERSATUAN, KEGIATAN BERPER- SATUAN DAN KAHWIN CAMPUR 1. Bentuk Persatuan dan Kegiatan Berpersatuan 2. Perkahwinan Campur Diantara Etnik Jawa Dan Minangkabau 0%

34 Terima Kasih


Download ppt "IMPLIKASI ”MALAKOK” KE ATAS KETERIKATAN KOMUNITI DI ANTARA ETNIK JAWA DAN MINANGKABAU Cadangan Kajian Tesis Fitri Eriyanti 90549 FAKULTI PENGURUSAN AWAM."

Similar presentations


Ads by Google