Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Розв'язування задач, що містять звернення до алгоритмів  Підпрограми. Процедури. Функції.

Similar presentations


Presentation on theme: "Розв'язування задач, що містять звернення до алгоритмів  Підпрограми. Процедури. Функції."— Presentation transcript:

1 Розв'язування задач, що містять звернення до алгоритмів  Підпрограми. Процедури. Функції

2   Процедури. Приклад 1  Обчислити площу чотирикутника за даними сторонами i дiагоналлю. Program PL4; Var m,n,l,k,d: real; s1,s2: real ; Procedure Geron (a,b,c: real; var s: real); Var p:real; Begin p:=(a+b+c)/2 ; s:=Sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); End; Begin writeln ('Ввести значення m,n,k,l,d '); readln (m,n,k,l,d); Geron (m,d,l,s1); Geron (d,n,k,s2); s2:=s2+s1; writeln ('Площа 4-кутника = ',s2); End.

3   Процедура-функцiя. Приклад 2  Program PL4_F; var m,n,k,l,d:real; s:real; function Geron (a,b,c: real): real; var p:real; begin p:=(a+b+c)/2; Geron:=Sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p- c)); end; Begin writeln ('ввести значення m,n,k,l,d '); readln (m,n,k,l,d); s:=Geron (m,d,l) + Geron(d,n,k); writeln ('Площа 4-кутника', s); End.

4   Приклад 3 (а)  Program P_P; Uses Crt; Var a1, b1, a2, b2:integer; s1, p1, s2, p2:integer; Function Ploscha(a, b:integer):integer; Begin Ploscha:=a*b; end; Function Perimetr (a, b:integer):integer; Begin Perimetr:=2*a+2*b; end; Begin ClrScr; Readln(a1, b1); S1:=Ploscha(a1, b1); p1:=Perimetr(a1, b1); Writeln(S1,' ', P1); Readln(a2, b2); S2:=Ploscha(a2, b2); p2:=Perimetr(a2, b2); Writeln(S2,' ', P2); readln; End.

5   Приклад 3(б)  Program P_P; Uses Crt; Var a1, b1, a2, b2:integer; s1, p1, s2, p2:integer; Procedure Ploscha(a, b:integer;var PL:integer); Begin PL:=a*b; end; Procedure Perimetr (a, b:integer;var Per: integer); Begin Per:=2*a+2*b; end; Begin ClrScr; Readln(a1, b1); Ploscha(a1, b1,s1); Perimetr(a1, b1,p1); Writeln(S1,' ', P1); Readln(a2, b2); Ploscha(a2, b2, s2); Perimetr(a2, b2, p2); Writeln(S2,' ', P2); readln; End.

6   Приклад 4  Program Rydkovi_Velichini; Uses Crt; const a1='СИТУАЦIЯ'; a2='БУМАГА'; a3='РУЧКА'; var a:string; Procedure Skl_Slovo; begin a:=copy(a2,3,1)+copy(a3,2,1)+copy(a1,3,1)+copy(a1,5,4); Writeln(a,' Утв. слово'); end; Procedure Dovgina; var L1,L2,L3:integer; begin L1:=Length(a1); L2:=Length(a2); L3:=Length(a3); WriteLn(L1, ' Довж. 1-го слова'); WriteLn(L2, ' Довж. 2-го слова'); WriteLn(L3, ' Довж. 3-го слова'); end; Procedure K_st_Bukv; Var L:integer; S:string; i,k:integer; begin S:=a1+a2+a3+a; L:=Length(s); K:=0; For i:=1 to L do begin if copy(s,i,1)='А' then k:=k+1; end; WriteLn(k,' К-сть букв А'); end; Begin ClrScr; Skl_Slovo; Dovgina; K_st_Bukv; readln; End.

7   Приклад 5  {Дано масив з iменем C,розмiрнiстю 4х3 рядкового типу} Program Task3; Uses Crt; Var {опис масиву} C:array[1..4,1..3] of string; i,j:integer; {формування масису з допомогою оператора введення} Procedure Formuv; Begin For i:=1 to 4 do For j:=1 to 3 do begin readLn(C[i,j]); end; {вивiд елементiв масиву у виглядi таблицi} Procedure Vuvid; Begin For i:=1 to 4 do begin For j:=1 to 3 do Write(C[i,j],' '); writeLn; end; {вивiд елементiв 3-го рядка у виглядi стовпця} Procedure Vuvid3R; Begin For j:=1 to 3 do begin WriteLn(C[3,j]); end; Begin ClrScr; Formuv; Vuvid; Vuvid3R; readLn; End.


Download ppt "Розв'язування задач, що містять звернення до алгоритмів  Підпрограми. Процедури. Функції."

Similar presentations


Ads by Google