Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Em là đ óa Qu ỳ nh Lan Ru đờ i qua ti ế ng hát.

Similar presentations


Presentation on theme: "Em là đ óa Qu ỳ nh Lan Ru đờ i qua ti ế ng hát."— Presentation transcript:

1

2

3 Em là đ óa Qu ỳ nh Lan Ru đờ i qua ti ế ng hát

4 Ru theo t ừ ng đ i ệ u nh ạ c Ru l ờ i ru su ố i êm

5 Gi ữ a mùa tr ă ng gió g ọ i Qu ỳ nh ơ i đ êm s ẽ lên

6 Em v ề th ơ m lúa m ớ i T ỏ a h ươ ng đ i nhé em

7 Em - đ óa Qu ỳ nh Lan V ươ n lên t ừ s ỏ i đ á

8 Trong ngàn hoa l ạ Ng ạ t ngào nh ư ánh tr ă ng

9 Ng ạ i ngùng chi b ướ c chân Hãy v ề mang n ỗ i nh ớ Đ óa Qu ỳ nh Lan v ừ a n ở Đấ t tr ờ i vui có em

10

11 Em là đ óa Qu ỳ nh Lan Ru đờ i qua ti ế ng hát Ru theo t ừ ng đ i ệ u nh ạ c Ru l ờ i ru su ố i êm

12 Gi ữ a mùa tr ă ng gió g ọ i Qu ỳ nh ơ i đ êm s ẽ lên Em v ề th ơ m lúa m ớ i T ỏ a h ươ ng đ i nhé em

13 Em - đ óa Qu ỳ nh Lan V ươ n lên t ừ s ỏ i đ á Trong ngàn hoa l ạ Ng ạ t ngào nh ư ánh tr ă ng

14 Ng ạ i ngùng chi b ướ c chân Hãy v ề mang n ỗ i nh ớ Đ óa Qu ỳ nh Lan v ừ a n ở Đấ t tr ờ i vui có em

15


Download ppt "Em là đ óa Qu ỳ nh Lan Ru đờ i qua ti ế ng hát."

Similar presentations


Ads by Google